سوالات

دانلود رایگان سوالات آزمون دکتری

۱) سوالات آزمون عمومی

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه علوم انسانی

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه فنی و مهندسی

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه ۱ علوم پایه

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه ۲ علوم پایه

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه ۳ علوم پایه

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه ۴ علوم پایه

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه کشاورزی و منابع طبیعی

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه هنر

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه علوم پزشکی ۱

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه علوم پزشکی ۲

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه دامپزشکی

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه زبان

دانلود سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۱۳۹۲

دانلود سوالات تست زبان انگلیسی (عمومی) خاص کنکور دکتری ۱۳۹۲

دانلود سوالات تست زبان انگلیسی عمومی کنکور دکتری ۱۳۹۱

دانلود سوالات تست زبان انگلیسی (عمومی) خاص کنکور دکتری ۱۳۹۱

دانلود سوالات زبان عمومی کنکور دکتری  ۱۳۹۰

دانلود کتاب رایگان زبان عمومی آزمون دکتری

دانلود دفترچه ثبت نام آزمون دکتری

 

2) دانلود سوالات استعداد تحصیلی کنکور دکتری:

دانلود سوالات تست استعداد تحصیلی ۱۳۹۳

دانلود سوالات استعداد تحصیلی گروه علوم انسانی دکتری ۱۳۹۳

دانلود سوالات استعداد تحصیلی گروه فنی مهندسی دکتری ۱۳۹۳

دانلود سوالات استعداد تحصیلی گروه ۱ علوم پایه دکتری ۹۳

دانلود سوالات استعداد تحصیلی گروه ۲ علوم پایه دکتری ۹۳

دانلود سوالات استعداد تحصیلی گروه ۳ علوم پایه دکتری ۹۳

دانلود سوالات استعداد تحصیلی گروه ۴ علوم پایه دکتری ۹۳

دانلود سوالات استعداد تحصیلی گروه کشاورزی دکتری ۱۳۹۳

سوالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری ۹۳ گروه هنر

سوالات استعداد تحصیلی  آزمون دکتری ۹۳ گروه علوم پزشکی ۱

سوالات استعداد تحصیلی  آزمون دکتری ۹۳ گروه علوم پزشکی ۲

سوالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری ۹۳ گروه دامپزشکی

سوالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری ۹۳ گروه زبان

دانلود سوالات تست استعداد تحصیلی ۱۳۹۲

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه علوم انسانی ۱۳۹۲

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه علوم پایه ۱۳۹۲

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه فنی و مهندسی ۱۳۹۲

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه کشاورزی ۱۳۹۲

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه زبان ۱۳۹۲

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه تربیت بدنی ۱۳۹۲

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه هنر ۱۳۹۲

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه پزشکی ۱۳۹۲

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه دامپزشکی ۱۳۹۲

 

دانلود سوالات استعداد تحصیلی آزمون نیمه متمرکز دکتری ۱۳۹۱

دانلود پاسخنامه گروه های فنی مهندسی ، علوم پایه و  انسانی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه علوم انسانی 

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه علوم پایه

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه فنی و مهندسی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه کشاورزی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه دامپزشکی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه پزشکی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه تربیت بدنی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه هنر

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه زبان

 

دانلود رایگان سوالات استعداد تحصیلی کنکور دکتری ۱۳۹۰

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه علوم انسانی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه علوم پایه

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه فنی و مهندسی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه کشاورزی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه دامپزشکی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه پزشکی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه تربیت بدنی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه هنر

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه زبان

 

 

 دانلود کتاب رایگان استعداد تحصیلی آزمون دکتری

 

 

3) دانلود سوالات آزمون تخصصی

گروه علوم انسانی :

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیای سیاسی)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم جغرافیایی ( جغرافیا و برنامه ریزی شهری)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم جغرافیایی ( جغرافیا و برنامه ریزی روستایی )

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم جغرافیایی (ژئومور فولوژی)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی )

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته حقوق خصوصی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم سیاسی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علم و اطلاعات دانش شناسی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته فلسفه تعلیم و تربیت

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدیریت آموزشی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته آموزش عالی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته برنامه ریزی آموزشی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مشاوره

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته سنجش و اندازه گیری

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته محیط زیست

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدیریت قرارداد های بین الملل نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته حقوق نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مالی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مطالعات زنان

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدرسی معارف اسلامی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته تاریخ ایران بعد از سالام

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته تاریخ ایران قبل از اسلام

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم اجتماعی (جمعیت شناسی)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته تاریخ اسلام

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته تاریخ اسلام

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته حقوق عمومی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته حقوق

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته حقوق جزا

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته حقوق جزا

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته حقوق بین الملل

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته حقوق بین الملل

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته تکنولوژی آموزشی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته تکنولوژی آموزشی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته برنامه ریزی درسی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته برنامه ریزی درسی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم ارتباطات

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته علوم ارتباطات

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته الهیات – ادیان و عرفان

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته الهیات – ادیان و عرفان

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلام

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلام

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته الهیات – تصوف و عرفان اسلامی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته الهیات – تصوف و عرفان اسلامی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته الهیات – فقه و مبانی حقوق 

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته کلام

دانلود سوالات آزمون دکتری۱۳۹۱ رشته کلام

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته فقه شافعی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته فقه شافعی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم سیاسی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته علوم سیاسی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم اقتصادی ( اقتصاد )

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته علوم اقتصادی ( اقتصاد )

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته فلسفه

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته فلسفه

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم اجتماعی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته علوم اجتماعی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدیریت

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته مدیریت

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته حسابداری

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته حسابداری

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته روانشناسی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته روانشناسی تربیتی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته روانشناسی تربیتی

 

گروه علوم پایه:

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته  رسوب شناسی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته آب شناسی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زیست محیطی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته پترولوژی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زمین شناسی اقتصادی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته تکتونیک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زیست شناسی – میکروبولوژی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم جانوری تکوینی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زیست شناسی دریا

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته فوتونیک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته ژئوفیزیک ( زلزله شناسی)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته چینه و فسیل شناسی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زمین شناسی نفت

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زمین شناسی مهندسی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته ژئوشیمی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته شیمی کاربردی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته شیمی پلیمر

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته الکتروشیمی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته فیتوشیمی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته هواشناسی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته فیزیک دریا

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته نانو فیزیک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته ژئوفیزیک (لرزه شناسی)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته ژئوفیزیک (الکترومغناطیس)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته ژئوفیزیک (گرانی سنجی)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته نانو شیمی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته بیوانفورماتیک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم کامپیوتر

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم اعصاب شناختی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته نانوبیوتکنولوژی( ریز زیست فناوری )

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته نانوبیوتکنولوژی( ریز زیست فناوری )

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته  زیست شناسی – سلولی تکوینی جانوری

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته  زیست شناسی – سلولی تکوینی جانوری

