مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری کارگاه مقاله نویسی

تعیین زمان مصاحبه دیگر رشته های دکتری پژوهش محور 93

معاونت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی  جدول زمانی مصاحبه جاماندگان دکتری پژوهش محور 93 را به روز رسانی کرد .

به گزارش پی اچ دی تست ، مرکز آزمون دانشگاه آزاد اعلام کرد : داوطلبانی که به هر دلیل در زمان اعلام شده موفق به حضور در جلسه مصاحبه دوره دکتری پژوهش محور نشده اند می توانند مطابق جدول ذیل برای شرکت در مصاحبه مطابق شرایط اعلام شده مراجعه نمایند.

آدرس محل مصاحبه: تهران،انتهاي بزرگراه شهيد ستاري،ميدان دانشگاه،بلوار شهداي حصارك،سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي – ساختمان فرهيختگان(هتل)- طبقه نهم

کد رشته عنوان رشته تاریخ مصاحبه زمان حضور در محل مصاحبه
10503 بهداشت مواد غذايي 94/03/27 14:30
10524 بهداشت آبزيان 94/04/02 16:00
20101 زبان وادبيات فارسي 94/05/09 11:00
20205 زبان و ادبيات عرب 94/05/06 14:00
20311 زبان وادبيات انگليسي 94/04/31 11:00
20312 آموزش زبان انگليسي 94/05/07 16:00
20390 زبانشناسي همگاني 94/05/08 10:30
20401 الهيات و معارف اسلامي – اديان و عرفان 94/05/07 14:00
20402 الهيات و معارف اسلامي – تاريخ و تمدن ملل اسلامي 94/05/06 14:00
20405 الهيات و معارف اسلامي – علوم قرآن و حديث 94/05/08 14:00
20407 الهيات و معارف اسلامي – فقه ومباني حقوق اسلامي 94/05/12 8:00
20409 الهيات و معارف اسلامي – فلسفه و كلام اسلامي 94/05/15 14:00
20424 كلام 94/05/06 10:30
20425 عرفان اسلامي و انديشه امام خميني (س) 94/05/12 10:30
20429 علوم قرآن و حديث 94/05/08 14:00
20456 فقه و مباني حقوق و انديشه امام خميني (ره) تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20516 علوم ارتباطات 94/05/01 8:00
20534 جامعه شناسي گرايش جامعه شناسي اقتصادي و توسعه 94/05/07 11:00
20535 جامعه شناسي گرايش جامعه شناسي فرهنگي 94/05/05 11:00
20536 جامعه شناسي گرايش جامعه شناسي گروه هاي اجتماعي 94/05/04 14:00
20537 جامعه شناسي گرايش جامعه شناسي سياسي 94/05/08 11:00
20538 جامعه شناسي گرايش جامعه شناسي مسائل اجتماعي ايران 94/05/07 11:00
20541 جامعه شناسي ورزش 94/05/03 14:00
20603 برنامه ريزي درسي 94/05/24 14:00
20628 فلسفه تعليم و تربيت 94/05/13 8:00
20702 روانشناسي تربيتي 94/05/15 14:00
20705 روانشناسي عمومي 94/05/16 14:00
20709 روانشناسي سلامت 94/05/14 8:00
20712 روانشناسي و آموزش كودكان استثنائي 94/05/11 10:00
20807 حقوق خصوصي 94/04/19 15:00
20808 حقوق عمومي 94/04/17 9:00
20810 روابط بين الملل 94/05/10 16:00
20815 حقوق بين الملل عمومي 94/04/16 12:00
20818 حقوق كيفري و جرم شناسي 94/04/19 15:00
20830 علوم سياسي – جامعه شناسي سياسي 94/05/06 8:30
20831 علوم سياسي – انديشه هاي سياسي 94/05/06 10:30
20832 علوم سياسي – مسائل ايران 94/05/06 16:00
20833 علوم سياسي – سياستگذاري عمومي 94/05/07 14:00
20914 علوم اقتصادي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21002 فلسفه 94/05/12 11:00
21102 باستان شناسي 94/03/24 14:30
21103 تاريخ 94/03/26 8:30
21115 تاريخ – تاريخ ايران بعد از اسلام 94/03/28 14:30
21119 تاريخ -تاريخ اسلام 94/03/31 14:30
21125 تاريخ – تاريخ ايران قبل از اسلام 94/03/26 14:30
21178 كارآفريني – بخش عمومي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21179 كارآفريني – سازماني 94/04/13 11:00
21191 كارآفريني – كسب و كار 94/04/14 11:00
21193 كارآفريني – فناوري 94/04/15 11:00
21194 كارآفريني – توسعه 94/04/21 8:00
21195 كارآفريني – آموزش عالي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21210 مديريت دولتي 94/04/30 8:00
21211 مديريت صنعتي 94/04/20 8:00
21212 مديريت آموزشي 94/05/11 8:00
21214 مديريت محيط زيست – مديريت محيط زيست 94/05/07 8:30
21216 مديريت دولتي – مديريت منابع انساني 94/05/17 16:00
21221 مديريت آموزش عالي 94/04/31 14:00
21222 مديريت – مديريت رسانه اي 94/05/06 10:00
21223 مديريت تكنولوژي 94/04/24 12:00
21224 مديريت فن آوري اطلاعات 94/04/03 12:00
21225 مديريت محيط زيست-اقتصاد محيط زيست 94/05/03 16:00
21226 مديريت محيط زيست-حقوق محيط زيست 94/05/04 16:00
21242 مديريت و برنامه ريزي فرهنگي 94/05/07 15:00
21247 مديريت بازرگاني-مديريت بازاريابي 94/04/10 7:30
21253 مديريت – مديريت مالي 94/05/21 14:00
21287 مديريت دولتي-تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي 94/05/07 14:00
21288 مديريت دولتي-رفتارسازماني 94/05/05 8:00
21289 مديريت دولتي-مديريت تطبيقي و توسعه 94/05/21 14:00
21301 حسابداري 94/05/11 16:00
21410 تربيت بدني و علوم ورزشي-مديريت ورزشي 94/05/19 11:00
21423 فيزيولوژي ورزشي 94/05/18 11:00
21424 رفتار حركتي 94/05/18 8:00
21450 فيزيولوژي ورزشي – فيزيولوژي ورزشي قلب و عروق و تنفس 94/05/15 11:00
21451 فيزيولوژي ورزشي – بيوشيمي و متابوليسم ورزشي 94/05/15 14:00
21501 جغرافياوبرنامه ريزي شهري 94/05/15 8:00
21506 جغرافياي سياسي 94/04/30 8:00
21518 جغرافيا و برنامه ريزي روستايي 94/05/15 11:00
21541 آب و هوا شناسي (اقليم شناسي) 94/05/06 8:00
21602 مشاوره 94/05/05 10:00
21717 علم اطلاعات و دانش شناسي 94/05/26 11:00
30112 رياضي – جبر 94/05/15 11:00
30113 رياضي – آناليز 94/05/15 11:00
30120 رياضي كاربردي 94/05/14 16:00
30201 فيزيك 94/05/11 14:00
30208 ژئوفيزيك – الكترومغناطيس 94/04/31 14:00
30211 ژئوفيزيك – زلزله شناسي 94/04/30 14:00
30318 شيمي گرايش شيمي كاربردي 94/03/25 14:00
30319 شيمي گرايش شيمي تجزيه 94/03/26 14:00
30320 شيمي گرايش شيمي معدني 94/03/26 14:00
30321 شيمي گرايش شيمي فيزيك 94/03/25 14:00
30322 شيمي گرايش شيمي آلي 94/03/27 14:00
30405 زمين شناسي – زمين شناسي اقتصادي 94/04/31 11:00
30408 زمين شناسي – تكتونيك 94/04/31 8:00
30416 زمين شناسي-فسيل شناسي و چينه شناسي 94/04/30 8:00
30417 زمين شناسي – سنگ شناسي رسوبي و رسوب شناسي 94/05/01 8:00
30512 بيوفيزيك 94/04/29 11:00
30519 زيست شناسي – فيزيولوژي جانوري 94/03/28 14:00
30525 زيست شناسي- ژنتيك مولكولي 94/03/26 14:00
30528 بيوشيمي 94/04/24 8:00
30531 زيست شناسي دريا- بوم شناسي دريا 94/05/05 11:00
30532 زيست شناسي دريا – جانوران دريا 94/05/06 11:00
30535 زيست شناسي- سيستماتيك گياهي 94/03/28 14:00
30536 زيست شناسي – سلولي و تكويني گياهي 94/03/28 14:00
30544 علوم جانوري- تكويني 94/04/02 14:00
30545 زيست شناسي- فيزيولوژي گياهي 94/04/03 14:00
30546 زيست شناسي – سلولي و مولكولي 94/03/27 14:00
30548 زيست شناسي – ميكروبيولوژي 94/04/21 13:00
30702 هواشناسي 94/05/11 9:00
30801 آمار 94/04/04 8:00
40101 مهندسي برق- الكترونيك 94/05/17 14:00
40123 مهندسي برق ـ قدرت تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40144 مهندسي برق- كنترل و سيستم تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40145 مهندسي برق – مخابرات 94/05/17 14:00
40201 مهندسي شيمي 94/04/24 8:30
40222 مهندسي پليمر – مهندسي پليمر 94/05/10 10:00
40227 مهندسي محيط زيست 94/04/04 8:30
40311 مهندسي صنايع-برنامه ريزي ومديريت توليد تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40312 مهندسي صنايع-اتوماسيون تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40313 مهندسي صنايع-تحقيق درعمليات ومهندسي سيستم 94/05/14 16:00
40389 مهندسي عمران – مديريت ساخت تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40392 مهندسي عمران – مهندسي آب و سازه هاي هيدروليكي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40397 مهندسي عمران – مهندسي و مديريت منابع آب تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40426 مهندسي عمران – مهندسي زلزله تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40444 مهندسي عمران- ژئوتكنيك تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40471 مهندسي عمران – سازه تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40510 مهندسي معدن تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40602 مهندسي مكانيك -طراحي جامدات تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40664 مهندسي مكانيك – تبديل انرژي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40733 مهندسي متالورژي و مواد تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40803 مهندسي نساجي – تكنولوژي نساجي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40818 مهندسي نساجي- شيمي نساجي 94/05/06 14:00
41015 مهندسي كامپيوتر-سيستم هاي نرم افزاري تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
41020 مهندسي كامپيوتر- معماري كامپيوتر تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
41021 مهندسي كامپيوتر-هوش مصنوعي تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
41106 مهندسي هوافضا 94/05/18 11:00
41201 مهندسي هسته اي – مهندسي انرژي هسته اي 94/04/13 14:00
41203 مهندسي هسته اي – مهندسي پرتوپزشكي 94/04/10 14:00
41306 مهندسي سيستمهاي انرژي 94/04/07 14:00
50112 مهندسي كشاورزي – علوم طيور 94/04/23 16:00
50205 اقتصاد كشاورزي 94/05/07 11:00
50206 ترويج و آموزش كشاورزي 94/05/12 11:00
50207 اصلاح نباتات 94/05/10 8:00
50208 زراعت 94/04/08 11:00
50209 حشره شناسي كشاورزي 94/05/01 14:00
50214 توسعه كشاورزي 94/05/07 14:00
50217 خاكشناسي-شيمي و حاصلخيزي خاك 94/04/30 14:00
50218 خاكشناسي-پيدايش، رده بندي و ارزيابي خاك 94/04/29 11:00
50219 خاكشناسي-فيزيك و حفاظت خاك 94/04/31 16:00
50220 علوم باغباني-گياهان دارويي ، ادويه اي و نوشابه اي 94/05/14 14:00
50221 علوم باغباني – ميوه كاري 94/05/13 14:00
50222 علوم باغباني- سبزي كاري 94/05/14 14:00
50223 علوم باغباني – گياهان زينتي 94/05/12 11:00
50227 سازه هاي آبي 94/05/07 14:00
50231 علوم جنگل 94/05/14 14:00
50234 علوم و صنايع چوب 94/05/04 14:00
50235 علوم و صنايع غذايي 94/04/29 12:00
50236 علوم و مهندسي آبخيزداري 94/05/08 14:00
50253 اقتصاد كشاورزي – اقتصاد منابع طبيعي 94/04/31 14:00
50304 آبياري و زه كشي 94/05/04 14:00
50310 مكانيك ماشينهاي كشاورزي 94/05/07 16:00
50313 مكانيزاسيون كشاورزي 94/05/08 16:00
50330 تكثير و پرورش آبزيان 94/05/13 11:00
50334 مهندسي منابع آب 94/05/06 11:00
50335 تغذيه دام 94/05/15 14:00
50336 اصلاح نژاد دام 94/04/14 14:00
50409 علوم و صنايع غذايي – تكنولوژي مواد غذايي 94/04/30 8:00
50517 علوم مرتع 94/05/04 14:00
50587 محيط زيست – آلودگي محيط زيست 94/04/31 14:00
50588 محيط زيست – تنوع زيستي 94/04/09 15:00
50589 محيط زيست – آمايش محيط زيست 94/04/08 16:00
50607 بيماري شناسي گياهي 94/05/06 11:00
60146 فلسفه هنر 94/05/07 10:00
60206 معماري 94/04/09 8:00
60214 شهرسازي 94/03/27 8:00
 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
 1. سارا گفت:

