/دانلود سؤالات دکتری

مدرسان شریف

استاد وکیلی

دانلود سؤالات دکتری۱۳۹۷-۹-۱ ۱۲:۴۸:۰۱ +۰۳:۳۰

دانلود سوالات دکتری

دانلود دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته کنکور دکتری

زبان عمومی دکتری

استعداد تحصیلی

کانال تلگرام دکتری

دانلود رایگان سؤالات آزمون دکتری

دانلود سوالات زبان عمومی دکتری

دانلود سؤالات زبان عمومی گروه علوم انسانی کنکور دکتری 97

دانلود سؤالات زبان عمومی گروه علوم پایه آزمون دکتری 97

دانلود سؤالات زبان عمومی گروه فنی و مهندسی کنکور دکتری 97

دانلود سؤالات زبان عمومی گروه کشاورزی و منابع طبیعی آزمون دکتری 1397

دانلود سؤالات زبان عمومی گروه هنر کنکور دکتری 97

دانلود سؤالات زبان عمومی گروه زبان آزمون دکتری 97

دانلود سؤالات زبان عمومی گروه دامپزشکی آزمون دکتری 97

 

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری 96 گروه علوم انسانی

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری 1396 گروه علوم پایه

سؤالات زبان عمومی گروه فنی و مهندسی آزمون دکتری 96

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری 96 گروه کشاورزی و منابع طبیعی

سؤالات زبان عمومی کنکور دکتری 96 گروه آزمایشی هنر

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری 96 گروه دامپزشکی

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری گروه آزمایشی زبان 1396

 

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری 95 گروه علوم انسانی

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری 95 گروه علوم پایه

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری 1395 گروه فنی- مهندسی

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری 95 گروه کشاورزی و منابع طبیعی

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری 95 گروه هنر

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری 95 گروه دامپزشکی

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری گروه آزمایشی زبان 1395

 

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری نیمه متمرکز 94 گروه علوم انسانی

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری نیمه متمرکز 94 گروه -مهندسی

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری نیمه متمرکز 94 گروه علوم پایه

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری نیمه متمرکز 94 گروه کشاورزی و منابع طبیعی

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری نیمه متمرکز 94 گروه هنر

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری 94 گروه دامپزشکی

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری نیمه متمرکز 94 گروه آزمایشی زبان – کدرشته 2801 و 2811

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری نیمه متمرکز 94 گروه آزمایشی زبان – کدرشته های 280۷ تا 2810

 

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری 93 گروه علوم انسانی

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری 93 گروه 1 علوم پایه

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری 93 گروه 2 علوم پایه

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری 93 گروه ۳ علوم پایه

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری 93 گروه ۴ علوم پایه

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری 93 گروه فنی-مهندسی

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری 93 گروه کشاورزی و منابع طبیعی

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری 93 گروه هنر

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری 93 گروه 1 علوم پزشکی

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری 93 گروه 2 علوم پزشکی

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری 93 گروه دامپزشکی

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری 93 گروه زبان

 

دانلود سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری 1392

دانلود سؤالات زبان انگلیسی (عمومی) خاص کنکور دکتری 1392

 

دانلود سؤالات تست زبان انگلیسی عمومی کنکور دکتری 1391

دانلود سؤالات تست زبان انگلیسی (عمومی) خاص کنکور دکتری 1391

 

دانلود سؤالات زبان عمومی کنکور دکتری 1390

 

Main Titles Gmat

دانلود سوالات استعداد تحصیلی دکتری 97

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه علوم انسانی آزمون دکتری 97

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه علوم پایه کنکور دکتری 97

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه فنی و مهندسی کنکور دکتری 1397

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه کشاورزی و منابع طبیعی آزمون دکتری 97

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه هنر آزمون دکتری 97

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه زبان کنکور دکتری 1397

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه دامپزشکی کنکور دکتری 97

 

دانلود سوالات استعداد تحصیلی دکتری 96

سؤالات استعداد تحصیلی گروه علوم انسانی آزمون دکتری 96

سؤالات استعداد تحصیلی گروه علوم پایه کنکور دکتری 1396

سؤالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری 96 گروه فنی و مهندسی

سؤالات استعداد تحصیلی گروه کشاورزی آزمون دکتری 96

سؤالات استعداد تحصیلی کنکور دکتری 1396 گروه هنر

سؤالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری 96 گروه آزمایشی دامپزشکی

سؤالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری 96 گروه زبان

 

سوالات استعداد تحصیلی دکتری 95

سؤالات استعداد تحصیلی گروه علوم انسانی دکتری 95

سؤالات استعداد تحصیلی گروه علوم پایه دکتری 95

سؤالات استعداد تحصیلی گروه فنی- مهندسی دکتری 1395

سؤالات استعداد تحصیلی گروه کشاورزی دکتری 1395

سؤالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری 95 گروه هنر

سؤالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری گروه دامپزشکی 95

سؤالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری 95 گروه آزمایشی زبان

 

سوالات و پاسخنامه استعداد تحصیلی دکتری 94

سؤالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری نیمه متمرکز 94 گروه علوم انسانی

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری نیمه متمرکز 94 گروه علوم پایه

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری نیمه متمرکز 94 گروه فنی-مهندسی

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری نیمه متمرکز 94 گروه کشاورزی و منابع طبیعی

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری نیمه متمرکز 94 گروه هنر

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری نیمه متمرکز 94 گروه دامپزشکی

دانلود سوالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری نیمه متمرکز 94 گروه آزمایشی زبان – کدرشته 2801 و 2811

دانلود سوالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری نیمه متمرکز 94 گروه آزمایشی زبان – کدرشته های 280۷ تا 2810

 

دفترچه سوالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری 93

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه علوم انسانی دکتری 1393

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه فنی-مهندسی دکتری 1393

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه 1 علوم پایه دکتری 1393

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه 2 علوم پایه دکتری 1393

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه ۳ علوم پایه دکتری 1393

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه ۴ علوم پایه دکتری 1393

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه کشاورزی دکتری 1393

سؤالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری 93 گروه هنر

سؤالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری 93 گروه 1 علوم پزشکی

سؤالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری 93 گروه 2 علوم پزشکی

سؤالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری 93 گروه دامپزشکی

سؤالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری 93 گروه زبان

 

دانلود سوالات استعداد تحصیلی کنکور دکتری 92

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه علوم انسانی 1392

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه علوم پایه 1392

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه فنی-مهندسی 1392

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه کشاورزی 1392

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه تربیت بدنی 1392

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه هنر 1392

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه پزشکی 1392

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه دامپزشکی 1392

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه زبان 1392

 

دانلود سوالات استعداد تحصیلی دکتری 91 - 92

دانلود پاسخنامه گروه های فنی-مهندسی، علوم پایه و انسانی 1391

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه علوم انسانی 1391

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه علوم پایه 1391

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه فنی-مهندسی 1391

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه کشاورزی 1391

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه دامپزشکی 1391

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه پزشکی 1391

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه تربیت بدنی 1391

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه هنر 1391

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه زبان 1391

 

سوالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری 90

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه علوم انسانی 1390

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه علوم پایه 1390

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه فنی-مهندسی 1390

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه کشاورزی 1390

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه دامپزشکی 1390

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه پزشکی 1390

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه تربیت بدنی 1390

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه هنر 1390

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه زبان 1390

 

دانلود رایگان سوالات و پاسخنامه های آزمون دکتری

1.ensani (2)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته زبان و ادبیات فارسی

دانلود سؤالات رشته زبان و ادبیات فارسی آزمون دکتری 96

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه زبان و ادبیات فارسی

دانلود سؤالات رشته زبان و ادبیات فارسی آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات تست رشته زبان و ادبیات فارسی آزمون دکتری 93

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته زبان و ادبیات فارسی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته جغرافیای سیاسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته جغرافیای سیاسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه علوم جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته علوم جغرافیایی (جغرافیای سیاسی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته علوم جغرافیایی (جغرافیای سیاسی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم جغرافیایی (جغرافیای سیاسی)

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه علوم جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته علوم جغرافیایی (جغرافیا و برنامه ریزی شهری)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته علوم جغرافیایی (جغرافیا و برنامه ریزی شهری)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم جغرافیایی (جغرافیا و برنامه ریزی شهری)

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه علوم جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته علوم جغرافیایی (جغرافیا و برنامه ریزی روستایی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته علوم جغرافیایی (جغرافیا و برنامه ریزی روستایی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم جغرافیایی (جغرافیا و برنامه ریزی روستایی)

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته ژئومورفولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته ژئومورفولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه علوم جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته علوم جغرافیایی (ژئومورفولوژی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته علوم جغرافیایی (ژئومورفولوژی)

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم جغرافیایی (ژئومورفولوژی)

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته آب‌وهواشناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته آب و هواشناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه علوم جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته آب و هواشناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته آب و هواشناسی (اقلیم شناسی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه علوم جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته زبان و ادبیات عرب

دانلود سؤالات تست رشته زبان و ادبیات عرب آزمون دکتری 1396

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 1395 مجموعه زبان و ادبیات عرب

دانلود سؤالات تست رشته زبان و ادبیات عرب آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 1393 رشته زبان و ادبیات عرب

