//اعلام جزئیات پذیرش دکتری 97 سراسری

مدرسان شریف

استاد وکیلی

اعلام جزئیات پذیرش دکتری 97 سراسری

جزئیات روند پذیرش داوطلبان کنکور دکتری تخصصی سال تحصیلی 97-98 منتشر شد.

به گزارش پی اچ دی تست، بنا بر اعلام سازمان سنجش، ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻛﺪرﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﻫﺎی آزﻣﻮن ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ دﻛﺘﺮی ﺳﺎل 1397 از ﺑﻴﻦ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻲ ﻛﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ذﻳﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ:

1- ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻼم ﻧﺘﺎﻳﺞ اوﻟﻴﻪ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.

2- ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺪرﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در زﻣﺎن ﻣﻘﺮر اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

3- ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻧﻤﺮه ﻋﻠﻤﻲ ﻻزم را در ﻛﺪرﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ دارا و ﺑﺮای ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم (ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﻠﻤﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ) آزﻣﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸﻮر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.

4- در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم آزﻣﻮن (ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﻠﻤﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ) در ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

5- ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﻫﺮ ﻛﺪرﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻇﺮﻓﻴﺖ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻫﺎی ﻣﺼﻮب و ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد.

6- ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻧﻤﺮه ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم آزﻣﻮن (ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﻠﻤﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ) ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد را دارا ﺑﺎﺷﻨﺪ.

  • ﺑﺮای رﺷﺘﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﻴﻮه ﭘﺬﻳﺮش آﻧﻬﺎ «آﻣﻮزﺷﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ» اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﺣﺎﺻﻞ از 50% ﻧﻤﺮه ﻋﻠﻤﻲ (آزﻣﻮن ﻛﺘﺒﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ) و %50 ﻧﻤﺮه ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم آزﻣﻮن (ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﻠﻤﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ).
  • ﺑﺮای رﺷﺘﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﻴﻮه ﭘﺬﻳﺮش آﻧﻬﺎ «ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر» ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس 30% ﻧﻤﺮه آزﻣﻮن ﻋﻠﻤﻲ (آزﻣﻮن ﻛﺘﺒﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ) و 70% ﻧﻤﺮه ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم آزﻣﻮن (ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﻠﻤﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻃﺮح واره).

ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن «ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در دوره ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ در داﻧﺸﮕﺎ هﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮ ر» ﻣﺼﻮب 94/12/18 ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ و ﻣﺼﻮﺑﺎت «ﺷﻮرای ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در دوره ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ» ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺬﻳﺮش در ﻣﻘﻄﻊ دﻛﺘﺮی ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ، ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﻴﻮه ﻫﺎی: «آﻣﻮزﺷﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ» و «ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر» ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد:

ﺷﻴﻮه ﭘﺬﻳﺮشآزﻣﻮن ﻣﺘﻤﺮﻛﺰﺳﻮاﺑﻖ آﻣﻮزﺷﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻓّﻨﺎوریﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ و ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﻲﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮح واره
آﻣﻮزﺷﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ50 درصد20 درصد30 درصد
ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر30 درصد20 درصد30 درصد20 درصد

داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﻛﻪ ﻃﻲ اﻃﻼﻋﻴﻪ ای در اواﺧﺮ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﺮای ﻣﺮﺣﻠﻪ و مصاحبه و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﻠﻤﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻋﻼم ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﺗﻬﻴﻪ و در زﻣﺎن ﻣﻘﺮر ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﻳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪارک ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ: ﻋﺪم ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﻠﻤﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ، ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻧﺼﺮاف از آزﻣﻮن ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮدﻳﺪه و داوﻃﻠﺐ ﻏﺎﻳﺐ از ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اعلام جزئیات پذیرش دکتری 97 سراسری
به این مطلب امتیاز دهید.
۱۳۹۷-۲-۴ ۲۲:۴۴:۳۲ +۰۴:۳۰۳ اردیبهشت, ۱۳۹۷|دکتری سراسری|۷۸ نظرات

