زبان دکتری

زبان عمومی دکتری یکی از دروس بخش عمومی آزمون کتبی دکتری است که دارای ضریب یک بوده و بنابراین در حدود ۱۷ درصد در نتیجه نهایی آزمون کتبی مؤثر است.