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زیست شناسی – سلولی ملکولی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته زیست شناسی – سلولی ملکولی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته  زست شناسی – بیوسیستماتیک جانوری

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته زیست شناسی – بیوسیستماتیک جانوری

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته  زیست شناسی – سلولی تکوینی گیاهی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته  زیست شناسی – سلولی تکوینی گیاهی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته آمار

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته آمار

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زیست شناسی – سیستماتیک گیاهی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته زیست شناسی – سیستماتیک گیاهی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم جانوری – فیزیولوژی جانوری

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته علوم جانوری – فیزیولوژی جانوری

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته بیوشیمی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته بیوشیمی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته بیوفیزیک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته بیوفیزیک

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته شیمی فیزیک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته شیمی فیزیک

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته شیمی آلی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته شیمی آلی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته شیمی تجزیه

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته شیمی تجزیه

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته شیمی معدنی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته شیمی معدنی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته ریاضی محض

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته ریاضی محض

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته ریاضی کاربردی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته ریاضی کاربردی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته فیزیک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته فیزیک

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته ژنتیک

 

 

گروه فنی و مهندسی:

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته برق مخابرات (میدان)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – سازه

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – مهندسی زلزله

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – مکانیک خاک و پی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – سازه های هیدرولیکی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – راه و ترابری

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – سازه های دریایی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – حمل و نقل

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – محیط زیست

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – نقشه برداری (فتوگرامتری)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – نقشه برداری (سنجش از دور)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – نقشه برداری (سیستم اطلاعات جغرافیایی)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مکانیک – ساخت و تولید

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مکانیک – طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مکانیک – تبدیل انرژی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مکانیک – مهندسی خودرو – سیستم تعلیق – ترمز و فرمان

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مکانیک – مهندسی خودرو – قوای محرکه

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مکانیک – مهندسی خودرو – سازه و بدنه

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مکانیک – مهندسی پزشکی (بیومکانیک)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مکانیک – مهندسی راه آهن

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی دریا

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته هوا – فضا – آئرودینامیک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته هوا – فضا – جلوبردگی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته هوا – فضا – سازه های هوایی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته هوا – فضا – مکانیک پرواز و کنترل ماهواره

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی معدن – اکتشاف

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی معدن – استخراج

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی معدن – فراوری مواد معدنی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی معدن – مکانیک سنگ

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی پلیمر – صنایع پلیمر

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی پلیمر – فرایند های پلیمریزاسیون

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی پلیمر – صنایع رنگ

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی پلیمر – رنگ و چاپ

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی محیط زست – منابع آب

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی محیط زست – مواد زائد جامد

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی محیط زست – آلودگی هوا

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی پزشکی – بیوالکتریک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی پزشکی – بیومکانیک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی پزشکی – بیومتریال

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی صنایع

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی نفت – نفت و بهره برداری مخازن

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی نفت – اکتشاف

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی نفت – مهندسی مخازن هیدروکربوری

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی کامپیوتر –  نرم افزار

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی کامپیوتر – سخت افزار

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی کامپیوتر – الگوریتم و محاسبات

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی شیمی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی شیمی – مهندسی پلیمر

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی فناوری نانو – نانو مواد

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی فناوری نانو – نانو الکترونیک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی هسته ای – کاربرد پرتو ها

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی هسته ای – راکتور

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی هسته ای – پرتوپزشکی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی هسته ای – چرخه سوخت

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی نساجی – شیمی نساجی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی سیستم های انرژی

 

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته برق الکترونیک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته برق الکترونیک

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته برق – فدرت

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته برق – فدرت

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته برق – کنترل

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته برق – کنترل

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته برق مخابرات (سیستم)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته برق مخابرات (سیستم)

 

گروه کشاورزی و منابع طبیعی:

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته آلودگی های محیط زیست

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته آمایش محیط زیست

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مکانیک ماشین های کشاورزی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مکانیزاسیون کشاورزی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم باغبانی و فضای سبز - فیزیولوژی و اصلاح میوه

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم باغبانی و فضای سبز - گیاهان زینتی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم باغبانی و فضای سبز – گیاهان دارویی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم باغبانی و فضای سبز – فیزیولوژی پس از برداشت

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم و صنایع غذایی – تکنولوژی مواد غذایی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم و صنایع غذایی – شیمی مواد غذایی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته اقتصاد کشاورزی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته چوب شناسی و صنایع چوب – حفاظت و اصلاح چوب

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته چوب شناسی و صنایع چوب – صنایع چوب با فرآورده های مرکب

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته چوب شناسی و صنایع چوب – صنایع خمیر و کاغذ

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته چوب شناسی و صنایع چوب – بیولوژی و آناتومی چوب

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم خاک – بیولوژی خاک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم خاک – فیزیک و حفاظت خاک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم خاک – پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم خاک – شیمی و حاصلخیزی خاک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم دام – اصلاح نژاد دام

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم مهندسی آب – آبیاری و زهکشی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم مهندسی آب – سازه های آبی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم مهندسی آب – منابع آب

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته هوا شناسی کشاورزی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زراعت –  علوم و تکنولوژی بذر

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زراعت – علوم علف های هرز

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زراعت – فیزیولوژی گیاهان زراعی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زراعت – اکولوژی گیاهی زراعی ، بوم شناسی زراعی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته بیوتکنولوژی کشاورزی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته ترویج کشاورزی ، آموزش کشاورزی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته توسعه روستایی ، توسعه کشاورزی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته حشره شناسی کشاورزی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته بیماری شناسی گیاهی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته جنگل داری و اقتصاد جنگل

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی جنگل

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته جنگل شناسی و اکولوژی جنگل

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته شیلات – تکثیر و پرورش

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته شیلات – فرآوری محصولات شیلاتی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته شیلات – بوم شناسی آبزیان شیلاتی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته شیلات – تولید و بهره برداری صید

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم مرتع و مرتعداری

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته بیابان زدایی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته آبخیزداری

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته کشاورزی هسته ای

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم طیور

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم و صنایع غذایی – مهندسی صنایع غذایی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته علوم و صنایع غذایی – مهندسی صنایع غذایی

 

گروه هنر :

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته  پژوهش هنر

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته شهر سازی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مرمت آثار و اشیاء فرهنگی و تاریخی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مرمت و احیای بنا ها و بافت های تاریخی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی و مدیریت ساخت ، مدیریت پروژه و ساخت

 

دانلود سوالات تست رشته معماری آزمون دکتری ۹۳

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته  معماری

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته  معماری

 

گروه زبان: 

 دانلود سوالات تست رشته زبان و ادبیات فارسی آزمون دکتری ۹۳

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته زبان و ادبیات فارسی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته زبان و ادبیات انگلیسی

 

گروه تربیت بدنی : 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته فیزیولوژی ورزشی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته رشد و تکامل و یادگیری حرکتی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته بیومکانیک ورزشی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

 

با ثبت نام در خبرنامه و آگاهی از آخرین اخبار و اطلاعات شانس خود را برای قبولی دکتری افزایش دهید :

پس از درج ایمیل و ثبت کد تأیید می بایست به ایمیل خود مراجعه نموده و بر روی لینک تأیید ثبت نام که برای شما ایمیل شده است کلیک کنید.