  سلام
  کسی میدونه بچه هایی که لیسانس و فوق لیسانسشون غیر مرتبط هستو قبول نمیکنن؟ من دعوت به مصاحبه شدم ولی غیر مرتبطم

 2. مدیریت دولتی ق گفت:

  رهای عزیز،دکتر الناز،
  کجایید؟!!!
  به صفحه جدید بیایی لطفا
  رها جان روز شماری کنید.در این نامیدی همو تنها نذاریم.
  همه بهم ریخته ایم.بیایید در موردش صحبت کنیم

 3. قبول گفت:

  دوستان خوبم ميدونم خيلي سخته كه ببينيم قبول نشديم ولي زندگي همينه بايد كنار اومد .من بار چهارم كه دارم مصاحبه ميدم و نمره پايان نامم١٧.ديگه نميدونم چه اتفاقي ميفته ولي به زندگي بخنديدن و نگران نباشيد كه فرصت زياده و بپذيريد كه ممكنه نشه.

 4. قبول گفت:

  اين موضوع پايان نامه و ريزش احتمالي خيلي بهم مربوطه و نگران كنندس!!!مگه از روز اول اعلام نكردند كه از بين ١٠٠٠٠نفر ٣٥٠٠نفر واجد شرايط شدن.پس چرا الان دارن نمره پايان نامه رو پر رنگ ميكنن!!اين موضوع بايد پيگيري بشه

 5. سلام، رها ودکتر الناز کجان نظرشونو بدونیم

 6. محمد گفت:

  اگه شرط نمره پایان نامه ملاک بود همون اول باید جزو شرایط اولیه ثبت نام میزاشتن نه الان که 10 ماه گذشته من قراداد اموزشی بستم این ظلم در حق کسانی با شرایط مشابه من می باشد

 7. مسعود گفت:

  به نظر می رسد آخرین شرایط را اعلام کردن:
  از بین کسانی که نمره پایان نامه بالای 18 و معدل ارشد بالای 17 برای غیر علوم انسانی و 18 برای علوم انسانی دارند پذیرش می کنند !
  این یعنی آنهایی که نمره پایان نامه زیر 18 دارند، خداحافظ!
  تا این جا و با این فیلتر تعدادی که کم هم نیستن حذف میشوند!
  میمانه بقیه، که از بین آنها کسانی که بالا ترین امتیاز را کسب کردن و بر حسب رشته محل و ظرفیتی که قرار است درنظر بگیرن! پذیرش صورت می گیرد!

