به جستجوی جديد نياز داريد؟

اگر چیزی که میخواستید را نیافتید، مجدد تلاش کنید

دانشگاه های دارای پذیرش دکتری مجموعه رشته های دانشگاه علوم انتظامی امین

۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۲۱:۰۰:۴۵۱۹ آبان, ۱۳۹۸|دانشگاه های دارای پذیرش دکتری, مدیریت پیشگیری از جرم، جرم‌یابی و ایمنی ترافیک|

دانشگاه های دارای پذیرش دکتری مجموعه رشته های دانشگاه علوم انتظامی امین در دفترچه انتخاب رشته دکتری مشخص خواهند شد. گرایش های دکتری مجموعه رشته های دانشگاه علوم انتظامی امین بر اساس دفترچه ثبت نام دکتری، گرایش های دکتری مجموعه رشته های دانشگاه علوم انتظامی امین به شرح زیر است: ۱) [...]

دانشگاه های دارای پذیرش دکتری محیط زیست

۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۲۰:۵۲:۰۰۳ آبان, ۱۳۹۸|دانشگاه های دارای پذیرش دکتری, محیط زیست|

دانشگاه های دارای پذیرش دکتری محیط زیست در دفترچه انتخاب رشته دکتری مشخص خواهند شد. گرایش های دکتری محیط زیست بر اساس دفترچه ثبت نام دکتری، گرایش های دکتری محیط زیست به شرح زیر است: ۱) آموزش محیط زیست ۲) محیط زیست      -برنامه ریزی دانشگاه‌های دکتری محیط زیست  برخی [...]

دانشگاه های دارای پذیرش دکتری ﭘﺘﺮوﻟﻮژی

۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۲۰:۵۴:۲۱۳۰ مهر, ۱۳۹۸|دانشگاه های دارای پذیرش دکتری, پترولوژی|

دانشگاه های دارای پذیرش دکتری ﭘﺘﺮوﻟﻮژی در دفترچه انتخاب رشته دکتری مشخص خواهند شد. گرایش های دکتری ﭘﺘﺮوﻟﻮژی بر اساس دفترچه ثبت نام دکتری، این رشته در مقطع دکتری تخصصی بدون گرایش ارائه می‌شود. دانشگاه‌های دکتری ﭘﺘﺮوﻟﻮژی  برخی داوطلبان مایل هستند پیش از این که نسبت به ثبت نام آزمون دکتری ۱۴۰۳ اقدام کنند، [...]

دانشگاه های دارای پذیرش دکتری ادبیات فراﻧﺴﻪ

۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۲۰:۴۴:۳۸۲۷ مهر, ۱۳۹۸|دانشگاه های دارای پذیرش دکتری, زبان فرانسه|

دانشگاه های دارای پذیرش دکتری ادبیات فراﻧﺴﻪ در دفترچه انتخاب رشته دکتری مشخص خواهند شد. گرایش های دکتری ادبیات فراﻧﺴﻪ بر اساس دفترچه ثبت نام دکتری، این رشته در مقطع دکتری تخصصی بدون گرایش ارائه می‌شود. دانشگاه‌های دکتری ادبیات فراﻧﺴﻪ  برخی داوطلبان مایل هستند پیش از این که نسبت به ثبت نام [...]

دانشگاه های دارای پذیرش دکتری زﺑﺎن ﺷﻨﺎسی

۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۲۰:۴۳:۲۳۲۷ مهر, ۱۳۹۸|دانشگاه های دارای پذیرش دکتری, زبان شناسی|

دانشگاه های دارای پذیرش دکتری زﺑﺎن ﺷﻨﺎسی در دفترچه انتخاب رشته دکتری مشخص خواهند شد. گرایش های دکتری زﺑﺎن ﺷﻨﺎسی بر اساس دفترچه ثبت نام دکتری، گرایش های دکتری زﺑﺎن ﺷﻨﺎسی به شرح زیر است: ۱) زبان شناسی ۲) علوم شناختی - زبان شناسی ۳) آموزش زبان فارسی به غیر فارسی [...]