نظرات (۴۹۵)

 1. نرگس می‌گه:

  سلام.ممنون از زحمات شما.
  لطفا باسخ تشریحی سولات کنکور تاریخ اسلام را برایم ایمیل کنید.
  a

 2. ملینا می‌گه:

  سلام
  لطفا پاسخ تشریحی کنکور دکتری زیست شناسی سیستماتیک گیاهی رو به من برسونید

 3. morteza می‌گه:

  با سلام
  اگر سوالات و پاسخ نامه فیزیولوژی گیاهان زراعی امسال را دنلود کردید لطفا برایم ایمیل کنید
  متشکرم

 4. سراج می‌گه:

  سلام لطفا کلید آزمون وسوالات ادبیات فارسی ۹۲ را محبت فرماییید. متشکرم.

 5. عبداله می‌گه:

  باسلام
  کسانی که رشته عمران خاک و پی هستند لطفا نظر خود را در مورد سطح دشواری یا راحتی ازمون دکتری ۹۳ اعلام کنند و بگویند فکر می کنند دروس تخصصی را چند درصد می زنند. تشکر

 6. ریحانه می‌گه:

  کسی نمونه سوالات دکترای مهندسی فناوری اطلاعات رو داره؟

 7. نازیلا می‌گه:

  با سلام و خسته نباشین. لطفا یه فرد مطلع و آگاه منو راهنمایی کنه. تو آزمون دکتری امسال گفته شده بود برای هر پاسخ مثبت ۳ امتیاز و برای هر پاسخ منفی یک نمره منفی لحاظ خواهد شد. میخاستم بدونم منظورشون اینه که هر ۳ تا غلط یه درست رو حذف میکنه یا هر یک دونه غلط یه درست رو حذف میکنه؟

 8. ترانه می‌گه:

  سلام
  اگر امکانش هست پاسخنامه بیوتکنولوژی کشاورزی ۹۲ را برام بفرستید.
  ممنون

 9. شقایق می‌گه:

  لطف میکنید برای من کلید سوالات رشته سنجش و اندازه گیری دکتری نیمه متمرکز سال ۹۲را ارسال کنید

 10. mohaiseni می‌گه:

  با سلام
  اگر کلید سوالات کنکور دکتری ۹۲ و ۹۱ را دارید در رشته علوم باغبانی و فضای سبز- گیاهان زینتی را برایم ایمیل کنید . با تشکر

 11. میترا می‌گه:

  سلام
  اگر لطف کنید پاسخنامه سولات کنکور دکتری ۹۱ و ۹۲ زشته مجموعه روانشناسی را برایم ایمیل کنید ممنون می شوم
  با تشکر از سایت شما

 12. محبوبه می‌گه:

  سلام دوستان
  سوالات دکتری گرایش مدیریت ورزشی چرا نیست!!!!!!!!!۱

 13. محبوبه می‌گه:

  لطفا” سوالات تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی هم بگذارید.

 14. سمیرا می‌گه:

  با سلام و وقت بخیر
  ممنون از شما
  اگر امکان دارد کلید سوالات دکتری ۹۱ و ۹۲ مهندسی صنایع را برای بنده ایمیل کنید
  با سپاس فراوان

 15. سعید می‌گه:

  با سلام. ممنون از سایت شما. امکان داره سئوالات دکترای میکروبیولوژی سالهای ۸۹،۹۰،۹۱ و ۹۲ را برام ارسال نمایید. ممنون از زحمات شما.

 16. دانیال می‌گه:

  با سلام و وقت بخیر
  ممنون از شما
  اگر امکان دارد کلید سوالات دکتری ۹۱ و ۹۲ مهندسی صنایع و زبان و gmat را برای بنده ایمیل کنید
  با سپاس فراوان

 17. صدیقه می‌گه:

  سلام لطفا سوالات رشته تغذیه دام همرا پاسخ رو هم بزارین ممنون

 18. نادی می‌گه:

  سلام چرا سوالات دکتری ۱۳۹۰ مهندسی مواد هیچ جایی نیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 19. الهام می‌گه:

  سلام.چرا تو زیر گروه کشاورزی سوالات دکترای ژنتیک که مربوط به ارشدای اصلاح نباتاته رو ندارین؟

 20. سپبده می‌گه:

  سلام
  ممنون از شما. ممکنه پاسخ سوالات ریاضی محض را بفرستید. خیلی ممنون میشم.

 21. نادر می‌گه:

  با سلام
  اگه امکان داره کلید سوالات آزمون دکتری رشته زبان شناسی همگانی را رو سایت قرار بدید یا اینکه به ایمیلم ارسال کنید.
  ممنون از زحمات شما عزیزان.

 22. هدی می‌گه:

  سلام خسته نباشید
  میشه لطفا پاسخ سوالات کنکور کلام و علوم سیاسی رو در سال ۹۱و ۹۲ رو برام ارسال بفرمایید
  متشکرم از لطفتون

 23. الهه می‌گه:

  سلام با تشکر از امکان دانلود رایگان سوالات
  من همه سوالات رو دانلود کردم از کجا باید پاسخ نامه هاشو بگیرم

 24. مریم می‌گه:

  با سلام کلید سوالات کنکور دکترا ۹۱و ۹۲ شیمی تجزیه را از کدام سایت میشه دانلود کرد؟خواهشا اگر امکان دارد کلید سوالات رو واسم میل می کنید
  با تشکر

 25. fatemeh می‌گه:

  سلام پاسخنامه کنکور ترویج و آموزش کشاورزی ۹۱ و ۹۲ را واسم ایمیل می کنید؟؟؟؟؟؟/
  مرسی ی ی ی ی

 26. زهرا می‌گه:

  سلام
  میشه یکی به من بگه کلید سوالات دکتری را باید از کدوم سایت گرفت؟!
  رشته من روانشناسی است
  یا اگه ممکنه برام کلید پاسخ ها رو میل کنید
  ممنون میشم
  مجموعه روانشناسی

 27. داوطلب می‌گه:

  پاسخنامه سوالات ازمون دکتری را از کجا باید گرفت؟

 28. حامد می‌گه:

  با سلام و تشکر از فایلهای مفیدی که برا دانلود گذاشتید.