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته علوم اقتصادی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته علوم اقتصادی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه علوم اقتصادی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته علوم اقتصادی (اقتصاد)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته علوم اقتصادی (اقتصاد)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم اقتصادی (اقتصاد)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته علوم اقتصادی (اقتصاد)

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته اقتصاد نفت و گاز

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته اقتصاد نفت و گاز

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه علوم اقتصادی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته اقتصاد نفت و گاز

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته اقتصاد نفت و گاز

دانلود سؤالات کنکور دکتری 92 رشته اقتصاد نفت و گاز

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته تربیت بدنی – مدیریت ورزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته تربیت بدنی – مدیریت ورزشی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 95 مجموعه تربیت بدنی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته تربیت بدنی – مدیریت ورزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مدیریت ورزشی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 95 مجموعه تربیت بدنی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته فیزیولوژی ورزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته فیزیولوژی ورزشی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته تربیت بدنی – آسیب‌شناسی ورزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته تربیت بدنی – آسیب شناسی ورزشی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 95 مجموعه تربیت بدنی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته تربیت بدنی – آسیب شناسی ورزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته رشد و تکامل و یادگیری حرکتی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته تربیت بدنی – رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته تربیت بدنی – رفتار حرکتی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 95 مجموعه تربیت بدنی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته تربیت بدنی – رفتار حرکتی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته رفتار حرکتی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته تربیت بدنی – بیومکانیک ورزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته تربیت بدنی – بیومکانیک ورزشی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 95 مجموعه تربیت بدنی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته تربیت بدنی – بیومکانیک ورزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته بیومکانیک ورزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته بیومکانیک ورزشی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته تاریخ – تاریخ اسلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته تاریخ – تاریخ اسلام

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 95 مجموعه علوم تاریخی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته تاریخ اسلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته تاریخ اسلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته تاریخ اسلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته تاریخ اسلام

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته تاریخ – تاریخ ایران بعد از اسلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته تاریخ – تاریخ ایران دوره اسلام

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 95 مجموعه علوم تاریخی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته تاریخ ایران بعد از اسلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته تاریخ ایران بعد از اسلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته تاریخ ایران بعد از اسلام

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 95 مجموعه علوم تاریخی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته تاریخ ایران قبل از اسلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته تاریخ ایران قبل از اسلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته تاریخ ایران قبل از اسلام

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته علوم اجتماعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته علوم اجتماعی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه علوم اجتماعی و مددکاری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته علوم اجتماعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته علوم اجتماعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم اجتماعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته علوم اجتماعی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته جمعیت‌شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته جمعیت شناسی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه علوم اجتماعی و مددکاری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته علوم اجتماعی (جمعیت شناسی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته علوم اجتماعی (جمعیت شناسی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم اجتماعی (جمعیت شناسی)

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مددکاری اجتماعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته مددکاری اجتماعی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه علوم اجتماعی و مددکاری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مددکاری اجتماعی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته علوم قرآن و حدیث

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته الهیات – فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته الهیات – فقه و مبانی حقوق

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته الهیات – فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانلود سؤالات کنکور دکتری 92 رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته الهیات – فقه و مبانی حقوق

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته ادیان و عرفان

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته الهیات – ادیان و عرفان

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته الهیات – ادیان و عرفان

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته الهیات – ادیان و عرفان

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته الهیات – ادیان و عرفان

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته الهیات – ادیان و عرفان

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلامی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته الهیات – تصوف و عرفان اسلامی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته الهیات – تصوف و عرفان اسلامی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته فلسفه و کلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته الهیات – کلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته فلسفه و کلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته فلسفه و کلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته کلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته کلام

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته فقه شافعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته فقه شافعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته فقه شافعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته فقه شافعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته فقه شافعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته فقه شافعی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته فلسفه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته فلسفه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه فلسفه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته فلسفه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته فلسفه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته فلسفه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته فلسفه

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته فلسفه منطق

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته فلسفه منطق

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه فلسفه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته فلسفه منطق

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته فلسفه منطق

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته فلسفه منطق

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته فلسفه منطق

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته فلسفه علم

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته فلسفه علم

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه فلسفه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته فلسفه علم

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته فلسفه علم

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته فلسفه علم

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته فلسفه علم

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته فلسفه تعلیم و تربیت

دانلود سوالات آزمون دکتری 96 رشته فلسفه تعلیم و تربیت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه علوم تربیتی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1394 رشته فلسفه تعلیم و تربیت

دانلود سوالات آزمون دکتری 1393 رشته فلسفه تعلیم و تربیت

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته فلسفه تعلیم و تربیت

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته برنامه‌ریزی درسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته برنامه ریزی درسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه علوم تربیتی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته برنامه ریزی درسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته برنامه ریزی درسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته برنامه ریزی درسی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته برنامه ریزی درسی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مدیریت آموزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته مدیریت آموزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه علوم تربیتی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مدیریت آموزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مدیریت آموزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مدیریت آموزشی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته روان‌شناسی تربیتی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته روان شناسی تربیتی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه روان‌شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته روانشناسی تربیتی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته روانشناسی تربیتی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته روانشناسی تربیتی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته روانشناسی تربیتی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته تکنولوژی آموزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته تکنولوژی آموزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه علوم تربیتی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته تکنولوژی آموزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته تکنولوژی آموزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته تکنولوژی آموزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته تکنولوژی آموزشی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته آموزش عالی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته آموزش عالی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه علوم تربیتی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته آموزش عالی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته آموزش عالی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته آموزش عالی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه روان‌شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته برنامه ریزی آموزشی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مشاوره

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته مشاوره

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 95 مجموعه مشاوره

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مشاوره

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مشاوره

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مشاوره

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته سنجش و اندازه‌گیری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته سنجش و اندازه گیری

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه روان‌شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته سنجش و اندازه گیری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته سنجش و اندازه گیری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته سنجش و اندازه گیری

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته روان‌شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته روان شناسی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه روان‌شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته روانشناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته روانشناسی

دانلود سؤالات کنکور دکتری 92 رشته روانشناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته روانشناسی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته علم و اطلاعات دانش شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه علم اطلاعات و دانش‌شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته علم و اطلاعات دانش شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته علم و اطلاعات دانش شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته علم و اطلاعات دانش شناسی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته حقوق عمومی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته حقوق عمومی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه حقوق

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته حقوق عمومی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته حقوق عمومی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته حقوق عمومی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته حقوق عمومی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته حقوق جزا و جرم شناسی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه حقوق

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته حقوق جزا و جرم شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته حقوق جزا و جرم شناسی، فقه و حقوق جزا

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته حقوق جزا

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته حقوق جزا

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته حقوق بین‌الملل عمومی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته حقوق بین الملل عمومی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه حقوق

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته حقوق بین الملل عمومی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته حقوق بین الملل عمومی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته حقوق بین الملل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته حقوق بین الملل

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته حقوق خصوصی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته حقوق خصوصی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه حقوق

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته حقوق خصوصی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته حقوق خصوصی، فقه و حقوق خصوصی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته حقوق خصوصی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 91 رشته حقوق خصوصی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته حقوق نفت و گاز

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته حقوق نفت و گاز

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه حقوق

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته حقوق نفت و گاز

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته حقوق نفت و گاز

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته حقوق نفت و گاز

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 مجموعه علوم سیاسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه علوم سیاسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 مجموعه علوم سیاسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته علوم سیاسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم سیاسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته علوم سیاسی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مدیریت بازرگانی و راهبردی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 مجموعه مدیریت بازرگانی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 1395 مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 مجموعه مدیریت بازرگانی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مدیریت بازرگانی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مدیریت بازرگانی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته مدیریت بازرگانی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مدیریت دولتی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 مجموعه مدیریت دولتی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 1395 مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 مجموعه مدیریت دولتی

دانلود سؤالات کنکور دکتری 1393 رشته مدیریت دولتی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 92 رشته مدیریت دولتی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 91 رشته مدیریت دولتی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مدیریت صنعتی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 مجموعه مدیریت صنعتی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 1395 مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 مجموعه مدیریت صنعتی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 93 رشته مدیریت صنعتی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 92 رشته مدیریت صنعتی

دانلود سؤالات کنکور دکتری 1391 رشته مدیریت صنعتی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مدیریت رسانه و اطلاعات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 مجموعه مدیریت رسانه و اطلاعات

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 1395 مجموعه مدیریت رسانه و اطلاعات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 مجموعه مدیریت رسانه و اطلاعات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مدیریت رسانه و اطلاعات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مدیریت رسانه و اطلاعات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته مدیریت رسانه و اطلاعات

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مدیریت یشگیری از جرم، جرم‌یابی و ایمنی ترافیک

دانلود سؤالات کنکور دکتری 96 درشته مدﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﺟﺮم، ﺟﺮم‌ﻳﺎﺑﻲ و اﻳﻤﻨﻲ ﺗﺮاﻓﻴﻚ

دانلود سؤالات کنکور دکتری 1395 رشته مدﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﺟﺮم، ﺟﺮم‌ﻳﺎﺑﻲ و اﻳﻤﻨﻲ ﺗﺮاﻓﻴﻚ

