دانشگاه شهید بهشتی در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری

رشته های گروه علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

علوم جغرافیایی

1

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

علوم جغرافیایی

2

جغرافیای طبیعی- ژئومورفولوژی

علوم جغرافیایی

3

جغرافیای طبیعی- آب و هوا شناسی(اقلیم شناسی)

علوم جغرافیایی

4

تاریخ ایران بعد از اسلام

تاریخ

5

جامعه شناسی

علوم اجتماعی

6

حقوق عمومی

حقوق عمومی

7

کیفری و جرم شناسی

حقوق جزا

8

حقوق بین الملل عمومی

حقوق بین الملل

9

حقوق خصوصی

حقوق خصوصی

10

بازرگانی

مدیریت

11

تولید و عملیات

مدیریت

12

مدیریت رفتاری

مدیریت

13

فلسفه جدید غرب

فلسفه

14

فلسفه قدیم و قرون وسطی

فلسفه

15

برنامه ریزی درسی

برنامه ریزی درسی

16

مدیریت آموزشی

مدیریت آموزشی

17

برنامه ریزی توسعه آموزش عالی

آموزش عالی

18

علوم قرآنی- مدرسی معارف اسلامی

الهیات و معارف اسلامی

19

حقوق نفت و گاز

حقوق نفت و گاز

20

 

رشته های گروه علوم پایه دانشگاه شهید بهشتی

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

چینه و فسیل شناسی

زمین شناسی

1

رسوب شناسی

زمین شناسی

2

پترولوژی

زمین شناسی

3

اقتصادی

زمین شناسی

4

تکتونیک

زمین شناسی

5

شیمی فیزیک

شیمی

6

شیمی آلی

شیمی

7

شیمی تجزیه

شیمی

8

شیمی معدنی

شیمی

9

فیتوشیمی

شیمی

10

سیستماتیک گیاهی

زیست شناسی- علوم گیاهی

11

فیزیولوژی جانوری

زیست شناسی- علوم جانوری

12

میکروبیولوژی

زیست شناسی- علوم سلولی و ملکولی

13

آمار

آمار

14

ریاضی محض

ریاضی

15

فیزیک

فیزیک

16

فوتونیک

فوتونیک

17

بیوانفورماتیک

بیوانفورماتیک

18

 

رشته های گروه فنی و مهندسی دانشگاه شهید بهشتی

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

الکترونیک

مهندسی برق

1

مخابرات (میدان)

مهندسی برق

2

مخابرات (سیستم)

مهندسی برق

3

قدرت

مهندسی برق

4

مهندسی نرم افزار

مهندسی کامپیوتر

5

معماری سیستم های کامپیوتری (سخت افزار)

مهندسی کامپیوتر

6

هوش مصنوعی

مهندسی کامپیوتر

7

(IT)فناوری اطلاعات

مهندسی کامپیوتر

8

مهندسی هسته ای- کاربرد پرتوها

مهندسی هسته ای- شکافت

9

مهندسی هسته ای- راکتور

مهندسی هسته ای- شکافت

10

مهندسی هسته ای- پرتو پزشکی

مهندسی هسته ای- شکافت

11

مهندسی هسته ای- چرخه سوخت

مهندسی هسته ای- شکافت

12

 

رشته های گروه هنر دانشگاه شهید بهشتی

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

معماری

معماری

1

طراحی شهری-شهرسازی-نظریه شهرسازی،  برنامه ریزی شهری و منطقه ای

شهرسازی

2

برنامه ریزی شهری،برنامه ریزی منطقه ای،    برنامه ریزی شهری و منطقه ای و طراحی شهری

شهرسازی

3

 

رشته های گروه زبان دانشگاه شهید بهشتی

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

1

زبان و ادبیات عرب

زبان و ادبیات عرب

2

ادبیات زبان فرانسه

زبان فرانسه

3

 

رشته های گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

رشد و تکامل و یادگیری حرکتی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

1

فیزیولوژی ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

2