کارگروه نظارت بر عملکرد مؤسسات معاونت بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم در جدیدترین بروزرسانی مؤسسات اعزام دانشجو به خارج کشور فهرست ۱۸۵ موسسه مجاز اعزام دانشجو را اعلام کرد.