صفحه اصلی/ظرفیت دانشگاه ها

ظرفیت کنکور دکتری ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ مطالعات جهان (کد 2161)

۱۴۰۰/۲/۱۶ ۶:۴۱:۴۷۲۶ مهر, ۱۳۹۷|ظرفیت دانشگاه ها, مطالعات جهان|

مطابق دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 1400-1401، در رشته مطالعات جهان در گرایش‌های زیر دانشجوی دکتری پذیرفته می‌شود: 1) مطالعات جهان مطالعات بریتانیا مطالعات فرانسه مطالعات [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته ژنتیک و ﺑﻪﻧﮋادی ﮔﻴﺎهی (کد 2431)

۱۴۰۰/۲/۲۰ ۷:۱۷:۴۳۲۷ فروردین, ۱۳۹۷|ظرفیت دانشگاه ها, ژنتیک و به نژادی گیاهی|

داوطلبان آزمون دکتری مجموعه ژنتیک و ﺑﻪﻧﮋادی ﮔﻴﺎهی لازم است با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته ژنتیک و ﺑﻪﻧﮋادی ﮔﻴﺎهی در دفترچه ثبت نام [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته بیوﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﻛﺸﺎورزی (کد 2435)

۱۴۰۰/۲/۲۰ ۷:۲۶:۵۸۲۷ فروردین, ۱۳۹۷|بیوتکنولوژی کشاورزی, ظرفیت دانشگاه ها|

داوطلبان آزمون دکتری مجموعه بیوتکنولوژی ﻛﺸﺎورزی لازم است با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته بیوتکنولوژی ﻛﺸﺎورزی در دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 1400-1401، نسبت [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته آﮔﺮواﻛﻮﻟﻮژی (کد 2436)

۱۴۰۰/۲/۲۰ ۷:۲۸:۱۰۲۷ فروردین, ۱۳۹۷|اصلاح نباتات, ظرفیت دانشگاه ها|

داوطلبان آزمون دکتری مجموعه آﮔﺮواﻛﻮﻟﻮژی لازم است با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته آﮔﺮواﻛﻮﻟﻮژی در دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 1400-1401، نسبت به کسب [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته آﮔﺮوﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ـ ﺑﺬر (کد 2433)

۱۴۰۰/۲/۲۰ ۷:۲۳:۳۷۲۷ فروردین, ۱۳۹۷|آگروتکنولوژی, ظرفیت دانشگاه ها|

داوطلبان آزمون دکتری مجموعه آﮔﺮوﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ـ علوم و تکنولوژی ﺑﺬر لازم است با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته آگروﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺬر در دفترچه ثبت نام [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته ﻫﻮاﺷﻨﺎسی ﻛﺸﺎورزی (کد 2430)

۱۴۰۰/۲/۲۰ ۷:۱۵:۳۸۲۷ فروردین, ۱۳۹۷|ظرفیت دانشگاه ها, هواشناسی کشاورزی|

داوطلبان آزمون دکتری مجموعه ﻋﻠﻮم و ﻣﻬﻨﺪسی آب ـ ﻫﻮاﺷﻨﺎسی ﻛﺸﺎورزی لازم است با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته ﻋﻠﻮم و ﻣﻬﻨﺪسی آب ـ [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته صید و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری آﺑﺰیان (کد 2447)

۱۴۰۰/۲/۲۰ ۸:۱۶:۲۱۲۷ فروردین, ۱۳۹۷|صید و بهره‌برداری آبزیان, ظرفیت دانشگاه ها|

داوطلبان آزمون دکتری مجموعه ﻋﻠﻮم و مهندسی شیلات ـ صید و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری آﺑﺰیان لازم است با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته ﻋﻠﻮم و مهندسی [...]

ظرفیت آزمون دکتری رشته تکثیر و ﭘﺮورش آﺑﺰیان (کد 2444)

۱۴۰۰/۲/۲۰ ۸:۰۹:۴۶۲۷ فروردین, ۱۳۹۷|تکثیر و پرورش آبزیان, ظرفیت دانشگاه ها|

مطابق دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 1400-1401، در رشته ﻋﻠﻮم و ﻣﻬﻨﺪسی شیلات ـ تکثیر و ﭘﺮورش آبزیان در گرایش‌های زیر دانشجوی دکتری پذیرفته می‌شود: 1) [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته مهندسی صنایع (کد 2350)

۱۴۰۰/۲/۱۹ ۹:۳۱:۵۶۱۳ فروردین, ۱۳۹۷|ظرفیت دانشگاه ها, مجموعه مهندسی صنایع|

مطابق دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 1400-1401، در رشته ﻣﻬﻨﺪسی صنایع در گرایش‌های زیر دانشجوی دکتری پذیرفته می‌شود: 1) بهینه سازی سیستم ها 2) لجستیک [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته آﮔﺮوﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ـ ﻋﻠﻮم ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫﺮز (کد 2434)

۱۴۰۰/۲/۲۰ ۷:۲۵:۲۴۱۳ فروردین, ۱۳۹۷|ظرفیت دانشگاه ها, علوم علف های هرز|

داوطلبان آزمون دکتری مجموعه آﮔﺮوﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ـ ﻋﻠﻮم ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫﺮز لازم است با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته ﻋﻠﻮم ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫﺮز در دفترچه ثبت نام [...]