مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری کارگاه مقاله نویسی

فراخوان پذیرش دکتری بدون آزمون ۱۳۹۶ دانشگاه تربیت مدرس

داوطلبان واجد شرایط دکتری بدون آزمون ۹۶ دانشگاه تربیت مدرس تا پایان فروردین ماه سال آینده مهلت دارند نسبت به ارسال مدارک خود اقدام نمایند.

به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه تربيت مدرس به منظور فراهم نمودن زمينه جذب برگزيدگان علمي و مستعد از بين دانش آموختگان كارشناسي ارشد دانشگاه ها و مؤسسه هاي آموزش عالي كشور و در راستاي اجراي “آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي دكتري مصوب جلسه مورخ 93/3/27 شوراي هدايت استعدادهاي درخشان”، آيين شماره 21/67272 مورخ 93/4/18 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري” و اصلاحيه آن به شماره 21/237200 مورخ 93/12/16، براساس آيين نامه فوق و اصلاحيه آن و شيوه نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان (برگزيدگان علمي) مصوب شوراي دانشگاه، نسبت به پذيرش برگزيدگان علمي واجد شرايط عمومي و اختصاصي در دوره هاي دكتري تخصصي به شرح زير اقدام مي كند:

رشته‌های دارای پذیرش دکتری بدون آزمون 96 دانشگاه تربیت مدرس

 

– داوطلبان بايستي دانش آموخته يا دانشجوي نيمسال آخر دوره هاي روزانه و شبانه كارشناسي ارشد دانشگاه هاي دولتي معتبر داخل كشور مورد تأييد وزارتين “علوم، تحقيقات و فناوري” و “بهداشت، درمان و آموزش پزشكي” (به تشخيص دانشگاه) باشند.

تبصره 1: اتباع غيرايراني و دانش آموختگان دانشگاه هاي خارج از كشور مجاز به درخواست پذيرش از اين طريق نمي باشند.

– داوطلبان لازم است دارای حداقل معدل كارشناسي و كارشناسي ارشد بدون احتساب نمره پايان نامه به شرح زير باشند:

حداقل معدل مقطع كارشناسي:

الف) براي دانش آموختگان دانشگاه هاي اصفهان، تبريز، تهران، شهيد بهشتي، شيراز، صنعتي اميركبير، صنعتي اصفهان، صنعتي شريف، علامه طباطبايي، علم و صنعت، فردوسي مشهد، هنر تهران، هنر اصفهان، هنر اسلامي تبريز و دانشگاه هاي علوم پزشكي ایران، تبریز، تهران، شهيد بهشتي، شيراز، اصفهان و مشهد: ۱۵

ب) براي دانش آموختگان دانشگاه هاي دولتي مراكز استان به غير از بند الف: 16

ج) براي دانش آموختگان ساير دانشگاه ها: 17/20

حداقل معدل مقطع كارشناسي ارشد بدون احتساب نمره پايان نامه ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺘﺮازي داﻧﺸﮕﺎه:

الف) ﺑﺮاي داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻳﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻴﻤﺴﺎل آﺧﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي اﺻﻔﻬﺎن، ﺗﺒﺮﻳﺰ، ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس، ﺗﻬﺮان، ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ، ﺷﻴﺮاز، ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺻﻔﻬﺎن، ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ، ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻃﻮﺳﻲ، ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ، ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ، ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ، ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ، ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ ، ﻫﻨﺮ اﺻﻔﻬﺎن، ﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮان و داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن، اﻳﺮان، ﺗﺒﺮﻳﺰ، ﺗﻬﺮان، ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ، ﺷﻴﺮاز ، و ﻣشهد: 16

ب) براي دانش آموختگان يا دانشجويان نيمسال آخر دانشگاه هاي دولتي مراكز استان به غير از بند الف: 17

ج) براي دانش آموختگان يا دانشجويان نيمسال آخر ساير دانشگاه هاي دولتي: 18/28

– مدرك كارشناسي ارشد داوطلب باید در رشته تحصيلي متناسب با رشته تحصيلي مورد تقاضا در دوره دكتري به تشخيص و تاييد دانشگاه باشد.

– تا زمان انتشار اين اطلاعيه (95/12/24) بيش از 2 سال از زمان فارغ التحصيلي مقطع كارشناسي ارشد داوطلبان نگذشته باشد (صرفاً فارغ التحصيلان 93/12/24 به بعد مي توانند داوطلب پذيرش شوند).

شرايط و ضوابط اختصاصي

دانش آموختگان و دانشجويان نيمسال آخر دوره كارشناسي ارشد (در مهلت مجاز دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد مربوطه) در صورت دارا بودن يكي از شرايط زير، مي توانند بدون شركت در آزمون كتبي نيمه متمركز دوره هاي دكتري تخصصي سازمان سنجش آموزش كشور، داوطلب ادامه تحصيل در دوره هاي دكتري تخصصي دانشگاه تربيت مدرس شوند:

1- حداقل 2 مقاله علمي –پژوهشي چاپ شده يا داراي نامه پذيرش چاپ قطعي مقاله در مجلات معتبر (مورد تأييد استاد راهنماي اصلي داوطلب) كه يك مقاله الزاماً مستخرج از پايان نامه و داده هاي حاصل از آن باشد و مقاله ديگر مرتبط با موضوع پايان نامه دوره كارشناسي ارشد داوطلب باشد.