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 94 رشته مدﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﺟﺮم، ﺟﺮم‌ﻳﺎﺑﻲ و اﻳﻤﻨﻲ ﺗﺮاﻓﻴﻚ

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مدیریت فناوری اطلاعات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 مجموعه مدیریت فناوری اطلاعات

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 95 مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 مجموعه مدیریت فناوری اطلاعات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 93 رشته مدیریت فناوری اطلاعات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 92 رشته مدیریت فناوری اطلاعات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 91 رشته مدیریت فناوری اطلاعات

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 1395 مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته کارآفرینی، آینده‌پژوهی و مدیریت تکنولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته کارآفرینی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 1395 مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته کارآفرینی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته کارآفرینی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مدیریت راهبردی و آینده پژوهی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 1395 مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته آینده پژوهی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته آینده پژوهی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته مدیریت تکنولوژی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 1395 مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات کنکور دکتری 1394 رشته مدیریت تکنولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 93 رشته مدیریت تکنولوژی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته گردشگری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته گردشگری

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 1395 مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 94 رشته گردشگری

دانلود سؤالات کنکور دکتری 93 رشته گردشگری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته گردشگری

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مالی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مالی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه حسابداری و مالی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مالی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مالی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مالی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته حسابداری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته حسابداری

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه حسابداری و مالی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته حسابداری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته حسابداری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته حسابداری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته حسابداری

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته علوم ارتباطات

دانلود سوالات آزمون دکتری 96 رشته علوم ارتباطات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه علوم ارتباطات

دانلود سوالات آزمون دکتری 1394 رشته علوم ارتباطات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته علوم ارتباطات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم ارتباطات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته علوم ارتباطات

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته باستان‌شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته باستان شناسی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه باستان‌شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته باستان شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته باستان شناسی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته محیط‌ زیست

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته محیط زیست – برنامه ریزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه محیط‌زیست – برنامه‌ریزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته محیط زیست – برنامه ریزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته محیط زیست

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مطالعات زنان

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مطالعات زنان

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه علوم اجتماعی و مددکاری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مطالعات زنان

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مطالعات زنان

دانلود سؤالات آزمون دکتری 92 رشته مطالعات زنان

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مدرسی معارف اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته مدرسی معارف اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مدرسی معارف اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مدرسی معارف اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مدرسی معارف اسلامی

 

2. paye

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته زمین‌شناسی – فسیل‌شناسی و چینه‌شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه علوم زمین

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته چینه و فسیل شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته چینه و فسیل شناسی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته زمین‌شناسی نفت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته زمین شناسی نفت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه علوم زمین

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته زمین شناسی نفت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته زمین شناسی نفت

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته زمین‌شناسی – سنگ‌شناسی رسوبی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه علوم زمین

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته رسوب شناسی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته زمین‌شناسی – آب‌های زیرزمینی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته زمین شناسی آب شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه علوم زمین

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته زمین شناسی آب شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته آب شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته آب شناسی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته زمین‌شناسی مهندسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته زمین شناسی مهندسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه علوم زمین

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته زمین شناسی مهندسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته زمین شناسی مهندسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته زمین شناسی مهندسی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته زمین‌شناسی زیست‌محیطی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته زمین شناسی زیست محیطی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه علوم زمین

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته زمین شناسی زیست محیطی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته زیست محیطی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته زیست محیطی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته زمین‌شناسی پترولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته زمین شناسی پترولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه علوم زمین

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته زمین شناسی پترولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته پترولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته پترولوژی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته زمین‌شناسی اقتصادی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته زمین شناسی اقتصادی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه علوم زمین

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته زمین شناسی اقتصادی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته زمین شناسی اقتصادی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته زمین شناسی اقتصادی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته زمین‌شناسی تکتونیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته زمین شناسی تکتونیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه علوم زمین

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته زمین شناسی تکتونیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته تکتونیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته تکتونیک

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته شیمی – شیمی فیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته شیمی – شیمی فیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه شیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته شیمی فیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته شیمی فیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته شیمی فیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته شیمی فیزیک

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته شیمی – شیمی آلی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته شیمی – شیمی آلی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه شیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته شیمی آلی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته شیمی آلی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته شیمی آلی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته شیمی آلی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته شیمی – شیمی تجزیه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته شیمی – شیمی تجزیه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه شیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته شیمی تجزیه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته شیمی تجزیه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته شیمی تجزیه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته شیمی تجزیه

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته شیمی – شیمی معدنی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته شیمی – شیمی معدنی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه شیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته شیمی معدنی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته شیمی معدنی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته شیمی معدنی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته شیمی معدنی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته شیمی کاربردی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته شیمی کاربردی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه شیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته شیمی کاربردی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته شیمی کاربردی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته شیمی کاربردی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته شیمی – شیمی پلیمر

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته شیمی – شیمی پلیمر

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه شیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته شیمی پلیمر

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته فیتوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته فیتوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه شیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته فیتوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته فیتوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته فیتوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته ژئوشیمی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته الکتروشیمی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته هواشناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته هواشناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه هواشناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته هواشناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته هواشناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته هواشناسی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته زیست‌شناسی گیاهی – فیزیولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه زیست‌شناسی گیاهی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته زیست‌شناسی گیاهی – سیستماتیک و بوم‌شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته زیست شناسی – سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه زیست‌شناسی گیاهی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته زیست شناسی – سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته زیست شناسی – سیستماتیک گیاهی و اکولوژی گیاهی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته زیست شناسی – سیستماتیک گیاهی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته زیست شناسی – سیستماتیک گیاهی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته زیست‌شناسی گیاهی – سلولی و تکوینی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته زیست شناسی – سلولی و تکوینی گیاهی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه زیست‌شناسی گیاهی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته زیست شناسی – سلولی و تکوینی گیاهی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته زیست شناسی – سلولی و تکوینی گیاهی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته زیست شناسی – سلولی و تکوینی گیاهی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته زیست شناسی – سلولی و تکوینی گیاهی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته زیست شناسی – سلولی تکوینی جانوری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته زیست شناسی – سلولی تکوینی جانوری

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته زیست‌شناسی جانوری – فیزیولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته علوم جانوری – فیزیولوژی جانوری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه زیست‌شناسی جانوری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته علوم جانوری – فیزیولوژی جانوری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته علوم جانوری – فیزیولوژی جانوری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم جانوری – فیزیولوژی جانوری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته علوم جانوری – فیزیولوژی جانوری

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته زیست‌شناسی جانوری – بیوسیستماتیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته علوم جانوری – بیوسیستماتیک جانوری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه زیست‌شناسی جانوری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته علوم جانوری – بیوسیستماتیک جانوری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته علوم جانوری – بیوسیستماتیک جانوری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم جانوری – بیوسیستماتیک جانوری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته علوم جانوری – بیوسیستماتیک جانوری

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته زیست‌شناسی جانوری – سلولی و تکوینی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته علوم جانوری – تکوینی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه زیست‌شناسی جانوری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته علوم جانوری تکوینی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته علوم جانوری تکوینی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم جانوری تکوینی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته زیست‌شناسی سلولی و ملکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته زیست شناسی – سلولی و ملکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته زیست شناسی – سلولی و ملکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته زیست شناسی – سلولی و ملکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته زیست شناسی – سلولی و ملکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته زیست شناسی – سلولی و ملکولی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته بیوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته بیوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته بیوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته بیوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته بیوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته بیوشیمی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته ژنتیک ملکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته زیست شناسی – ژنتیک مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته ژنتیک مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته ژنتیک مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته ژنتیک مولکولی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته میکروبیولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته زیست شناسی – میکروبیولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته زیست شناسی – میکروبیولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته زیست شناسی – میکروبیولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته زیست شناسی – میکروبیولوژی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته بیوفیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته بیوفیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته بیوفیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته بیوفیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته بیوفیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته بیوفیزیک

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته زیست‌فناوری میکروبی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته زیست فناوری میکروبی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته زیست فناوری میکروبی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته زیست فناوری میکروبی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته آمار

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته آمار

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 95 مجموعه آمار

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته آمار

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته آمار

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته آمار

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته آمار

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته ریاضی محض

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته ریاضی محض

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه علوم ریاضی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته ریاضی محض

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته ریاضی محض (جبر، آنالیز، هندسه)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته ریاضی محض

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته ریاضی محض

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته ریاضی کاربردی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته ریاضی کاربردی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه علوم ریاضی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته ریاضی کاربردی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته ریاضی کاربردی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته ریاضی کاربردی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته ریاضی کاربردی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته فیزیک دریا

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته فیزیک دریا

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه فیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته فیزیک دریا

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته فیزیک دریا

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته فیزیک دریا

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته زیست‌شناسی دریا

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته زیست شناسی دریا

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته زیست شناسی دریا

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته زیست شناسی دریا

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته زیست شناسی دریا

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته علوم و فناوری نانو – نانوفیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته علوم و فناوری نانو – نانوفیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه فیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته علوم و فناوری نانو – نانوفیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته نانو فیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته نانو فیزیک