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
حسلبداری
حسلبداری

سلام با تراز۱۳۰۷ورتبه ۲۲۲۷ودر سهمیه ۱۰۷ کدوم شهرها برای ازاد بزنم قبول بشم لطفا اگه کسی اطلاعات داره جواب بده ممنون .همگی موفق باشید

یوسف
یوسف

با سلام و عرض ادب
بزرگان محترم :
با فوق کشاورزی دولتی ؛میتونم دکترا مدیریت دولتی(دولتی و آزاد) شرکت کنم؟
ممنون

الی به یوسف
الی به یوسف

شدنش که میشه منتها برای مصاحبه چون رشته ارشد با دکتری تجانس نداره احتمال رد شدنتون خیلی زیاد حتی با رتبه خوب!

نازلی
نازلی

نمره کل همون ترازهست..رتبه هر چقد پایین تر تراز میره بالاتر که به نفع داوطلب هست..رتبه بالاتر تراز میاد پایین که شانس قبولی پایین تره..دانشگاهها برحسب تراز دعوت به مصاحبه میکنن نه رتبه..فقط باید دعا کنیم تراز دانشگاه مورد علاقمون از تراز ما کمتر باشه که دعوت بشیم..چون حتی یک عدد هم تراز دانشگاه از تراز ما همون نمره کل که آوردیم بالا باشه دعوت نمیشیم…

رها
رها

سلام میخوام بدونم نمره کل با رتبه چه فرقی میکنه؟ممنون

نرگس
نرگس

نمره کل یعنی تراز که هر چی بالاتر باشه بهتره ولی رتبه هر چی کمتر باشه بهتره. دانشگاه‌ها بر اساس تراز دعوت به مصاحبه میکنن یعنی یه ترازی اعلام میکنن و اگر تراز شما بالاتر از اون باشه دعوت میشی

امید
امید

سلام با رتبه ۳ و تراز کل ۶۴۳۴ روزانه دانشگاه گیلان یا تهران رشته عمران و بهره برداری قبول میشم؟ البته لیسانس و فوق در آزاد خوندم. ۶ تا مقاله داخلی هم دارم

نرگس
نرگس

شانستون بالاست. دیگه بستگی داره روز مصاحبه چه طور به سوالات پاسخ بدید. اگر مدرک زبان داشته باشید خیلی کمکتون می کنه

Elaheh
Elaheh

کسی میدونه شهریه دوره شبانه رشته های مهندسی حدودا چقدر میشه؟

سیمین
سیمین

سلام

80 تا 100م

نس
نس

سلام بارتبه۲۴۰۰حقوق جزابنظرتون دانشگاه ازادهیچ جاقبول نمیشم؟هرواحدی باشه اشگال نداره

محسن
محسن

دوستان سلام ..اگه چند تا مصاحبه بریم؟ و همه رو قبول بشیم به چه صورت ثبت نام ؟

سیمین
سیمین

طبق اولویت اولین که برنده شدی رو معرفی میش بقیه حذف میشه

سمیه
سمیه

سلام بچه ها بنظرتون مصاحبه ها میافتن قبل یا بعد ماه رمضون؟

الی به سعید
الی به سعید

سلام
شهریوری که گذشت من قبول نهایی شدم دانشگاه تهران رشته کشاورزی
زمان انتخاب رشته هم ده تا دانشگاهی که زده بودم هنه رو دعوت به مصاحبه شدم
میتونستم همه رو مصاخبه شرکت کنم منتها فقط تهران و گرگان شرکت کردم
اصلا بحث محدودیت هم نداشت میتونستم هر ده شهر رو شرکت کنم
تا سال 94 اگر اشتباه نکنم اینطور بود که تا 5 جا میشد مصاحبه شرکت کرد
ولی بعدش این قانون نبود

علوم دامی
علوم دامی

سلام..من رتبه ۱۴ علوم دامی بین ۹۷۱ نفر اوردم گرایش اصلاح دام…دو مقاله پژوهشی و سه همایشی دارم..شاگرد اول ارشدم و معدل کارشناسیمم بالا و استعداد درخشانم..شاید ازمون زبان اردیبهشت هم نمره بیارم…شانسم برای دانشگاه تربیت مدرس و تهران چقده؟ تشکر

محمررضا
محمررضا

سلام دوستان من رتبه ام شده 65 در رشته مهندسی فناوری اطلاعات آیا باتوجه به اینکه ظرفیت 30 ایت امکان قبولی دارم.

