مصاحبه دکتری سم‌شناسی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۲۳:۵۰:۱۷ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|فیزیولوژی و سم شناسی, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته سم‌ شناسی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در مقطع [...]

مصاحبه دکتری علوم و مهندسی مرتع (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۲۳:۲۶:۰۷ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|علوم مرتع ، مرتع داری, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته علوم و مهندسی مرتع به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش [...]

مصاحبه دکتری علوم و مهندسی آبخیز (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۲۳:۲۷:۴۱ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|آبخیزداری, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته علوم و مهندسی آبخیز به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش [...]

مصاحبه دکتری مدیریت و کنترل بیابان (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۲۳:۲۶:۳۷ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|مديريت و كنترل بيابان, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته مدیریت و کنترل بیابان به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش [...]

مصاحبه دکتری صید و بهره‌برداری آبزیان (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۲۳:۲۵:۰۷ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|صید و بهره‌برداری آبزیان, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته صید و بهره ‌برداری آبزیان به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر [...]

مصاحبه دکتری فراوری محصولات شیلاتی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۲۳:۲۴:۴۱ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|فرآوری محصولات شیلاتی, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته فراوری محصولات شیلاتی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در [...]

مصاحبه دکتری تکثیر و پرورش آبزیان (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۲۳:۱۹:۱۸ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|تکثیر و پرورش آبزیان, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته تکثیر و پرورش آبزیان به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش [...]

مصاحبه دکتری علوم زیستی جنگل (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۲۳:۱۴:۰۴ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|علوم زیستی جنگل, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته علوم زیستی جنگل به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در [...]

مصاحبه دکتری عمران و بهره‌برداری جنگل (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۲۳:۱۰:۵۹ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|عمران و بهره برداری جنگل, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته عمران و بهره‌ برداری جنگل به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر [...]

مصاحبه دکتری مدیریت جنگل (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۲۳:۱۰:۱۷ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|مدیریت جنگل, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته مدیریت جنگل به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در مقطع [...]