تبصره 2: درصورتي كه داوطلب داراي حداقل يك مقاله علمي پژوهشي مستخرج از پايان نامه چاپ شده يا داراي نامه پذيرش چاپ قطعي در مجلات نمايه شده برتر JCR (مورد تأييد استاد راهنماي اصلي داوطلب) باشد و با حذف نام اساتيد راهنما و مشاور نويسنده اول تلقي شود. داوطلب مي تواند به صورت مشروط درخواست پذیرش نمايد و در صورت تأييد مقاله ارائه شده توسط گروه آموزشي ذي ربط امكان بررسي درخواست پذيرش داوطلب فراهم خواهد شد.

2- حداقل 1 مقاله علمي – پژوهشي چاپ شده يا داراي نامه پذيرش چاپ قطعي مقاله مستخرج از پايان نامه (مورد تأييد استاد راهنماي اصلي داوطلب) همراه با ارائه گواهي حداقل 1 ثبت اختراع مورد تأييد سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران يا ارائه گواهي برگزيدگي در حداقل 1 جشنواره علمي معتبر (خوارزمي، فارابي، رازي و ابن سينا) مورد تاييد مراجع ذي صلاح

3- گواهي حداقل 1 ثبت اختراع بين المللي مورد تاييد سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران همراه با ارائه گواهي برگزيدگي در حداقل 1 جشنواره علمي معتبر (خوارزمي، فارابي، رازي و ابن سينا) مورد تاييد مراجع ذي صلاح

4- گواهي برگزیدگی در حداقل 1 جشنواره علمی معتبر بین المللی مورد تاييد مراجع ذي صلاح همراه با ارائه گواهی حداقل 1 ثبت اختراع مرتبط با رشته موردتقاضا مورد تاييد سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران

تبصره 3: احراز شرايط و ضوابط اختصاصي شرط لازم براي بررسي درخواست پذيرش داوطلبان مي باشد و كسب حداقل 7 امتياز از مستندات مربوطه به تشخيص كميته مصاحبه كننده گروه آموزشي مربوط الزامي است و چنانچه داوطلبي در صورت راه يابي به جلسه آزمون شفاهي، وفق نظر كميته مصاحبه كننده موفق به كسب حداقل امتياز لازم نشود از فهرست داوطلبان واجد شرايط اوليه پذيرش حذف خواهد شد.

نحوه ارائه درخواست و ارسال مدارك لازم

داوطلبان واجد شرايط لازم است حداكثر تا پايان روز پنجشنبه مورخ 31 فروردين ماه سال 1396 نسبت به ثبت نام الكترونيكي از طريق سامانه جامع دانشگاهي (گلستان) اقدام و مدارك مورد نياز به شرح زير را به فرمت مناسب تهيه و در سامانه مذكور در محل هاي مناسب بارگذاري نمايند (تحويل مدارك از طريق پست يا مراجعه حضوري امكان پذير نمي باشد).

توجه: در صورت راه يابي داوطلبان به جلسه آزمون شفاهي ضروري است اصل كليه مدارك شناسايي و نسخه كامل كليه مدارك و سوابق آموزشي و پژوهشي بارگذاري شده در سامانه جامع دانشگاهي (گلستان) به همراه كپي آنها ،را در روز برگزاري جلسه ارائه نمايند.

1- يك قطعه عكس 3×4 رنگي تمام رخ

2- تصويركارت ملي

3-تصوير مدرك نظام وظيفه

4- تصوير مدرك ديپلم داراي معدل كل

5- تصوير مدرك تحصيلي كارشناسي داراي معدل

6- تصوير مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد داراي معدل دوره و تاريخ فراغت از تحصيل مختص دانش آموختگان

7- تصوير فرم تكميل شده شماره 1 مربوط به گواهي تاييد معدل، نمره پايان نامه، تاريخ فراغت از تحصيل و طول مدت تحصیلی

8- تصوير گواهي رتبه اول الي سوم دوره كارشناسي از مديريت امور آموزشي دانشگاه محل تحصيل دوره، در صورت دارا بودن رتبه مربوطه

9- تصوير گواهي رتبه اول دوره كارشناسي ارشد از مديريت امور آموزشي دانشگاه محل تحصيل دوره، در صورت دارا بودن رتبه مربوطه

10- تصوير ريزنمرات دوره كارشناسي

11- تصوير ريزنمرات دوره كارشناسي ارشد

12- تصوير صفحه اول و چكيده پايان نامه

13- تصوير فرم تكميل شده ثبت اطلاعات داوطلب

14- تصوير فرم هاي تكميل شده و مربوط به گواهي تاييد يه مقالات علمي – پژوهشي/ علمي – ترويجي/كنفرانس هاي معتبر توسط استاد راهنماي اصلي داوطلب (براي هر مقاله يك فرم حسب مورد)

15- تصوير نامه از مجلات مبني بر تاييد پذيرش چاپ قطعي مقاله يا مقاله هاي علمي پژوهشي كه تا كنون چاپ نشده باشند (تذكر: نامه وصول مقاله قابل قبول نيست).

