صفحه اصلی/انجمن دکتری 1400

انجمن آزمون دکتری مجموعه مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی

۱۳۹۹/۵/۲۹ ۶:۳۴:۲۸۱ مرداد, ۱۳۹۴|انجمن دکتری 1400, مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی|

مطابق دفترچه آزمون دکتری 99، رشته مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می‌باشد. جهت مشاهده ظرفیت [...]

انجمن آزمون دکتری مجموعه مرمت آثار و اشیای تاریخی

۱۳۹۹/۵/۲۹ ۶:۳۳:۵۱۱ مرداد, ۱۳۹۴|انجمن دکتری 1400, مرمت آثار و اشیای فرهنگی و تاریخی|

مطابق دفترچه آزمون دکتری 99، رشته مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می باشد. جهت مشاهده ظرفیت پذیرش [...]

انجمن آزمون دکتری مجموعه علوم مرتع، آبخیز و بیابان

۱۳۹۹/۵/۲۹ ۶:۲۰:۱۳۱ مرداد, ۱۳۹۴|آبخیزداری, انجمن دکتری 1400, بیابان زدایی, علوم مرتع ، مرتع داری|

مطابق دفترچه آزمون دکتری 99، رشته علوم و مهندسی مرتع در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می‌باشد. جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری [...]

انجمن آزمون دکتری مجموعه گیاه‌پزشکی

۱۳۹۹/۵/۲۹ ۶:۱۳:۴۶۱ مرداد, ۱۳۹۴|انجمن دکتری 1400, بیماری شناسی گیاهی, حشره شناسی کشاورزی|

مطابق دفترچه آزمون دکتری 99، رشته حشره‌شناسی کشاورزی در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می‌باشد. جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری حشره‌شناسی کشاورزی [...]

انجمن آزمون دکتری مجموعه زراعت و اصلاح نباتات

۱۳۹۹/۵/۲۹ ۶:۰۹:۵۲۱ مرداد, ۱۳۹۴|انجمن دکتری 1400, زراعت - اصلاح نباتات|

مطابق دفترچه آزمون دکتری 99، رشته ژنتیک و به‌نژادی در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می‌باشد. جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری ژنتیک [...]