مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری

پذیرش دکتری استعداد درخشان ۱۳۹۵ دانشگاه علم و فرهنگ

متقاضیان دکتری بدون آزمون 95 دانشگاه علم و فرهنگ تا 10 اردیبهشت فرصت دارند در پذیرش استعداد درخشان این دانشگاه ثبت نام کنند.

به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه علم و فرهنگ به منظور فراهم نمودن زمينه جذب برگزيدگان علمي و مستعد از بين دانش آموختگان كارشناسي ارشد دانشگاه ها و مؤسسه هاي آموزش عالي كشور و در راستاي اجراي ”آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي دكتري مصوب جلسه مورخ 93/3/27 شوراي هدايت استعدادهاي درخشان“، آيين نامه شماره 21/67272 مورخ 93/4/18 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري“ و اصلاحيه آن به شماره 21/237200 مورخ 93/12/16، و همچنين به استناد شيوه نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان (برگزيدگان علمي) مصوب دانشگاه علم و فرهنگ، آمادگي خود را نسبت به پذيرش برگزيدگان علمي واجد شرايط عمومي و اختصاصي به شرح زير در دوره دكتري تخصصي رشته هاي زيست شناسي جانوري تكويني، مديريت گردشگري، حقوق خصوصي، روانشناسي باليني عمران سازه براي سال تحصيلي 95-96 اعلام مي دارد.

الف – شرايط عمومي:

داوطلبان متقاضي دوره هاي تخصصي دكتري پذيرش بدون آزمون (استعدادهاي درخشان) بايستي هنگام ارائه درخواست داراي كليه شرايط عمومي زير باشند:

1- دانش آموخته يا دانشجوي نيمسال آخر دوره هاي روزانه و شبانه كارشناسي ارشد دانشـگاه هـاي معتبـر داخـل كشـور مـورد تأييـد وزارتـين ”علوم، تحقيقات و فناوري“ و ”بهداشت، درمان و آموزش پزشكي“ (به تشخيص دانشگاه)

2- بيش از 2 سال از زمان فارغ التحصيلي مقطع كارشناسي ارشد داوطلبان نگذشته باشد.

3- داشتن ميانگين كل 16 و بالاتر در دوره كارشناسي و ميانگين كل 17 و بالاتر بدون احتساب نمره پايان نامه در دوره كارشناسي ارشد.

4- حداقل 2 مقاله علمي_ پژوهشي چاپ شده يا داراي نامه پذيرش چاپ قطعي مقاله در مجـلات معتبـر (مـورد تأييـد اسـتاد راهنمـاي اصـلي داوطلب) كه يك مقاله الزاماً مستخرج از پايان نامه و داده هاي حاصل از آن باشد و مقاله ديگر مرتبط با موضـوع پايـان نامـه دوره كارشناسـي ارشد داوطلب باشد.

تبصره: درصورتي كه داوطلب داراي حداقل يك مقاله علمي پژوهشي مستخرج از پايان نامه چاپ شده يا داراي نامه پذيرش چاپ قطعي در مجلات نمايه شده برتر JCR (مورد تأييد استاد راهنماي اصلي داوطلب) باشد و با حذف نام اساتيد راهنما و مشاور نويسنده اول تلقي شود. داوطلب مي تواند به صورت مشروط درخواست پذيرش نمايد و در صورت تأييد مقاله ارائه شده توسط گروه آموزشي ذي ربط امكان بررسي درخواست پذيرش داوطلب فراهم خواهد شد.

5- اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

6- پذيرفتن قانون اساسي و عدم مخالفت با نظام جمهوري اسلامي ايران.

7- نداشتن منع قانوني ادامه تحصيل از لحاظ خدمت وظيفه عمومي براي داوطلبان مرد.

8- نداشتن سوء پيشينه به تشخيص مراجع صاحب صلاحيت.

9- عدم وابستگي تشكيلاتي به احزاب و گروه هاي محارب و ملحد و عدم هواداري از آنها.

تذكر مهم: اتباع غيرايراني و دانش آموختگان دانشگاه هاي خارج از كشور مجاز به درخواست پذيرش از اين طريق نمي باشند.