16- تصوير گواهي تائيديه مبني بر نمايه شدن مجله در فهرست JCR يا ساير نمايه هاي معتبر و ساير مجلات علمي – پژوهشي مورد تاييد وزارتين علوم يا بهداشت از مراجع ذي صلاح كه حاوي رتبه بندي و اعتبار مجله باشد.

17- تصوير صفحه اول و خلاصه كامل مقاله يا مقاله هاي علمي – پژوهشي مستخرج از پايان نامه و داده هاي حاصل از آن يا مرتبط با موضوع پايان نامه دوره كارشناسي ارشد داوطلب (مورد تاييد استاد راهنماي اصلي طبق فرم تكميل شده) چاپ شده يا داراي نامه پذيرش چاپ قطعي در مجلات داخلي و خارجي

توجه: درخصوص مقالاتي كه صرفا پذيرش شده اند ضروري است تصوير صفحه اول و خلاصه نسخه تاييد شده قبل از چاپ نهايي آن (proof) صادره از مجله مربوط بارگذاري شود.

18- تصوير صفحه اول و خلاصه كامل مقاله يا مقاله هاي علمي – ترويجي (چاپ شده) مستخرج از پايان نامه و داده هاي حاصل از آن يا مرتبط با موضوع پايان نامه دوره كارشناسي ارشد داوطلب (مورد تأييد استاد راهنماي اصلي طبق فرم مربوطه) چاپ شده

19- تصوير صفحه اول و خلاصه كامل مقاله يا مقاله هاي ارائه شده در كنفرانس ها، سمينارها و يا همايش هاي داخلي و خارجي (چاپ شده) مستخرج از پايان نامه و داده هاي حاصل از آن يا مرتبط با موضوع پايان نامه دوره كارشناسي ارشد داوطلب همراه با تصوير روي جلد آن (مورد تاييد استاد راهنماي اصلي طبق فرم مربوطه)

20- تصوير مستندات اختراع به ثبت رسيده (گواهي ثبت اختراع مورد تاييد سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران)

21-  تصوير مستندات برگزيدگان جشنواره، مسابقات بين المللي و المپيادهاي معتبر (گواهي صادره از دبيرخانه يا مراجع ذي ربط)

22- تصوير مستندات مربوط به تاليف/ترجمه يا گردآوري كتب مرتبط با رشته تحصيلي (تصوير روي جلد، شناسنامه كتاب و گواهي انتشار از ناشر مربوطه)

23- تصوير مستندات مربوط به تالیف مدخل در دانشنامه یا فرهنگ های توصیفی (ﻣﺨﺘﺺ داﻧﺸﻜﺪه ﻫﻨﺮ و معماری)

24- تصویر مستندات مربوط به مشارکت در تدوین یا تنقیح قوانین و مقررات (مختص دانشکده حقوق)

25- تصویر مستندات مربوط به تاثیرگزاری بر آراء قضایی با ارائه مستندات از مراجع مربوط (مختص دانشکده حقوق)

26- تصوير گواهي سابقه تدريس در مراكز آموزش عالي با تاييد معاون آموزشي دانشگاه/مؤسسه

27- تصوير گواهي طرح ها/ پروژه هاي تحقيقاتي اتمام يافته، داراي گواهي از مراجع ذي صلاح

28- تصویر گواهی نمونه کشوری مرتبط با رشته تخصصی

29- تصویر مدرک دوم کارشناسی و کارشناسی ارشد مرتبط با رشته تخصصی

30- تصویر گواهی رتبه اول تا سوم آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل

31- تصویر مستندات برگزیدگان مسابقات دادگاه های مجازی در سطح ملی و بین المللی (مختص دانشکده حقوق)

32- تصوير گواهي زبان انگليسي مورد تاييد دانشگاه مطابق با عناوين آزمون هاي مندرج در جدول زبان مربوط به بند “١٠” بخش ح نكات مهم در صورت داشتن گواهي

توجه: كليه داوطلبان در صورت دارا بودن اين گواهي ملزم هستند تصوير آن را در سامانه بارگذاري نمايند. ليكن، در صورتي كه فاقد حداقل نمره قابل قبول باشند ضروري است در صورت پذيرش، نسبت به ارائه گواهي داراي حداقل نمره قابل قبول در مهلت مقرر مندرج در بند 10 اقدام نمايند.