 29. سعید قاسمیان می‌گه:

  از زحماتی که می کشید بایت این سایت خیلی خیلی خیلی ممنونم
  لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق
  من که استفاده کرده
  به بجه ها هم گگگگفتم که هر چی بخواهن داره سایت شما…..
  به قول هم شهریهامون پیرشی پسر جون…

  ———
  با تشکر و آرزوی موفقیت برای شما

 30. شیرین می‌گه:

  میشه پاسخ سوالات آزمون سال ۹۲ و ۹۱ رو برام میل کنید؟ ممنونم

 31. شیرین می‌گه:

  سلام چجور پاسخ سوالات آزمون ۹۱ و ۹۲ شیمی آلی رو پیدا کنم؟ میشه برام میل کنید

 32. حسن می‌گه:

  چرا سوالات آزمون دکتری ۹۲ رشته روانشناسی در سایت وجود ندارد؟

 33. pirooz می‌گه:

  سلامخدمت دوستانی که جوب کنکورهای دکترا قبل رو میخاین . یه سر بزن سایت پردازش به احتمال قوی اونجا هست ولی پولیه

 34. حسین موقنیان می‌گه:

  با سلام
  پاسخنامه تشریحی دکتری ۹۲ رشته مواد را میخواستم
  راهنمایی کنید
  باتشکر

 35. پروین می‌گه:

  اگه لطف کنید پاسخنامه آزمون دکتری رو هم در کنار سؤالات هر رشته بگذارید ممنون میشم البته خیلی زود تا قبل از ۱۶ اسفند ۹۲٫

 36. فرشته می‌گه:

  سلام به همگی
  هر کی کیدونه خواهشا جواب بده
  کلید سوالات دکتری سال های قبل رو میشه پیدا کرد یا نه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اگه آره چه جوری؟

 37. مینا می‌گه:

  با سلام، مقالاتی که اسم باشگاه پژوهشگران جوان در آن قید شده باشد برای مصاحبه دکتری امتیازی ندارند؟

 38. عیسی پور می‌گه:

  ممنون.خدا قوت

 39. ندا می‌گه:

  سلااااااااااااااام.میشه خواهش کنم جواب سوالات زبان و استعداد رو هو بزارید. و پاسخ تشریحی اختصاصی هر رشته.از کجا باید بیاریم؟؟؟؟؟؟؟؟

 40. م.ت می‌گه:

  با عرض سلام و احترام
  بسیار ممنون و سپاسگذارم به خاطر اینکه به طور رایگان این منابع را در اختیار دانشجویان قرار می دهیدو درجهت ایجاد فرصتهای برابر تلاش می کنید.
  برای پیدا کردن پاسخنامه سوالات آزمون دکتری خیلی تلاش کردم اما سایت معتبری آن را منتشر نکرده! رشته من شیمی فیزیکه ممنون میشم راهنماییم کنید.

 41. reza می‌گه:

  با سلام و خسته نباشید
  منم به نوبه خودم از زحمات ارزشمندتون تقدیر و تشکر میکنم و ازتون خواهش می کنم پاسخنامه هارو هم بذارید .
  با تشکر

  • لوشانی می‌گه:

   سلام
   دنبال سوال و پاسخ آزمون دکتری ۹۲ و یا سالهای قبل از آن رشته شیمی تجزیه هستم .در صورت امکان برام ارسال کنید.
   خیلی ممنون

 42. معصومه رحیمی فومشی می‌گه:

  با سلام خدمت شما سوالات دکتری زیست دریا ۹۱ و ۹۲ را گذاشتین لطفا جواب تشریحی آن را هم در سایت قرار دهید من خیلی زحمت کشیدم و خیلی استرس دارم اگر جواب تشریحی سوالات را لطف بکنید در سایت قرار دهید از استرس همه ما کم می شود حداقل با سوالات آشنایی داریم و ان شاء الله موفق می شویم

 43. سامان می‌گه:

  سلام بر دوستان بزرگوار
  زحماتتان شایسته تقدیر فروانه؛
  امیدورام که بتوانید سوالات کنکور دکتری ازاد را هم به خدماتتون اضافه فرمایید.
  اگر سولات دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه ازاد را بگذارید ممنونتان می شوم.

 44. f می‌گه:

  با سلام.

  چرا سوالات کنکور مهندسی کشاورزی گرایش اصلاح نباتات و بیومتری جزء این نمونه سوالها نیست؟

 45. فاطمه می‌گه:

  سلام خیلی ممنون از بابت اطلاعات بسیار مفید این سایت ، اگر امکان داره سوالات کشاورزی گرایش گیاهان دارویی دکتری سال ۹۱ روهم بذارید.

 46. حسین می‌گه:

  پس سوالات عمران-مدیریت ساخت چرا نیست ؟؟؟

 47. سمانه می‌گه:

  اگه امکان داره نمونه سوالات آزمون دانشگاه آزاد را هم روی سایت قرار دهید به خصوص سوالات سال ۹۱
  لطفا سوالات مدیریت ورزشی را هم روی سایت قرار دهید

 48. اصلاح نباتات می‌گه:

  خواهش میکنم سوالات اصلاح نباتات را هم بذارین

 49. سیروان می‌گه:

  سلام، خسته نباشید
  لطفا سوالات دکتری دانشگاه آزاد رو هم در سایت قرار بدید
  تشکر

 50. فاطمه می‌گه:

  سلام لطفا کلید و یا پاسخ تشریحی آزمون نانوبیوتکنولوژی آزمون فروردین و اسفند ۹۱ را هم در سایت بگذارید
  ممنون

 51. مرضی می‌گه:

  سلام خیلی ممنون از اینکه سوالات رو گذاشتید. میشه لطفا پاسخ نامه مربوط به کنکور دکتری شیمی فیزیک رو هم بزارید

 52. حسین می‌گه:

  با سلام و خسته نباشید
  آقا بابت سوالاتتون واقعا ممنون.خیلی لطف کردین
  میشه لطف کنین پاسخنامه آزمون های ۹۱ و ۹۲ دکتری برق قدرت رو بزارین.نزدیکه کنکوره خیلی لازم دارم.

 53. افروز می‌گه:

  سلام لطف کنین پاسخ سوالات دکترای شیمی سراسری رو تو سایت بذارین.

 54. رزا می‌گه:

  باسلام و خسته نباشید
  میخواستم اگر ممکن باشه، کلید پاسخ سوالات فیزیولو‍ی و اصلاح سبزی ۹۲ رو تو سایت بذارید.
  یا اگر لطف کنید و به ایمیل بنده بفرستید، بسیار ممنون میشم

 55. محمد می‌گه:

  سلام.شما چقدر گلید(گل هستید).خدا به شما اجر عظیم عطا کند.راستی هنوز که سوالات دکتری جنگل شناسی و اکولوزی جنگل رو نذاشتین(اشتباه شده یعنی جنگلداری رو گذاشتین).خواهشا روم رو زمین نزنین.اگه ممنکنه.باز هم ممنون.دوستتون دارم.یا علی

 56. کنکوری93- می‌گه:

  با سلام خواهشمندم پاسخنامه سوالات تخصصی دکتری۹۲ رشته الهیات علوم قرآن و حدیث را برام ارسال کنید یا در سایت قرار دهید
  با تشکر

 57. نادر می‌گه:

  با سلام و احترام به همه بزرگ اندیشان و زحمت کشان برای آینده سازان این مرز و بوم

  بسیار لذت بردم از مطالب و نکات مفید سایت شما. بی شک تاثیر بزرگی در موفقیت های تحصیلی افرادی می گذارید که قصد و اهداف بزرگی در سر دارند و هدفی جز پیشرفت خود و جامعه ندارند. امیدوارم روز به روز شاهد موفقیت و پیشرفت این سایت وزین و رزشمند باشم.
  مجددا به همه زحمت کشان و مهندسان این سایت دست مریزاد و خدا قوت می گویم.
  خداوند تعالی بخش، پشتیبان و محافظ همیشگی شما باشد.
  مراقب خوبی های خود باشید.
  با تشکر- جمالی صوفی املشی

  __

  سلام دوست عزیز:
  سپاس فراوان از لطف و محبت شما.
  ما هم از اینکه همراهمان هستید خوشحالیم و بر خود می بالیم که توانسته ایم گامی کوچک در جهت خدمت به شما عزیزان قدردان برداریم.
  موفقیت و پیروزی شما در تمامی مراحل زندگی آرزوی همگی ماست.

  • حسین می‌گه:

   با سلام و خسته نباشید
   آقا بابت سوالاتتون واقعا ممنون.خیلی لطف کردین
   میشه لطف کنین پاسخنامه آزمون های ۹۱ و ۹۲ دکتری برق قدرت رو بزارین.نزدیکه کنکوره خیلی لازم دارم.

 58. rame می‌گه:

  سلام . لطفا سوالات تخصصی آموزش زبان رو روی سایتتون بگذارید.

 59. امین می‌گه:

  سلام
  خیلی ممنون از مطالب خوبتون.
  میشه لطف کنید سوالات رشته مدیریت و برنامه ریزی و آموزش محیط زیست
  گه به اسم محسط زیست تو دفترچهاست
  رو هم بذارید؟
  بازم ممنون

 60. رویا می‌گه:

  سلام خواهش میکنم پاسخ تشریحی دکتری برق دانشگاه آزاد رو تو سایتتون بذارید تا به صورت اینترنتی خرید کنیم حداقل…
  ممنونم

 61. مریم می‌گه:

  با سلام. لطفاً پاسخنامه تشریحی آزمون دکتری رشته علوم اقتصادی را در سایت قرار دهید.

 62. مریم می‌گه:

  سلام. از کجا می تونم بفهمم ثبت نام دوره های بدون آزمون دکترای دانشگاه ها شروع شده؟ برای رشته کشاورزی کدوم دانشگاه ها دوره دکترای بدون آزمون دارن؟

 63. عباسی می‌گه:

  دوستان اگه میشه نمونه سوالات دکتری محیط زیستگرایش تنوع زیستی رو بذارین تا دانلود کنم ..ممنون

 64. لیلا می‌گه:

  سلام، لطفاً سوالات آزمون دکترا سالهای گذشته رشته بهداشت محیط وزارت علوم را در سایت قرار دهید. با تشکر

 65. غزل می‌گه:

  سلام
  لطفاً اگر برایتان مقدور است سوالات دکتری تکنولوژی را بر روی سایت قرار دهید.

 66. زهرا می‌گه:

  سلام
  پاسخنامه تشریحی شیمی معدنی و سوالات سالهای قبل را باید چه جوری پیداکنم؟

 67. مهسا می‌گه:

  سلام میشه بگید چرا روی قسمت دانلود کلیک می کنم باز نمی شود و سوالات را نمی بینم.به ایمیلم فرستاده می شود یا در همین سلیت باید دریافت کنم؟؟

 68. سپیده می‌گه:

  سلام سوالات و کلیدپاسخ نامه دکتری تکنولوژی ازسال ۹۰تا۹۲رو میخوام اگ برام ارسال کنید ممنونتون میشم

 69. ر د می‌گه:

  سلام ممکنه نمونه سوالات دکتری دانشگاه آزاد را هم در سایت قرار دهید برای رشته مدیریت مالی
  ممنون

 70. شاهین می‌گه:

  سلام، بسیار ممنون از همکاریتون.

 71. کریم می‌گه:

  سلام لطف کنید سولات دکترایآبیاری زهکشی رو ندادید داخلی سایتتون

 72. sahar می‌گه:

  سلام چرا سوالات دکتری آزاد رو تو سایت نمیزارین؟

 73. من می‌گه:

  لطفا پاسخ نامه ی سوالات رو هم در سایتتون بگذارید به خصوص علوم قرآن و حدیث ممنون

 74. مرضیه می‌گه:

  سلام با تشکر از سایت شما
  اگر لطف کنید پاسخنامه سولات کنکور دکتری ۹۱ و ۹۲ زشته جغرافیا گرایش اقلیم شناسی را بزنید یا برایم ایمیل کنید ممنون می شم

 75. zohre می‌گه:

  سلام لطفا سوالات آزمون دکتری۱۳۹۲ رشته زیست فناوری پزشکی رو هم بزارید. تشکر

 76. مهران می‌گه:

  سلام لطفا سوالات آزمون دکتری۱۳۹۲ رشته فیزیولوژی ورزش رو هم بزارید. تشکر

 77. 09308877652 می‌گه:

  سلام لطفانمونه سوالات دکتری حقوق دانشگاه ازاد راهم روی سایت قرار بدین متشکریم

 78. راحله می‌گه:

  ممنون از زحماتتون
  اگه میشه سوالات دو سال پیش رشته تکتونیک دانشگاه آزاد را هم بذارین اگه با کلید باشه خیلی ممنون میشم.

 79. سمانه می‌گه:

  لطفا سوالات دکترا آزاد ۹۲ مدیریت ورزشی رو هم بذارید

 80. هلنا می‌گه:

  سلام ممنون از لطفتون
  پس سئوالات مدیریت ورزشی چی شد؟
  ممنون میشم روی سایت بسیار خوبتون قرار بدید.

 81. adibi می‌گه:

  سلام اگر مقدور است کارافرینی گرایش فناوری را لطف بفرمائید. ممنونم

 82. منتظر می‌گه:

  با سلام
  لطفا زمان اعلام نتایج نهایی تکمیل ظرفیت دکتری ۹۲ را اعلام کنید.

 83. عباس رضایی می‌گه:

  سلام اگر ممکن است جواب سئوالات مدیریت بازرگانی را هم در سایت بگذارید متشکرم.

 84. هدایت اسدی می‌گه:

  با سلام و تشکر از زحمات شما

  لطفا سئولات تخصصی رشته زیست شناسی دریا-جانوران دریا (آزمون دکتری)مربوط به سالهای ۹۰ و ۹۱ هم درسایت قرار دهید؛ همچنین پاسخهای سئولات تخصصی این رشته مربوط به سالهای ۹۰، ۹۱، و ۹۲ را در سایت قرار دهید.

