صفحه اصلی/ظرفیت دانشگاه ها

ظرفیت کنکور دکتری ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ مطالعات جهان (کد 2161)

۱۴۰۱/۵/۹ ۹:۴۹:۱۷۲۶ مهر, ۱۳۹۷|ظرفیت دانشگاه ها, مطالعات جهان|

فهرست اسامی دانشگاه‌ها و ظرفیت پذیرش دکتری رشته مطالعات جهان در دفترچه های انتخاب رشته دکترا سراسری و دانشگاه آزاد اطلاع‌رسانی می‌شود. پس از انتشار [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته ژنتیک و ﺑﻪﻧﮋادی ﮔﻴﺎهی (کد 2431)

۱۴۰۱/۵/۸ ۲:۱۷:۱۵۲۷ فروردین, ۱۳۹۷|ظرفیت دانشگاه ها, ژنتیک و به نژادی گیاهی|

فهرست اسامی دانشگاه‌ها و ظرفیت پذیرش دکتری رشته ژنتیک و ﺑﻪﻧﮋادی ﮔﻴﺎهی در دفترچه های انتخاب رشته دکترا سراسری و دانشگاه آزاد اطلاع‌رسانی می‌شود. پس [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته بیوﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﻛﺸﺎورزی (کد 2435)

۱۴۰۱/۵/۸ ۲:۲۰:۳۲۲۷ فروردین, ۱۳۹۷|بیوتکنولوژی کشاورزی, ظرفیت دانشگاه ها|

فهرست اسامی دانشگاه‌ها و ظرفیت پذیرش دکتری رشته بیوﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﻛﺸﺎورزی در دفترچه های انتخاب رشته دکترا سراسری و دانشگاه آزاد اطلاع‌رسانی می‌شود. پس از انتشار [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته آﮔﺮواﻛﻮﻟﻮژی (کد 2436)

۱۴۰۱/۵/۸ ۲:۲۳:۳۷۲۷ فروردین, ۱۳۹۷|اصلاح نباتات, ظرفیت دانشگاه ها|

فهرست اسامی دانشگاه‌ها و ظرفیت پذیرش دکتری رشته آﮔﺮواﻛﻮﻟﻮژی در دفترچه های انتخاب رشته دکترا سراسری و دانشگاه آزاد اطلاع‌رسانی می‌شود. پس از انتشار دفترچه [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته آﮔﺮوﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ـ ﺑﺬر (کد 2433)

۱۴۰۱/۵/۸ ۲:۳۱:۱۱۲۷ فروردین, ۱۳۹۷|آگروتکنولوژی, ظرفیت دانشگاه ها|

فهرست اسامی دانشگاه‌ها و ظرفیت پذیرش دکتری رشته آﮔﺮوﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ـ ﺑﺬر در دفترچه های انتخاب رشته دکترا سراسری و دانشگاه آزاد اطلاع‌رسانی می‌شود. پس از [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته ﻫﻮاﺷﻨﺎسی ﻛﺸﺎورزی (کد 2430)

۱۴۰۱/۵/۸ ۲:۳۳:۱۸۲۷ فروردین, ۱۳۹۷|ظرفیت دانشگاه ها, هواشناسی کشاورزی|

فهرست اسامی دانشگاه‌ها و ظرفیت پذیرش دکتری رشته ﻫﻮاﺷﻨﺎسی ﻛﺸﺎورزی در دفترچه های انتخاب رشته دکترا سراسری و دانشگاه آزاد اطلاع‌رسانی می‌شود. پس از انتشار [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته صید و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری آﺑﺰیان (کد 2447)

۱۴۰۱/۵/۸ ۲:۳۸:۲۴۲۷ فروردین, ۱۳۹۷|صید و بهره‌برداری آبزیان, ظرفیت دانشگاه ها|

فهرست اسامی دانشگاه‌ها و ظرفیت پذیرش دکتری رشته صید و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری آﺑﺰیان در دفترچه های انتخاب رشته دکترا سراسری و دانشگاه آزاد اطلاع‌رسانی می‌شود. پس [...]

ظرفیت آزمون دکتری رشته تکثیر و ﭘﺮورش آﺑﺰیان (کد 2444)

۱۴۰۱/۵/۸ ۲:۴۱:۱۹۲۷ فروردین, ۱۳۹۷|تکثیر و پرورش آبزیان, ظرفیت دانشگاه ها|

فهرست اسامی دانشگاه‌ها و ظرفیت پذیرش دکتری رشته تکثیر و ﭘﺮورش آﺑﺰیان در دفترچه های انتخاب رشته دکترا سراسری و دانشگاه آزاد اطلاع‌رسانی می‌شود. پس [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته معماری منظر (کد 2509)

۱۴۰۱/۵/۸ ۴:۰۸:۱۵۱۴ فروردین, ۱۳۹۷|ظرفیت دانشگاه ها, معماری منظر|

فهرست اسامی دانشگاه‌ها و ظرفیت پذیرش دکتری رشته معماری منظر در دفترچه های انتخاب رشته دکترا سراسری و دانشگاه آزاد اطلاع‌رسانی می‌شود. پس از انتشار [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته مهندسی صنایع (کد 2350)

۱۴۰۱/۵/۸ ۲:۴۴:۴۴۱۳ فروردین, ۱۳۹۷|ظرفیت دانشگاه ها, مجموعه مهندسی صنایع|

فهرست اسامی دانشگاه‌ها و ظرفیت پذیرش دکتری رشته مهندسی صنایع در دفترچه های انتخاب رشته دکترا سراسری و دانشگاه آزاد اطلاع‌رسانی می‌شود. پس از انتشار [...]