33- تصوير گواهي مربوط به داوطلبان شاهد و ايثارگر صادره از مراجع صاحب صلاحيت (درصورتي كه داوطلب در فرم درخواست اعلام كرده باشد حائز شرايط ايثارگري مورد تاييد دانشگاه مي باشد)

تبصره4:  شرايط ايثارگري مورد تاييد دانشگاه شامل موارد زير مي باشد:

• جانبازان 25 % و بالاتر

• آزادگان

• همسر و فرزند (شهيد، جاويدالاثر، آزاده، جانباز 25% و بالاتر)

• جانباز با حداقل 15% جانبازي و سه ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه

• داوطلباني كه از تاريخ 59/6/31  لغايت 67/6/31  حداقل شش ماه داوطلبانه در مناطق عملياتي جبهه هاي نبرد حق عليه باطل حضور داشته اند، با ارائه اصل گواهي مربوط از سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به تاريخ سال جاري، قابل دريافت از نواحي نگهداري پرونده سابقه جبهه يا ارائه اصل فرم مخصوص استفاده از سهميه ايثارگران قابل دريافت از اداره كل امور جهادگران وزارت جهاد كشاورزي

34– پرداخت هزينه ثبت نام و بررسي مدارك كه مبلغ 650/000 (ششصد و پنجاه هزار) ريال مي باشد و لازم است به صورت الكترونيكي نسبت به پرداخت آن از طريق سامانه جامع دانشگاهي (گلستان) اقدام شود.

مصاحبه علمي و اعلام نتايج

نتيجه بررسي اوليه درخواست داوطلبان و راه يافتگان به جلسه آزمون شفاهي حتي المقدور نیمه دوم اردیبهشت ماه سال 1396، از طريق سامانه جامع دانشگاهي (گلستان) اعلام خواهد شد و داوطلبان مي توانند با استفاده از شناسه كاربري و رمز عبوري كه هنگام ثبت نام از سامانه مذكور دريافت مي كنند، از وضعيت خود مطلع شوند.

در اين مرحله داوطلباني كه وضعيت بررسي نسخه الكترونيكي مدارك آنها در سامانه فوق “تاييد” اعلام مي شود، ضروري است نسبت به تكميل فرايند بررسي پذيرش و انتخاب زمينه تحقيقاتي مورد علاقه خود در سامانه جامع دانشگاهي (گلستان) اقدام و گواهي مربوط به ثبت نام را از سامانه مذكور دريافت نمايند.

توجه: ارائه گواهي ثبت نام در سامانه جامع دانشگاهي (گلستان) در روز برگزاري آزمون شفاهي ضروري است و داوطلباني كه نسبت به تكميل فرايند بررسي پذيرش و انتخاب زمينه تحقيقاتي مورد علاقه خود در سامانه مذكور اقدام نكرده و گواهي ثبت نام الكترونيكي را دريافت نكرده باشند، مجاز به شركت در جلسه آزمون شفاهي نخواهند بود.

جلسه آزمون شفاهي برگزيدگان علمي ترجيحاً همزمان با جلسه آزمون شفاهي داوطلبان آزمون نيمه متمركز دوره هاي دكتري تخصصي سال 1395 برگزار خواهد شد و اطلاعيه دعوت به جلسه براساس رشته هاي مختلف حداکثر تا روز شنبه 13 خرداد ماه سال 1395 از طريق وبگاه دانشگاه (بخش آموزش) اعلام خواهد شد و داوطلبان بايستي صرفا از اين طريق تاريخ مصاحبه خود را مشاهده و مراجعه نمايند و دانشگاه مسئوليتي براي اطلاع رساني از طرق ديگر ندارد و عدم مراجعه داوطلب در روز برگزاري آزمون شفاهي به منزله انصراف وي از درخواست پذيرش خواهد بود و امكان برگزاري مجدد جلسه مقدور نخواهد بود.

نتيجه نهايي بررسي پذيرش و آزمون شفاهي نيز حداكثر تا پايان شهريوماه سال 1396 از طريق وبگاه دانشگاه (بخش آموزش) يا سامانه جامع دانشگاهي (گلستان) اعلام خواهد شد؛ لذا از داوطلبان درخواست مي شود اكيداً از مراجعه حضوري يا تماس تلفني در اين خصوص خودداري نمايند. شايان ذكر است دانشگاه مسئوليتي براي اطلاع رساني از طرق ديگر ندارد و داوطلبان ملزم هستند از زمان ثبت نام تا اعلام نتايج اخبار مربوط را از وبگاه دانشگاه، بخش آموزش پيگيري نمايند و از وضعيت درخواست خود مطلع شوند.

نكات مهم

1- داوطلبان با مدارك تحصيلي معادل كارشناسي ارشد مجاز به ثبت نام نمي باشند.

2- پذيرش برگزيدگان علمي در رشته هاي گروه علوم پزشكي صرفا از طريق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مذكور انجام مي شود.

3- كليه مقالات داوطلبان اعم از علمي – پژوهشي، علمي – ترويجي و مقالات چاپ شده در كنفرانس ها در صورتي قابل امتيازدهي هستند كه مستخرج از پايان نامه يا مرتبط با موضوع پايان نامه دوره كارشناسي ارشد داوطلب باشند و توسط استاد راهنماي اصلي داوطلب تاييد شده باشند.

4- مقالاتي كه در مجلات ممنوعه (فاقد اعتبار علمي از نظر وزارتين علوم و بهداشت) چاپ شده باشند قابل بررسي و امتيازدهي نيستند.

