دانلود سوالات آزمون دکتری 98 علوم و مهندسی آبخیز کد 2450

۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۱۳:۵۵:۲۶ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|آبخیزداری, دانلود سؤالات دکتری 98|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته علوم و مهندسی آبخیز جهت پذیرش در رشته/گرایش‌های زیر برگزار شد: 1) حفاظت آب و خاک 2) مدیریت حوزه‌های آبخیز عناوین دروس امتحانی مجموعه علوم و مهندسی آبخیز در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مدیریت و کنترل بیابان کد 2449

۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۱۳:۵۵:۰۶ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, مديريت و كنترل بيابان|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مدیریت و کنترل بیابان برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه مدیریت و کنترل بیابان در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مدیریت بیابان (خاک‌های مناطق خشک، رابطه آب، خاک، گیاه و ژئومورفولوژی (۲)) [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 علوم و مهندسی مرتع کد 2448

۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۱۳:۵۴:۴۶ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, علوم مرتع ، مرتع داری|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته علوم و مهندسی مرتع برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه علوم و مهندسی مرتع در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مدیریت مرتع و آبخیز (اصلاح و توسعه مرتع، مرتعداری، اکولوژی مرتع)) و [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 صید و بهره‌برداری آبزیان کد 2447

۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۱۳:۵۲:۰۳ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, صید و بهره‌برداری آبزیان|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته علوم و مهندسی شیلات – صید و بهره‌برداری آبزیان برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه علوم و مهندسی شیلات - صید و بهره‌برداری آبزیان در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (اکولوژی و [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 فراوری محصولات شیلاتی کد 2445

۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۱۳:۵۱:۲۸ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, فرآوری محصولات شیلاتی|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته علوم و مهندسی شیلات – فراوری محصولات شیلاتی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه علوم و مهندسی شیلات - فراوری محصولات شیلاتی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (اکولوژی و ماهی‌شناسی) و [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 تکثیر و پرورش آبزیان کد 2444

۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۱۳:۵۰:۵۶ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|تکثیر و پرورش آبزیان, دانلود سؤالات دکتری 98|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته علوم و مهندسی شیلات – تکثیر و پرورش آبزیان جهت پذیرش در رشته/گرایش‌های زیر برگزار شد: 1) تکثیر و پرورش آبزیان 2) بوم‌شناسی آبزیان عناوین دروس امتحانی مجموعه علوم و مهندسی شیلات - تکثیر و پرورش آبزیان در آزمون دکتری 98 به شرح [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 علوم زیستی جنگل کد 2443

۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۱۳:۵۰:۱۷ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, علوم زیستی جنگل|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته علوم و مهندسی جنگل - علوم زیستی جنگل برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه علوم و مهندسی جنگل - علوم زیستی جنگل در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (اکولوژی جنگل و جنگل‌شناسی، [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 عمران و بهره‌برداری جنگل کد 2442

۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۱۳:۴۹:۳۰ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, عمران و بهره برداری جنگل|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته علوم و مهندسی جنگل - عمران و بهره‌برداری جنگل برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه علوم و مهندسی جنگل - عمران و بهره‌برداری جنگل در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (اکولوژی جنگل، [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مدیریت جنگل کد 2441

۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۱۳:۴۹:۱۳ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, مدیریت جنگل|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته علوم و مهندسی جنگل - مدیریت جنگل برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه علوم و مهندسی جنگل - مدیریت جنگل در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (اکولوژی جنگل و جنگل‌شناسی، آمار و اندازه‌گیری [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 بیماری‌شناسی گیاهی کد 2440

۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۱۳:۴۸:۰۷ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|بیماری شناسی گیاهی, دانلود سؤالات دکتری 98|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته بیماری‌شناسی گیاهی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه بیماری‌شناسی گیاهی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (بیماری‌های گیاهی) و کارشناسی ارشد شامل (مدیریت بیماری‌های گیاهی، قارچ‌شناسی تکمیلی، ویروس‌شناسی گیاهی، پروکاریوت‌های بیمار‌ی‌زای گیاهی، [...]