مدرسان شریف اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد کنفرانس آینده مهندسی و تکنولوژی کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت، اقتصاد
و حسابداری کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم، تکنولوژی و
مهندسی  پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات استاد پرچ کتابخانه فرهنگ

پذیرش دکتری استعداد درخشان ۱۳۹۵ دانشگاه علم و فرهنگ

متقاضیان دکتری بدون آزمون ۹۵ دانشگاه علم و فرهنگ تا ۱۰ اردیبهشت فرصت دارند در پذیرش استعداد درخشان این دانشگاه ثبت نام کنند.

به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه علم و فرهنگ به منظور فراهم نمودن زمینه جذب برگزیدگان علمی و مستعد از بین دانش آموختگان کارشناسی ارشد دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی کشور و در راستای اجرای ”آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری مصوب جلسه مورخ ۹۳/۳/۲۷ شورای هدایت استعدادهای درخشان“، آیین نامه شماره ۲۱/۶۷۲۷۲ مورخ ۹۳/۴/۱۸ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری“ و اصلاحیه آن به شماره ۲۱/۲۳۷۲۰۰ مورخ ۹۳/۱۲/۱۶، و همچنین به استناد شیوه نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان (برگزیدگان علمی) مصوب دانشگاه علم و فرهنگ، آمادگی خود را نسبت به پذیرش برگزیدگان علمی واجد شرایط عمومی و اختصاصی به شرح زیر در دوره دکتری تخصصی رشته های زیست شناسی جانوری تکوینی، مدیریت گردشگری، حقوق خصوصی، روانشناسی بالینی عمران سازه برای سال تحصیلی ۹۵-۹۶ اعلام می دارد.

الف – شرایط عمومی:

داوطلبان متقاضی دوره های تخصصی دکتری پذیرش بدون آزمون (استعدادهای درخشان) بایستی هنگام ارائه درخواست دارای کلیه شرایط عمومی زیر باشند:

۱- دانش آموخته یا دانشجوی نیمسال آخر دوره های روزانه و شبانه کارشناسی ارشد دانشـگاه هـای معتبـر داخـل کشـور مـورد تأییـد وزارتـین ”علوم، تحقیقات و فناوری“ و ”بهداشت، درمان و آموزش پزشکی“ (به تشخیص دانشگاه)

۲- بیش از ۲ سال از زمان فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی ارشد داوطلبان نگذشته باشد.

۳- داشتن میانگین کل ۱۶ و بالاتر در دوره کارشناسی و میانگین کل ۱۷ و بالاتر بدون احتساب نمره پایان نامه در دوره کارشناسی ارشد.

۴- حداقل ۲ مقاله علمی_ پژوهشی چاپ شده یا دارای نامه پذیرش چاپ قطعی مقاله در مجـلات معتبـر (مـورد تأییـد اسـتاد راهنمـای اصـلی داوطلب) که یک مقاله الزاماً مستخرج از پایان نامه و داده های حاصل از آن باشد و مقاله دیگر مرتبط با موضـوع پایـان نامـه دوره کارشناسـی ارشد داوطلب باشد.

تبصره: درصورتی که داوطلب دارای حداقل یک مقاله علمی پژوهشی مستخرج از پایان نامه چاپ شده یا دارای نامه پذیرش چاپ قطعی در مجلات نمایه شده برتر JCR (مورد تأیید استاد راهنمای اصلی داوطلب) باشد و با حذف نام اساتید راهنما و مشاور نویسنده اول تلقی شود. داوطلب می تواند به صورت مشروط درخواست پذیرش نماید و در صورت تأیید مقاله ارائه شده توسط گروه آموزشی ذی ربط امکان بررسی درخواست پذیرش داوطلب فراهم خواهد شد.

۵- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۶- پذیرفتن قانون اساسی و عدم مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران.

۷- نداشتن منع قانونی ادامه تحصیل از لحاظ خدمت وظیفه عمومی برای داوطلبان مرد.

۸- نداشتن سوء پیشینه به تشخیص مراجع صاحب صلاحیت.

۹- عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب و گروه های محارب و ملحد و عدم هواداری از آنها.

تذکر مهم: اتباع غیرایرانی و دانش آموختگان دانشگاه های خارج از کشور مجاز به درخواست پذیرش از این طریق نمی باشند.