5- در صورت ارائه تاليف، گردآوري يا ترجمه كتاب بايستي تاليف يا ترجمه ارائه شده مرتبط با رشته تحصيلي داوطلب باشد، در غير اين صورت امتيازي به آن تعلق نمي گيرد.

6 – داوطلبان فقط مجاز به ارائه درخواست در يك رشته تحصيلي هستند و درصورت ارائه درخواست هاي متعدد ازفهرست داوطلبان واجد شرايط اوليه پذيرش حذف خواهندشد.

7 – چنان چه در هر يك از رشته هاي اعلام شده، از طريق آزمون ورودي دوره هاي دكتري تخصصي داوطلبي به جلسه آزمون شفاهي راه نيابد و يا پس از برگزاري آزمون شفاهي به تعداد لازم داوطلب پذيرفته نشود، از طريق برگزيدگان علمي نيز در رشته هاي مورد نظر پذيرش دانشجو انجام نمي شود.

8- كسب حدنصاب علمي لازم براي پذيرش، كه توسط دانشگاه تعيين مي شود و موافقت گروه آموزشي و دانشگاه، از شرايط اصلي پذيرش است و در صورت عدم كسب حد نصاب مذكور، دانشگاه ملزم به پذيرش داوطلبان برگزيده علمي نمي باشد.

9- دانشجويان نيمسال آخر (در مهلت مجاز دوره كارشناسي ارشد مربوطه) در صورت پذيرش بايستي حداكثر تا 31 شهريورماه سال 1396 از پايان نامه خود دفاع و فارغ التحصيل شوند؛ در غيراين صورت اسامي آنان از فهرست داوطلبان واجد شرايط پذيرش حذف خواهد شد.

10- پذيرش قطعي پذيرفته شدگان منوط به تاييد صلاحيت عمومي آنان توسط مراجع ذي صلاح مربوط و تاييد نهايي سازمان سنجش آموزش كشور و ارائه مدرك زبان انگليسي معتبر مطابق با جدول زير تا پايان نيمسال اول سال تحصيلي 1397-96 مي باشد و در صورتي كه داوطلبي موفق به احراز حد نصاب مدرك زبان انگليسي معتبر نشود، ثبت نام مشروط وي لغو و اخراج مي گردد.

تاريخ اعتبار آزمون: حداكثر تا 2 سال قبل از زمان شروع ثبت نام برگزيدگان علمي

(از  24 اﺳﻔﻨﺪ 1393 ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ 15 ﻣﺎرس 2015 ﺑﻪ ﺑﻌﺪ)

ﻣﺪارك زﺑﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ

*TOEFL

TMU

MSRT

  (MCHE)

IELTS

  Academic

TOEFL

  IBT

TOEFL

  Computer

TOEFL

PAPER+TOLIMO

ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه ﻗﺎﺑﻞ

ﻗﺒﻮل 

60

60

5

56

173

500

11- پذيرفته شدگان اين دانشگاه به صورت تمام وقت در دوره دكتري اشتغال به تحصيل خواهند داشت و مشمول كليه مقررات آموزشي و انضباطي دانشگاه خواهند بود.

12- پذيرفته شدگاني كه در استخدام دستگاه هاي دولتي هستند بايد براي ثبت نام (شروع به تحصيل) مدارك لازم مبني بر موافقت با تحصيل تمام وقت يا ماموريت تحصيلي را ارائه نمايند.

13- ادامه تحصيل قبول شدگان بدون پرداخت شهريه تحصيلي است و تغيير رشته يا انتقال افراد پذيرفته شده به ساير دانشگاه ها مجاز نيست.

14- چنان چه در هر مرحله از ثبت نام، بررسي و اشتغال به تحصيل مشخص شود كه داوطلب داراي هر يك از شرايط ورود به دوره دكتري مذكور در اين اطلاعيه نبوده است، بلافاصله از ثبت نام و ادامه تحصيل او جلوگيري مي شود و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد.

15- به مدارك ناقص و درخواست داوطلباني كه واجد كليه شرايط الزامي پذيرش نباشند ترتيب اثر داده نخواهد شد و وجه پرداختي نيز قابل استرداد نيست؛ لذا اكيدا توصيه مي شود داوطلبان قبل از ثبت نام، مفاد اطلاعيه را به دقت مطالعه و در صورت اطمينان از احراز كليه شرايط ثبت نام نمايند.

۱۶- براي آشنايي بيشتر با استادان اين دانشگاه و اطلاع از فعاليت هاي علمي و تحقيقاتي آنان ميتوانيد به وبگاه فارسي دانشگاه، زير شاخه آموزش، لينك “زمينه هاي تحقيقاتي” در بخش گزيده اخبار مراجعه نماييد. در هر حال زمينه تحقيقاتي (موضوع رساله دكتري) پذيرفته شدگان با توافق استاد راهنما، گروه آموزشي و دانشگاه پس از پذيرش و ثبت نام آنان تعيين خواهد شد و انتخاب زمينه تحقيقاتي توسط داوطلبان حقي براي آنان ايجاد نمي كند.