ب-شرايط و ضوابط اختصاصي:

1- براساس هماهنگي هـا و تفـاهم نامـه هـاي منعقـده و در دسـت اقـدام بـا تعـدادي از دانشـگاه هاي معتبـر خـارجي نظيـر WARWIK و NOTTINGHAM انگلســتان، UPM و USM مــالزي و MONASH اســتراليا، دانشــجويان در صــورت احــراز شــرايط علمــي و پژوهشــي لازم و تاييــد اســاتيد راهنمــا و تصــويب گروه هــاي آموزشــي امكــان گذرانــدن بخشــي از تحصــيل خــود را در ايــن دانشگاه ها برابر مقررات و ضوابط مربـوط خواهنـد داشـت. ضـمناً هزينـه هـاي تحصـيل در دانشـگاه هـاي مـذكور برعهـده دانشـجو خواهد بود.

2- برابر مصوبه هيات امناء دانشگاه، شهريه رشته هاي مقطع دكتري به شرح ذيل مي باشد:

shahrie-elmo farhang-1

3- امكان تقسيط شهريه دانشجويان برابر مصوبات هيات امنا و هيات رئيسه دانشگاه در هشت قسط مساوي فراهم مي باشد.

4- دانشجويان اين دانشگاه از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم تحقيقات و فناوري و نيز از تسهيلات صندوق قرض الحسنه دانشجويان ايران (وام ازدواج و وام هاي عادي ضروري و اضطراري) در صورت تامين اعتبار برخوردار خواهند شد.

5- با تعدادي از بانك ها جهت اخذ تسهيلات شهريه با شرايط خاص، مذاكره و امكان بهره مندي از وام شهريه براي دانشجويان فراهم مي باشد.

6- اين دانشگاه هيچ گونه تعهدي در قبال تامين خوابگاه ندارد. اما تلاش خود را جهت اسكان دانشجويان در خوابگاه هاي خصوصي معتبر و مورد تاييد خواهد داشت.

7- شرط دعوت به مصاحبه درسهميه استعدادهاي درخشان دكتري رشته زيست شناسي جانوري، تكويني دارا بودن مدرك زبان طبق جدول زير مي باشد.

shahrie-elmo farhang-2

8- پذيرش قطعي پذيرفته شدگان منوط به تاييد صلاحيت عمومي آنان توسط مراجع ذي صلاح مربوط و تاييد نهايي سازمان سنجش آموزش كشور مي باشد.

9- داوطلبان ساير رشته ها كه فاقد مدرك زبان مي باشند در صورت پذيرش، لازم است حداكثر تا پايان نيمسال دوم سال تحصيلي 95-96 نسبت به ارائه مدرك معتبر اقدام نمايند.

shahrie-elmo farhang-3

10- دانشجويان دكتري به ازاء انتشار يا ارايه هر مقاله، متناسب با سطح علمي و ميزان اعتبار مجله يا كنفرانس، بر اساس نظر شوراي پژوهشي دانشگاه مستند به آيين نامه تشويق فعاليت هاي پژوهشي از تخفيف در شهريه برخوردار خواهند شد.

11- به منظور مزيـت افزايـي و توانمندسـازي دانشـجويان تحصـيلات تكميلـي و بـر اسـاس مصـوبات هيـات رئيسـه و شـوراي آموزشـي دانشگاه، دانشجويان عـلاوه بـر دروس مصـوب دوره موظـف بـه شـركت در كارگـاه هـاي تخصصـي اعـلام شـده از سـوي دانشـگاه نظيـر ابـزار تحقيـق، روش هـاي تحقيـق كمـي و كيفـي پيشـرفته، نـرم افـزار هـاي تجزيـه و تحليـل ،اطلاعـات مربـوط بـه رشـته، كارآفريني و كـلاس هـاي آموزشـي زبـان انگليسـي و فـن ترجمـه مـي باشـند. بـديهي اسـت در پايـان دوره تحصـيلي مـدرك معتبـر جهت شركت در كارگاه هاي فوق الذكر به دانش آموختگان اعطا خواهد شد.

ح – نكات مهم:

1- داوطلبان با مدارك تحصيلي معادل كارشناسي ارشد مجاز به ثبت نام نمي باشند.

2- مقالاتي كه در مجلات ممنوعه (فاقد اعتبار علمي از نظر وزارتين علوم و بهداشت) چاپ شده باشند قابل بررسي و امتيازدهي نيستند.

3- در صورت ارائه تاليف، گردآوري يا ترجمه كتاب بايستي تاليف يا ترجمه ارائه شده مرتبط با رشته تحصيلي داوطلب باشد، در غيـر ايـن صورت امتيازي به آن تعلق نمي گيرد.