 8. توانا گفت:

  واي واي كه باز اعلام نتايج به تعويق افتاد….دوستان عزيزبه نظرمن تااعلام نهايي نمي شه هيچي پيش بيني كرد فقط ازخدامي خوام همه ي كساني كه چندين ماه كه منتظرندخوشحالشون كنه .

 9. کامپیوتر- گفت:

  اعلام کردند که ظرفیت پذیرش ۲۸۰۰نفره،ولی احتمالا فقط ۱۵۰۰نفر شرایط لازم را دارن،
  شرط پایان نامه را هم اضافه کردن.
  به نظر درست میاد،۳۵۰۰نفر شرکت کننده اولیه که غیبت هم زیاد بود،و در بعضی رشته ها مثل رشته من که 115 نفر شرکت کننده بوده باید عده زیادی حذف بشن.
  طبیعتا با غایبین و مردودین رشته های پر متقاضی، بقیه دوستان حتما قبول هستن.

 10. عليرضا گفت:

  اگر خدا بخواد أنشالله همه ما قبول ميشيم اينجور كه اعلام كردن فك كنم موافقت اكثر مجوز هارو گرفتن كه اين خبر و دادن من به فال نيك ميگيرم به اميد قبولى همه دوستان

 11. مدیریت دولتی ق گفت:

  دوستان عزیز نظراتتون و بگین،واقعا تحلیل شما چیه؟!!!

 12. مدیریت دولتی ق گفت:

  اعلام کردند که ظرفیت پذیرش ۲۸۰۰نفره،ولی احتمالا فقط ۱۵۰۰نفر شرایط لازم را دارن،
  شرط پایان نامه را هم اضافه کردن.
  به نظر درست میاد،۳۵۰۰نفر شرکت کننده اولیه که غیبت هم زیاد بود،و در بعضی رشته ها مثل رشته من که ۷۰نفر شرکت کننده بوده و سه واحد دانشگاهی پذیرش داره،مسلما باید عده زیادی حذف بشن.
  طبیعتا با غایبین و مردودین رشته های پر متقاضی، بقیه دوستان حتما قبول هستن.

 13. بهرام گفت:

  در ابتدا معدل کل را با ریز نمرات چک کردند و بعد اگه استاد راهنما تشریف داشت برای مصاحبه میرفتید در جلسه مصاحبه ابتدا رزومه علمی و بعد در مورد طرح پیشنهادی سوالاتی پرسیده میشد و من با اطمینان کامل و قاطع عرض میکنم کلیه دوستانی که با استاد راهنما در مصاحبه شرکت داشته اند قبول قبول قبول هستند زیرا تعداد شرکت کننده در مصاحبه دکترای پژوهشی خیلی کم بود و این یعنی قبولی صد در صد همه دوستان موفق و موید باشتد

 14. بهرام گفت:

  با سلام من 94/5/6 ساعت 17 مصاحبه دکترای پژوهش محور در ساختمان فرهیختگان سازمان مرکزی در رشته علوم سیاسی داشتم در این گرایش برای دکترای پژوهشی دو نفر اماده بودند و یکی از مصاحبه کنندگان استاد بزرگ و گرانقدر جناب دکتر ازغندی بود و همانجا قبولی یا قبول نشدن را به ما می گفتند اگه کسی رزومه علمی قوی داشت واقعا سوالات تخصصی را ادامه نمی دادند و با نشان دادن علاقمندی به پذیرش روحیه ای مضاعف به مصاحبه شونده میدادند و نکته اینجاست در این مصاحبه حتما استاد راهنما همراه و پشتوانه شماست و کلی از نمره مصاحبه به ایشان تعلق میگیره به امید قبولی همه دوستان

  • علی گفت:

   سلام.پس به سلامتی شما قبول شدید؟ نمره پایان نامه شما بالای ۱۸ بود؟ اینو سوال میکردند یا نه؟چون قبلا این شرط رو اعلام نکرده بودن! گرایش شما چی بود؟کدوم دانشگاه ازاد رو انتخاب کردید؟ممنون از جوابهاتون

 15. ليلا گفت:

  نتایج مصاحبه های دوره دکتری تخصصی پژوهشی در نیمه دوم شهریور ماه اعلام خواهد شد. همچنین حداکثر ظرفیت پذیرش در این دوره دو هزارو 800 نفر است که این تعداد در سقف پذیرش دانشگاه قرار دارد

 16. محمد گفت:

  یعنی چی اخه مگه زمان ثبت نام شرط نمره پایان نامه بوده
  یک سال سر کار بودم الکی

 17. سولماز گفت:

  باسلام به همگی. دوستان من پایان نامه ام 17/75 شده . خیلی ناراحتم یعنی دیگه قطع امید کنم قبول نیستم؟؟؟ وااااااییییییییییی خداااااااااااااا

  • علی گفت:

   سلام.اگه دقت کنید دکتر علوی گفته کسانی به مصاحبه دعوت شدند که شرط معدل و پایان نامه داشتند و اون رو ۱۸ اعلام کرده است.وقتی شما به مصاحبه دعوت شدید یعنی شرط رو داشتید!وگرنه دعوت نمیشدید.امکان داره شما با تبصره ای که وجود داشت ( تحصیل در دانشگاه های مادر) دعوت شده باشید که اونم جزو شرایط بود.پس نگران نباشید انشالله قبول هستید

 18. سامان ویسی گفت:

  رفقا حمله به سوی خبر جدید سایت
  http://phdtest.ir/1394/05/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-94-95/
  همه قبولی صد درصد. چون تمامی شرایط رو داشتیم. 760 نفر دیگه هم جا دارند رفقا آآآآ. تبریک میگم به همه

 19. کامپیوتر- گفت:

  اگه اشتباه نکنم
  3500-1500=2000

  کلا 2000 نفر میخان برای پژوهش محور گزینش کنن .

  بعبارتی از کل ظرفیت 2800 نفر 800 نفر کم کردن و کل ظرفیت به 2000 نفر کاهش و قطعی شده است. احتمالا شرط فیلتر این بزرگواران نمره پایان نامه پایین 18 بوده است.

 20. توانا گفت:

  بچه ها يعني واقعا ٢٨٠٠نفربراي مصاحبه اومده بودن كه١٥٠٠نفربخواد انتخاب بشه اين يعني انتظارچندماه بيهوده بوده ؟؟؟من كه ديگه به هيچ خبري اطمينان ندارم نه اون همه اطمينان براي جذب همه نه كمترازنصف !!!ديگه واقعا كه ديگه نمي كشم انقدرسردرد گرفتم كه چشمان ديگه هيچ جارو نمي بينه …بچه ها كمك به دلداري خيلي نيازدارم ….يكي منو قانع كنه وضعيت چه طوره ؟؟…..

  • علی گفت:

   سلام. ببینید 3500 نفر به مصاحبه دعوت شدند. عده ای شرکت کردند و عده ای نیامدند. از بین این 3500 نفر اسم 2800 نفر اعلام می شود که قبول شده اند. خودشون میگن با توجه به سختگیری هایی که داریم ( احتمالا میزان شهریه ، هر استاد راهنما فقط 2 دانشجو ، معرفی کارفرما و …) حدس میزنیم 1500 نفر بتوانند جذب بشوند. پس اسم 2800 نفر اعلام میشه و در این شک نکنید و بنظر میرسه با توجه به تعداد غایبین اکثر اونهایی که در مصاحبه بودند اسمشون اعلام بشود انشالله.

 21. علی گفت:

  سلام به همه ی دوستان
  خبر را دیدید؟
  ((نتيجه دكتري تخصصي دانشگاه آزاد نيمه دوم شهريور ماه اعلام مي شود.