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته فیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته فیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه فیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته فیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته فیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته فیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته فیزیک

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته فتونیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته فوتونیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه فیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته فوتونیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته فوتونیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته فوتونیک

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته ژئوفیزیک – لرزه‌‌شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته ژئوفیزیک – لرزه شناسی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 95 مجموعه ژئوفیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته ژئوفیزیک (لرزه شناسی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته ژئوفیزیک (لرزه شناسی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته ژئوفیزیک (لرزه شناسی)

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته ژئوفیزیک – زلزله شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته ژئوفیزیک – زلزله شناسی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 95 مجموعه ژئوفیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته ژئوفیزیک (زلزله شناسی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته ژئوفیزیک (زلزله شناسی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته ژئوفیزیک (زلزله شناسی)

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته ژئوفیزیک – الکترومغناطیس

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته ژئوفیزیک – الکترومغناطیس

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 95 مجموعه ژئوفیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته ژئوفیزیک (الکترومغناطیس)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته ژئوفیزیک (الکترومغناطیس)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته ژئوفیزیک (الکترومغناطیس)

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته ژئوفیزیک – گرانی‌سنجی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته ژئوفیزیک (گرانی سنجی)

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 95 مجموعه ژئوفیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته ژئوفیزیک (گرانی سنجی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته ژئوفیزیک (گرانی سنجی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته ژئوفیزیک (گرانی سنجی)

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته علوم و فناوری نانو – نانوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته علوم و فناوری نانو – نانوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه شیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته علوم و فناوری نانو – نانوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته نانوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته نانوشیمی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته ریززیست‌فناوری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته نانوبیوتکنولوژی (ریز زیست فناوری)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته نانوبیوتکنولوژی (ریز زیست فناوری)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته نانوبیوتکنولوژی (ریز زیست فناوری)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته نانوبیوتکنولوژی (ریز زیست فناوری)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته نانوبیوتکنولوژی (ریز زیست فناوری)

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته بیوانفورماتیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته بیوانفورماتیک

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه علوم کامپیوتر

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته بیوانفورماتیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته بیوانفورماتیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته بیوانفورماتیک

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته علوم کامپیوتر

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته علوم کامپیوتر

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه علوم کامپیوتر

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته علوم کامپیوتر

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته علوم کامپیوتر

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم کامپیوتر

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته علوم شناختی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته علوم شناختی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه علوم شناختی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته علوم شناختی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 مجموعه علوم شناختی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم اعصاب شناختی

 

3. fani

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی برق – الکترونیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی برق – الکترونیک

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 95 مجموعه مهندسی برق

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته برق الکترونیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته برق الکترونیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته برق الکترونیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته برق الکترونیک

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی برق – مخابرات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی برق – مخابرات (مخابرات میدان و موج – مخابرات سیستم)

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 95 مجموعه مهندسی برق

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته برق مخابرات (میدان)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته برق مخابرات (میدان)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته برق مخابرات (میدان)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته برق مخابرات (سیستم)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته برق مخابرات (سیستم)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته برق مخابرات (سیستم)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته برق مخابرات (سیستم)

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی برق ـ قدرت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی برق – قدرت

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 95 مجموعه مهندسی برق

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته برق – قدرت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته برق – قدرت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته برق – قدرت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته برق – قدرت

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی برق ـ کنترل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی برق – کنترل

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 95 مجموعه مهندسی برق

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته برق – کنترل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته برق – کنترل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته برق – کنترل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته برق – کنترل

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته برق – هوش و روباتیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته برق – زمینه هوش ماشین و روباتیک

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی عمران ـ سازه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی عمران – سازه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته عمران – سازه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته عمران – سازه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته عمران – سازه

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی عمران ـ زلزله

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی عمران – زلزله

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته عمران – زلزله

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته عمران – مهندسی زلزله

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته عمران – مهندسی زلزله

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی عمران ـ ژئوتکنیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی عمران – ژئوتکنیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته عمران – ژئوتکنیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته عمران – مکانیک خاک و پی (ژئوتکنیک)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته عمران – مکانیک خاک و پی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی عمران ـ مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی عمران – آب و سازه های هیدرولیکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته عمران – آب و سازه های هیدرولیکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته عمران – سازه های هیدرولیکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته عمران – سازه های هیدرولیکی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی عمران ـ راه و ترابری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی عمران – راه و ترابری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته عمران – راه و ترابری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته عمران – راه و ترابری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته عمران – راه و ترابری

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی عمران ـ سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی عمران – سواحل، بنادر و سازه های دریایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته عمران – سواحل، بنادر و سازه های دریایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته عمران – سازه های دریایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته عمران – سازه های دریایی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی عمران ـ مدیریت منابع آب

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی عمران – مدیریت منابع آب

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته عمران – مدیریت منابع آب

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته عمران – مهندسی و مدیریت منابع آب

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی عمران ـ حمل‌ و نقل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی عمران – حمل و نقل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته عمران – حمل و نقل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته عمران – حمل و نقل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته عمران – حمل و نقل

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی عمران ـ مدیریت ساخت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی عمران – مدیریت ساخت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته عمران – مدیریت ساخت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته عمران – مهندسی و مدیریت ساخت

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی عمران ـ محیط‌زیست

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی عمران – محیط زیست

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته عمران – محیط زیست

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته عمران – محیط زیست

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته عمران – محیط زیست

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی نقشه‌برداری ـ ژئودزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی نقشه برداری – ژئودزی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه مهندسی عمران-نقشه‌برداری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته عمران نقشه برداری – ژئودزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته نقشه برداری (ژئودزی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 92 رشته نقشه برداری (ژئودزی)

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی نقشه‌برداری ـ فتوگرامتری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی نقشه برداری – فتوگرامتری

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه مهندسی عمران-نقشه‌برداری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته عمران نقشه برداری – فتوگرامتری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته نقشه برداری (فتوگرامتری)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته عمران – نقشه برداری (فتوگرامتری)

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی نقشه‌برداری ـ سنجش از دور

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی نقشه برداری – سنجش از دور

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه مهندسی عمران-نقشه‌برداری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته عمران نقشه برداری – سنجش از دور

دانلود سؤالات آزمون دکتری 93 مهندسی عمران – نقشه برداری-سنجش از دور

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته عمران – نقشه برداری (سنجش از دور)

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی نقشه‌برداری ـ سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی نقشه برداری – سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه مهندسی عمران-نقشه‌برداری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته عمران نقشه برداری – سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته نقشه برداری (سیستم اطلاعات جغرافیایی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته عمران – نقشه برداری (سیستم اطلاعات جغرافیایی)

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی مکانیک ـ ساخت و تولید

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی مکانیک – ساخت و تولید

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه مهندسی مکانیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مکانیک – ساخت و تولید

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مکانیک – ساخت و تولید

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مکانیک – ساخت و تولید

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی مکانیک ـ مکانیک جامدات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی مکانیک – مکانیک جامدات

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه مهندسی مکانیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مکانیک – طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مکانیک – طراحی کاربردی زمینه دینامیک جامدات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مکانیک – طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مکانیک – سازه و بدنه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مکانیک – مهندسی خودرو – سازه و بدنه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مکانیک – مهندسی خودرو – سازه و بدنه

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی مکانیک ـ دینامیک، کنترل و ارتعاشات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی مکانیک – دینامیک، کنترل و ارتعاشات

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه مهندسی مکانیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مکانیک – دینامیک، کنترل و ارتعاشات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مکانیک – طراحی کاربردی زمینه دینامیک، کنترل و ارتعاشات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مکانیک – طراحی سیستم های دینامیکی خودرو

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مکانیک – مهندسی خودرو – سیستم تعلیق – ترمز و فرمان

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مکانیک – مهندسی خودرو – سیستم تعلیق – ترمز و فرمان

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی مکانیک ـ تبدیل انرژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه مهندسی مکانیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مکانیک – تبدیل انرژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مکانیک – تبدیل انرژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مکانیک – تبدیل انرژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مکانیک – قوای محرکه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مکانیک – مهندسی خودرو – قوای محرکه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مکانیک – مهندسی خودرو – قوای محرکه

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مکانیک – مهندسی پزشکی (بیومکانیک)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مکانیک – مهندسی پزشکی (بیومکانیک)

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مهندسی راه آهن – ماشین های ریلی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مکانیک – مهندسی راه آهن (ماشین های ریلی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مکانیک – مهندسی راه آهن

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی دریا

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته مهندسی دریا

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه مهندسی دریا

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مهندسی دریا

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مهندسی دریا

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی دریا

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی هوا فضا ـ آئرودینامیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته هوافضا – آئرودینامیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه مهندسی هوافضا

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته هوا فضا – آئرودینامیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته هوا – فضا – آئرودینامیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته هوا – فضا – آئرودینامیک

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی هوا فضا ـ جلوبرندگی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته هوافضا – جلوبرندگی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه مهندسی هوافضا