4- داوطلبان فقط مجاز به ارائه درخواست در يك رشته تحصيلي هستند و درصورت ارائه درخواست هاي متعدد ازفهرست داوطلبان واجد شرايط اوليه پذيرش حذف خواهندشد.

5- چنان چه در هر يك از رشته هاي اعلام شده، از طريق آزمون ورودي دوره هاي دكتري تخصصي داوطلبي به جلسـه آزمـون شـفاهي راه نيابد و يا پس از برگزاري آزمون شفاهي به تعداد لازم داوطلب پذيرفته نشود، از طريق برگزيدگان علمي نيز در رشـته هـاي مـورد نظـر پذيرش دانشجو انجام نمي شود.

6- كسب حدنصاب علمي لازم براي پذيرش، كه توسط گروه آموزشي تعيين و مورد موافقت و تصويب دانشگاه قرار گرفته است، از شرايط اصلي پذيرش است و در صورت عدم كسب حد نصاب مذكور، دانشگاه ملزم به پذيرش داوطلبان برگزيده علمي نمي باشد.

7- دانشجويان نيمسال آخر (در مهلت مجاز دوره كارشناسي ارشد مربوطه) در صورت پذيرش بايستي حـداكثر تـا 31 شـهريورماه سـال 1395 از پايان نامه خود دفاع و فارغ التحصيل شوند؛ در غيراين صورت اسامي آنان از فهرست داوطلبان واجـد شـرايط پـذيرش حـذف خواهد شد.

8- پذيرفته شدگان دوره هاي تخصصي دكتري پذيرش بدون آزمون(استعدادهاي درخشان) به صورت تمام وقت اشتغال به تحصيل خواهند داشت و مشمول كليه مقررات آموزشي و انضباطي دانشگاه خواهند بود.

9- چنان چه در هر مرحله از ثبت نام، بررسي و اشتغال به تحصيل مشخص شود كه داوطلب داراي هر يك از شرايط و ضوابط عمومي و يـا اختصاصي ورود به دوره دكتري مذكور در اين اطلاعيه نبوده است، بلافاصله از ثبت نام و ادامه تحصيل او جلوگيري مي شـود و مطـابق مقررات با وي رفتار خواهد شد.

10- به مدارك ناقص و درخواست داوطلباني كه واجد كليه شرايط الزامي پذيرش نباشند ترتيب اثر داده نخواهد شد و وجه پرداختي نيز قابل استرداد نيست؛ لذا اكيدا توصيه مي شود داوطلبان قبل از ثبت نام، مفاد اطلاعيه را به دقت مطالعه و در صـورت اطمينـان از احـراز كليـه شرايط ثبت نام نمايند.

11- اطلاعات تكميلي در صورت نياز صرفا از طريق پايگاه اطلاع رساني دانشگاه به نشاني www.usc.ac.ir اطلاع رساني خواهـد شـد و داوطلبان بايستي تا زمان اعلام نتايج، اخبار و اطلاعيه هاي مربوط را از پايگاه اطلاع رساني مذكور ملاحظه و پيگيري نماينـد و دانشـگاه مسئوليتي در قبال اطلاع رساني جداگانه به داوطلبان نخواهد داشت و عدم مراجعه داوطلبان در موعدهايي كه اعلام خواهد شد به منزلـه انصراف آنان تلقي مي شود.

د- مصاحبه علمي و اعلام نتايج:

1- نتيجه بررسي اوليه درخواست داوطلبان و راه يافتگان به جلسه آزمون شفاهي حتي المقدور تا 20 ارديبهشت ماه سـال 1395، از طريـق پايگاه اطلاع رساني دانشگاه www.usc.ac.ir اعلام خواهد شد.

2- جلسه آزمون شفاهي برگزيدگان علمي ترجيحاً همزمان با جلسه آزمون شفاهي داوطلبان آزمون نيمه متمركز دوره هاي دكتري تخصصـي سال 1395 برگزار خواهد شد و اطلاعيه دعوت به جلسه براساس رشته هاي مختلف از طريق پايگاه اطلاع رساني دانشگاه اعلام خواهـد شد و داوطلبان بايستي صرفاً از اين طريق تاريخ مصاحبه خود را مشاهده و مراجعه نمايند و دانشگاه مسئوليتي براي اطلاع رساني از طرق ديگر ندارد و عدم مراجعه داوطلب در روز برگزاري آزمون شفاهي به منزله انصـراف وي از درخواسـت پـذيرش خواهـد بـود و امكـان برگزاري مجدد جلسه مقدور نخواهد بود.

