مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری

فراخوان پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه مراغه سال 94

دانشگاه مراغه برای سال تحصیلی 95 – 94 از بین متقاضیان واجد شرایط پذیرش استعداد درخشان، دانشجوی دکتری جذب می کند.

به گزارش پی اچ دی تست ، داﻧﺸﮕﺎه مراغه در نظر دارد ﻃﺒـﻖ آﯾـﯿﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ﺷﻤﺎره 67272/ 21 ﻣﻮرخ 93/04/18 از طریق ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 95- 1394، از ﺑﯿﻦ داﻧﺶ‌آﻣﻮﺧﺘﮕـﺎن ﻣﻤﺘـﺎز ﻣﻘﻄـﻊ کارشناسی ارشد دانشگاه مراغه و ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫ ﻬﺎي دوﻟﺘﯽ در ﻣﻘﻄﻊ دکترا ﺑـﺪون آزﻣـﻮن داﻧﺸـﺠﻮ ﭘﺬﯾﺮش نماید.

ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﻣﺘﻘﺎضیان:

 1. داشتن میانگین کل ۱۶ و بالاتر در دوره کارشناسی و میانگین کل ۱۷ و بالاتر بدون احتساب نمره پایان‌نامه در دوره کارشناسی ارشد.
 2. بیش از دو سال از تاریخ دانش‌آموختگی متقاضی نگذشته باشد.
 3. کسب حداقل ۷۰ امتیاز از فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و مصاحبه مطابق جدول ارزشیابی پیوست (کسب حداقل ۱۰ امتیاز از ردیف شماره ۱ بخش امتیازات پژوهشی و کسب حداقل ۴ امتیاز از ردیف شماره ۱۱ مربوط به مدرک زبان، بخش امتیازات آموزشی الزامی است.

پذیرش افراد مشمول، در همان رشته تحصیلی یا رشته‌های تحصیلی مرتبط با رشته تحصیلی دوره کارشناسی‌ارشد متقاضی، به تشخیص گروه آموزشی و تأیید شورای آموزشی دانشگاه می‌باشد.

جدول ۱- نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی (حداکثر۴۰ امتیاز)

ردیف

نوع فعالیت

حداقل امتیاز

حداکثر امتیاز

نحوه ارزیابی

 (طبق نظر کمیته مصاحبه‌کننده)

امتیاز مکتسبه

1

۱-۱- مقالات علمی – پژوهشی (داخلی و خارجی) مرتبط با پایان نامه

۱-۲- گواهی ثبت اختراع مورد تأیید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

۱-۳- برگزیدگی در جشنواره های علمی معتبر بین المللی (خوارزمی، فارابی، رازی و ابن سینا)

10 امتیاز

22 امتیاز

–  هر مقاله تا ۷ امتیاز مطابق آیین‌نامه ارتقاء

– گواهی ثبت اختراع بین‌المللی تا ۷ و داخلی تا ۵ امتیاز

–  برگزیدگی داخلی تا ۳ و خارجی تا ۷ امتیاز

2

مقالات علمی – ترویجی مرتبط با پایان نامه

6

امتیاز

هر مقاله تا ۳ امتیاز مطابق آیین‌نامه ارتقاء

3

مقالات چاپ شده در کنفرانس‌های معتبر

 (داخلی یا خارجی)

4 امتیاز

خارجی تا ۲ و داخلی ۱ امتیاز

4

تألیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی

4 امتیاز

5

کیفیت پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد

4 امتیاز

عالی تا ۴ و بسیار خوب تا ۲ امتیاز

جمع

40

جدول ۲- نحوه محاسبه امتیازات آموزشی (حداکثر۳۰ امتیاز)

ردیف

نوع فعالیت

حداقل امتیاز

حداکثر امتیاز

نحوه ارزیابی

 (طبق نظر کمیته مصاحبه‌کننده)

امتیاز مکتسبه

6

معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی

تا 6

امتیاز

7

معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی‌ارشد ناپیوسته

تا 5

امتیاز

8

طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی

3 امتیاز

6 نیمسال ۳ امتیاز، ۷ نیمسال ۲ امتیاز و ۸ نیمسال ۱ امتیاز

9

طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

3 امتیاز

2 نیمسال ۳ امتیاز، ۳ نیمسال ۲ امتیاز و ۴ نیمسال ۱ امتیاز

10

برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی

5 امتیاز

رتبه ۱ تا ۳، ۵ امتیاز، رتبه ۴ تا ۶ ، ۴ امتیاز، رتبه ۷ تا ۹، ۳ امتیاز، رتبه ۱۰ تا ۱۲، ۲ امتیاز و رتبه ۱۳ تا ۱۵، ۱ امتیاز

11

داشتن مدرک زبان معتبر

۴

8 امتیاز

طبق جدول شماره 4

جمع

30

جدول ۳- نحوه محاسبه امتیازات مصاحبه (حداکثر۳۰ امتیاز)

ردیف

شاخص ارزیابی

حداکثر امتیاز

امتیاز مکتسبه طبق نظر کمیته مصاحبه‌ کننده

12

تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگویی به سؤالات

3

امتیاز

13

وسعت نظر، نوآوری و کارآفرینی

3

امتیاز

14

شخصیت، متانت و نحوه تعامل

3

امتیاز

15

نگرش و اطلاعات فناورانه مرتبط با رشته تحصیلی

3

امتیاز

16

توانایی فن بیان و انتقال مطالب

3

امتیاز

17

همراستایی زمینه پژوهشی داوطلب با اولویت‌های علمی اعضای گروه

15

امتیاز

جمع

30

جدول شماره ۴- همترازی نمرات آزمونهای ملی و بینالملی زبان انگلیسی

MSRT

(MCHE)