  با تشکر

 85. نهال می‌گه:

  با سلام و خسته نباشید لطفاًدرصورت امکان سئوالات و پاسخنامه و محیط زیست-آلودگی های محیط زیست و آمایش محیط زیست آزمون دکتری آزاد ۹۱را برای من ارسال نمایید ممنون از لطفتون

 86. منصوره می‌گه:

  خیلی فوری فوری فوری

  با سلام و تشکر از اینکه سوالات کنکور را واسه دانلود گذاشتین ولی حتما به کلید نیاز دارن خواهش میکنم کلید آزمون میکروبیولوژی را هرچه سریعتر قرار بدین. ممنون

 87. تمنا می‌گه:

  خواهش میکنم سوالای اصلاح نباتات رو هم بیزحمت بذارین.

 88. فرشته می‌گه:

  سلام این سوالای کنکور ارشد سالهای چذشته رو چند وقت پیش گذاشته بودین تو سایت واسه دانلود الان نیست، کجا رفتن؟

  سلام
  http://phdtest.ir/1392/09/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-86-%D8%AA%D8%A7-92/

 89. مریم می‌گه:

  سلام خسته نباشید میشه لطف کنید پاسخنامه سوالات دکتری رشته نانوبیوتکنولوژی ۹۰-۹۱-۹۲ رو در سایت بذارید. ممنون

 90. مهشید می‌گه:

  خواهش می کنم اگه امکان داره سؤالات کنکور دکترای ” آموزش پزشکی” رو هم بگذارید. ممنون

 91. g می‌گه:

  با سلام خدمت مدیر محترم سایت
  خیلی ممنون از زخمات شما، واقعا مطالبی که ارائه میدید خیلی به دردمون میخوره. ازتون ممنون میشم اگه کلید سوالات دکترا کلیه رشته هارو در سایت بگذارید. نهایت احترام

 92. sadrah می‌گه:

  مدیر محترم سایت یا سلام وتشکر فراوان از شما بزرگوار خواهشمند م نمونه سوالات دکتری ازاد رشته گیاهان دارویی و صنایع غذایی همراه با کلید سوالات بر سایت بگذارید .ممنون میشم ازتون

 93. احمد می‌گه:

  با تشکر از شما
  اگه ممکنه سوالات سالهای ۹۲و ۹۰ تربیت بدنی هم در دسترس قرار بدید
  ممنون

 94. فرشید می‌گه:

  با سلام
  ضمن تشکر و خسته نباشید در صورت امکان کلید سئوالات دکتری را نیز در سایت بگذترید
  با تشکر

 95. سارا می‌گه:

  سلام
  ممنون سایتتون خیلی مفید و با ارزشه. اگه کلید سوالاتم بذارید ممنون میشم.

 96. مرضیه می‌گه:

  بابا دستتون طلا
  ولی تورو خدا پاسخنامه ۲سال کنکور دکترای ۹۲و۹۱ رو هم بزارین تا دانلود کنیم بصورت رایگان
  بخدا به جایی بر نمیخوره ازپولایه کسی کم نمیشه
  کنکور ما که تموم شد گذاشتن پاسخنامه اصلن فایده ایی به حاله منی که الان میخام ازمون دکترابدم نداره
  مدد برسونین.
  یاعلی

 97. رها می‌گه:

  دست همگیتون درد نکنه.
  خسته نباشید.
  اگه ممکنه کلید سوالات زبان عمومی و استعداد تحصیلی رانیز در سایت عالیتون قرار بدید.
  ممنون از لطفتون

  ———-
  حتما،به زودی

 98. محمد می‌گه:

  سلام به همه
  از بچه های شیمی آلی کسی هست که بیاد با هم درس بخونیم و از تجربیات هم استفاده کنیم.
  هرکی آماده هست به این ایمیل پیام بده.

  سلام
  دوستان شما در انجمن گرد هم آمده اند
  http://forum.phdtest.ir/fa/index.php?Page=definition-news&UID=42387

 99. صیادی می‌گه:

  با سلام
  واقعا ازتون ممنونم، کارتون خیلی عالیه

 100. nasim می‌گه:

  با سلام
  ممنون از مطالب مفیدتون .
  میشه سوالات دکتری رشته بیابان زدایی ۹۱ و۹۰ رو برای من بفرستید اگه امکان داره.
  بازم ممنون

 101. مهندسی هسته ای می‌گه:

  میخواستم ازتون تشکر کنم بخاطر سایت جامع و کاملتون ، ازتون ممنونم
  از کجا میتونم پاسخنامه سوالهای کنکور و بگیرم ،میشه راهنمایی کنید ممنون

 102. یاخته می‌گه:

  با عرض سلام درثبت نام دکتری ۹۳ گزینه متقاضی بورس را اگر بزنیم از امتحان داخل محروم نمی شویم فقط تا امروز وقت داریم با تشکر

 103. سلام می‌گه:

  بیزحمت سوالت اصلاح نباتات روهم بذارید

 104. صادق می‌گه:

  با سلام. ممنون از سایت شما. امکان داره سئوالات دکترای میکروبیولوژی سالهای ۸۹،۹۰،۹۱ و ۹۲ را برام ارسال نمایید. ممنون از زحمات شما.

 105. معین می‌گه:

  سلام
  خسته نباشین

  سوالاتت ازمون سال ۹۰ ۹۱ و۹۲ رو به میلم میشه لطفا بفرستین؟

 106. psk می‌گه:

  \چرا پاسخنامه دکتری حسابداری سالهای ۹۱ و ۹۲ تو هیچ سایتی نی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 107. psk می‌گه:

  همه سایت ها سوالات کنکور را زدن اما یکی پاسخنامه رو نداره!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 108. آزاد می‌گه:

  سلام مرسی از لطف و همکاریتون برای موفقیتمون. ببخشید سوالای دکترا ریاضی کاربردی ۹۱ نیست وقتی دانلود میشه ریاضی محض هست

 109. mostafa می‌گه:

  با سلام و سپاس. لطفاً پاسخنامه آزمون های ۹۰،۹۱ و ۹۲ دکترای رشته مرمت اشیاء تاریخی را نیز در سایت قرار دهید.

 110. وحیدابیار می‌گه:

  سلام لطفا سوالات ازمون دکتری ۹۲رشته فقه ومبانی حقوق را هم در سایتتان قراردهید.ممنون

 111. سپیده می‌گه:

  باسلام وخسته نباشیدبابت سایت بسیارمفیدوراهنماتون.میشه ازتون خواهش کنم پاسخ نامه های دکتری رشته تکنولوژی آموزشی سال۹۱و۹۲وهمچنین پاسخ نامه های زبان عمومی وتخصصی رو به ایمیلم بفرستید.یک دنیاممنون لطفتون میشم ومنتظرهستم.

 112. یاسین می‌گه:

  عاااالی

 113. حسین می‌گه:

  با سلام و خسته نباشید. من کارشناسی ارشد باغبانی گرایش زینتی هستم. آیا اگر در مقطع دکتری گیاهان دارویی شرکت کنم و قبول هم بشوم مرا در مصاحبه قبول خواهند کرد؟

 114. دکتری نانوشیمی می‌گه:

  سلام.ممنون از زحمات شما
  لطفا اگه امکانش هست سوالات سال ۹۰ و ۹۱ دکتری نانوشیمی و پاسخنامه سوالات سالهای ۹۰ و ۹۱ و ۹۲ رو در سایت قرار دهید ممنون

 115. sara می‌گه:

  سلام
  ممنون،خیلی عالی بود
  لطفا اگر ممکنه برای درس منابع آب در کنکور دکتری مهندسی محیط زیست، گرایش منابع آب کتاب یا جزوه ی خاصی معرفی می کنید

 116. lvdمریم می‌گه:

  شما عالی هستید.

