دسته بندي مطالب : ظرفیت دانشگاه ها

اردیبهشت ۱, ۱۳۹۱ / ظرفیت دانشگاه ها

رشته های دکتری دانشگاه لرستان- خرم آباد

دانشگاه لرستان در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد. رشته های گروه علوم انسانی دانشگاه لرستان پذ

۱ ديدگاه / ادامه مطلب

اردیبهشت ۱, ۱۳۹۱ / ظرفیت دانشگاه ها

رشته های دکتری دانشگاه رازی کرمانشاه

دانشگاه رازی کرمانشاه در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد. رشته های گروه علوم انسانی دانشگاه رازی

۹ ديدگاه / ادامه مطلب

اردیبهشت ۱, ۱۳۹۱ / ظرفیت دانشگاه ها

رشته های دکتری دانشگاه یزد

دانشگاه یزد در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد. رشته های گروه علوم انسانی دانشگاه یزد پذیرش در

۰ ديدگاه / ادامه مطلب

اردیبهشت ۱, ۱۳۹۱ / ظرفیت دانشگاه ها

رشته های دکتری دانشگاه یاسوج

دانشگاه یاسوج در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد. رشته های گروه علوم انسانی دانشگاه یاسوج پذیر

۱ ديدگاه / ادامه مطلب

اردیبهشت ۱, ۱۳۹۱ / ظرفیت دانشگاه ها

رشته های دکتری دانشگاه محقق اردبیلی

دانشگاه محقق اردبیلی در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد. رشته های گروه علوم انسانی دانشگاه محقق ا

۰ ديدگاه / ادامه مطلب

اردیبهشت ۱, ۱۳۹۱ / ظرفیت دانشگاه ها

رشته های دکتری دانشگاه ملایر

دانشگاه ملایر در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد. رشته های گروه علوم پایه دانشگاه ملایر پذیرش د

۰ ديدگاه / ادامه مطلب

اردیبهشت ۱, ۱۳۹۱ / ظرفیت دانشگاه ها

رشته های دکتری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)  در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد. رشته های گروه علوم انسانی

۱ ديدگاه / ادامه مطلب

اردیبهشت ۱, ۱۳۹۱ / ظرفیت دانشگاه ها

رشته های دکتری دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور- تهران

دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد. رشته های گروه فنی و مهندسی

۰ ديدگاه / ادامه مطلب

اردیبهشت ۱, ۱۳۹۱ / ظرفیت دانشگاه ها

رشته های دکتری دانشگاه شهید آیت الله مدنی – تبریز

دانشگاه شهید آیت الله مدنی در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد. رشته های گروه علوم پایه دانشگاه شه

۱ ديدگاه / ادامه مطلب

اردیبهشت ۱, ۱۳۹۱ / ظرفیت دانشگاه ها

رشته های دکتری دانشگاه شهرکرد

دانشگاه شهرکرد در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد. رشته های گروه علوم پایه دانشگاه شهرکرد پذیر

۰ ديدگاه / ادامه مطلب

اردیبهشت ۱, ۱۳۹۱ / ظرفیت دانشگاه ها

رشته های دکتری دانشگاه مازندران – بابلسر

دانشگاه مازندران در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد. رشته های گروه علوم انسانی دانشگاه مازندران

۲ ديدگاه / ادامه مطلب

اردیبهشت ۱, ۱۳۹۱ / ظرفیت دانشگاه ها

رشته های دکتری دانشگاه گیلان

دانشگاه گیلان در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد. رشته های گروه علوم انسانی دانشگاه گیلان پذیر

۱ ديدگاه / ادامه مطلب

اردیبهشت ۱, ۱۳۹۱ / ظرفیت دانشگاه ها

رشته های دکتری دانشگاه ارومیه

دانشگاه ارومیه در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد. رشته های گروه علوم انسانی دانشگاه ارومیه پذ

۰ ديدگاه / ادامه مطلب

اردیبهشت ۱, ۱۳۹۱ / ظرفیت دانشگاه ها

رشته های دکتری دانشگاه اراک

دانشگاه اراک در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد. رشته های گروه علوم پایه دانشگاه اراک پذیرش در

۲ ديدگاه / ادامه مطلب

اردیبهشت ۱, ۱۳۹۱ / ظرفیت دانشگاه ها

رشته های دکتری دانشگاه ایلام

دانشگاه ایلام در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد. رشته های گروه علوم انسانی دانشگاه ایلام پذیرش

۴ ديدگاه / ادامه مطلب

اردیبهشت ۱, ۱۳۹۱ / ظرفیت دانشگاه ها

رشته های دکتری دانشگاه بیرجند

دانشگاه بیرجند در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد. رشته های گروه علوم پایه دانشگاه بیرجند پذیر

۰ ديدگاه / ادامه مطلب

اردیبهشت ۱, ۱۳۹۱ / ظرفیت دانشگاه ها

رشته های دکتری دانشگاه زابل

 دانشگاه زابل در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد. رشته های گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه زاب

۰ ديدگاه / ادامه مطلب

اردیبهشت ۱, ۱۳۹۱ / ظرفیت دانشگاه ها

رشته های دکتری دانشگاه زنجان

دانشگاه زنجان در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد. رشته های گروه علوم پایه دانشگاه زنجان پذیرش د

۰ ديدگاه / ادامه مطلب

اردیبهشت ۱, ۱۳۹۱ / ظرفیت دانشگاه ها

رشته های دکتری دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد. رشته های گروه علوم انسانی دانشگاه سمنان پذیر

۰ ديدگاه / ادامه مطلب

اردیبهشت ۱, ۱۳۹۱ / ظرفیت دانشگاه ها

رشته های دکتری دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان

دانشگاه سیستان و بلوچستان در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد. رشته های گروه علوم انسانی دانشگاه س

۲ ديدگاه / ادامه مطلب

« صفحه بعدي   صفحه قبلي »