آزمون دکتری آزاد جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران 91

۱۳۹۱-۴-۲ ۰۶:۴۸:۴۳ +۰۴:۳۰۲ تیر, ۱۳۹۱|جامعه شناسی|

معرفی آزمون دکتری جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران دانشگاه آزاد اسلامی در این صفحه تلاش می کنیم مطالب و موارد مهم در آزمون دکتری جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران دانشگاه ازاد اسلامی را بیان نماییم. 1-     عناوین و ضرایب دروس امتحانی : در آزمون [...]

آزمون دکتری آزاد جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی سیاسی 91

۱۳۹۱-۴-۲ ۰۶:۴۷:۴۳ +۰۴:۳۰۲ تیر, ۱۳۹۱|جامعه شناسی|

معرفی آزمون دکتری جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی در این صفحه تلاش می کنیم مطالب و موارد مهم در آزمون دکتری جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی سیاسی دانشگاه ازاد اسلامی را بیان نماییم. 1-     عناوین و ضرایب دروس امتحانی : در آزمون دکتری آزاد رشته جامعه [...]

آزمون دکتری آزاد جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی گروه های اجتماعی 91

۱۳۹۱-۴-۲ ۰۶:۴۶:۵۸ +۰۴:۳۰۲ تیر, ۱۳۹۱|جامعه شناسی|

معرفی آزمون دکتری جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی گروه های اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی در این صفحه تلاش می کنیم مطالب و موارد مهم در آزمون دکتری جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی گروه های اجتماعی دانشگاه ازاد اسلامی را بیان نماییم. 1-     عناوین و ضرایب دروس امتحانی : در آزمون [...]

آزمون دکتری آزاد جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی فرهنگی 91

۱۳۹۱-۴-۲ ۰۶:۴۵:۵۹ +۰۴:۳۰۲ تیر, ۱۳۹۱|جامعه شناسی|

معرفی آزمون دکتری جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی در این صفحه تلاش می کنیم مطالب و موارد مهم در آزمون دکتری جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه ازاد اسلامی را بیان نماییم. 1-     عناوین و ضرایب دروس امتحانی : در آزمون دکتری آزاد رشته جامعه [...]

آزمون دکتری آزاد جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه 91

۱۳۹۱-۴-۲ ۰۶:۴۴:۲۰ +۰۴:۳۰۲ تیر, ۱۳۹۱|جامعه شناسی|

معرفی آزمون دکتری جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی در این صفحه تلاش می کنیم مطالب و موارد مهم در آزمون دکتری جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه ازاد اسلامی را بیان نماییم. 1-     عناوین و ضرایب دروس امتحانی : در آزمون [...]