 117. میلاد می‌گه:

  کارتون فوق العادست. کاملا قابل درکه که چقدر تلاشتون برای پذیرش دکترا موثره و من به سهم خودم و از صمیم قلب ازتون سپاسگزارم. پاینده باشین و امیدوارم سهمتون از زندگی موفقیت، شادی و خوش حالی باشه.

 118. راهنما می‌گه:

  سلام کسی کلید سوالات شمیی آلی را دارد؟

 119. mehrnoosh می‌گه:

  سلام
  میشه لطفا سوالای گروه دامپزشکی رشته بهداشت آبزیان هم هرچه سریعتر بزاری؟واقعا ممنون میشم

 120. دانشجو می‌گه:

  لطفا سوالات (سنجش و اندازه گیری) و (سنجش و آموزش) ۹۰ ۹۱ رو هم بذارید.ممنون

 121. مهدی می‌گه:

  با سلام
  اگه امکان داره نمونه سوالات آزمون دانشگاه آزاد را هم روی سایت قرار دهید به خصوص سوالات سال ۹۲
  ممنون

 122. kh می‌گه:

  باسلام لطفا سوالات گروه دامپزشکی را هم توی سایتتون قرار بدین.

 123. mansoori می‌گه:

  خواهشا هر چه سریعتر کلید سوالات میکروبیولوژی رو بذارین

 124. mansoori می‌گه:

  لطفا کلید آزمون دکتری میکروبیولوِی را بدهید

 125. شکوفه می‌گه:

  با سلام. لطفن به رشته زبانشناسی هم التفاتی بفرمایین تا ما بتونیم سوالات رو داشته باشیم.ممنون.

 126. مریم می‌گه:

  سلام
  اگه ممکنه سوالات رشته هواشناسی مربوط به گروه علوم پایه رو توی سایتتون قرار بدید،این لینکی که گذاشتین، سوالات مربوط به آب و هواشناسی گروه علوم انسانی رو باز میکنه!
  ممنون از زحماتتون

 127. شیوا می‌گه:

  با سلام
  لطفا سوالات رشته تربیت بدنی گرایش رفتار حرکتی (رشد و تکامل و یادگیری حرکتی) را بگذارید.
  با تشکر

 128. دریا (کشاورزی) می‌گه:

  سلام. با تشکر از سایت خوبتون. میشه بی زحمت سوالات رشته علوم دامی گرایش تغذیه دام را هم بگذارید…

  مممنون

 129. mahla می‌گه:

  سلام ،لطفا سوالات دکتری رشته مهندسی مواد و متالورژی را نیز بر روی سایت قرار دهید
  با تشکر

 130. علی می‌گه:

  ممنون از امکاناتی که روی سایت قرار دادید.همواره پیروز و موفق باشید.

 131. یحیی می‌گه:

  با سلام
  اگه امکان داره نمونه سوالات آزمون دکتری رشته باستان شناسی را رو سایت قرار دهید

 132. هستی می‌گه:

  سلام
  خیلی ممنون از مطالب خوبتون. میشه لطف کنید سوالات رشته مدیریت و برنامه ریزی و آموزش محیط زیست رو هم بذارید؟
  بازم ممنون

 133. مهرنوش می‌گه:

  با تشکر از زحمات و سایت خوبتان

 134. محمد می‌گه:

  سلام phd test
  خسته نباشید.خواهشا سوالات دکتری رشته ی منابع طبیعی -جنگل شناسی و اکولوژی جنگل رو داخل سایتتون بزارین.اشتباها بجای این رشته رشته منابع طبیعی- مهندسی جنگل گذاشتین.یعنی این رشته رو دو بار گذاشتین و سوالات منابع طبیعی -جنگل شناسی و اکولوژی جنگل نیست.خیلی ممنون

 135. مسعودملکی پور می‌گه:

  سلام
  سوالات بهتر است با پاسخ تشریحی باشد
  با تشکر

 136. ایوان غرب - می‌گه:

  اگه ممکنه سوالات دکتری آزاد جامعه شناسی رو هم رو سایت بزارید

 137. سعید می‌گه:

  باسلام ممنون اززحمات تون اگه امکانش هست درباره رشته مهندسی منابع طبیعی -علوم مرتع مطالب مرتبطی بذارین.من ارشد مرتعداری دارم دوره کارشناسی دولتی بودم و ارشد ازاد علوم تحقیقات تهران ، یازده مقاله ، یک کتاب وسابقه تدریس دارم ایا میتونم دانشگاه دولتی قبول بشم کسی با این شرایط قبول شده؟

 138. عادل می‌گه:

  سلام
  مرسی از کارتون.بی زحمت نمونه سوالات کنکور ۹۱ آبیاری و زهکشی رو هم تهیه کنید.ممنون

 139. رضا می‌گه:

  سلام
  اگه امکان داره سوالات دکتری روانشناسی سلامت مربوط به دانشگاه ازاد هم قرار دهید.
  باسپاس

 140. هادی می‌گه:

  بسیار ممنون

 141. maryam می‌گه:

  با سلام
  لطفا سوالات رشته اصلاح نباتات را نیز برای دانلود کردن بگذارید.
  با تشکر

 142. زهرا می‌گه:

  سلام باتشکرازسایت خوبتون
  اگه امکان داره دانلود سوالات تغذیه نشخوارکنندگان رو برام بفرستید خیلی ممنون میشم

 143. مریم می‌گه:

  با سلام اگه میشه کلید سوالات را هم بذارید اینش خیلی مهم

 144. مینااااااااااااااااااا می‌گه:

  سلام
  پس سوالات دامپزشکی کووووووووووووووو؟

 145. آرزووووو می‌گه:

  سلام ممنون از سایت خوبتون.
  لطفا سوالات مهندسی عمران-آب رو هم برای دانلود بگذارید ممنون میشم.

 146. نوشین می‌گه:

  سلام
  با تشکر از شما می شه لطفا وسالات ادبیات فارسی ۹۲ را نیر بگذارید در ضمن سوالات بدون پاسخ هستند امکان درج پاسخ سوالات هست؟
  ممنون میشم

 147. هادیss می‌گه:

  با سلام.دوستان عزیز آیا کسی منابع ازمون دکترا زراعت ،اکولوژی گیاهان زراعی رو میدونه؟ ممنون میشم منو راهنمایی کنید.همچنین با داشتن ۲ مقاله همایش ملی(پوستر) و معدل ۱۵٫۶۲در ارشد و ۱۴٫۲۱ در کارشناسی ایا امید به قبولی هس؟؟

 148. آراس عباس پور می‌گه:

  با عرض سلام و تشکر از اینکه این همه منابع خوب و مفید را در اختیار قشر تحصیلکرده قرار میدید خسته نباشید

  ———
  سلام و تشکر از توجه تان

 149. M می‌گه:

  با سلام.
  لطف کنید پاسخ ها را درج نمایید، چون نداشتن پاسخ های درست بسیار باعث نگرانی می شود.
  و همچنین خواهشمندم کلید سوالات تخصصی هم حتما بگدارید. رشته من شهرسازی است و ازتون خواهش می کنم برای این رشته هم انجام شود. ممنون.