بخشی
بخشی

سلام بنده رتبه 81 صنایع غذایی هستم ظرفیت هم 70 نفره به نظرتون راه امیدی هست؟

مسی
مسی

چند ماه نشستم با هزار تا مشکل و بدبختی خوندم دو سه روز قبل کنکور مریض شدم و اصلا نتونستم حتی سوالا را درست بخونم … ای خدا این چه شانسیه..

مسی
مسی

شوخی میکنی ؟

سارا
سارا

دوستان مصاحبه ها بنظرتون میفته بعد ماه رمضون یا امکان داره توی ماه رمضونم برگزار بشه

Ayoub
Ayoub

همون وسط ماه رمضان میفته مث پارسال

مسی
مسی

دستان پر توان برسید به داد این ناتوان

رویا
رویا

۱۰۰ درصد

مسی
مسی

سلام خواهش میکنم یکی جواب بده، به نظرتون با تراز ۲۱۵۰ رشته علوم دامی ، گرایش تغذیه طیور دانشگاه شهرکرد را احتمالش هست بیارم یا نه؟

محمد حسین
محمد حسین

سلام .بچه ها کیا اینجا دامپزشک هستن ؟با رتبه 3 شاخه فارماکولوژی و تراز 5970 میتونم دانشگاه ازاد واحد علوم دارویی یا علوم تحقیقات قبول بشم ؟

رویا
رویا

۱۰۰ درصد

نرگس
نرگس

چرا آزاد انشالله سراسری قبول میشید

M.f
M.f

سلام . ببخشید میخواستم بدونم برای دکترا امکان تغییر رشته وجود دارد ؟ از کجا میشه فهمید ؟
من رشته ی ارشدم مدیریت بوده الان اگر بخوام زبان بخونم امکانش هست یا نه ؟

رویا
رویا

سلام
در دفترچه ثبت نام شرکت در آزمون برای هر رشته کارشناسی ارشد مورد قبول مشخص شده

ثمین به الی
ثمین به الی

سلام الی جان،نه محروم نمیشی در صورتی محروم میشی که مصاحبه اون شهرو شرکت کنی و قبول نهایی بشی و ثبت نام نکنی.

مریم
مریم

بچه ها انتخاب رشته آزاد خبری ندارید؟?

هل
هل

سلام دوستان عزیز

چرا از دانشگاه آزاد اصلا خبری نیست ؟ یکسال گذشت از اعلام نتایج هنوز هیچی به هیچی.

الی
الی

بچه ها تو رو خدا جواب بدین….اگه بعد از انتخاب رشته، روزانه یه جایی دعوت بشی به مصاحبه ولی مصاحبه رو شرکت نکنی آیا سال بعد محروم میشی؟؟؟؟خواهشا جواب بدین

رویا
رویا

سلام
خیر

در صورت انجام مصاحبه و قبول شدن و نرفتن محرومیت داره

علی
علی

نه به هیچ وجه

محمد
محمد

سلام من با تراز 4114 فقه و مبانی حقوق کجا شانس قبولی دارم

مرتضی
مرتضی

تراز دانشگاهها رو از کجا میشه درآورد؟

نرگس
نرگس

هنوز تراز دانشگاه ها مشخص نیست همرمان با نتایج دعوت به مصاحبه تراز دانشگاه‌ها اعلام می شه…

مرتضی
مرتضی

ممنونم

جغرافیا و برنامه ریزی شهری-دانشگاه تهران
جغرافیا و برنامه ریزی شهری-دانشگاه تهران

تراز توسط دانشگاه اعلام میشه

علی
علی

لطفا راهنمایی کنید. من چند بار دفترچه رو مطالعه کردم

علی
علی

از کجا بفهمیم تراز هر دانشگاه چنده ؟؟؟؟

نفیس
نفیس

در حال حاضر شما نمیتونید از تراز دانشگاه ها مطلع بشید.
شما براساس علاقه خودتون انتخاب رشته میکنید، پایان اردیبهشت ماه کارنامه دعوت به مصاحبه که اعلام شد مشخص میشه شما با توجه به ترازتون در کدوم دانشگاه ها دعوت به مصاحبه شدید.

