ظرفیت دانشگاه ها

/ظرفیت دانشگاه ها

ظرفیت کنکور دکتری رشته شیمی تجزیه (کد 2213)

۱۳۹۷-۸-۱۸ ۱۶:۳۰:۱۶ +۰۳:۳۰۱ فروردین, ۱۳۹۷|شیمی تجزیه, ظرفیت دانشگاه ها|

داوطلبان آزمون دکتری مجموعه شیمی تجزیه لازم است با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته ﺷﻴﻤﻲ تجزیه در دفترچه ثبت نام کنکور دکتری نسبت به کسب آمادگی برای آزمون اقدام نمایند. پس از برگزاری آزمون از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، در کارنامه اولیه اعلام نتایج کنکور دکتری، رتبه داوطلب [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎسی (کد 2153)

۱۳۹۷-۷-۱۰ ۲۳:۳۵:۳۳ +۰۳:۳۰۱ فروردین, ۱۳۹۷|ظرفیت دانشگاه ها, علم اطلاعات و دانش شناسی|

مطابق دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 97، در رشته ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ در گرایش‌های زیر دانشجوی دکتری پذیرفته می‌شود: 1) ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ 2) ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ داوطلبان گرایش‌های مختلف این رشته لازم است در آزمون دکتری مجموعه ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ شرکت نمایند و با توجه [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته روانشناسی (کد 2150)

۱۳۹۷-۷-۱۰ ۲۲:۱۴:۱۴ +۰۳:۳۰۱ فروردین, ۱۳۹۷|ظرفیت دانشگاه ها, مجموعه روان شناسی|

مطابق دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 97، در رشته روانشناسی در گرایش‌های زیر دانشجوی دکتری پذیرفته می‌شود: 1) روانشناسی (بدون گرایش) 2) روانشناسی ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 3) روانشناسی ﺳﻼﻣﺖ داوطلبان گرایش‌های مختلف این رشته لازم است در آزمون دکتری مجموعه روانشناسی شرکت نمایند و با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته روانشناسی [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته ﺳﻨﺠﺶ و اﻧﺪازهﮔﻴﺮی (کد 2149)

۱۳۹۷-۷-۱۰ ۲۲:۰۱:۳۷ +۰۳:۳۰۱ فروردین, ۱۳۹۷|سنجش و اندازه گیری, ظرفیت دانشگاه ها|

داوطلبان آزمون دکتری مجموعه ﺳﻨﺠﺶ و اﻧﺪازهﮔﻴﺮی لازم است با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته ﺳﻨﺠﺶ و اﻧﺪازهﮔﻴﺮی در دفترچه ثبت نام کنکور دکتری نسبت به کسب آمادگی برای آزمون اقدام نمایند. پس از برگزاری آزمون از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، در کارنامه اولیه اعلام نتایج کنکور دکتری، [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته ﻣﺸﺎوره (کد 2148)

۱۳۹۷-۷-۱۰ ۲۱:۵۹:۱۲ +۰۳:۳۰۱ فروردین, ۱۳۹۷|ظرفیت دانشگاه ها, مجموعه مشاوره و راهنمایی|

داوطلبان آزمون دکتری مجموعه ﻣﺸﺎوره لازم است با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته ﻣﺸﺎوره در دفترچه ثبت نام کنکور دکتری نسبت به کسب آمادگی برای آزمون اقدام نمایند. پس از برگزاری آزمون از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، در کارنامه اولیه اعلام نتایج کنکور دکتری، رتبه داوطلب به همراه [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته روانشناسی و آﻣﻮزش ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ (کد 2147)

۱۳۹۷-۷-۱۰ ۲۱:۵۸:۳۷ +۰۳:۳۰۱ فروردین, ۱۳۹۷|روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی, ظرفیت دانشگاه ها|

داوطلبان آزمون دکتری مجموعه روانشناسی و آﻣﻮزش ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ لازم است با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته روانشناسی و آﻣﻮزش ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ در دفترچه ثبت نام کنکور دکتری نسبت به کسب آمادگی برای آزمون اقدام نمایند. پس از برگزاری آزمون از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، در کارنامه اولیه [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ (کد 2146)

۱۳۹۷-۷-۱۰ ۲۱:۵۶:۵۵ +۰۳:۳۰۱ فروردین, ۱۳۹۷|آموزش عالی, ظرفیت دانشگاه ها|

مطابق دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 97، در رشته آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ در گرایش‌های زیر دانشجوی دکتری پذیرفته می‌شود: 1) ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ 2) اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ 3) ﺑﺮﻧﺎمه ریزی ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ 4) ﺑﺮﻧﺎمه ریزی درﺳﻲ در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ 5) ﻓﻨﺎوری اﻃﻼع‌رﺳﺎﻧﻲ در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ داوطلبان گرایش‌های [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی آﻣﻮزﺷﻲ (کد 2145)

۱۳۹۷-۷-۱۰ ۲۱:۵۴:۰۴ +۰۳:۳۰۱ فروردین, ۱۳۹۷|تکنولوژی آموزشی, ظرفیت دانشگاه ها|

داوطلبان آزمون دکتری مجموعه ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی آﻣﻮزﺷﻲ لازم است با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی آﻣﻮزﺷﻲ در دفترچه ثبت نام کنکور دکتری نسبت به کسب آمادگی برای آزمون اقدام نمایند. پس از برگزاری آزمون از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، در کارنامه اولیه اعلام نتایج کنکور دکتری، رتبه داوطلب [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته روانشناسی ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ (کد 2144)

۱۳۹۷-۷-۱۰ ۲۱:۵۳:۰۲ +۰۳:۳۰۱ فروردین, ۱۳۹۷|روان شناسی تربیتی, ظرفیت دانشگاه ها|

داوطلبان آزمون دکتری مجموعه روانشناسی ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ لازم است با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته روانشناسی ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ در دفترچه ثبت نام کنکور دکتری نسبت به کسب آمادگی برای آزمون اقدام نمایند. پس از برگزاری آزمون از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، در کارنامه اولیه اعلام نتایج کنکور دکتری، رتبه داوطلب [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ (کد 2143)

۱۳۹۷-۷-۸ ۲۳:۴۱:۵۶ +۰۳:۳۰۱ فروردین, ۱۳۹۷|ظرفیت دانشگاه ها, مدیریت آموزشی|

داوطلبان آزمون دکتری مجموعه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ لازم است با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ در دفترچه ثبت نام کنکور دکتری نسبت به کسب آمادگی برای آزمون اقدام نمایند. پس از برگزاری آزمون از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، در کارنامه اولیه اعلام نتایج کنکور دکتری، رتبه داوطلب [...]