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته هوا فضا – جلوبرندگی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته هوا – فضا – جلوبرندگی زمینه پیشرانش

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته هوا – فضا – جلوبرندگی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی هوافضا ـ سازه‌های هوایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته هوافضا – سازه های هوایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه مهندسی هوافضا

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته هوا فضا – سازه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته هوا – فضا – سازه های هوایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته هوا – فضا – سازه های هوایی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی هوافضا ـ دینامیک پرواز و کنترل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته هوافضا – دینامیک پرواز و کنترل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه مهندسی هوافضا

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته هوا فضا – دینامیک پرواز و کنترل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته هوا – فضا – مکانیک پرواز و کنترل ماهواره

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته هوا – فضا – مکانیک پرواز و کنترل ماهواره

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی معدن ـ اکتشاف

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته مهندسی معدن – اکتشاف

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 1395 مجموعه مهندسی معدن

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مهندسی معدن – اکتشاف

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مهندسی معدن – اکتشاف

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی معدن – اکتشاف

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی معدن ـ استخراج

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته مهندسی معدن – استخراج

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 1395 مجموعه مهندسی معدن

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مهندسی معدن – استخراج

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مهندسی معدن – استخراج

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی معدن – استخراج

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی معدن ـ فرآوری مواد معدنی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته مهندسی معدن – فرآوری مواد معدنی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 1395 مجموعه مهندسی معدن

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مهندسی معدن – فرآوری مواد معدنی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مهندسی معدن – فرآوری مواد معدنی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی معدن – فرآوری مواد معدنی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی معدن ـ مکانیک سنگ

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته مهندسی معدن – مکانیک سنگ

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 1395 مجموعه مهندسی معدن

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مهندسی معدن – مکانیک سنگ

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مهندسی معدن – مکانیک سنگ

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی معدن – مکانیک سنگ

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی پلیمر ـ پلیمر

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته مهندسی پلیمر – پلیمر

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 95 مجموعه مهندسی پلیمر

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مهندسی پلیمر – پلیمر

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مهندسی پلیمر – صنایع پلیمر

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی پلیمر – صنایع پلیمر

 

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی پلیمر – فرایند های پلیمریزاسیون

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی پلیمر ـ رنگ

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته مهندسی پلیمر – رنگ

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 95 مجموعه مهندسی پلیمر

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مهندسی پلیمر – رنگ

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مهندسی پلیمر – صنایع رنگ

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی پلیمر – صنایع رنگ

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی پلیمر – رنگ و چاپ

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی محیط‌زیست ـ منابع آب

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته مهندسی محیط زیست – منابع آب

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه مهندسی محیط‌زیست

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مهندسی محیط زیست – منابع آب

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مهندسی محیط زیست – منابع آب

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی محیط زیست – منابع آب

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی محیط‌زیست ـ آب و فاضلاب

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته مهندسی محیط زیست – آب و فاضلاب

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه مهندسی محیط‌زیست

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مهندسی محیط زیست – آب و فاضلاب

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مهندسی محیط زیست – آب و فاضلاب

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی محیط‌زیست ـ مواد زائد جامد

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته مهندسی محیط زیست – مواد زائد جامد

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه مهندسی محیط‌زیست

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مهندسی محیط زیست – مواد زائد جامد

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مهندسی محیط زیست – مواد زائد جامد

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی محیط زیست – مواد زائد جامد

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی محیط‌زیست ـ آلودگی هوا

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته مهندسی محیط زیست – آلودگی هوا

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه مهندسی محیط‌زیست

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مهندسی محیط زیست – آلودگی هوا

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مهندسی محیط زیست – آلودگی هوا

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی محیط زیست – آلودگی هوا

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی پزشکی ـ بیوالکتریک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته مهندسی پزشکی – بیوالکتریک

دانلود رایگان سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه مهندسی پزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مهندسی پزشکی – بیوالکتریک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مهندسی پزشکی – بیوالکتریک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی پزشکی – بیوالکتریک

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی پزشکی ـ بیومکانیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته مهندسی پزشکی – بیومکانیک

دانلود رایگان سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه مهندسی پزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مهندسی پزشکی – بیومکانیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مهندسی پزشکی – بیومکانیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی پزشکی – بیومکانیک

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی پزشکی ـ بیومتریال

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته مهندسی پزشکی – بیومتریال

دانلود رایگان سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه مهندسی پزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مهندسی پزشکی – بیومتریال

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مهندسی پزشکی – بیومتریال

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی پزشکی – بیومتریال

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی صنایع

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته مهندسی صنایع

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه مهندسی صنایع

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مهندسی صنایع

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مهندسی صنایع

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی صنایع

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مهندسی نفت – مخازن

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مهندسی نفت – مخازن

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی نفت – نفت و بهره برداری مخازن

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی نفت ـ اکتشاف

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته مهندسی نفت – اکتشاف

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه مهندسی نفت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی نفت – اکتشاف

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی نفت – مهندسی مخازن هیدروکربوری

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی نفت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته مهندسی نفت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه مهندسی نفت

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی کامپیوتر ـ نرم‌افزار و الگوریتم

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته مهندسی کامپیوتر – نرم افزار و الگوریتم

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه مهندسی کامپیوتر

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مهندسی کامپیوتر – نرم افزار

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مهندسی کامپیوتر – مهندسی نرم افزار – الگوریتم و محاسبات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی کامپیوتر – نرم افزار

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی کامپیوتر – الگوریتم و محاسبات

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی کامپیوتر ـ معماری سیستم‌های کامپیوتری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته مهندسی کامپیوتر – معماری سیستم های کامپیوتری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه مهندسی کامپیوتر

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مهندسی کامپیوتر – معماری سیستم های کامپیوتری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مهندسی کامپیوتر – سیستم های کامپیوتری زمینه سخت افزار

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی کامپیوتر – سیستم های کامپیوتری زمینه سخت افزار

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی کامپیوتر ـ هوش مصنوعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه مهندسی کامپیوتر

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی کامپیوتر ـ شبکه و رایانش

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته مهندسی کامپیوتر – شبکه و رایانش

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه مهندسی کامپیوتر

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی فناوری اطلاعات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته مهندسی فناوری اطلاعات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه مهندسی کامپیوتر

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مهندسی فناوری اطلاعات IT

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مهندسی فناوری اطلاعات IT

دانلود سؤالات آزمون دکتری 92 رشته مهندسی فناوری اطلاعات IT

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی مواد و متالورژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی مواد و متالورژی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 95 مجموعه مهندسی مواد و متالوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مهندسی مواد و متالوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مهندسی مواد و متالوژی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی شیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته مهندسی شیمی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه مهندسی شیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مهندسی شیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مهندسی شیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی شیمی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مهندسی شیمی – پلیمر

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مهندسی شیمی – مهندسی پلیمر

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی شیمی – مهندسی پلیمر

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی شیمی ـ بیوتکنولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه مهندسی شیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی – محیط زیست

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته فناوری نانو ـ نانومواد

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته مهندسی فناوری نانو – نانومواد

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه فناوری نانو

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مهندسی فناوری نانو – نانومواد

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مهندسی فناوری نانو – نانومواد

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی فناوری نانو – نانومواد

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته فناوری نانو ـ نانوالکتریک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته مهندسی فناوری نانو – نانوالکترونیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه فناوری نانو

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مهندسی فناوری نانو – نانوالکترونیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مهندسی فناوری نانو – نانوالکترونیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی فناوری نانو – نانوالکترونیک

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی هسته‌ای ـ کاربرد پرتوها

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته مهندسی هسته ای – کاربرد پرتوها

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه مهندسی هسته‌ای

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مهندسی هسته ای – کاربرد پرتوها

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مهندسی هسته ای – کاربرد پرتوها

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی هسته ای – کاربرد پرتوها

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی هسته‌ای ـ راکتور

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته مهندسی هسته ای – راکتور

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه مهندسی هسته‌ای

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مهندسی هسته ای – راکتور

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مهندسی هسته ای – شکافت- راکتور – چرخه سوخت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی هسته ای – راکتور

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی هسته ای – چرخه سوخت

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی هسته‌ای ـ پرتوپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته مهندسی هسته ای – پرتوپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه مهندسی هسته‌ای

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مهندسی هسته ای – پرتوپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مهندسی هسته ای – شکافت – پرتوپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی هسته ای – پرتوپزشکی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی هسته‌ای ـ گداخت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته مهندسی هسته ای – گداخت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه مهندسی هسته‌ای

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مهندسی هسته ای – گداخت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مهندسی هسته ای – گداخت

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی نساجی ـ تکنولوژی نساجی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه مهندسی نساجی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی نساجی ـ شیمی نساجی و علوم الیاف

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته مهندسی نساجی – شیمی نساجی و علوم الیاف

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه مهندسی نساجی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مهندسی نساجی – شیمی نساجی و علوم الیاف

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مهندسی نساجی – شیمی نساجی و علوم الیاف

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی نساجی – شیمی نساجی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی سیستم‌های انرژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته مهندسی سیستم های انرژی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه مهندسی سیستم‌های انرژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مهندسی سیستم های انرژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مهندسی سیستم های انرژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مهندسی سیستم های انرژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی سیستم های انرژی

 