۱۷- شرايط پذيرش و نحوه ارائه درخواست و ثبت نام از وضوح كافي برخوردار است؛ لذا خواهشمند است از مراجعـه حضوري و يا تماس تلفني به منظور پرسش مجدد موارد خودداري فرماييد. در صورت ضـرورت صـرفا شـماره تلفـن 82883061 در ايام ثبت نام، در روزهاي اداري و غير از تعطيلات رسمي (شنبه الـي چهارشـنبه) از سـاعات 10 الـي 12 پاسخگوي داوطلبان خواهد بـود و پـس از اتمـام مهلـت ثبـت نـام و خـارج از سـاعات و روزهـاي اعـلام شـده امكـان پاسخگويي به داوطلبان وجود نخواهد داشت.

 

 
دریافت سریع آخرین اخبار کنکور دکتری در کانال تخصصی آزمون دکتری
 1. الی گفت:

  سلام. یعنی کسی که فارغ التحصیل دانشگاه آزاد هستش نمیتونه تو این رشته های بدون آزمون شرکت کنه؟

 2. ملیسا گفت:

  سلام دوستان من واسه بدون آزمون تربیت مدرس شرکت کردم الان که میخوام وارد بشم ببینم مدارکم بررسی شده یانه ارور میده(درحال حاضر امکان ورود به سیستم برای شما وجود ندارد) مشکل چیه دقیقا؟

 3. لطفا راهنمایی کنید گفت:

  بچه ها من از ثبت نام جا موندم
  دوباره تمدید نمیشه؟؟؟؟؟؟؟

 4. شیراز گفت:

  سلام دوستان کسی اطلاع داره چقدر طول میکشه مدارکی که برا ثبت نام بارگذاری کردیم تایبد بشه و بتونیم گواهی ثبت نام دریافت کنیم؟ من امروز که روز آخر هست ثبت نام کردم

 5. saam گفت:

  سلام دوستان. اینکه مقاله علمی پژوهشی داشته باشیم جزء شرایط ضروری پذیرش هست؟ یا اینکه فقط امتیاز داره؟
  با مقالات کنفرانسی نمیشه اقدام کرد برای پذیرش؟

 6. علی علیی گفت:

  سلام دوستان رشته ی من جغرافیای روستایی هست میتونم جغرافیای شهری رو انتخاب کنم ؟لطفا راهنمایی کنید

 7. محمد گفت:

  سلام و وقت بخیر

  گواهی تاییدیه مجله مبنی بر نمایه شدن در JCR چیه؟ کسی میدونه از کجا باید گرفت؟

 8. گوهرتاج رسولی گفت:

  در مورد رشته های تحصلی اطلاع رسانی نشده
  ایا رشته میکروبیولژی هم امکان دارد. لطفا پاسخ دهید.

 9. fateme گفت:

  دوستان یک سوال دارم:
  با دو تا مقاله پژهشی مرتبط با پایان نامه و معدل بالای ۱۸ ارشد و اینکه معدل کارشناسیم کم است آیا دعوت به مصاحبه میشم؟

 10. اکبری گفت:

  سلام
  کسی میدونه چرا سیستم پرداخت هزینه مشکل داره؟ هر کاری میکنم و هر بار پرداخت نوشته زمان پایان یافته و مجدد سطر جدید ایجاد میشه از حساب هم کم نمیشه

 11. وحید گفت:

  دوستان من تماس گرفتم با دانشگاه
  گفتن کاری به مدرک کارشناسی ندارن اما ارشد حتما باید از دانشگاه دولتی روزانه یا شبانه باشه

 12. داوطلب گفت:

  سلام دوستان. فرمهای ثبت نام رو باید با خودکار پر کنیم؟ آخه پی دی اف هست.
  ایرادی نمیگیرن که دوستان؟؟
  خواهشا جواب بدید
  مرسی

  • داوطلب گفت:

   دوستان لطفا جواب بدید. خواهش میکنم!!!!!!!!!
   در مورد پر کردن فرمها با خودکار و اینکه تاییدیه مچلات منظورش چیه؟ از کجا باید تهیه کرد؟
   تو رو خدا یکی جواب بده

 13. وحید گفت:

  سلام
  دوستان لطفا کسی اطلاع داره جواب این سوال رو بده. ممنون
  کارشناسی دانشگاه آزاد
  ارشد دانشگاه دولتی
  شرط معدل دارم
  ۱ مقاله isi و ۱ مقاله علمی پژوهشی
  چندیدن کنفرانس
  ۲ طرح پژوهشی ساخته شده
  سابقه تدریس در دانشگاه دولتی
  شرایط ثبت نام برای تربیت مدرس رو دارم (برق قدرت)
  بیشتر شک من روی کارشناسی دانشگاه آزاده که اینجا چیزی ننوشته و تلفن دانشگاه هم جواب نمیده

 14. سارینا گفت:

  سلام خسته نباشید اگر کارشناسی رو دانشگاه ازاد گذرفته باشیم می تونیم شرکت کنیم

 15. نازیلا گفت:

  من همه شرایطشو دارم….ولی فک میکنم با این اوضاعی که گفتن قصد ندارن به کسی پذیرش بدن

