صفحه اصلی/حدنصاب تراز مصاحبه دکتری

حد نصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری ۱۴۰۲ چند است؟

۱۴۰۲/۲/۳ ۲۲:۵۴:۵۶۱ فروردین, ۱۳۹۸|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری|

برای تعیین داوطلبانی که در مصاحبه دکتری دانشگاه‌ها حضور خواهند داشت، حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری توسط دانشگاه‌ها تعیین می‌شود [...]

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری فلسفه تعلیم و تربیت (کد 2141)

۱۴۰۲/۲/۱۲ ۲۱:۲۸:۵۲۱۴ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, فلسفه تعلیم و تربیت|

دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فلسفه تعلیم و تربیت بر اساس حدنصاب نمره تراز مدنظر هر یک از دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد؛ در واقع داوطلبانی فرصت حضور [...]

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی محیط زیست – منابع آب (کد 2343)

۱۴۰۲/۲/۱۲ ۲۱:۲۶:۴۴۵ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, مدیریت منابع آب|

دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی محیط زیست - منابع آب بر اساس حدنصاب نمره تراز مدنظر هر یک از دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد؛ در واقع داوطلبانی [...]

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری بیهوشی و مراقبت‌های ویژه دامپزشکی (کد 2726)

۱۴۰۲/۲/۱۲ ۲۱:۲۴:۱۲۱ مهر, ۱۳۹۷|بیهوشی و مراقبت‌های ویژه دامپزشکی, حدنصاب تراز مصاحبه دکتری|

دعوت به مصاحبه آزمون دکتری بیهوشی و مراقبت‌های ویژه دامپزشکی بر اساس حدنصاب نمره تراز مدنظر هر یک از دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد؛ در واقع داوطلبانی فرصت [...]

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری بافت‌شناسی مقایسه‌ای (کد 2725)

۱۴۰۲/۲/۱۲ ۲۱:۱۹:۵۰۱ مهر, ۱۳۹۷|بافت شناسی مقایسه ای, حدنصاب تراز مصاحبه دکتری|

دعوت به مصاحبه آزمون دکتری بافت‌شناسی مقایسه‌ای بر اساس حدنصاب نمره تراز مدنظر هر یک از دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد؛ در واقع داوطلبانی فرصت حضور در مصاحبه [...]