4.keshavarzi (2)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته علوم و مهندسی محیط زیست

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته محیط زیست

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه محیط‌زیست

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته آلودگی های محیط زیست

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته آلودگی های محیط زیست

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته آلودگی های محیط زیست

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته محیط زیست – تنوع زیستی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته تنوع زیستی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته آمایش محیط زیست

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته آمایش محیط زیست

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته آمایش محیط زیست

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم (مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مکانیک ماشین های کشاورزی (مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مکانیک ماشین های کشاورزی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته مکانیزاسیون کشاورزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مکانیزاسیون کشاورزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مکانیزاسیون کشاورزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مکانیزاسیون کشاورزی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته علوم و مهندسی باغبانی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته علوم و مهندسی باغبانی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه علوم باغبانی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته علوم باغبانی – سبزی و اصلاح سبزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته علوم باغبانی و فضای سبز – سبزیکاری – فیزیولوژی و اصلاح سبزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته علوم باغبانی – میوه و اصلاح درختان میوه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته علوم باغبانی و فضای سبز – میوه کاری – فیزیولوژی و اصلاح میوه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم باغبانی و فضای سبز – فیزیولوژی و اصلاح میوه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته علوم باغبانی – گیاهان زینتی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته علوم باغبانی و فضای سبز – گیاهان زینتی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم باغبانی و فضای سبز – گیاهان زینتی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته علوم باغبانی – گیاهان دارویی و اصلاح گیاهان دارویی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته علوم باغبانی و فضای سبز – گیاهان دارویی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم باغبانی و فضای سبز – گیاهان دارویی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم باغبانی و فضای سبز – فیزیولوژی پس از برداشت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته علوم باغبانی – بیوتکنولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصولات باغبانی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه علوم و مهندسی صنایع غذایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته علوم و صنایع غذایی – تکنولوژی مواد غذایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته علوم و صنایع غذایی – تکنولوژی مواد غذایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم و صنایع غذایی – تکنولوژی مواد غذایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته علوم و صنایع غذایی – میکروبیولوژی مواد غذایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته علوم و صنایع غذایی – میکروبیولوژی مواد غذایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته علوم و صنایع غذایی – شیمی مواد غذایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته علوم و صنایع غذایی – شیمی مواد غذایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم و صنایع غذایی – شیمی مواد غذایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 91 رشته علوم و صنایع غذایی – شیمی مواد غذایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته علوم و صنایع غذایی – مواد و طراحی صنایع غذایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته علوم و صنایع غذایی – مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم و صنایع غذایی – مهندسی صنایع غذایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته علوم و صنایع غذایی – مهندسی صنایع غذایی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه اقتصاد، توسعه و آموزش کشاورزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته اقتصاد کشاورزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته اقتصاد کشاورزی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ چوب و فرآورده‌های سلولزی – ﺑﻴﻮﻟﻮژی و آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته بیولوژی و آناتومی چوب

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه چوب و جنگل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته چوب شناسی و صنایع چوب – بیولوژی و آناتومی چوب

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته چوب شناسی و صنایع چوب – بیولوژی و آناتومی چوب

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته چوب شناسی و صنایع چوب – بیولوژی و آناتومی چوب

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻮب و ﻓﺮآورده‌ﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﺰی – ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ‌ﻫﺎی ﻟﻴﮕﻨﻮﺳﻠﻮﻟﺰی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته فرآورده های چند سازه چوب

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه چوب و جنگل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته فرآورده های چند سازه چوب

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته چوب شناسی و صنایع چوب – صنایع چوب با فرآورده های مرکب (فرآورده های چند سازه چوب)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته چوب شناسی و صنایع چوب – صنایع چوب با فرآورده های مرکب

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻮب و ﻓﺮآورده‌ﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﺰی – صنایع سلولزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته صنایع خمیر و کاغذ

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه چوب و جنگل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته صنایع خمیر و کاغذ

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته چوب شناسی و صنایع چوب – صنایع خمیر و کاغذ

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته چوب شناسی و صنایع چوب – صنایع خمیر و کاغذ

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته چوب شناسی و صنایع چوب – حفاظت و اصلاح چوب

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مدیریت حاصل‌خیزی و زیست‌فناوری خاک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته مدیریت حاصل خیزی و زیست فناوری خاک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه علوم خاک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته علوم خاک – شیمی و حاصلخیزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته علوم خاک – شیمی و حاصلخیزی خاک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم خاک – شیمی و حاصلخیزی خاک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته علوم خاک – بیولوژی و تکنولوژی خاک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته علوم خاک – بیولوژی و تکنولوژی خاک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم خاک – بیولوژی خاک

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مدیریت منابع خاک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته مدیریت منابع خاک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه علوم خاک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته علوم خاک – پیدایش و رده بندی خاک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته علوم خاک – پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم خاک – پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته علوم خاک – فیزیک و حفاظت خاک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته علوم خاک – فیزیک و حفاظت خاک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم خاک – فیزیک و حفاظت خاک

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته علوم دامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 مجموعه علوم دامی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 1395 مجموعه علوم دامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته فیزیولوژی دام

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته علوم دام – فیزیولوژی دام

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته تغذیه دام

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته علوم دام – تغذیه دام

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته اصلاح نژاد دام

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته علوم دام – اصلاح نژاد دام

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم دام – اصلاح نژاد دام

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته علوم و مهندسی آب – آبیاری و زهکشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته علوم و مهندسی آب – آبیاری و زهکشی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 95 مجموعه مهندسی آب‌وهواشناسی کشاورزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته آبیاری و زهکشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته علوم مهندسی آب – آبیاری و زهکشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم مهندسی آب – آبیاری و زهکشی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته علوم و مهندسی آب – سازه‌های آبی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته علوم و مهندسی آب – سازه های آبی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 95 مجموعه مهندسی آب‌وهواشناسی کشاورزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته سازه های آبی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته علوم مهندسی آب – سازه های آبی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم مهندسی آب – سازه های آبی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته علوم و مهندسی آب – منابع آب

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته علوم و مهندسی آب – منابع آب

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 95 مجموعه مهندسی آب‌وهواشناسی کشاورزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته علوم مهندسی منابع آب

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته علوم مهندسی آب – منابع آب

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم مهندسی آب – منابع آب

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته علوم و مهندسی آب – هواشناسی کشاورزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته علوم و مهندسی آب – هواشناسی کشاورزی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 95 مجموعه مهندسی آب‌وهواشناسی کشاورزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته هواشناسی کشاورزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته هواشناسی کشاورزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته هواشناسی کشاورزی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته ژنتیک و به‌‌نژادی گیاهی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه زراعت و اصلاح نباتات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته اصلاح نباتات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته زراعت – اصلاح نباتات (بیومتری و ژنتیک مولکولی)

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته آﮔﺮوﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته زراعت

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه زراعت و اصلاح نباتات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته زراعت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته زراعت – فیزیولوژی گیاهان زراعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته زراعت – فیزیولوژی گیاهان زراعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته زراعت – اکولوژی گیاهی زراعی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته آﮔﺮوﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی – بذر

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته زراعت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته زراعت – علوم و تکنولوژی بذر

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته آﮔﺮوﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی – علوم علف‌های هرز

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته علوم علف های هرز

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه زراعت و اصلاح نباتات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته علوم علف های هرز

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته زراعت – علوم علف های هرز

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته زراعت – علوم علف های هرز

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته بیوتکنولوژی کشاورزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته بیوتکنولوژی کشاورزی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه زراعت و اصلاح نباتات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته بیوتکنولوژی کشاورزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته بیوتکنولوژی کشاورزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته بیوتکنولوژی کشاورزی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته اگرواکولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته بوم شناسی زراعی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه زراعت و اصلاح نباتات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته بوم شناسی زراعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته زراعت – بوم شناسی زراعی (اگراکولوژی)

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته ترویج و آموزش کشاورزی پایدار

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته ترویج و آموزش کشاورزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه اقتصاد، توسعه و آموزش کشاورزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته ترویج و آموزش کشاورزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته ترویج کشاورزی، آموزش کشاورزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته ترویج کشاورزی، آموزش کشاورزی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته توسعه کشاورزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته توسعه کشاورزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه اقتصاد، توسعه و آموزش کشاورزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته توسعه کشاورزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته توسعه روستایی، توسعه کشاورزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته توسعه روستایی، توسعه کشاورزی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته حشره‌شناسی کشاورزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته حشره شناسی کشاورزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه گیاه‌پزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته حشره شناسی کشاورزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته حشره شناسی کشاورزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته حشره شناسی کشاورزی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته بیماری‌شناسی گیاهی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته بیماری شناسی گیاهی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه گیاه‌پزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته بیماری شناسی گیاهی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته بیماری شناسی گیاهی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته بیماری شناسی گیاهی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته علوم و مهندسی جنگل – مدیریت جنگل‌

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته علوم جنگل – جنگل داری و مسائل اقتصادی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه چوب و جنگل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته علوم جنگل – جنگل داری و مسائل اقتصادی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته جنگل داری و اقتصاد جنگل (مسائل اقتصادی و اجتماعی جنگل)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته جنگل داری و اقتصاد جنگل

