پذیرفته شدگان نهایی دوره روزانه آزمون دکتری 97، امکان ثبت نام و شرکت در آزمون دکتری 98 را ندارند.

کانال تلگرام دکتری

به گزارش پی اچ دی تست، بنا بر اعلام سازمان سنجش، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در دوره ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻼت تکمیلی ﻣﻮرخ 1395/10/18 ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎیی دوره ﻫﺎی روزاﻧـﻪ در آزﻣﻮن دﻛﺘﺮی ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺳﺎل 1397، حتی در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﻳﺎ اﻧﺼﺮاف قطعی از رﺷﺘﻪ ﻗﺒﻮلی، ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣـﻮن دﻛﺘﺮی تخصصی (Ph.D) ﺳﺎل 1398 ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.