  معاون سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد گفت: ظرفيت پذيرش ما در دكتري تخصصي اندازه سال گذشته يعني حدود ۱۲ هزار نفر است. دانشگاه آزاد در سال ۹۳ براي اولين بار فراخوان دكتراي پژوهش محور اعلام كرد و ثبت نام آن آذر ۹۳ انجام شد. براساس شرط معدل اين ثبت نام صورت گرفت معدل بالاي ۱۸ در گروه علوم انساني و معدل بالاي ۱۷ در ساير گروه ها و دارا بودن نمره پايان نامه بالاي ۱۸ از شروط دعوت به مصاحبه دكتراي پژوهش محور دانشگاه آزاد بود.

  علوي فاضل ادامه داد: از مجموع ۱۷۹ رشته دكتري پژوهش محور نيز مصاحبه ۱۶۹ رشته پايان يافته و مابقي آن نيز تا پايان مرداد انجام مي شود. نتايج دكتري تخصصي پژوهش محور دانشگاه آزاد نيز نيمه دوم شهريور ماه اعلام مي شود.

  وي ظرفيت دوره دكتري پژوهش محور دانشگاه آزاد را ۲۸۰۰ نفر اعلام كرد و افزود: با توجه به سختگيري هايي كه در اين راستا وجود دارد تصور ما اين است كه بيشتر از يك هزار و ۵۰۰ نفر نتوانند در اين دوره جذب شوند.))
  در شرایط اولیه ثبت نام دارا بودن نمره پایان نامه بالای 18 شرط نبود! همچنین با توجه به نکته سختگیری ها ظاهرا 1500 نفر جذب خواهند شد . یعنی از تعداد 3500 نفر که به مصاحبه دعوت شدند کمتر از نصف!!!

 22. منطقی گفت:

  اعلام نتایج نهایی دکتری آزاد ۹۴ در نیمه دوم شهریور ماه

  نتیجه نهایی آزمون دکترای تخصصی دانشگاه آزادازسوی معاونت سنجش وپذیرش این دانشگاه درنیمه دوم شهریورماه اعلام می‌شود.

  به گزارش خبرگزاری فارس، آزمون دکترای تخصصی دانشگاه آزاد دهم بهمن ماه سال ۹۳ با حضور بیش از ۱۱۱ هزار نفر و در ۲۱۵ رشته گرایش برگزار شد و اسامی چند برابر ظرفیت این دوره‌ها برای شرکت در مصاحبه ۲۳ خردادماه اعلام شد و نتیجه نهایی این آزمون نیز نیمه دوم شهریور ماه اعلام می شود.از ۲۱۵ رشته امتحانی تاکنون زمان‌بندی مصاحبه برای ۲۰۹ رشته اعلام شده و مصاحبه ۱۳۷ رشته هم به پایان رسیده است.

  مصاحبه تمام رشته‌ها تا پایان مرداده ماه به پایان می‌رسد و نتیجه نهایی نیمه دوم شهریورماه اعلام می‌شود.

  وضعیت پذیرش دانشجو در این دوره‌ها حدود ۱۲ هزار نفر است.

  همچنین پذیرش دکترای تخصصی پژوهش‌محور که از سال ۹۳ با مجوز وزارت علوم در دانشگاه آزاد آغاز شد نیز امسال انجام می‌شود.

  پذیرش دکترای پژوهش‌محور با شرط معدل بالای ۱۸ در علوم انسانی و بالای ۱۷ در سایر گروه‌ها و پایان‌نامه بالای ۱۸ انجام می‌شود.

  از مجموع ۱۷۹ رشته در دوره‌های پژوهش محور تا امروز مصاحبه ۱۶۹ رشته به پایان رسیده است.

  ظرفیت پذیرش دکترای پژوهش‌محور دانشگاه آزاد ۲۸۰۰ نفر است که این تعداد در قالب ظرفیت ۱۲ هزار نفری دکترای این دانشگاه قرار دارد.
  http://phdtest.ir/1394/05/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-94-95/

 23. عليرضا گفت:

  مصاحبه تمام رشته‌ها تا پایان مرداده ماه به پایان می‌رسد و نتیجه نهایی نیمه دوم شهریورماه اعلام می‌شود.

  وضعیت پذیرش دانشجو در این دوره‌ها حدود ۱۲ هزار نفر است.

  همچنین پذیرش دکترای تخصصی پژوهش‌محور که از سال ۹۳ با مجوز وزارت علوم در دانشگاه آزاد آغاز شد نیز امسال انجام می‌شود.

  پذیرش دکترای پژوهش‌محور با شرط معدل بالای ۱۸ در علوم انسانی و بالای ۱۷ در سایر گروه‌ها و پایان‌نامه بالای ۱۸ انجام می‌شود.

  از مجموع ۱۷۹ رشته در دوره‌های پژوهش محور تا امروز مصاحبه ۱۶۹ رشته به پایان رسیده است.

  ظرفیت پذیرش دکترای پژوهش‌محور دانشگاه آزاد ۲۸۰۰ نفر است که این تعداد در قالب ظرفیت ۱۲ هزار نفری دکترای این دانشگاه قرار دارد.

 24. عليرضا گفت:

  سلام مطلب جديدو حتماً بخونين
  رشته به پایان رسیده است.

  ظرفیت پذیرش دکترای پژوهش‌محور دانشگاه آزاد ۲۸۰۰ نفر است که این تعداد در قالب ظرفیت ۱۲ هزار نفری دکترای این دانشگاه قرار دارد.

  سایر مطالب در این زمینه:

 25. توانا گفت:

  رهاجون ازشما متشكريم ،اميدوارم كه باقبولي مزدصبروتحملمان راببينيم…

 26. مدیریت دولتی ق گفت:

  رها جان ،بسیار سپاسگزارم که با صبر و حوصله روز شماری میکنی و نور امید در دلمان ایجاد میشه.هممون قبولیم،من مطمینم،این روز شماری برای دیدن قبولیه نه اعلام نتایج:-)

 27. توانا گفت:

  ممنون رها جون روزشمارتون چندساعت جلوتراومده اي كاش زودتر موعداعلام نتايج مي رسيد وهمه دوستان دراين صفحه شاديشان رابه اشتراك مي گذاشتن .به اميدخدا موفقيت نزديك است خيلي خوشحالم كه روزشمارتون از٧٥به نيمه رسيده ،باتوكل به خدا پيروزي نزديك است …

 28. رهاروز شمار تا نيمه شهريور گفت:

  سلام
  چهارشنبه 7مرداد و 38 روز تا نيمه شهريور ماه باقيمانده به اميد بهروزي و موفقيت همه عزيزان

  • رامین شکیبا گفت:

   سلام
   معیار شما چیست؟
   7+38 چند میشه با شرط سی و یک روزه بودم ماه؟؟؟
   14 شهریور؟
   خوب یکروز که عقبی دوست من

   • رها گفت:

    امروزي كه داخلش هستيم و روز اخر كه نتايج اعلام ميشه در محاسبات نمياد
    14روزشهريور +روزمرداد24 = 38روز تا اعلام قبولي

 29. آرمان گفت:

  سلام بر همه علمدوستان منتظر
  دو دل هستم که مصاحبه برم یا نه
  این انتظار واقعا من رو افسرده کرده و انگیزه ها رو سلب کرده

 30. ساناز قبلی گفت:

  سلام دوستان گلم.همه خسته نباشید.امیدوارم همه قبول بشیم.