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته علوم و مهندسی جنگل – عمران و بهره‌برداری جنگل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته علوم جنگل – مهندسی جنگل

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه چوب و جنگل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته علوم جنگل – مهندسی جنگل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مهندسی جنگل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی جنگل

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته علوم و مهندسی جنگل – علوم زیستی جنگل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته علوم جنگل – جنگل شناسی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه چوب و جنگل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته علوم جنگل – جنگل شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته جنگل شناسی و اکولوژی جنگل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته جنگل شناسی و اکولوژی جنگل

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته علوم و مهندسی شیلات- تکثیر و پرورش آبزیان

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته تکثیر و پرورش آبزیان

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه شیلات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته تکثیر و پرورش آبزیان

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته شیلات – تکثیر و پرورش آبزیان

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته شیلات – تکثیر و پرورش آبزیان

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته شیلات – بوم شناسی آبزیان شیلاتی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته علوم و مهندسی شیلات- فراوری محصولات شیلاتی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته شیلات – عمل آوری

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه شیلات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته شیلات – عمل آوری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته شیلات – عمل آوری محصولات شیلاتی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته شیلات – فرآوری محصولات شیلاتی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته علوم و مهندسی شیلات – صید و بهره‌برداری آبزیان

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته شیلات – تولید و بهره برداری

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه شیلات

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته شیلات – تولید و بهره برداری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته شیلات – تولید و بهره برداری صید

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته شیلات – تولید و بهره برداری صید

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته علوم و مهندسی مرتع

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته علوم و مهندسی مرتع

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه علوم مرتع، آبخیز و بیابان

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته علوم مرتع

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مرتع داری و علوم مرتع

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم مرتع و مرتع داری

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مدیریت و کنترل

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته مدیریت و کنترل بیابان

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه علوم مرتع، آبخیز و بیابان

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته بیابان زدایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته بیابان زدایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته بیابان زدایی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته علوم و مهندسی آبخیز

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته علوم و مهندسی آبخیزداری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه علوم مرتع، آبخیز و بیابان

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته علوم و مهندسی آبخیزداری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته آبخیزداری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته آبخیزداری

 

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته کشاورزی هسته ای

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته کشاورزی هسته ای (کشاورزی هسته ای، اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی گیاهی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته کشاورزی هسته ای

 

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته علوم طیور

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته علوم طیور

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم طیور

 

5.honar (2)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مدیریت پروژه و ساخت

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 96 رشته مدیریت پروژه

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 95 رشته مدیریت پروژه

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مدیریت پروژه و ساخت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مدیریت پروژه و ساخت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی و مدیریت ساخت، مدیریت پروژه و ساخت

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته معماری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 مجموعه معماری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه معماری

دانلود سؤالات آزمون دکتری رشته معماری آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات تست رشته معماری آزمون دکتری 93

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته معماری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته معماری

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته شهرسازی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 96 مجموعه شهرسازی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 95 مجموعه شهرسازی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته شهرسازی – برنامه ریزی، طراحی و مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته شهرسازی – برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی منطقه ای، برنامه ریزی شهری و منطقه ای، طراحی شهری و مدیریت شهری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته شهرسازی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته پژوهش هنر

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 1396 رشته پژوهش هنر

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 1395 رشته پژوهش هنر

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته پژوهش هنر؛ تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته پژوهش هنر؛ تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته پژوهش هنر

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مرمت آثار و اشیای تاریخی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته مرمت آثار و اشیای تاریخی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 رشته مرمت آثار و اشیای تاریخی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مرمت آثار و اشیای فرهنگی و تاریخی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مرمت آثار و اشیای فرهنگی و تاریخی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مرمت آثار و اشیای فرهنگی و تاریخی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 رشته مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته تئاتر

 

6.dampezeshki (2)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته جراحی دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته جراحی دامپزشکی آزمون دکتری 96

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته جراحی دامپزشکی آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته جراحی دامپزشکی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مامایی و بیماری‌های تولیدمثل دام

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته مامایی و بیماری های تولید مثل دام

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته مامایی و بیماری های تولید مثل دام آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مامایی و بیماری های تولید مثل دام

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته بیماری‌های داخلی دام‌های کوچک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 بیماری های داخلی دام های کوچک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته بیماری های داخلی دام های کوچک آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته بیماری های داخلی دام های کوچک

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ

دانلود سؤالات رشته بیماری های داخلی دام های بزرگ آزمون دکتری 1396

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته بیماری های داخلی دام های بزرگ آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته بیماری های داخلی دام های بزرگ

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته رادیولوژی دامپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته رادیولوژی دامپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته رادیولوژی دامپزشکی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته پاتولوژی دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته پاتولوژی دامپزشکی آزمون دکتری 96

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته پاتولوژی دامپزشکی آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته پاتولوژی دامپزشکی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته بهداشت و بیماری‌های پرندگان

دانلود سؤالات رشته بهداشت و بیماری های پرندگان آزمون دکتری 96

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته بهداشت و بیماری های طیور آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته بهداشت و بیماری های طیور

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته بیوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته بیوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته بیوشیمی آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته بیوشیمی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته بهداشت و بیماری‌های آبزیان

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته بهداشت و بیماری های آبزیان

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته بهداشت آبزیان آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته بهداشت آبزیان

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته بهداشت مواد غذایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته بهداشت مواد غذایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته بهداشت مواد غذایی آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته بهداشت مواد غذایی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته بهداشت خوراک دام

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته بهداشت خوراک دام

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته بهداشت خوراک دام آزمون دکتری 1394

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته اپیدمیولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته اپیدمیولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته اپیدمیولوژی آزمون دکتری 1394

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته انگل‌شناسی دامپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته انگل شناسی دامپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته انگل شناسی دامپزشکی آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته انگل شناسی دامپزشکی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته باکتری‌شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته باکتری شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته باکتری شناسی آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته باکتری شناسی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته ویروس‌شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته ویروس شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته ویروس شناسی آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته ویروس شناسی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته قارچ‌شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته قارچ شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 گروه دامپزشکی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته ایمنی‌شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته ایمنی شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته ایمنی شناسی آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته ایمنی شناسی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته بیوتکنولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته بیوتکنولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته بیوتکنولوژی آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته بیوتکنولوژی (زیست فناوری)

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته فناوری تولیدمثل در دامپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته فناوری تولید مثل در دامپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته فناوری تولید مثل در دامپزشکی آزمون دکتری 1394

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته سم‌شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته سم شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 گروه دامپزشکی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته فارماکولوژی دامپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته فارماکولوژی دامپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته فارماکولوژی دامپزشکی آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته فارماکولوژی دامپزشکی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته فیزیولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته فیزیولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته فیزیولوژی آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته فیزیولوژی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته آناتومی و جنین‌شناسی مقایسه‌ای

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته بافت‌شناسی مقایسه‌ای

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته بافت شناسی مقایسه ای

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته بافت شناسی مقایسه ای آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته بافت شناسی مقایسه ای

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته بی‌هوشی و مراقبت‌های ویژه دامپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته بی‌هوشی و مراقبت‌های ویژه دامپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته بیهوشی و مراقبت های ویژه دامپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 گروه دامپزشکی

 

7. zaban

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته آموزش زبان فرانسه

دانلود سؤالات رشته آموزش زبان فرانسه آزمون دکتری 96

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 95 رشته زبان فرانسه

دانلود سؤالات تست رشته آموزش زبان فرانسه آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 1393 رشته آموزش زبان فرانسه

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته ادبیات فرانسه

دانلود سؤالات رشته زبان فرانسه آزمون دکتری 1396

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 95 رشته زبان فرانسه

دانلود سؤالات تست رشته زبان فرانسه-ادبیات آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 1393 رشته زبان فرانسه-ادبیات

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته آموزش زبان روسی

دانلود سؤالات رشته آموزش زبان روسی آزمون دکتری 1396

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 رشته زبان روسی

دانلود سؤالات تست رشته آموزش زبان روسی آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 1393 رشته آموزش زبان روسی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته آموزش زبان آلمانی

دانلود سؤالات رشته آموزش زبان آلمانی آزمون دکتری 1396

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 95 رشته زبان آلمانی

دانلود سؤالات تست رشته آموزش زبان آلمانی آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 1393 رشته آموزش زبان آلمانی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته آموزش زبان انگلیسی

دانلود سؤالات رشته آموزش زبان انگلیسی آزمون دکتری 1396

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه زبان انگلیسی

دانلود سؤالات تست رشته آموزش زبان انگلیسی آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 1393 رشته آموزش زبان انگلیسی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته زبان و ادبیات انگلیسی

دانلود سؤالات رشته زبان و ادبیات انگلیسی آزمون دکتری 96

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه زبان انگلیسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته زبان و ادبیات انگلیسی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 1393 رشته زبان و ادبیات انگلیسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته زبان و ادبیات انگلیسی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته ترجمه

دانلود سؤالات رشته ترجمه آزمون دکتری 1396

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه زبان انگلیسی

دانلود سؤالات تست رشته ترجمه آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 1393 رشته ترجمه