ب-شرایط و ضوابط اختصاصی:

۱- براساس هماهنگی هـا و تفـاهم نامـه هـای منعقـده و در دسـت اقـدام بـا تعـدادی از دانشـگاه های معتبـر خـارجی نظیـر WARWIK و NOTTINGHAM انگلســتان، UPM و USM مــالزی و MONASH اســترالیا، دانشــجویان در صــورت احــراز شــرایط علمــی و پژوهشــی لازم و تاییــد اســاتید راهنمــا و تصــویب گروه هــای آموزشــی امکــان گذرانــدن بخشــی از تحصــیل خــود را در ایــن دانشگاه ها برابر مقررات و ضوابط مربـوط خواهنـد داشـت. ضـمناً هزینـه هـای تحصـیل در دانشـگاه هـای مـذکور برعهـده دانشـجو خواهد بود.

۲- برابر مصوبه هیات امناء دانشگاه، شهریه رشته های مقطع دکتری به شرح ذیل می باشد:

shahrie-elmo farhang-1

۳- امکان تقسیط شهریه دانشجویان برابر مصوبات هیات امنا و هیات رئیسه دانشگاه در هشت قسط مساوی فراهم می باشد.

۴- دانشجویان این دانشگاه از مزایای وام شهریه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری و نیز از تسهیلات صندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران (وام ازدواج و وام های عادی ضروری و اضطراری) در صورت تامین اعتبار برخوردار خواهند شد.

۵- با تعدادی از بانک ها جهت اخذ تسهیلات شهریه با شرایط خاص، مذاکره و امکان بهره مندی از وام شهریه برای دانشجویان فراهم می باشد.

۶- این دانشگاه هیچ گونه تعهدی در قبال تامین خوابگاه ندارد. اما تلاش خود را جهت اسکان دانشجویان در خوابگاه های خصوصی معتبر و مورد تایید خواهد داشت.

۷- شرط دعوت به مصاحبه درسهمیه استعدادهای درخشان دکتری رشته زیست شناسی جانوری، تکوینی دارا بودن مدرک زبان طبق جدول زیر می باشد.

shahrie-elmo farhang-2

۸- پذیرش قطعی پذیرفته شدگان منوط به تایید صلاحیت عمومی آنان توسط مراجع ذی صلاح مربوط و تایید نهایی سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.

۹- داوطلبان سایر رشته ها که فاقد مدرک زبان می باشند در صورت پذیرش، لازم است حداکثر تا پایان نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۹۶ نسبت به ارائه مدرک معتبر اقدام نمایند.

shahrie-elmo farhang-3

۱۰- دانشجویان دکتری به ازاء انتشار یا ارایه هر مقاله، متناسب با سطح علمی و میزان اعتبار مجله یا کنفرانس، بر اساس نظر شورای پژوهشی دانشگاه مستند به آیین نامه تشویق فعالیت های پژوهشی از تخفیف در شهریه برخوردار خواهند شد.

۱۱- به منظور مزیـت افزایـی و توانمندسـازی دانشـجویان تحصـیلات تکمیلـی و بـر اسـاس مصـوبات هیـات رئیسـه و شـورای آموزشـی دانشگاه، دانشجویان عـلاوه بـر دروس مصـوب دوره موظـف بـه شـرکت در کارگـاه هـای تخصصـی اعـلام شـده از سـوی دانشـگاه نظیـر ابـزار تحقیـق، روش هـای تحقیـق کمـی و کیفـی پیشـرفته، نـرم افـزار هـای تجزیـه و تحلیـل ،اطلاعـات مربـوط بـه رشـته، کارآفرینی و کـلاس هـای آموزشـی زبـان انگلیسـی و فـن ترجمـه مـی باشـند. بـدیهی اسـت در پایـان دوره تحصـیلی مـدرک معتبـر جهت شرکت در کارگاه های فوق الذکر به دانش آموختگان اعطا خواهد شد.

ح – نکات مهم:

۱- داوطلبان با مدارک تحصیلی معادل کارشناسی ارشد مجاز به ثبت نام نمی باشند.

۲- مقالاتی که در مجلات ممنوعه (فاقد اعتبار علمی از نظر وزارتین علوم و بهداشت) چاپ شده باشند قابل بررسی و امتیازدهی نیستند.

۳- در صورت ارائه تالیف، گردآوری یا ترجمه کتاب بایستی تالیف یا ترجمه ارائه شده مرتبط با رشته تحصیلی داوطلب باشد، در غیـر ایـن صورت امتیازی به آن تعلق نمی گیرد.