  • امیر گفت:

   درود بر شما,, قبولی در دکترای پژوهش محور آرزوی همه دوستان شرکت کننده میباشد,,, انشاءالله که همه عزیزان به آرزویشان میرسن,,,, شما چه رشته ای بودین؟

 31. فرناز گفت:

  سلام بچه ها
  انشاالله همممون قبولیم ٬ می دونم که همه روزهای سختی رو می گذرونیم من این ۴۰ روز باقی مونده را نذر بسم الله الرحمن الرحیم گرفتم٬ شما هم اگه تونستید بگیرید از روز اول صد تا بسم الله الرحمن الرحیم٬ روز دوم ۲۰۰ تا ٬دیگه روز آخر ۴۰۰۰ تا می شه به امید اینکه اولا هممون قبول شیم و ثانیا دیگه نیمه ی شهریور جواب ها را بدند
  انشاالله

 32. قبول گفت:

  برای همه دوستان ارزو قبولی میکنم ولی اینقد به همه فشار اومده که اگه بگن امسال بشینید برا کنکور خودتونو اماده کنید فکر نکنم کسی انرژیشو داشته باشه.واقعا انتظار دارم این قشر از تحصیلکردهارو به حال خودشون رها نکنن

 33. مدیریت دولتی ق گفت:

  دوستان خوبم،باز هم یک روز جدید شروع شد و باز هم ما یک روز به دکتر شدنمان نزدیکتر میشویم.
  بیایید همه با هم فقط و فقط لحظه ای را تجسم کنیم که صفحه اسامی قبول شدگان پژوهش محور ۹۳ را باز میکنیم و اسم خودمون را میبینیم.
  به خانواده مژده میدیم،از خوشحالی در خودمان نمیگنجیم،
  و بعد میاییم اینجا و میگیم دوستان من قبول شدم.
  فقط و فقط همین را تجسم کنیم تا اعلام نتایج.مطمین باشید که همین اتفاق میفتد.
  به امید قبولی،موفقیت نزدیک است.

 34. رهاروز شمار تا نيمه شهريور گفت:

  سلام
  سه شنبه 6مرداد ماه و تا نيمه شهريور 39 روز باقيمانده است
  به اميد موفقيت همه دوستان

 35. توانا گفت:

  سلام به همه .دكترالنازعزيزم ان شالله كه درواحدهاي اصفهان پذيرفته شويد چراكه تحصيل درنتاطدورازخانواده بسيارسخت وطاقت فرسااست باتمام وجوددعامي كنيم كه اصفهان قبول شويد . همه ي ماحتمابامشكل شهريه مواجه هستيم چون هزينه ي كمي نيست ولي باتوكل به خدا وتلاش وپشتكار ازپس ان برخواهيم امد…. راستي درست حدس زديد رشته ي من زبان وادبيات فارسي است .وفكركنم غيرازمن كسي ازدوستان رشته ادبيات فارسي نيست …!!!ان شالله كه خداوندبا صابرين است .

 36. رها گفت:

  سلام به همه دوستان
  يادش بخير اقاي مهردادprهم ميگفتند كه اين دكتري پژوهش محور 93خاص است و ديگه تكرار نميشه حالا كه مديريت ….ق هم همين را تاييد ميكنه خيلي عالي شد راستي زيارت قبول

 37. مدیریت دولتی ق گفت:

  سلام دوستان خوبم.
  از وقتی که رفتم زیارت امام رضا و برگشتم،خیلی خیلی دلم روشنه.
  احساس میکنم که حتما قبولیم .
  چند روز پیش استاد راهنما خودم رو دیدم،خیلی با اطمینان میگفت که در جریانه پژوهش محور هست و لینک های موثقی داره که اطمینان دادن اکثر پژوهش محور ها قبولن،طرح و تز دکتری،حمایت صنعتی و مالی،استاد راهنما،دانشجوی برتر،….همه چیز مهیا است دلیلی نیست که پذیرش نشوید.در ضمن به من اصرار داشتن کار روی طرح را شروع کنم …. تا این حد اطمینان دادن به من با وجود اینکه در رشته من متقاضی بسیار زیاد بود،ولی خاطر نشان کردن که اکثریت قبولن.
  دوستان خوبم ،بیایید تنها کاری که در این مدت از دستمان بر میاید را انجام دهیم و اون هم انرژی مثبته دادنه.
  من که واقعا مطمینم قبولیم .پس آقایون و خانمهای باهوش و ممتاز ،پیشاپیش دکتر شدنتان را تبریک میگم.
  موفقیت نزدیک است.

  • دکترالناز گفت:

   سلام برهمه دوستانه خوبم ومدیریت دولتی ق عزیزم خوشحالم که این همه امیدواری اینم از برکته امام رضاع هستش خداراهزار مرتبه شکر که استاد راهنماتون بهتون گتن که پروژه را شروع کنید خیلی خوشحالم که خووشحال هستید
   بعضی اوقات که ناامیدی یابهتر بگم صبرمون تموم میشه دیگه انگار دنیا به اخر رسیده ولی چاره ای جز صبرنداریم این 40 روز هم با خوب وبدش تموم میشه فقط الهی خوب تموم بشه
   رهاجانم اصلا نگران نباش باور کن تمومه این مشکلات که اشاره کردید من هم یک جورهای دیگری دارم هر ترم دغدغه اینکه بهم کلاس ندندوبیکاربشم خیلی ناراحتم میکنه چون رشته من یک دانشجوی دکتری پیداشده واگر خدای ناکرده قبول نشدم احتماله اینکه بیکاربشم خیلی زیاده به این قبولی خیلی نیاز دارم از طرفی هزینه راندارم به هزاران در دارم میزنم که4 میلیون وام بگیرم لااقل اگه قبول شدم دستم خالی نباشه مابقیش راهم خداجور میکنه ازااینکه امید بهم دادید که به جای زاهدان اصهان قبول بشم فوق العادس چون استاد راهنمام اصفهان هستن من اگه خوراسگان یا نجف اباد اصفهان قبول بشم خیلی خوب میشه البته این دو دانشگاه هم تو رشته من هنوز مجوز نگرفته درحالی که نجف اباد یک دانشگاهه بین المللیه توکل بخدا فقط دعام کنید
   امیرخان ازتون ممنونم ان شالله خبره قبولی شماراهم بشنوم

 38. رها گفت:

  سلام
  مسير زندگي به سنگلاخ رسيده انتظار قبولي دكتري گلو گير شده از آن طرف در محل كار هم با اينكه دولت بخشنامه كرده هر كس ازمون قبول شده بايد تبديل وضعيت بشه اما اداره ما قانون را انجام نميده و ما را به مرحله جنون رسانده چه كنيم از اين همه سختي

  • خانم دکتر اگر گفتند با آزمون پس اگه پژوهش محور قبول بشید قبول نخواهند کرد چون آزمونی در کار نبود. انشا… مشکلت حل بشه

   • دکترالناز گفت:

    سلام علوم سیاسی مسایل ایران من منظورتون را متوجه نشدم؛درساله 93 دررشته من؛دانشگاه زاهدان دانشجو دکتری گرفت درآموزش محور؛الان هم دارند درس میخونند درهمین ساله93پژوهش محور دانشگاه زاهدان راهم اعلام کردکه پذیرش دکتری داره ومن این واحد راانتخاب کردم ولی درساله94 دانشگاه زاهدان دراموزش محور دانشجو نگرفته البته خودم دردفترچه ندیدم ازیکی ازدوستان شنیدم
    من نگرانیم اینه چون زاهدان مجوز نگرفته خدای ناکرده قبول نشم اون موقع دکترالناز نابود میشه من خیلی ناراحتم

    • رها گفت:

     يك اشتباه اتفاق افتاده منظور من از ازمون ازمون استخدامي بود كه من قبول شدم ولي اداره ما نمي خواد بخشنامه تبديل وضعيت را اجرا كند به دكتري ربطي نداشت

   • دکترالناز گفت:

    علوم سیاسی مسایل ایران اشتباه کردم
    ببخشید

   • رها گفت:

    منظورم ازمون استخدامي بود من ازمون استخدامي قبول شدم بايد از قراردادي به پيماني تبديل وضعيت شغلي بشم اين موضوع به دانشگاه ودكتري مربوط نيست

 39. توانا گفت:

  خانم دكترازشما ممنونم كه ازمطالب من استقبال مي كنيد اين باعث خوشحالي من است ….اميدوارم كه همه به ارزويمان برسيم …دوستان عزيز حدس مي زنيد رشته ي من چيه ؟؟؟؟

  • دکترالناز گفت:

   سلام خواهش میکنم توانای عزیزم،والا از شعرهای جذابی که کامنت میگذارید حدس میزنم ادبیات باشید سوالتون جذاب بود؟!!!تاحالا به این مورد فکر نکرده بودم که رشتتون چی باشه؟!!!!حالا رشته شما چی جیه؟!!!سوال اصفهانی پرسیدم
   وازهمه دوستانه خوبم التماسدعا حسابی دارم ممنونم

  • دکترالناز گفت:

   هرموقع بانام خانم دکتر خطابم میکنید قند تودل آب میشه یک حسه قشنگیه باورکنید نمیدونم دراینده ایا واقعا دکتر میشم به این ارزوم میرسم یانه ؟!!!دوستانه خوبم من دلم میخواد واقعا به این آرزوی دکترشدن برسم برای خداکاری نداره قبولی ما؛خدا اگه بخواد هم قبولمون میکنه وهم هزینه اش راجور میکنه؛40 روز دیگه به این موقع ها نتایج اعلام شده
   میدونید بیشترین هیجانه واسترس همون روزه اعلام نتایجه جدا باچه قدرتی سایت را باز کنیم ؟!!!داخله کادرچی نوشته قبولی یا…..شاید این حرفم خنده دارباشه بعضی اوقات فکر میکنم اگه قبول شدم اون لحظه که نتایج رامیبینم چه عکس العملی داشته باشم گریه کنم بخندم…!!!چکارکنم؟!!!البته برعکسشم فکرمیکنم
   روزها دارند یکی یکی میرند باخوب وبدش میگذره من اخرین امیدم همین دکتری پژوهش محوره دوستانه خوبم ازتون خواهش میکنم سرنمازهاتون منم دعاکنید تا قبول بشم وچون زاهدان رازدم برام مشکلی پیش نیاد منظورم بحثه مجوزهاس
   ازهمتون ممنونم ویاعلی

   • رها گفت:

    خانم دكتر ان شا الله اصفهان قبول شيد اين مسير طولاني هم نباشه

    • دکترالناز گفت:

     رهاجان الهی خدا اززبانتون بشنوه وقبول بشم مکانش برامن اصلا مهم نیست فقط قبول بشم همین ممنونم برام دعا کن منم امیدوارم که مشکلاتتون حل بشه ان شالله

   • امیر گفت:

    خانم دکتر الناز اصلآ نگران این مسئله نباشید که زاهدن مجوز نگرفته, همینکه استاد راهنمای شما شرایط پذیرش دانشجوی دکترا داشته و شما در مصاحبه شرکت کردین کفایت میکنه,, شک به دل راه ندین که حتمآ قبول میشین وبعد از اعلام نتایج رسمآ عنوان خانم دکتر را کسب میکنین که دور از دسترس و انتظار نیست به امید حق

    • دکترالناز گفت:

     سلام امیرجان ازتون ممنونم منم ازخدا میخوام شما وهمه دوستانه خوبم قبول بشند وجدا دکتری راببینیم وناامید نشویم
     خدا خودت مارادریاب
     دقت کردید بعضی اوقات که خیلی دلتنگ میشیم حتی به خداهم میگیم توراخدا!!!!!من دقیقا چنین حالتی پیداکردم

 40. دکترالناز گفت:

  سلام به همه دوستانه خوبم،این 11رشته ان شالله روزه مصاحبه شون به زودی اعلام میشه وتااخرمرداد مصاحبه ها تمام میشه وان شالله شهریور ماه نتایج اعلام میشه؛فقط نمیدونم اوایل یا اواسط یا اواخر شهریور اعلام میشه؟!!!ان شالله خبره قبولی تک تک دوستان راببینم وخوشحال بشم
  واما جواب سوال علوم سیاسی مسایله ایران رشته بنده فقه ومبانی حقوق اسلامی است وازاستانه اصفهان هستم وواحده انتخابی را زاهدان زدم فکر میکردم که راهه دور بزنم قبول میشم درحالی که این دانشگاه دررشته من مجوز هنوز نگرفته ودرکامنتهای قبل اشاره کردم که دردفترجه انتخاب شهر دانشگاه ازاد اموزش محور دانشگاه زاهدان درساله94 حذف شده بخاطر همین نگرانی من بیشتر شده وازخدامیخوام هیچ امیدی ناامید نشه ونتیجه این همه صبر انشالله خبره قبولیمون باشه علوم سیاسی مسایل ایران عزیزم من واقعا براتون ارزوی سعادت وعاقبت بخیری را برای شما ارزومندم خوشحالم که این سایت هست تا با درد ودل کردن وکمی حرف زدن کمی از این استرسها ونگرانی ها کاسته میشه الحمدلله وخداراهزاران مرتبه شکر.
  اقامهردادهم ان شالله اواخرمرداد به جمعمون میاند ان شالله
  توانای عزیزم ازمطلبی که گذاشتید سپاسگزارم استفاده کردم وممنونم
  از همگی دوستان التماس دعا دارم

 41. رها گفت:

  سلام
  دوشنبه 5 مرداد و 40 روز تا نيمه شهريور باقيمانده است اميد وارم نيمه شهريور نتايج اعلام شود خيلي نگران هستم دوباره6 ماه اعلام نتايج را به تاخير بياندازند

  • دکترالناز گفت:

   سلام رهاجانم اصلا نگران نباشید خاطرتون جمع باشه که همه رشته ها تامردادماه مصاحبه تموم میشه ونتایج شهریور اعلام میشه
   رهاجانم من خیلی دلم روشنه که قبول میشید وعجیب دلم میگه شما مهردادجان مدیریت دولتی ق عزیز توانای خوبم وعلوم سیاسی مسایل ایران گلم وسارای عزیزم وعلیرضا وaliجان محمدقدیمی و….خیلی ازعزیزان که اسمشون الان مدنظرم نیست حتما قبول میشید باورکنید هیچ موقع حسم بهم دروغ نمیگه ولی نسبت به خودم دودل هستم نمیدونم قبول میشم یانمیشم توکل بخدا
   التماسدعا ویاعلی

 42. رامین شکیبا گفت:

  همه رشته ها اعلام شد
  تا آخر شهریور

 43. توانا گفت:

  باغبان گرچندروزي صحبت گل بايدش …برجفاي خارهجران صبربلبل بايدش اي دل اندربندزلفش ازپريشاني منال …مرغ زيرك گربدام افتد تحمل بايدش تكيه برتقوي ودانش درطريقت كافري ست ..راهروگرصدهنرداردتوكل بايدش .. عزيزان توكل همه ي ما به خداوندروزي رسان ودست گير…

 44. توانا گفت:

  روزهادرگذرندوعمرمامي گذرد .بيش ازاين رانيست ديگرانتظاربي امان . درپي هرتندري قلبم به ان سو مي رود.بي قرار وناشكيب اين سو وان سو مي دود.نقطه ي اميدي ازدور،سوسو مي زند.همچونوري پرفروزازدورسوسو مي زند.كاش روزكاميابي ازره مي رسيد .روز شادي وشادكامي ازره مي رسيد ……..بله دوستان غصه ديروزوفكرفردا انسان راازلذت حال دورمي كنه .درصورتي كه فقط وفقط بايدحال راغنيمت شمرد.پس فقط بايدصبركنيم … باغبان گرچندروزي صحبت گل باشدش ..برجفاي خارهجران صبربلبل بايدش

 45. رويا گفت:

  بچه ها كسي از متأخرين شهرسازي اينجا حضور نداره كه اطلاع داشته باشه چند نَفَر براي مصاحبه متأخرين رفتن؟
  وقتي ياد اون روزي مي افتم كه نتايج بياد و بايد اسممو چك كنم ترس و دلهره بر وجودم أحاطه ميشه ..
  اميدوارم و از خداوند ميخواهم همه ما منتظران نتايج قبول شويم..امين

 46. دکترالناز گفت:

  سلام برهمه دوستانه خوبم ودکتران پژوهش محور؛علوم سیاسی مسایل ایران عزیزم بله ان شالله هردورا قبول بشوید وبهترین ها را براتون ارزو دارم
  بعضی اوقات پیشه خودم فکرمیکنم این دکترالنازواقعا دکتر الناز میشه یا فقط نامم مجازیه؟!!!!!روزهای خیلی سختی را میگذرونیم وازخدامیخوام فقط قبول بشیم ونتیجه این همه صبرکردن فقط قبولیمون باشه وناامید نشیم رهاجان ازصحبتهاتون استفاده کردم ومطالبی که گذاشتید جالب بودند ممنونم
  وانگار ازمدیریت دولتی عزیز خبری نیست!!!!پس کجایید؟

 47. سامان ویسی گفت:

  بچه ها زمان مصاحبه ما هنوز اعلام نشده است با توجه به اینکه تا 29مرداد پر است و 22 رشته باقی مانده.بنظرتون مصاحبه ها تاکی ادامه دارد؟؟تا اواسط شهریور؟نتایج مهرماه اعلام میشه؟؟؟

 48. عليرضا گفت:

  اين ٤٠ روز هم مياد و ميره هر چى به نيمه دوم شهريور نزديك تر ميشيم براى ما سخت تر ميشه زمان هم كند تر ميگذره فقط از خدا ميخوام يه عنايتى به ما داشته باشه خدايى سختى كشيديم

 49. میلاد گفت:

  سلام.دقت کردین روز شمار ما از 75 به نزدیکی های 40 رسیده…..با آرزوی موفقیت برای همه دوستان……

  • ali گفت:

   چشم به هم زدنی عمر مون هم تموم میشه فقط قدر سلامتیتون رو بدونید با این استرسها آدم داغون میشه و پیر .
   این همه سال و جوونیمون داره میره و در اینده ارزوی برگشت به این دوران و ..
   همش در حسرت ارزوها ولی دریغ از لذت بردن در زمان حال .
   خوش باشید و لذت ببرید از زندگیتون در کنار خانواده .
   به امید موفقیت همه دوستان

 50. رها گفت:

  سلام به همه دوستان
  امروز عصر در جلسه اي شركت كردم كه سخنران يك خانم دكتر از انگلستان بود ايشان معتقد بود ايران 2.5سال وقت دارد كه شرايط و سطح لازم را براي روبرو شدن با تكنولوژي كه به سمت ايران با حجم زياد وارد ميشه را در خود ايجاد كند ايشان گفتند ايران بايد بدونه در اين درياي تكنولوژي چه خواسته اي دارد و بايد اعتماد به نفس خود را تقويت كند و همراه با اينكه راه يادگيري و فراگيري علم وتكنولوژي را باز نگه داشته ولي مقهور غربي ها نشود تا بتواند در طول ده سال تغييرات وپيشرفت چشمگيري داشته باشد براي من جالب اين بود كه ايشان معتقد بودند اگر ايران خوب عمل كند پيشرفت وصف نشدني خواهد داشت
  ايشان در خصوص تكنولوژي اسكن سه بعدي و پيرينت سه بعدي كه در ايران توسط جوانان ايراني بومي شده صحبت كردند و فيلمهايي را نشان دادند كه قطعات يك هواپيما و هلي كوپتر توسط پرينتر سه بعدي ايجاد شد اين تكنيك ميتونه در اينده نزديك براي ايران كارهاي بزرگي را انجام دهد اسكن و دانش cfdو پيرينت سه بعدي قطعات استراتژيك را براي ما ايجاد خواهد كرد در پايان ما كه به اميد خدا دانشجوي دكتري پژوهش محور هستيم ميتوانيم نقش بسزايي در پيشرفت كشور عزيزمان در سالهاي اتي داشته باشيم ان شا الله

 51. رهاروز شمار تا نيمه شهريور گفت:

  سلام
  يكشنبه 4مرداد و 41روز تا نيمه شهريور باقيمانده است به اميد موفقيت

 52. توانا گفت:

  با سلام .اميدوارم همه ي دوستان پژوهش محور طبق گفته ي دوست عزيزمان باقبولي مزد صبرشان رابگيرند .چيزي كه واضح است اين است كه پژوهش محور٩٣ديگه تكرار نخواهدشد (به قول دوست عزيزوغايبمان اقا مهرداد ). با دو دوتا چهارتاي سرانگشتي مي شه حدس زد كه دانشگاه ازاد كسري دانشجوي اموزش محور را با پژوهش محورجبران كنه .ولي تااعلام نتايج نهايي ازبلاتكليفي خلاص نمي شيم .ان شالله كه درروزهاي باقي مانده تقديري ميمون براي همه ي ما رقم بخوردبه صورتي كه گذرزمان راكمترمتوجه باشيم . خدايا چنان كن سرانجام كار. توخشنودباشي وما رستگار ….

 53. دکترالناز گفت:

  سلام برهمه دوستانه خوبم،امیدوارم که حالتون خوب باشه،رهاجان زیارتتون قبول باشه وان شالله همیشه به زیارت باشید وبابت روز شماری قشنگت مجدداتشکر میکنم
  توانای عزیزم باحرتون موافقم که فرمودید ازلحاظ روحی روزهای سختی را میگذرونیم ولی چاره ای جز صبرنداریم
  علوم سیاسی مسایل ایران بابته خبره خوبت ممنونم ولی اینکه گفتید پژوهش محور توایران هنوزتکلیفش مشخص نیست باحرفتون موافق نیستم چون مسیولینی که این دکتری راایجادکردند همه مسایل ان راسنجیده اند من خیلی ازاستادان را میشناسم که واقعا دوستدارن که دوباره ثبتنام دکتری پژوهش محوراعلام بشه وثبتنام کنند شاید اول کارپژوهش محورسخته ولی اینده درخشانی داره دکتری بایدپژوهش محوری باشه تاآموزش محور؛ماکه چندین ساله این درسهاروخوندیم الان موقع پروژه وکاره نه درس خوندن!!!!ان شالله متوجه منظورم شده باشید.وان شالله هردورا قبول بشید وهرکدام که دوستدارید انتخاب کرده وثبتنام کنید
  سارای عزیزم ازاینکه فرمودید که همدیگه راببینیم کاملا موافقم خوشحال میشم که باهمگی شماهااشنا بشم وباعث افتخاره منه
  ازمدیریت دولتی ق عزیزم انگارخبری نیست؟!!!!!پس کجایید؟!!!
  التماسدعاوبه امیدموفقیت همگیمون

  • خانم دکتر من نگفتم. در جلسه مصاحبه گفتند من خودم علاقه به پژوهش محور دارم هر چند سخته ولی دوست دارم. حالا نتایج بیاد ببینیم چی میشه هر دو قبول شیم حق انتخاب داریم. انشا… همه دوستان قبول شن. دعا کنید مشکل مجوزها حل بشه

 54. سلام دوستان من صبح امروز مصاحبه دکترا آموزش محور داشتم یکی از اساتید از اساتید مصاحبه دکترا پژوهش محور بود زمان ورود به اتاق بنده را شناخت و بعد از احترام عنوان کرد که پژوهش محور قبولید چون دانشگاه اکثر و بعبارتی همه شرکت کنندگان پژوهش محور سال 1393 را قبول اعلام خواهد کرد ولی آموزش محور قبول شدی آموزش محور ثبت نام کن چون هنوز ساز و کار پژوهش محور در ایران مشخص نشده و آینده آن مشخص نیست. انشا.. همگی قبولید. این هم خبر خوش

 55. علی گفت:

  سلام به همه ی دوستان
  تیرماه هم به پایان رسید و قول اجرا نشد که گفته بود نتایج تیرماه اعلام میشه! چقدر خوب بود وقتی نتایج عقب میوفته یه مسوول بیاد بگه نتایج فلان موقع اعلام میشه. این یعنی احترام و احترام مطمینا دوطرفه خواهد بود و جامعه رو به سمت خوبی پیش میبره. همچنان امیدواریم

  • کامپیوتر- گفت:

   علی آقا جان
   بنده هم اکیدا با نظر شما موافقم.

