پذیرفته شدگان دوره دکتری تخصصی بدون آزمون سال 1397 دانشگاه آزاد اسلامی لازم است در روز چهارشنبه 18 مهرماه جهت ثبت نام به واحدهای دانشگاهی مراجعه نمایند. 

کانال تلگرام دکتری

به گزارش پی اچ دی تست، بر اساس اطلاعیه مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی، پرونده کلیه پذیرفته شـدگان دوره دکتـری تخصصـی سـال 97 جهـت احـراز صلاحیت های عمومی تحت بررسی است. لذا ثبت نام و ادامه تحصیل پذیرفته شـدگان این مرحله منوط به تأیید صلاحیت های عمـومی ایشـان توسـط مراجـع ذی صـلاح خواهد بود.

– پذیرفته شدگان لازم است مطابق مفاد مندرج در ذیل و با در دسـت داشـتن مدارک لازم در زمان تعیین شده به محل های دانشگاهی مربوطه مراجعه نمایند.
– با توجه به اعلام اداره کل امور اتباع و مهاجرین خـارجی وزارت کشـور، مجـوز ثبت نام اتباع خارجی مقیم متعاقب انجام تشریفات قانونی و بررسی صلاحیت های اقامتی اتباع مزبور و اعلام رسمی آن توسط آن اداره خواهد بود و تا قبل از آن پـذیرش ایـن افراد به صورت موقت می باشد.

مدارک لازم برای ثبت نام:
1- اصل مدرک تحصیلی دوره کارشناسی ارشد و ریز نمرات با ذکر معدل.
2- اصل شناسنامه عکس دار و دو برگ فتوکپی از تمام صفحات آن.
3- شش قطعه عکس 3×4 تمام رخ کـه در سـال جـاری تهیـه شـده باشـد (بـرای مشمولین 12 قطعه)
4- اصل و یک برگ فتوکپی کارت ملی.
5- مدرکی که وضعیت خدمت وظیفه عمومی برادران پذیرفته شده را مشخص نماید.
(از جمله فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته یا دکتری عمومی یا لغو معافیت تحصیلی دوره های مذکور که بیش از یک سال از فراغت از تحصیل فرد نگذشته باشد).
6-تکمیل و ارائه فرم های درخواست ثبت نام و تعهدات مربوط.
7- چنان چه در هر یک از مراحل پذیرش، ثبـت نـام و تحصـیل مشـخص شـود کـه متقاضی فاقد شرایط مندرج در دفترچه راهنما بوده اسـت ضـمن لغـو پـذیرش مطـابق ضوابط با وی برخورد خواهد شد.

زمان و محل ثبت نام:
پذیرفته شدگان نهـایی کلیـه رشـته هـا لازم اسـت شخصـاً در روز چهارشـنبه 
97/07/18 جهت ثبت نام به واحدهای مربوطه مراجعه نمایند. همچنین لازم است پذیرفته شدگان جهت اطلاع از چگونگی ثبت نام ورودی های جدید به سایت اینترنتی واحـدهای دانشـگاهی نیـز مراجعه نمایند.

– عدم مراجعه پذیرفته شدگان در روز و سـاعت مقـرر بـه منزلـه انصـراف از ثبت نام تلقی شده و هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد بود.
تبصره: پذیرفته شدگان واحدهای علوم و تحقیقات، تهران مرکزی، تهران جنوب، تهران شمال، سنندج، نجـف آبـاد، تبریـز، کـرج، قـم، قـزوین، بروجـرد، شـیراز ،خوراسگان، شهر ری و اراک جهت اطلاع از چگونگی و زمان ثبت نام مقتضی است به آدرس سایت آن واحدها به شرح ذیل مراجعه نمایند.
علوم و تحقیقات به آدرس: www.srbiau.ac.ir
تهران مرکزی به آدرس: www.iauctb.ac.ir
تهران جنوب به آدرس: www.azad.ac.ir
تهران شمال به آدرس: www.iau-tnb.ac.ir
نجف آباد به آدرس: http://rs.iaun.ac.ir
سنندج به آدرس: www.iausdj.ac.ir

تبریز به آدرس: www.iaut.ac.ir
کرج به آدرس: www.kiau.ac.ir  
قم به آدرس: www.qom-iau.ac.ir
قزوین به آدرس: www.qiau.ac.ir
بروجرد به آدرس: www.aiub.ac.ir
شیراز به آدرس: www.iaushiraz.ac.ir 
اراک به آدرس: www.iau-arak.ac.ir
خوراسگان به آدرس: www.register.khuisf.ac.ir
یادگار امام (ره) شهر ری به آدرس: www.iausr.ac.ir

میزان شهریه، هزینه خدمات آموزشی و حق بیمه دانشجویی دوره دکترای تخصصی (Ph.D) سال تحصیلی  97 -98:
1- شهریه پذیرفته شدگان از دو بخش شهریه پایه (ثابت) و متغیر تشـکیل شـده که به منظور تأمین بخشی از هزینـه هـای ایـن دوره در هـر نیمسـال تحصـیلی از دانشجویان دریافت می گردد.

علاوه بر دو مورد مذکور، دانشـجویان در بـدو ورود به دانشگاه باید مبلغ 1520000 ریال بابت هزینه خدمات آموزشی به شماره حسـاب جاری اعلامی از سوی محل دانشگاهی قبولی واریز نماید.

2- حق بیمه حوادث مبلغ 31500 ریال می باشد که هر پذیرفته شده باید آن را به حسابی که دانشگاه مشخص نموده واریز نماید.

3- پذیرفته شدگان واحدها و مراکز بین المللی و برون مرزی توجه داشته باشند کـه (مطابق آئین نامه نقل و انتقالات دانشگاه آزاد اسلامی) مجوز انتقال، میهمانی و جابجایی تحت هیچ شرایطی به آنها داده نخواهد شد.