۴- داوطلبان فقط مجاز به ارائه درخواست در یک رشته تحصیلی هستند و درصورت ارائه درخواست های متعدد ازفهرست داوطلبان واجد شرایط اولیه پذیرش حذف خواهندشد.

۵- چنان چه در هر یک از رشته های اعلام شده، از طریق آزمون ورودی دوره های دکتری تخصصی داوطلبی به جلسـه آزمـون شـفاهی راه نیابد و یا پس از برگزاری آزمون شفاهی به تعداد لازم داوطلب پذیرفته نشود، از طریق برگزیدگان علمی نیز در رشـته هـای مـورد نظـر پذیرش دانشجو انجام نمی شود.

۶- کسب حدنصاب علمی لازم برای پذیرش، که توسط گروه آموزشی تعیین و مورد موافقت و تصویب دانشگاه قرار گرفته است، از شرایط اصلی پذیرش است و در صورت عدم کسب حد نصاب مذکور، دانشگاه ملزم به پذیرش داوطلبان برگزیده علمی نمی باشد.

۷- دانشجویان نیمسال آخر (در مهلت مجاز دوره کارشناسی ارشد مربوطه) در صورت پذیرش بایستی حـداکثر تـا ۳۱ شـهریورماه سـال ۱۳۹۵ از پایان نامه خود دفاع و فارغ التحصیل شوند؛ در غیراین صورت اسامی آنان از فهرست داوطلبان واجـد شـرایط پـذیرش حـذف خواهد شد.

۸- پذیرفته شدگان دوره های تخصصی دکتری پذیرش بدون آزمون(استعدادهای درخشان) به صورت تمام وقت اشتغال به تحصیل خواهند داشت و مشمول کلیه مقررات آموزشی و انضباطی دانشگاه خواهند بود.

۹- چنان چه در هر مرحله از ثبت نام، بررسی و اشتغال به تحصیل مشخص شود که داوطلب دارای هر یک از شرایط و ضوابط عمومی و یـا اختصاصی ورود به دوره دکتری مذکور در این اطلاعیه نبوده است، بلافاصله از ثبت نام و ادامه تحصیل او جلوگیری می شـود و مطـابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

۱۰- به مدارک ناقص و درخواست داوطلبانی که واجد کلیه شرایط الزامی پذیرش نباشند ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجه پرداختی نیز قابل استرداد نیست؛ لذا اکیدا توصیه می شود داوطلبان قبل از ثبت نام، مفاد اطلاعیه را به دقت مطالعه و در صـورت اطمینـان از احـراز کلیـه شرایط ثبت نام نمایند.

۱۱- اطلاعات تکمیلی در صورت نیاز صرفا از طریق پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه به نشانی www.usc.ac.ir اطلاع رسانی خواهـد شـد و داوطلبان بایستی تا زمان اعلام نتایج، اخبار و اطلاعیه های مربوط را از پایگاه اطلاع رسانی مذکور ملاحظه و پیگیری نماینـد و دانشـگاه مسئولیتی در قبال اطلاع رسانی جداگانه به داوطلبان نخواهد داشت و عدم مراجعه داوطلبان در موعدهایی که اعلام خواهد شد به منزلـه انصراف آنان تلقی می شود.

د- مصاحبه علمی و اعلام نتایج:

۱- نتیجه بررسی اولیه درخواست داوطلبان و راه یافتگان به جلسه آزمون شفاهی حتی المقدور تا ۲۰ اردیبهشت ماه سـال ۱۳۹۵، از طریـق پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه www.usc.ac.ir اعلام خواهد شد.

۲- جلسه آزمون شفاهی برگزیدگان علمی ترجیحاً همزمان با جلسه آزمون شفاهی داوطلبان آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری تخصصـی سال ۱۳۹۵ برگزار خواهد شد و اطلاعیه دعوت به جلسه براساس رشته های مختلف از طریق پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اعلام خواهـد شد و داوطلبان بایستی صرفاً از این طریق تاریخ مصاحبه خود را مشاهده و مراجعه نمایند و دانشگاه مسئولیتی برای اطلاع رسانی از طرق دیگر ندارد و عدم مراجعه داوطلب در روز برگزاری آزمون شفاهی به منزله انصـراف وی از درخواسـت پـذیرش خواهـد بـود و امکـان برگزاری مجدد جلسه مقدور نخواهد بود.