 16. فاطمه گفت:

  با سلام خدمت همه دوستان
  من شرایط معدل و دارم اما فقط پذیرش یک مقاله علمی پژوهشی و دارم به نظرتون میتونم ثبت نام کنم؟

 17. M گفت:

  با سلام
  اگر کسی هنوز دفاع نکرده باشه و مقاله ای نداشته باشه و فقط شرط معدل رو داشته باشه چقد شانس پذیرش رو داره؟

 18. صوفیانی گفت:

  با سلام
  آیا فارغ التحصیل های واحد های بین الملل (پردیس) می توانند ثبت نام کنند. اگر امکان پذیر است باید چه شرایطی داشته باشند؟

 19. علی گفت:

  سلام
  من تاریخ فارغ التحصیلیم دی ماه ۹۳ بوده!!
  امکان دعوت شدن به مصاحبه را دارم؟
  ممنون

 20. داوطلب گفت:

  سلام به همه
  دوستان یک سوال دارم:
  اگه کسی شرایط اولیه (یعنی معدل و مقاله) مورد نیاز رو داشته باشه دعوت به مصاحبه میشه؟

 21. محمد گفت:

  سلام؛
  کسی که ترم 6 دفاع کرده باشه میتونه از این امکان استفاده کنه؟

 22. محمد گفت:

  با سلام؛
  من معدل کارشناسی 17 و ارشد 18 دارم و دو مقاله علمی پژوهشی هم دارم و فارغ التحصیل
  اگر ترم6دفاع کرده باشم نمیتونم از این امتیاز استفاده کنم؟

  • داوطلب دکترا گفت:

   بنظرم مانعی نداره. اگر بقیه شرایط رو داشته باشید
   موفق باشید

   • محمد گفت:

    متشکر از پاسخگوییتون پس منظور از این عبارت چیه؟
    دانش آموختگان و دانشجویان نیمسال آخر دوره کارشناسی ارشد (در مهلت مجاز دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد مربوطه) در صورت دارا بودن یکی از شرایط زیر، می توانند بدون شرکت در آزمون کتبی نیمه متمرکز دوره های دکتری تخصصی….

 23. M گفت:

  کاش نتایج رو زود اعلام کنن، حداقل ۲۰ام اعلام کنن
  از انتظار متنفرممممممم

 24. ادنا گفت:

  سلام، من ارشدمو دانشگاه غیر انتفاعی خوندم ولی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشنامه ام رو مهر زده. از پایان نامه ام هم 8 مقاله ISI دارم که فقط تو 5 تاش اسم استادم هست. 3 تا هم مقاله کنفرانسی دارم. کارشناسی رو هم دانشگاه تبریز روزانه خوندم اونجا هم استعداد درخشان بودم.
  قبلا برا دانشگاه خواجه نصیر مدارکمو فرستادم، مهر عدم تایید برام زدن، چون ارشدمو از دانشگاه غیر انتفاعی گرفتم.به نظرتون برا تربیت مدرس هم ممکنه برام مهر عدم تایید بزنن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  • حکی گفت:

   سلام بله متاسفانه پذیرش بدون آمون شمارو قبول نمیکنند حتی در مرحله اول که قرار به مصاحبه هم راه پیدا کنید مدارکتون قبول نمیکنند تنگ نظری و یک سو نگری بسیار بالاست و جزو مفاد داخل دانشگاه است ربطی به وزارت خونه نداره متن اطلاعیه رو هم بخونید مشخص کرده چه اشخاصی میتونند تازه مدارک بدن تازه وارد مرحله مصاحبه بشوند بخصوص مدرس دانشگاههای رده پایین دولتی رو قبول نداره چه برسه آزاد غیر انتفاعی شبانه پیام نور.بهتر است هزینه الکی نپردازید که ضرر مالی نکنید

  • سید محمد طاها طباطبایی گفت:

   باسلام. تربیت مدرس خیلی سختگیر هست. احتمال عدم پذیرش بنظرم بیار است

 25. انصراف گفت:

  داخل مصاحبه اینکه متوجه بشن شما قبلا دانشجوی دکتری بودی و قبل از آزمون جامع انصراف دادی و دوباره توی کنکور دکتری شرکت کردی تاثیر مثبت داره یا منفی؟!

  • حکی گفت:

   سلام.خیر هیچ امتیازی ایجاد نمیکند به نظر من چنین چیزی رو مطرح نکنید شاید نتیجه عکس هم بدهد که شما ارداه و قدرت تصمیم گیری پایینی دارید و ثبات تصمیم گیری ندارید و هدفمند نیستید!!به نظر من اشاره اصلا نکنید

  • پارسا گفت:

   سلام
   اصلا مطرح نکنید
   کلا فقط از جنبه های مثبت با اعتماد به نفس بسیار بالا صحبت کنید.
   و قبل از هر چیز حتما حتما حتما با یک استاد خاص هماهنگ کرده باشین و مطمئن بشین که از رزومه ی شما راضی هست و شما مورد قبولش هستین. و اطمینان هم حاصل کنین که در جلسه ی شما حضور خواهند داشت.