  • ali گفت:

   خداییش لایک داشت

  • ali گفت:

   واقعا دوستان تهرانی کوتاهی میکنن یه چند ساعت وقت گذاشتن برای پیگیری و حد اقل اینکه مسئولین بدونن چقدر ادم بلاتکلیف و منتظر وجود دارند ،کار سختی نیست ولی متاسفانه….
   مقصر خودمون هستیم که هیچ فشاری نمیاریم حداقل مطبوعات و … هم میتونن پیگیر شن دوستانی که ارتباطات قوی دارند لطفا پیگیری بفرمایید خیلی دیگه ما رو … فرض نکنن

   • رها گفت:

    علي آقا سلام
    اگر از شرايط معاونت سنجش اطلاع داشتيد از تهرانيها ايراد نميگرفتيد كارمندان سازمان مركزي نميتونن با معاونت سنجش يا همون مركز ازمون سابق ارتباط بگيرند چه برسد به ما كه داوطلب هستيم اون مركز ايزوله است و اجازه ورود وخروج به ما را نمي دهند تنها راه ارتباطي تلفن4743است كه شما هم از شهرستان با كد 021وبعد گرفتن 4743ميتونيد ارتباط بگيريد واعتراض كنيد

   • دکترالناز گفت:

    سلام aliخان،من خودم واقعاپیگیرهستم ازهرطریقی که شمافکر کنید من پیگیری کردم ودسته اخر به نتیجه ای نرسیدم جزاینکه صبر کنیم تامصاحبه ها تموم بشه؛حالا که مسیولین خودشونو زدن به بی خیالی ماهم همین کاررا انجام میدیم از طریقه 4743ازطریق شماره های دیگه،ایمیل….پیگیر شدم وباهمکاری خیلی ازدوستان ازجمله اقامهردادولی به نتیجه ای جزصبرکردن دست پیدا نکردیم
    من هنوز به ایمیل دادن ادامه میدم تا ان شالله نتیجه کاملی به دست بیاورم
    ونکته ای که هست من به شماره4743 اعتماد ندارم چون متوجه شدم ازخودشون حرف میزنند فقط خبره موثق باید ازطریق سایته ازمون نت اعلام بشه همین.

  • رامین شکیبا گفت:

   میشه بفرمایید کدوم مسئول گفته بود تیر ماه؟ کدام منبع؟

  • دکترالناز گفت:

   سلام علی خان با حرفتون موافقم ولی چاره ای نیست بایدصبرکنیم تا شهریور ان شالله خبره قبولیمون اعلام بشه

 56. میلاد گفت:

  و خدایی که در این نزدیکیست . . . . .

 57. رحمان میکروبیولوژی گفت:

  سلام دوستان خوبم
  آرزویم شنیدن خبرهای خوب واسه همه شماهاست.
  با نظر دوستمون سارا برای دیدن همدیگه بعد اعلام نتایج موافقم.

 58. قبول گفت:

  از استاد راهنماهاتون بخواين كه دانشجو جديد قبول نكنن كه حق شما ضايع نشه

 59. سارا گفت:

  انشاالله همه قبول بشیم.
  من برای همه دعا می کنم.
  بیاین یه روز بعد اعلام نتایج قرار بزاریم و همه همدیگرو ببینیم.

 60. رهاروز شمار تا نيمه شهريور گفت:

  سلام
  شنبه 3مرداد و 42 روز تا نيمه شهريور باقيمانده است به اميد موفقيت وبهروزي همه دوستان عزيز

 61. رها گفت:

  امروز رفتيم فشم براي نماز دنبال يك مسجد بوديم كه تابلو يك امام زاده مارا برد به روستاي رودك كه تا يك مسير ماشين رفت و مابقي را پياده رفتيم يك روستا در بلندي و كوچه هاي باريك وشيب شديد خلاصه رفتيم زيارت امام زاده محمد باقر فرزند امام موسي كاظم(ع)
  من هر بار كه يك امام زاده را براي اولين بار زيارت كردم حتما حاجتم را گرفتم حالم خيلي خوبه و از خدا براي شما حال خوب طلب ميكنم

 62. رها گفت:

  سلام به همه دوستان
  از اينكه كامنت گذاشتيد ممنونم هر وقت امديد يك نيم خط هم كه شده بنويسيد هميشه موفق و سربلند باشيد

 63. رويا گفت:

  سلام دوستان عزيز
  من هر زمان كه متن هاي شما رو ميخونم نور اميد در وجودم هويدا ميشه….
  باشد كه همگي مان در كنكور دكتري پژوهش محور ٩٣ قبول بشيم…آمين

 64. آرمان تکثیر و پرورش آبزیان گفت:

  من دوازدهم میرم مصاحبه
  سعی میکنم سوال کنم

 65. آرمان تکثیر و پرورش آبزیان گفت:

  دوستانی که مصاحبه میرن از زمان اعلام نتایج پژوهش محور سوال کنند. شاید بخواهند زودتر اعلامکنند

 66. آرمان تکثیر و پرورش آبزیان گفت:

  سلام
  صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمندی
  بر اثر صبر نوبت ظفر آید

 67. رها گفت:

  سلام
  به نظر ميرسه خيلي از دوستان فقط ميان توي اين صفحه مطالب رو ميخونن و ميرن بيايين هر وقت اومديم توي اين صفحه حتما يك نيم خط بنويسيم

 68. رهاروز شمار تا نيمه شهريور گفت:

  سلام و عرض ادب
  امروز جمعه 2مرداد و 43روز تا نيمه شهريور باقيمانده است به اميد موفقيت همه دوستان دوستان اهل دل و اهل نماز شب اين بنده كمترين را از دعاي خيرتون محروم نكنيد يا علي

 69. نيازمند دكتري گفت:

  من هر روز به اميد اين صفحه بيدار ميشم كه كامنت هاي شما رو بخونم و جون بگيرم ممنونم

  • دکترالناز گفت:

   سلام نیازمنددکتری عزیز باورکن من هم همین حس رادارم وهرروزچندین بار به این سایت سرمیزنم وباخواندن مطالب جون میگیرم وخوشحال میشم به امید روزهای پرازموفقیت وپیروزی واسه همگی ما انشالله

 70. ساناز قبلی گفت:

  ممنون مدیریت دولتی عزیز

 71. توانا گفت:

  واقعاازنظرروحي همه داريم بهاي سنگيني مي پردازيم .خيلي ازاين ثانيه ديگه قابل جبران نيست .لحظه لحظه داريم به سرنوشتمون نزديك ترمي شيم ،خيلي هامون اين پژوهش محوراخرين راه حل اينده مون خدا كنه همه عاقبت به خير بشيم . اي خدا اين وصل راهجران نكن …سرخوشان عشق رانالان نكن …

 72. علی گفت:

  فکر کنم این اعلام نتایج طولانی ترین اعلام نتایج در تاریخ ایران باشه چون تقریبا تا اعلام بشه میشه یکسال!خدا به دادمون برسه.باور کنید ضربه بسیار بدی از بدقولی دانشگاه آزاد متحمل شدم…

 73. رها گفت:

  سلام
  زمان گرانقيمت است اما نمي توانم از ان استفاده زيادي ببرم چرا كه دلبسته دكتري هستم و تا اين دكتري محقق نشه زندگي روي شيرينش را به من نشون نميده البته با اين استرس و نگراني كه در اين 10ماه كشيدم ديگه هيچ چيز خوشحالم نميكنه الان رفته بودم بانك تا از وام و بازپرداختش و سپرده و سود بانكي سوال كنم كه اگر به اميد خدا قبول شدم بتونم هزينه هاي دكتري را تامين كنم واي اين سه چهار سال دكتري شرايط سختي از نظر مالي خواهم داشت اما خدا كنه تبديل وضعيت بشم حقوقم افزايش پيدا كنه اونوقت ميتونم هزينه ها را مديريت كنم يا مهربانترين مهربانان همه ما را كمك كن كه به كمكت محتاجيم