///انتشار اطلاعیه تکمیلی دکتری بدون آزمون 97 دانشگاه الزهرا

مدرسان شریف

انتشار اطلاعیه تکمیلی دکتری بدون آزمون 97 دانشگاه الزهرا

اطلاعیه تکمیلی پذیرش دکتری بدون آزمون سال 1397 دانشگاه الزهرا به همراه مدارک موردنیاز ثبت نام در فراخوان این دانشگاه منتشر شد.

به گزارش پی اچ دی تست، اطلاعیه تکمیلی پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه الزهرا در سال ۱۳۹۷ به شرح ذیل می باشد:

مشاهده اطلاعیه اولیه پذیرش دکتری بدون آزمون ۹۷ دانشگاه الزهرا

مدارک لازم برای ثبت نام الکترونیکی:

1- یک قطعه عکس اسکن شده

2- ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺻﻔﺤﻪ اول ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ

3- ﺗﮑﻤﯿﻞ و بارگذاری فرم درخواست ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن

4- ﺗﮑﻤﯿﻞ و بارگذاری کاربرگ گواهی تایید معدل ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن

5- ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺪرک ﯾﺎ ﮔﻮاﻫﯽ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و رﯾﺰ ﻧﻤﺮات دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ

6- ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺪرک ﯾﺎ ﮔﻮاﻫﯽ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و رﯾﺰ ﻧﻤﺮات دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ

7- بارگذاری ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ 7 اﻣﺘﯿﺎز (ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺻﻼﺣﯿﻪ ﺷﻤﺎره 21/237200 وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻦآوری (ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روی ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﮔﺮوه اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا)

8- بارگذاری مدارک مربوط به اختراعات – جشنواره علمی، مدرک زبان معتبر، کتب (تالیف یا ترجمه)، مقاله همایش ملی یا بین المللی معتبر و سایر مقالات علمی

ﻣﺪارک ﻻزم ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ در روز ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ:

1- اﺻﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ در روز ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اراﺋﻪ ﮔﺮدد.

2- ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﺎﻣﻪ از اﺳﺎﺗﯿﺪ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ (ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ) ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﮐﺖ درﺑﺴﺘﻪ و اﻣﻀﺎ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﻫﯿﺎت داوران ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﻮد.

ﺗﺬﮐﺮات ﻣﻬﻢ:

• ﺑﻪ ﻣﺪارک ﻧﺎﻗﺺ و ﯾﺎ ﻣﺪارﮐﯽ ﮐﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ارﺳﺎل ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

• در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺧﻼف واﻗﻊ در ﻣﺪارک ارﺳﺎﻟﯽ داوﻃﻠﺐ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺗﺤﺼﯿﻞ از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ وی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻋﻮاﻗﺐ آن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داوﻃﻠﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

• داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮش ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ 97/6/31 داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ ﮔﺮدﻧﺪ. در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺒﻮﻟﯽ آنﻫﺎ ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

• اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ از ﺳﻮی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ و ﺷﺮﮐﺖ وی در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻄﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

• وﺟﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش و ﯾﺎ وارﯾﺰ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ، ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺘﺮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

• ﭘﺬﯾﺮش در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ، ﺻﺮﻓﺎً از ﻣﯿﺎن داﻧ ﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

• اﻓﺮادی ﮐﻪ در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺧﻮد از ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﺪون آزﻣﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در دوره دﮐﺘﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

• ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻌﺪ از ﻗﺒﻮﻟﯽ و ﮐﺴﺐ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪﺑﻮد.

• داﻧﺸﮕﺎه در ﭘﺬﯾﺮش ﯾﺎ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻘﺎﺿﺎی داوﻃﻠﺒﺎن از اﺧﺘﯿﺎرات ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ دوره دﮐﺘﺮی ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

• ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮی ﺑﺼﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، داوﻃﻠﺒﺎن ﺷﺎﻏﻞ در وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺘﺒﯽ و ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

• ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ، اﺳﺎﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻋﻠﻤﯽ در ﺳﺎﯾﺖ دﻓﺘﺮ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا (س) اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎس و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻏﯿﺮﺿﺮوری ﺑﺎ دﻓﺘﺮ و داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

• ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪن ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻨﻮط ﺑﻪ وﺻﻮل ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر و ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﻮﺳﻂ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﯿﺎت ﻣﺮﮐﺰی ﮔﺰﯾﻨﺶ داﻧﺸﺠﻮی وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻦآوری اﺳﺖ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه از ﺻﺪور ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮاﻫﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺎ درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ ﻣﻌﺬور اﺳﺖ.

زمان ثبت نام الکترونیکی :

متقاضیان بایستی جهت ثبت نام الکترونیکی تا تاریخ 1397/03/10 با مراجعه به نشانی اینترنتی http://edu1.alzahra.ac.ir نسبت به انجام ثبت نام و ارسال مدارک اقدام نمایند.

نتایج نهایی به برگزیدگان اطلاع رسانی خواهد شد.

انتشار اطلاعیه تکمیلی دکتری بدون آزمون 97 دانشگاه الزهرا
به این مطلب امتیاز دهید.
۱۳۹۷-۲-۳۱ ۰۰:۲۷:۱۹ +۰۴:۳۰۲ خرداد, ۱۳۹۷|دکتری استعداد درخشان|۱ ديدگاه

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
حمزه
حمزه

سلام میخوایتم بدونن دکترا بدون ازمون رشته اسیب شناسی ورزشی هم در دانشکاه الزهرا هستش یا خیر؟؟؟