 26. سید محمد طاها طباطبایی گفت:

  باسلام
  به دوستان عزیزی که قصد شرکت در این فراخوان را دارند عرض کنم که بجهت تعداد آپشنهایی که این دانشگاه جهت ثبتنام میخواهد، اصلا ارسال مدارک را به روزهای پایانی نگذارید بماند، چون بجهت تعداد بالای داوطلبان و همینطور تعداد زیاد مدارکی که باید بفرستید، ممکن است همه مدارک آپلود نشوند و موفق به ثبتنام نشوید.

 27. M گفت:

  ممکنه این تاریخ که ۳۱فروردینه تمدید بشه؟

 28. سئوال گفت:

  دوستان مطلع يه سئوال داشتم!!!

  آيا ما دانشجوياني كه دانش اموخته دانشگاه ازاد هستيم ميتونيم توي تستعداد درخشان دانشگاه تربيت مدرس شركت كنيم؟!؟
  يا نه!!؟
  و اين شرايط مختص دانش آموختگان دانشگاه دولتيه؟!؟

 29. آرزو گفت:

  میشه لطفا راهنمایی کنید به کدوم سایت باید مراجعه کنیم؟
  دقیقا ادرس سایتش چیه؟
  ممنونم

 30. متقاضی استعدادهای درخشان گفت:

  سلام دوستان
  واقعا جای خنده داره معدل ۱۷.۲۰و۱۸.۲۸نشان دهنده دقت نظر این دانشگاه هست نمی شد ۱۷.۳۰و۱۸.۳۰باشه خدا
  کمک کنه انشالله

  • مهسا گفت:

   سلام
   دوست عزیز این نمرات با اعمال ضریب مختص هر سطح از دانشگاه ها محاسبه شده. به همین دلیل هست که اینطوری اعشار داره.

 31. اعظم گفت:

  سلام شرمنده میشه ذکر کنید کدوم رشته ها میتونند ثبت نام کنند

 32. اعظم گفت:

  کدوم رشته ها

 33. شیمی الی 1396 گفت:

  سلام به همگی، اگر 5 ترمه ارشد رو تموم کرده باشیم میشه برای استعداد در اینجا اقدام کرد؟؟؟
  ی سوال دیگه، من امتحان زبان دانشگاه تهران رو دادم و نمره خوبی گرفتم، یعنی بر اساس این جدول نمره زبان دانشگاه تهران مورد قبول دانشگاه تربیت مدرس نیست؟؟

  • مهسا گفت:

   سلام
   در ایین نامه که تعداد ترم تحصیلی مطرح نیست و ملاک رتبه برتر بودن بین هم رشته ای ها و هم ورودی هاست.
   در مورد مدرک زبان هم خیر متأسفانه باید یکی از مدارک زبان جدول زیر رو داشته باشید.

   • شیمی الی 1396 گفت:

    با تشکر از پاسخ شما اما در ایین نامه پذیرش بدون دکتری بحث 4 ترمه بودن مطرح شده به خاطر همین پرسیدم از طرف دیگه ازمون بعدی زبان در اردیبهشت برگزار خواهد شد، به نظر شما اگر شرکت کنم و ازمون زبان رو با تاخیر تحویل بدم قبول میکنن؟؟

 34. جغرافیای س یا س ی گفت:

  مشکل معدل هم هست. فقط شرط نخبه بودن شده معدل و… من فقط از پایان نامه ارشدم شش مقاله پزوهشی مستخرج شده و یک کتاب در انتشارات معتبر. ولی چون معدل کارشناسیم 14 هست(چون مهندسی عمران خوندم) شرط معدل ندارم…حتی یکی از شرایط اصلی عضویت در سازمان نخبگان کشور همین شرط معدل هست. کدام شهر کدام دانشگاه خوندین مهم نیست فقط معدل داشته باشییم. یعنی چه؟؟؟؟؟

  • دکتری مواد گفت:

   بنده هم همین مشکلو دارم. اما گویا دانشگاه امیرکبیر معدل لیسانس رو شرط نکرده

   • داوطلب دکترا گفت:

    کاش معدل ارشد راهم کمی کوتاه میومدن… تعداد دروس کم هست و کافیه یکی از استادها باهات لج بشه، و هر ترم دوتا درس باهاش داشته باشی، اونوقت معدلت میشه 15.80 … با مقاله isi داشتن هم جبران نمیشه…خدایا من چیکار کنم 🙁

  • شیمی الی 1396 گفت:

   دوست عزیز میتونید به دفتر استعداد درخشان دانشگاه امیرکبیر مراجعه کنید و درخواست معدل معادل بدید، دانشگاه های تهران دارای ضریب مخصوص به خود هستن که وقتی در معدل ضرب میشود، معدل شما بالاتر میشود. شاید بتونید با معدل معادل شرکت کنید.
   موفق باشید.

 35. دهتوررررررم دا گفت:

  مشکل فقط مدرک زبان هست باااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 36. دانا گفت:

  تربیت مدرس فوق العاه سخت گیر و واسه خیلی خیلی درس خونا خوبه