صفحه اصلی/برگزیده, دکتری/مصاحبه دکتری (نکات) + جدول امتیازات مصاحبه دکترا ۱۴۰۲