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته زبان‌شناسی

دانلود سؤالات رشته زبان شناسی آزمون دکتری 1396

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 رشته زبان‌شناسی همگانی

دانلود سؤالات تست رشته زبان شناسی همگانی آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 1393 رشته زبان شناسی همگانی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته فرهنگ و زبان‌های باستانی

دانلود سؤالات رشته فرهنگ و زبان های باستانی آزمون دکتری 1396

دانلود سؤالات آزمون دکتری 95 رشته زبان‌های باستانی ایران

دانلود سؤالات تست رشته فرهنگ و زبان های باستانی آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 1393 رشته فرهنگ و زبان های باستانی

 

دانلود سؤالات دکتری
4 (80%)
avatar
نسیم
نسیم

با سلام لطفا پاسخنامه سوالات دکتری علوم سیاسی سال ۹۱ و ۹۲ را برام ارسال کنید با تشکر

فیروز
فیروز

با سلام لطفا پاسخنامه سوالات دکتری برنامه ریزی درسی سال ۹۰ و ۹۱ را برام ارسال کنید با تشکر

Sahar
Sahar

سلام در صورت امکان پاسخ کلیدی سوالات دکتری ایمنی ۹۳/۹۴/۹۵/۹۶/۹۷برای من ارسال کنید
متشکرم

عدنان
عدنان

سلام لطفا پاسخنامه سوالات چند سال اخیر رشته زبان آلمانی رو برای من ارسال کنید
متشکرم

کوثر
کوثر

با سلام
لطفا پاسخنامه تشریحی دروس تخصصی برق الکترونیک و استعداد تحصیلی را برایم ارسال نمایید. با تشکر

محمد
محمد

لطفا پاسخنامه کلیدی دکتری بیوشیمی دامپزشکی (کد 2709) سال 91 و 92 را برایم میل کنید
با تشکر

فرهان
فرهان

با سلام.
لطفا در صورت امکان کلید سوالات علوم و مهندسی آبخیزداری سال های 92 و 91 را برایم ارسال کنید.
تشکر
موففق باشید

مهدی
مهدی

با سلام و آرزوی موفقیت پاسخنامه سوالات دکترای سال 90 -91-92 جغرافیا و برنامه ریزی شهری را اگر لطف کنید برام بفرستید بی نهایت سپاسگذار میشم

سجاد
سجاد

سلام. اگه ممکنه پاسخ سوالات دکترای اقتصاد 91 و 92 را برام ایمیل کنید. ممنون

مهاجر
مهاجر

سلام
لطفا پاسخنامه عمومی و اختصاصی 90 تا 92 دکتری فلسفه را برای بنده میل بفرمایید.
با تشکر

مرضیه
مرضیه

سلام
لطفلا پاسخ کلیدی کنکور دکتری رشته ژئوفیزیک و لرزه شناسی (کد 2240) را برایم ارسال نمایید.
با تشکر

mosala
mosala

سلام به نظرتون تعداد شرکت کننده های اقتصاد خیلی زیاده؟

asghar
asghar

با سلام
اگر امکان دارد پاسخنامه آزمون دکتری ۹۱ و ۹۲ دکتری هوش مصنوعی را برای من ارسال نمایید .
با تشکر زیاد

مریم
مریم

سلام. میشه لطفا کلید سوالات آزمون دکتری ژئوفیزیک- الکترومغناطیس سال 91 92 رو هم برای من ایمیل کنید؟ ممنون.

فاطمه
فاطمه

سلام لطفا خواهش می کنم منبع درس آوزش الکترونیک آزمون دکترای فناوری اطلاعات رو به من معرفی کنین خیلی دنبالش گشتم.
منتظرم
مرسی.

حمید
حمید

سلام.در صورت امکان پاسخنامه آزمون دکترای عمران-سازه سال91 و 92 را برای اینجانب ارسال فرمایید.

محسن
محسن

در صورت امکان پاسخنامه آزمون دکترای عمران-زلزله سال ۹۳ و ۹۲ را برای اینجانب ارسال فرمایید.

نسرین
نسرین

با سلام وتشکر از سایت خوبتون اگه امکانش هست لینک سوالات جیمت علوم انسانی 91 رو درست کنیدچون باز نمیشه وپاسخهای جیمت علوم انسانی 90 رو هم بزارین یا برام بفرستی.بازم تشکر

نجوا
نجوا

با سلام
میشه لطف کنید سوالات بافت شناسی مقایسه ای دامپزشکی سال های 90-93 + پاسخ نامه رو بذارید،تشکر

زهرا
زهرا

با سلام و احترام. لطفا در صورت امکان سوالات تخصصی آزمون دکترای نقشه برداری سنجش از دور و کلید یا جواب تشریحی آنها را برای سالهای 90 تا 93 برام ایمیل کنید.

سپيده انصاري
سپيده انصاري

با سلام
پاسخنامه آزمون دكتري اصلاح دام 92 و 93 و 91 رو ميخواستم.
با تشكر

ایمانی
ایمانی

سلام کسی کلید دکتری 92 و قبلش رو نداره؟

habibeh
habibeh

سلام
میشه برام کلید سوالات 91و 92 زیست سلولی و مولکولی رو بفرستید

فرشته
فرشته

با سلام. لطفا با توجه به زمان کم باقی مانده تا کنکور، سوالات و پاسخ نامه سال های قبل دکتری مکانیک تبدیل انرژی را برایم ایمیل کنید . بسیار ممنونم

افسانه
افسانه

سلام اگر امکانش هس سوال و جواب کنکور دکتری مکانیک تبدیل انرژی سال های 90 89 و 88 رو برام بفرستین.خیلیییی ممنون

سینا حداد
سینا حداد

با سلام
جواب سوالای کنکور دکتری91و92 دفترچه2204(رشته علوم پایه .اب زیرزمینی) رو میخواستم.اگه ممکنه ارسال کنید.با تشکر

سعید علی محمدی
سعید علی محمدی

سلام . در صورت امکان پاسخ تشریحی و یا کلید سئوالات آزمون دکتری برق- قدرت 92 را ارسال فرمایید . با تشکر

شیمی
شیمی

با سلام آیا امکانش هست کلید سوالات دکتری شیمی تجزیه سال 91 و 92 رو برای من ارسال کنید؟

احسان
احسان

باسلام. سوالات وپاسخنامه امسال(94) دانشگاه آزاد رشته حقوق عمومی میخاستم . باتشکر

آنیتا
آنیتا

سلام لطفا کلید یا پاسخنامه تشریحی کنکور دکترای رشته ریاضی کاربردی سالهای 89-90-91-92 را برام ایمیل کنید باتشکر

مريم
مريم

سلام،اگر امكان داره پاسخ سوالات دكتراي علوم اقتصادي سال ٩١،٩٢،٩٣رو برام ميل كنيد.مرسي

عاطفه
عاطفه

با سلام لطفا پاسخ سوالات دکتری سراسری سال 91 و 92 رشته زمین شناسی آب شناسی کد 2204 را بنده ایمیل نمایید

عاطفه
عاطفه

با سلام لطفا پاسخ سوالات دکتری زمین شناسی آب شناسی کد 2204 مربوط به سال های 91 و 92 را برای بنده ارسال نمایید

گنجی
گنجی

باسلام وتقدیر از زحمات شبانه روزی شما،ایا امکان دریافت کلید سوالات دکتری سال 93 ازاد (رشته کشاورزی) هستش ؟

نازنین
نازنین

با سلام اگه ممکنه پاسخ سوالات استعداد کشاورزی 93 رو برام بفرستید. ممنون میشم

نسیم
نسیم

با سلام
اگر امکان دارد پاسخنامه آزمون دکتری 91 و 92 دکتری هوش مصنوعی را برای من ارسال نمایید .
با تشکر

صدوق
صدوق

با سلام و خسته نباشید ضمن تشکر از تلاش و سایت خوبتون میخواستم خواهش کنم راهنمایی کنید پاسخ کلیدی سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدیریت آموزشی رو چطور تهیه کنم تو سایت ندیدم مرررسی

سارا
سارا

سلام
اگه امکانش هست ممنون میشم پاسخ کلیدی کنکور دکتری کشاورزی-فیزیولوژی و اصلاح میوه 92 و 93 رو برام بفرستین.

ستاره
ستاره

با سلام لطفا مدت زمان پاسخگویی به سوالات دکترای دانشگاه ازاد را بفرمایید

الهه
الهه

سلام
ممنون از کمکتون. پاسخ سوالات کنکور هوش مصنوعی رو برای سالهای مختلف نتونستم پیدا کنم . در صورت امکان برام بفرستید.
با تشکر

سارا
سارا

سلام
لطفا پاسخ کلیدی کنکور دکتری نانوبیوتکنولوژی 91 و 92 رو برام بفرستین

سارا
سارا

سلام دوستان پاسخ سوالات دکترای سالهای قبل رو از کجا میشه دانلود کرد من رشته باستانشناسی ام ولی فقط تنونستم کلید 93 را پیدا کنم

مریم
مریم

پس سوالات ک.ک ارشد 93 را از کچا دانلود کنیم؟

salim
salim

با سلام
خیلی خیلی سایتتون کمکم کرد خدا خیرتون بده.
اگه اکانش هست میتونید سوالات سازه هیدروکی سال 90 و 91 را هم برام بفرستید؟

محسن
محسن

اگه امکانش هست سوالات ازمون دکتری ازاد هوش مصنوعی سالهای قبل رو تو اولین فرصت برام ایمیل کنید .مرسی.

1 5 6 7