جعفر
جعفر

سلام.دوستان کسی اطلاع داره دفترچه آزاد کی میاد؟
داستان چیه که هنوز نیومده؟

رویا
رویا

سلام

در یکی دو روز آینده احتمال زیاد میاد.
مشکل اصلی مربوط به مجوز بعضی از رشته محلهاست که هنوز بین سنجش و آزاد اختلاف است که در حال حله.
این هفته تکلیفش معلوم میشه

نگار
نگار

دوست من سال گذشته شیراز، گرگان همدان تبریز مشهد رشت ارومیه زنجان رو رفت حساب کن ببین چند تا میشه؟

نگار
نگار

سال گذشته تراز هر دانشگاهی رو که اورده بودید می تونستید برید. کی میگه سال قبل 5 بوده؟

نگار
نگار

بله، دعوت میشید

سعید
سعید

چرا آخه اطلاعات اشتباه میدید؟ ما دوسال داریم کنکور میدیم و حداکثر 5جا دعوت میشیم. در حالی حد نصاب جاهای دیگه رو هم داریم. وقتی نمیدونید و بار اولتون هست کنکور میدید، هیچ تحقیقی هم نکردید و فقط از روی گفته های غلط دیگران یه چیزایی میدونید، چرا میاید راهنما میشید واسه مردم؟ تو یه خبر دیگه هم چند نفر دقیقا اینو نوشتن و گفتن دوستم گفته و…
بابا جان حداکثر 5جا. دنبال مرجع معتبر میگردید؟ دفترچه سنجش رو محض رضای خدا یه بار بخونید

نام
نام

یه کانال نوشته محدودیتی نیست آخه

میترا
میترا

آقای محترم شما دارید اطلاعات اشتباه می دید. من خودم شخصا پارسال 6 جا برای مصاحبه رفتم.

دکتر
دکتر

درسته هر چند تا می تونید برید

محسن
محسن

سلام میشه لطف کنید در مورد مصاحبه اطلاعات بهم بدید ممنون میشم.

حسین
حسین

سلام
اگر امکان داره صفحه ای که این مطلب شمارا تأیید می کنه بگید چون من بررسی کردم این مطلب را ندیدم. ممنون میشم

نامحسن دانشجوی دکترای برنامه درسی
نامحسن دانشجوی دکترای برنامه درسی

آقا سعید از سال گذشته که طرح ۵۰ درصد آزمون و ۵۰ درصد مصاحبه اجرا شد شما تراز هر دانشگاه دولتی و چه آزاد را دارا بودید میتوانستید برای مصاحبه بروید من کل جاها به مصاحبه دعوت شدم ولی اولین اولویتی رفتم و همانجا قبول شدم طرح ۵ محل مصاحبه تا قبل از سال ۹۵ بود … در سال ۹۵ شما با تراز ی که دانشگاه اعلان کردند میتوانستید بروید حتی ۳۰ جا ..همه جا…..

نامحسن دانشجوی دکترای برنامه درسی
نامحسن دانشجوی دکترای برنامه درسی

آقا سعید از سال گذشته که طرح ۵۰ درصد آزمون و ۵۰ درصد مصاحبه اجرا شد شما تراز هر دانشگاه دولتی و چه آزاد را دارا بودید میتوانستید برای مصاحبه بروید من کل جاها به مصاحبه دعوت شدم ولی اولین اولویتی رفتم و همانجا قبول شدم طرح ۵ محل مصاحبه تا قبل از سال ۹۵ بود … در سال ۹۵ شما با تراز ی که دانشگاه اعلان کردند میتوانستید بروید حتی ۳۰ جا ..همه جا…..