ج –مدارک لازم، مهلت ارسال مدارک و نحوه ارسال:

داوطلبان واجد شرایط لازم است حداکثر تا پایان روز دوشنبه مورخ ۱۰ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ نسبت به ارسال مدارک مورد نیاز به شرح زیر را به فرمت pdf تهیه و با حجم حداکثر ۵M به پست الکترونیکی grad@usc.ac.ir ارسال نمایند.

۱- یک قطعه عکس ۴×۳ رنگی تمام رخ

۲- تصویرکارت ملی

۳- تصویر مدرک نظام وظیفه(داوطلبان ذکور)

۴- تصویر مدرک تحصیلی کارشناسی دارای معدل

۵- تصویر مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد دارای معدل دوره و تاریخ فراغت از تحصیل مختص دانش آموختگان

۶- تصویر گواهی رتبه اول الی سوم دوره کارشناسی از مدیریت امور آموزشـی دانشـگاه محـل تحصـیل دوره (در صـورت دارا بـودن رتبـه مربوطه)

۷- تصویر گواهی رتبه اول دوره کارشناسی ارشد از مدیریت امور آموزشی دانشگاه محل تحصیل دوره (در صورت دارا بودن رتبه مربوطه)

۸- تصویر ریزنمرات دوره کارشناسی

۹- تصویر ریزنمرات دوره کارشناسی ارشد

۱۰- تصویر صفحه اول و چکیده پایان نامه

۱۱- تصویر فرم تکمیل شده ثبت اطلاعات داوطلب (برای دریافت فرم کلیک کنید)

۱۲- تصویر مربوط به گواهی تایید یه مقالات علمی – پژوهشی/ علمی – ترویجی/کنفرانس های معتبر

۱۳- تصویر نامه از مجلات مبنی بر تایید پذیرش چاپ قطعی مقاله یا مقاله های علمی پژوهشی که تا کنون چاپ نشده باشند. (تذکر: نامـه وصـول مقاله قابل قبول نیست).

۱۴- تصویر گواهی تاییدیه مبنی بر نمایه شدن مجله در فهرست JCR یا سایر نمایه های معتبر و سایر مجلات علمی – پژوهشی مورد تاییـد وزارتین علوم یا بهداشت از مراجع ذی صلاح که حاوی رتبه بندی و اعتبار مجله باشد.

۱۵- تصویر مستندات اختراع به ثبت رسیده (گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران)

۱۶- تصویر مستندات برگزیدگان جشنواره، مسابقات بین المللی و المپیادهای معتبر (گواهی صادره از دبیرخانه یا مراجع ذی ربط)

۱۷- تصویر مستندات مربوط به تالیف یا گردآوری کتب مرتبط با رشته تحصیلی (تصویر روی جلد، شناسنامه کتاب و گواهی انتشار از ناشـر مربوطه)

۱۸- تصویر مستندات مربوط به ترجمه کتب مرتبط با رشته تحصیلی (تصویر روی جلد، شناسنامه کتاب و گواهی انتشار از ناشر مربوطه)

۱۹- تصویر گواهی سابقه تدریس در مراکز آموزش عالی با تایید معاون آموزشی دانشگاه/مؤسسه

۲۰- تصویر گواهی طرح ها/ پروژه های تحقیقاتی اتمام یافته، دارای گواهی از مراجع ذی صلاح

۲۱- تصویر گواهی زبان انگلیسی مورد تایید دانشگاه (در صورت دارا بودن)

۲۲- تصویر گواهی زبان انگلیسی معتبر حداکثر تا ۲ سال قبل از زمان شروع ثبت نام نهایی برگزیدگان علمی.

۲۳- تصویر فیش پرداخت هزینه ثبت نام و بررسی مدارک به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ (یک میلیون ریال) به حساب شماره (۲۲۱۰۰۰۲۷ ) بانک ملـت شعبه بوستان قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت.

۲۴- حداکثر ۲۴ ساعت پس از دریافت مدارک فوق (تاییدیه رسید مدارک) از طریق رایانامه دانشگاه برای شما ارسال خواهد شد.

۲۵- ارایه اصل مدارک و مستندات فوق و تاییدیه رسید مدارک در زمان مصاحبه الزامی است.

 

عضویت در کانال تخصصی آزمون دکتری

درج نظر