IELTS

Equivalent

TOEFL IBT

TOEFL

Computer

TOEFL PAPER + TOLIMO

حداکثر امتیاز

95 – 100

75 – 90

113 – 120

300 – 263

680 – 625

8

90

7

100

250

600

8

85

6.5

91 – 90

232

575

7

80

6.0

80 – 79

213

550

6

75

5.5

70 – 69

196

525

5

70

5.0

60 – 56

173

500

4

65

4.5

50 – 49

152

475

امتیازی تعلق نمی‌گیرد

55

4.0

40 – 39

133

450

امتیازی تعلق نمی‌گیرد

45

3.5

30 – 29

113

425

امتیازی تعلق نمی‌گیرد

(زمان مصاحبه متعاقبا پس از اتمام زمان ارسال مدارک اعلام خواهد شد. )

ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز:

 •  تصویر شناسنامه
 • تصویر کارت ملی (پشت و رو)
 • کارنامه کامل تحصیلی (از شروع تحصیل در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
 •  فیش واریزي به مبلغ 500000 ریال به شماره حساب: 546099024 – بانک تجارت شعبه مرکزی مراغه –  به نام درآمد اختصاصی دانشگاه مراغه و ارسال فیش مربوطه به همراه مدارک.
 • دو قطعه عکس پشت نویسی شده
 • فرم درخواست
 • فرم اطلاعات آموزشی
 • کلیه مدارک مورد نیاز امتیازات پژوهشی و آموزشی
 • مدرک زبان

متقاضیان محترم ﻣﺪارك ﻻزم  را ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ 20 تیر 1394 ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺑﻪ آدرس:

مراغه : اتوبان امير كبير- ميدان مادر  –  كد پستي  83111-55181  –  صندوق پستي 533،  مدیریت آموزشی و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه مراغه

 ارسال نمایند. در ضمن درج ﻋﺒـﺎرت  “ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ 95-1394 ” روي ﭘﺎﮐﺖ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ. اﺳﺎﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮ روي پایگاه اینترنتی داﻧﺸﮕﺎه مراغه اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

رشته‌های دایر مقطع دکترا در دانشگاه مراغه:

ردیف

رشته

گرایش

1

حشره شناسی کشاورزی

2

زراعت – فیزیولوژی گیاهان زراعی

3

ریاضی محض

آنالیز

 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست

14
افزودن دیدگاه جدید

avatar
دینا
دینا

سلام من دانشجوی ارشد از رشته جبر مراغه ام دانشگاه خوبی هستش بشرطی که جبر نخونی استاد های جبرش خیلی سخت گیرن.ولی اطلاعی در مورد دکتری ندارم.

کشاورزی
کشاورزی

سلام دینا.ممنون که درمورد دانشگاه گفتی. خبری از برگزاری مصاحبه دکترا بدون کنور داری؟ رشته حشره شناسی. اخه هیچ خبری نیست همه جا دانشجوها رفتن مصاحبه و نتایج تقزیبا اعلام شده. اگه بتونی اطلاعی بگیری و اینجا بگی ممنون میشم.

کشاورزی
کشاورزی

بچه ها کسی اطلاعی از مراغه داره؟؟؟ توروخدا جواب بدین اگه میدونین

ر.و
ر.و

بچه ها دعوت شده کسی؟

s
s

بچه ها چرا نوشته رو پاکت بنویسین مربوط به کارشناسی ارشد؟؟؟؟

مینای نگران
مینای نگران

شما دعوت شدی؟

سپیده22
سپیده22

با سلام.بچه ها ایین نامه رو کجا میشه دانلود کرد؟ من نفرسوم کلاسمونم که نه نفر بودیم.ایا شرایط ایین نامه رو دارم. معدل لیسانسمم 15 هست ولی ارشدم 17.5. دانشگاه دولتی هم خوندم. خیلی ناامیدم با این شرایط

ali
ali

بنظرتون اگه توی یه گرایشی ظرفیت با کنکور دو نفر باشه اما هیچکدام از اونایی که میرن مصاحبه امتیاز لازم را کسب نکنند و در واقع با کنکور دانشجو نگیرن علی رغم اینکه ظرفیت پذیرش داشتن. میتونن از سهمیه استعداد درخشان دانشجو بردارن؟؟؟

مهسا
مهسا

سلام
همه دانشگاه ها لزوما کف نمره ندارن و در مقایسه عموما بالاخره چند نفر قبولی نهایی میشن. حتی اگه هم نشن، طبق آیین نامه فقط 20% ظرفیت روزانه میشه بدون آزمون بگیرن، بنابراین اگه با ازمون کسی رو نگیرن، ظرفیت خالی میمونه و قابل جایگزین شدن نیست.

ali
ali

منظورم اینه که توی دفترچه انتخاب رشته دکتری سه نفر ظرفیت روزانه دادن اما هیچکدام از نفراتی که واسه مصاحبه اومدن امتیاز لازم رو کسب نکردن. درواقع باکنکور ظرفیت خالی میمونه. الان میتونن سهمیه استعداد درخشان که همون 20 درصد ظرفیت پذیرش هست رو بردارن؟

ali
ali

منظور من جایگزینی سهمیه استعداد با روزانه نیست.

مینای نگران
مینای نگران

مهسا خانم شما خبر ندارین کی مصاحبه س؟ من شدت نگرانیم زیاده

زیبا
زیبا

مراغه عجیبه شبیه ام آی تیه شرایطش…

مهسا
مهسا

دوست عزیز شرایطشون منطبق بر آیین نامه وزارت علوم هستش.