دانشگاه های دارای پذیرش دکتری زﺑﺎنﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎنی ایران

۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۲۰:۳۹:۴۰۲۷ مهر, ۱۳۹۸|دانشگاه های دارای پذیرش دکتری, فرهنگ و زبان های باستانی|

دانشگاه های دارای پذیرش دکتری زﺑﺎن ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎنی ایران در دفترچه انتخاب رشته دکتری مشخص خواهند شد. گرایش های دکتری زﺑﺎن ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎنی ایران بر اساس دفترچه ثبت نام دکتری، این رشته در مقطع دکتری تخصصی بدون گرایش ارائه می‌شود. دانشگاه‌های دکتری زﺑﺎن ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎنی ایران  برخی داوطلبان مایل هستند پیش [...]

دانشگاه های دارای پذیرش دکتری ﺗﺮﺟﻤﻪ

۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۲۰:۳۶:۲۹۲۷ مهر, ۱۳۹۸|ترجمه, دانشگاه های دارای پذیرش دکتری|

دانشگاه های دارای پذیرش دکتری ﺗﺮﺟﻤﻪ در دفترچه انتخاب رشته دکتری مشخص خواهند شد. گرایش های دکتری ﺗﺮﺟﻤﻪ بر اساس دفترچه ثبت نام دکتری، این رشته در مقطع دکتری تخصصی بدون گرایش ارائه می‌شود. دانشگاه‌های دکتری ﺗﺮﺟﻤﻪ  برخی داوطلبان مایل هستند پیش از این که نسبت به ثبت نام آزمون دکتری ۱۴۰۳ اقدام [...]

دانشگاه های دارای پذیرش دکتری زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت انگلیسی

۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۲۰:۳۵:۲۷۲۷ مهر, ۱۳۹۸|دانشگاه های دارای پذیرش دکتری, زبان و ادبیات انگلیسی|

دانشگاه های دارای پذیرش دکتری زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت انگلیسی در دفترچه انتخاب رشته دکتری مشخص خواهند شد. گرایش های دکتری زبان و ادبیات انگلیسی بر اساس دفترچه ثبت نام دکتری، این رشته در مقطع دکتری تخصصی بدون گرایش ارائه می‌شود. دانشگاه‌های دکتری زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت انگلیسی  برخی داوطلبان مایل هستند پیش [...]

دانشگاه های دارای پذیرش دکتری آﻣﻮزش زﺑﺎن انگلیسی

۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۲۰:۳۲:۰۴۲۷ مهر, ۱۳۹۸|آموزش زبان انگلیسی, دانشگاه های دارای پذیرش دکتری|

دانشگاه های دارای پذیرش دکتری آﻣﻮزش زﺑﺎن انگلیسی در دفترچه انتخاب رشته دکتری مشخص خواهند شد. گرایش های دکتری آﻣﻮزش زﺑﺎن انگلیسی بر اساس دفترچه ثبت نام دکتری، این رشته در مقطع دکتری تخصصی بدون گرایش ارائه می‌شود. دانشگاه‌های دکتری آﻣﻮزش زﺑﺎن انگلیسی  برخی داوطلبان مایل هستند پیش از این که [...]

دانشگاه های دارای پذیرش دکتری آﻣﻮزش زﺑﺎن آﻟﻤﺎنی

۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۲۰:۳۰:۵۴۲۷ مهر, ۱۳۹۸|دانشگاه های دارای پذیرش دکتری, زبان آلمانی|

دانشگاه های دارای پذیرش دکتری آﻣﻮزش زﺑﺎن آﻟﻤﺎنی در دفترچه انتخاب رشته دکتری مشخص خواهند شد. گرایش های دکتری آﻣﻮزش زﺑﺎن آﻟﻤﺎنی بر اساس دفترچه ثبت نام دکتری، این رشته در مقطع دکتری تخصصی بدون گرایش ارائه می‌شود. دانشگاه‌های دکتری آﻣﻮزش زﺑﺎن آﻟﻤﺎنی  برخی داوطلبان مایل هستند پیش از این که [...]

برگشت به بالا