دانشجوی دکتری
دانشجوی دکتری

دوست عزیز سال گذشته برای اولین بار تعداد دانشگاه بنا به نمره تراز نامحدود بود. یعنی شما با آوردن نمره حد نساب هر دانشگاه میتونستید در مصاحبه شرکت کنی. خواه یک دانشگاه و خواه 50 دانشگاه

سعید
سعید

برادران عزیز من شما دارید با مجموع آزاد و سراسری میگید. این که مشخصه. من فقط دارم سراسری رو میگم.

mohammad
mohammad

بیخیال

سجاد
سجاد

دراشتباهی داداش اونم میشع سراسری پنجاه جارفت چغدرم یه چیزاشتباه وبا اعتمادبنفس میگی

میترا
میترا

بنده سال گذشته 6 دانشگاه دولتی برای دوره ی روزانه رفتم. اینقدر روی حرف غلط خودتون اصرار نکنید دیگران هم به چیزی متهم نکنید.

سینا
سینا

من پارسال 7 جا برای مصاحبه رفتم. بیشتر هم میتونستم برم ولی فرصت نشد.

بیوتکنولوژی
بیوتکنولوژی

هر چندتا که دعوت بشین میتونین برین و سقف هم نداره اگر 50 تا کد رشته باشه اگر همه انها هم میتونین برین به شرطی که تراز تون خوب باشه
بازم میگم هیچ محدودیتی برای تعداد مصاحبه ندارین مگر اینکه 1-پول این همه جا برین مصاحبه نداشته باشین چون تقریبا هر مصاحبه اگر شهر دوری باشه بین 350 تا 500 هزار تومن هزینه میشه
2- تراز علمیتون به اون دانشگاه نخوره

تیبا
تیبا

کجای دفترچه نوشته ۵جا؟؟؟!!اتفاقا چندبار قید کرده میتوانید ۵۰کدرشته محل انتخاب کنید وهیچ صحبتی از اینکه چندجا دعوت به مصاحبه میشید نشده.چون حدنصاب هرچند تا دانشگاه راکه کسب کرده باشیم می‌توانیم در مصاحبه اش شرکت کنیم.

داوطلب
داوطلب

با سلام من به شخصه از سازمان سنجش بصورت مکتوب پرسیدم و گفتن هرجا که حدنصاب اوردین دعوت میشین…هرچندتا که بشه…
عکسش هم خواستین میفرستم براتون

مریم
مریم

سلام.
هیچ محدودیتی نیست.
من خودم پارسال ۱۰ جا مصاحبه رفتم. انتخاب دومم هم قبول شدم.
قبلا حداکثر ۵ جا دعوت میشدید اما از سال گذشته قوانین تغییر کرده و هیج مخدودیتی وجود نداره

نفیسه
نفیسه

احتمالا شما تا حالا دعوت به مصاحبه نشدید. من خودم پارسال ده جا دعوت شدم

Marya
Marya

سلام.اینجوری نیست من پارسال 6 تا دانشگاه دعوت به مصاحبه شدم که اگه بخوابم از لحاظ کدی بگیم 8تا کد (یعنی دو تا دانشگاه دو تا گرایش دعوت شدم) پس حداکثر 5 نیست لطفا تو اطلاع رسانی یکم دقیق تر باشیم، ممنون از همگی و با آرزوی موفقیت برای همه

ali
ali

سلام.
دوستان آیا اگر شما تراز ۴۰ تا دانشگاه را بیاری ۴۰ دانشگاه دعوت به مصاحبه میشی!!!!!؟

بدبخت عالم
بدبخت عالم

بله

مریم
مریم

بله

یوهان
یوهان

اینکه چیزی نیست. یزمان بود برا هر دانشگاه باید جدا امتحان و کنکور میدادی. مثلا در سال یهو 10 تا کنکور شرکت میکردی. مثلا یروز بهشتی یروز تهران یروز اصفهان و … چند سالی هست که متمرکز شده

الهام
الهام

سلام میشه راهنمایی کنین برای انتخاب رشته ازادوپیام نور؟

یوهان
یوهان

سلام با من هستید؟

الهام
الهام

بله
اگه امکانش هست ممنون میشم

یوهان
یوهان

بفرمایید در خدمتتون هستم بتونم. چه سوالی دارید برای چه رشته ای

یوهان
یوهان

بفرمایید سوالتون در خدمتتون هستم