دانشگاه فردوسی مشهد در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری

رشته های گروه علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

علوم جغرافیایی

1

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

علوم جغرافیایی

2

جغرافیای طبیعی- ژئومورفولوژی

علوم جغرافیایی

3

علوم اقتصادی

علوم اقتصادی

4

جامعه شناسی(اقتصادی و توسعه)

علوم اجتماعی

5

منابع انسانی

مدیریت

6

تحقیق در عملیات

مدیریت

7

مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت

8

علوم کتابداری و اطلاع رسانی

علوم کتابداری و اطلاع رسانی

9

حکمت متعالیه

فلسفه

10

برنامه ریزی درسی

برنامه ریزی درسی

11

روان شناسی عمومی

روان شناسی عمومی

12

علوم قرآن و حدیث

الهیات و معارف اسلامی

13

مدرسی الهیات

الهیات و معارف اسلامی

14

فقه و مبانی حقوق اسلامی

الهیات

15

 

رشته های گروه علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

شیمی فیزیک

شیمی

1

شیمی آلی

شیمی

2

شیمی تجزیه

شیمی

3

شیمی معدنی

شیمی

4

فیزیولوژی گیاهی

زیست شناسی- علوم گیاهی

5

فیزیولوژی جانوری

زیست شناسی- علوم جانوری

6

بیوسیستماتیک جانوری

زیست شناسی- علوم جانوری

7

آمار

آمار

8

ریاضی محض

ریاضی

9

فیزیک

فیزیک

10

 

رشته های گروه فنی و مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

الکترونیک

مهندسی برق

1

مخابرات (میدان)

مهندسی برق

2

مخابرات (سیستم)

مهندسی برق

3

قدرت

مهندسی برق

4

کنترل

مهندسی برق

5

سازه

مهندسی عمران

6

طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)

مهندسی مکانیک

7

تبدیل انرژی

مهندسی مکانیک

8

مهندسی نرم افزار

مهندسی کامپیوتر

9

مهندسی مواد و متالوژی

مهندسی مواد و متالوژی

10

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

11

 

رشته های گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

مکانیک ماشین های کشاورزی

مکانیک ماشین های کشاورزی

1

سبزی کاری

علوم باغبانی و فضای سبز

2

میوه کاری

علوم باغبانی و فضای سبز

3

گیاهان زینتی

علوم باغبانی و فضای سبز

4

تکنولوژی مواد غذایی

علوم و صنایع غذایی

5

میکروبیولوژی مواد غذایی

علوم و صنایع غذایی

6

مهندسی صنایع غذایی

علوم و صنایع غذایی

7

سیاست و توسعه کشاورزی

اقتصاد کشاورزی

8

بیولوژی خاک

علوم خاک

9

فیزیک و حفاظت خاک

علوم خاک

10

پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک

علوم خاک

11

شیمی و حاصلخیزی خاک

علوم خاک

12

تغذیه دام

علوم دامی

13

اصلاح نژاد دام

علوم دامی

14

آبیاری و زهکشی

علوم و مهندسی آب

15

سازه های آبی

علوم و مهندسی آب

16

هواشناسی کشاورزی

هواشناسی کشاورزی

17

فیزیولوژی گیاهان زراعی

زراعت- اصلاح نباتات

18

بیوتکنولوژی کشاورزی

زراعت- اصلاح نباتات

19

علوم علف های هرز

زراعت- اصلاح نباتات

20

اکولوژی گیاهان زراعی

زراعت- اصلاح نباتات

21

بوم شناسی زراعی

زراعت- اصلاح نباتات

22

حشره شناسی کشاورزی (کنه شناسی و سیستماتیک حشرات)

حشره شناسی کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی

23

 

رشته های گروه دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

جراحی دامپزشکی

جراحی دامپزشکی

1

مامایی و بیماری های تولید مثل دام

مامایی و بیماری های تولید مثل دام

2

بیماری های داخلی دام های بزرگ

بیماری های داخلی دام های بزرگ

3

کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

4

پاتولوژی دامپزشکی

پاتولوژی دامپزشکی

5

بیوتکنولوژی (زیست فناوری)

بیوتکنولوژی (زیست فناوری)

6

فیزیولوژی

فیزیولوژی

7

 

رشته های گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

رشد و تکامل و یادگیری حرکتی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

1

 

رشته های گروه زبان دانشگاه فردوسی مشهد

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

1

زبان و ادبیات عرب

زبان و ادبیات عرب

2

آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

3