ج –مدارك لازم، مهلت ارسال مدارك و نحوه ارسال:

داوطلبان واجد شرايط لازم است حداكثر تا پايان روز دوشنبه مورخ 10 ارديبهشت ماه سال 1395 نسبت به ارسال مدارك مورد نياز به شرح زير را به فرمت pdf تهيه و با حجم حداكثر 5M به پست الكترونيكي grad@usc.ac.ir ارسال نمايند.

1- يك قطعه عكس 4×3 رنگي تمام رخ

2- تصويركارت ملي

3- تصوير مدرك نظام وظيفه(داوطلبان ذكور)

4- تصوير مدرك تحصيلي كارشناسي داراي معدل

5- تصوير مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد داراي معدل دوره و تاريخ فراغت از تحصيل مختص دانش آموختگان

6- تصوير گواهي رتبه اول الي سوم دوره كارشناسي از مديريت امور آموزشـي دانشـگاه محـل تحصـيل دوره (در صـورت دارا بـودن رتبـه مربوطه)

7- تصوير گواهي رتبه اول دوره كارشناسي ارشد از مديريت امور آموزشي دانشگاه محل تحصيل دوره (در صورت دارا بودن رتبه مربوطه)

8- تصوير ريزنمرات دوره كارشناسي

9- تصوير ريزنمرات دوره كارشناسي ارشد

10- تصوير صفحه اول و چكيده پايان نامه

11- تصوير فرم تكميل شده ثبت اطلاعات داوطلب (براي دريافت فرم كليك كنيد)

12- تصوير مربوط به گواهي تاييد يه مقالات علمي – پژوهشي/ علمي – ترويجي/كنفرانس هاي معتبر

13- تصوير نامه از مجلات مبني بر تاييد پذيرش چاپ قطعي مقاله يا مقاله هاي علمي پژوهشي كه تا كنون چاپ نشده باشند. (تذكر: نامـه وصـول مقاله قابل قبول نيست).

14- تصوير گواهي تاييديه مبني بر نمايه شدن مجله در فهرست JCR يا ساير نمايه هاي معتبر و ساير مجلات علمي – پژوهشي مورد تاييـد وزارتين علوم يا بهداشت از مراجع ذي صلاح كه حاوي رتبه بندي و اعتبار مجله باشد.

15- تصوير مستندات اختراع به ثبت رسيده (گواهي ثبت اختراع مورد تاييد سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران)

16- تصوير مستندات برگزيدگان جشنواره، مسابقات بين المللي و المپيادهاي معتبر (گواهي صادره از دبيرخانه يا مراجع ذي ربط)

17- تصوير مستندات مربوط به تاليف يا گردآوري كتب مرتبط با رشته تحصيلي (تصوير روي جلد، شناسنامه كتاب و گواهي انتشار از ناشـر مربوطه)

18- تصوير مستندات مربوط به ترجمه كتب مرتبط با رشته تحصيلي (تصوير روي جلد، شناسنامه كتاب و گواهي انتشار از ناشر مربوطه)

19- تصوير گواهي سابقه تدريس در مراكز آموزش عالي با تاييد معاون آموزشي دانشگاه/مؤسسه

20- تصوير گواهي طرح ها/ پروژه هاي تحقيقاتي اتمام يافته، داراي گواهي از مراجع ذي صلاح

21- تصوير گواهي زبان انگليسي مورد تاييد دانشگاه (در صورت دارا بودن)

22- تصوير گواهي زبان انگليسي معتبر حداكثر تا 2 سال قبل از زمان شروع ثبت نام نهايي برگزيدگان علمي.

23- تصوير فيش پرداخت هزينه ثبت نام و بررسي مدارك به مبلغ 1000000 (يك ميليون ريال) به حساب شماره (22100027 ) بانك ملـت شعبه بوستان قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملت.

24- حداكثر 24 ساعت پس از دريافت مدارك فوق (تاييديه رسيد مدارك) از طريق رايانامه دانشگاه براي شما ارسال خواهد شد.

25- ارايه اصل مدارك و مستندات فوق و تاييديه رسيد مدارك در زمان مصاحبه الزامي است.

 

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست

افزودن دیدگاه جدید

avatar