 150. mahla می‌گه:

  ممنون،خیلی خیلیییییییییییییییییییی ممنون (:

 151. شهره می‌گه:

  سلام لطفا سوالات زبانشناسی و کلیدش راهم اضافه کنید. با تشکر

 152. مهگل می‌گه:

  لطفا نمونه سوالات اصلاح رو هم قرار دهید با تشکر

 153. mech می‌گه:

  با سلام
  از کجا میتونیم پاسخنامه این ازمون ها را پیدا یا دانلود کنیم. برای شما این امکان وجود دارد که کلید سوالات را در همینجا قرار دهید…
  ممنون

 154. fateme می‌گه:

  با سلام
  لطفا سوالات رشته تربیت بدنی سال ۹۲ را در سایت قرار دهید.
  ممنون

 155. somayeh می‌گه:

  با تشکر بابت نمونه سوالات قرار داده شده در سایت

 156. سید مهدی می‌گه:

  با سلام،
  ضمن ابراز تشکر، اگر منابع آزمون دکتری بیابان زدایی را برام بفرستید ممنون خواهم بود.

  • سعید می‌گه:

   با سلام منابع ارشد برای درس مرتعداری کلیه کتاب های دکتر ارزانی کتاب مرتع دکتر مقدم و کتاب مرتعداری دکتر مصداقی و خاکهای مناطق خشک ونیمه خشک دکتر جعفری حفاظت خاک دکتر سلاجقه وفیروز نخجوانی ژئومورفولوژِی دکتر حسن احمدیجلد یک و۲ و جزوه دکتر اختصاصی و هیدرولوژی دو جلد دکترمهدوی

 157. مسلم می‌گه:

  سلام مرسی از اینکه سوالات کنکور دکتری را در اختیارم گذاشتید لطفا سوالات آزمون دکتری نانوشیمی سال ۹۰ و ۹۱ را هم برام بگذارید. خیلی احتیاج دارم . ممنون

 158. دانا می‌گه:

  باسلام
  دوستان عزیز اگه از بین شما کسی دکتری حقوق بین الملل میخواد شرکت کنه لطف کنه منابع دقیقشو واسم بگه ممنون میشم موفق باشید.

 159. مینا می‌گه:

  با سلام
  لطفا کلید آزمون دکتری ادبیات را برای من ارسال کنید.

 160. مینا قوامی می‌گه:

  با سلام
  لطفا نمونه سوالات آزمونphd سلامت دهان و مواد دندانی رو هم بگذارید

 161. hossein salarian می‌گه:

  ایا میدانید سوال ۳۷ سال ۹۱ و سوال ۴۹ سال ۹۲ (نمودارها)درس ازمون سازی اموزش انگلیسی از یک صفحه ۱ کتاب گرفته شد؟اگه امکانattachment بود به نمایش میگذاشتم.

 162. عباس می‌گه:

  سلام لطف کنیدسوالات ازمون دکتری زیست شناسی فیزیولوزی گیاهی روباپاسخ بگذارید

 163. tah می‌گه:

  سلام
  از مطالب ارزشمندی که در اختیار همه قرار دادید سپاسگزاری می کنم و ممنون می شوم اگر سوالات ازمون دکتری پردیس دانشگاه ها مثلا دانشگاه امیرکبیر که آزمون داخلی دارند را نیز در سایت قرار دهید.
  با تشکر

 164. حقوق می‌گه:

  لطفا پاسخ سوالات را هم در صورت امکان قرار دهید
  تشکر

 165. دکتری می‌گه:

  در صورت امکان کلید سوالات رو هم قرار بدید.
  با تشکر

 166. behnam می‌گه:

  با سلام وخسته نباشیدبه همه دست اند کارن این سایت : می خواستم خسته نباشید بگویم وخداقوت اجرکم عندا…
  فقط یک درخواست داشتم اینکه سئوالات دکتری ۹۲مجموعه روانشناسی ۹۲موجود نیست اگرامکان دارد درسایت قراردهید ودرصورت امکان کلیدهای سئوالات را
  باتشکر

 167. آآبشناسی می‌گه:

  با سلام
  اگه امکانش هست پاسخ نامه سوالات رشته آبشناسی رو بزارید ممنون میشم

 168. پگاه می‌گه:

  باسلام
  وتشکرفراوان لطفاً پاسخنامه رشته روانشناسی استثنایی را بگذارید!منشکرم

 169. سهیلا رضایی می‌گه:

  سلام لطفا لینک دانلود سوالات کنکور دکتری گروههای علوم پزشکی رو بذارید .

 170. payam می‌گه:

  لطفا سوالات کنکور دکترا آزاد عمران سازه سال ۹۱ و ۹۲ را در سایت قرار دهید.با تشکر

 171. سمیرا می‌گه:

  سلام

  منابع دکتری کشاورزی میوه کاری رو کسی می دونه؟

  لطف میکنید جواب بدین

 172. هما می‌گه:

  سلام. امکانش هست سوالات دکترای ادبیات فرانسه رو بذارید؟ ممنون

 173. moji می‌گه:

  سلام
  لطفا سوالات بیوتکنولوژی در کشاورزی رو بگذارید . با تشکر

 174. کیانا-میکروبیولوژی می‌گه:

  با سلام میشه سوالات دکتری آزاد ۹۲ رشته میکروبیولوژی را بذارید؟ ممنونم

 175. زهرا می‌گه:

  لطفا سوالات آموزش زبان رو هم بگذارید

 176. زهرا می‌گه:

  سلام،لطفاسوالات آزمون تخصصی زبان شناسی همگانی برای دانلود بگذارید.همه رشته ها است به جز این رشته،ممنون،تشکر

 177. هستی می‌گه:

  سلام. رشته تنوع زیستی و زیستگاه ها نیست

 178. کازو می‌گه:

  با عرض خسته نباشین
  سوالات مدیریت ورزشی نیست

 179. یوسف کریمی می‌گه:

  با عرض سلام
  ضمن تشکر از زحمات شما عزیزان خواهشمندم جزوه مدار مجتمع خطی و تئوری تکنولوژی ونیمه هادی رشته دکتری برق-الکترونیک در سایت موجود باشد با تشکر کریمی

 180. سمیه می‌گه:

  با تشکر از مدیریت سایت
  ببخشید شما که این همه زحمت میکشید لطف کنید کلید سوالات رو هم بذارید.
  مچکریم

 181. سید امیر می‌گه:

  سلام اگه میشه سئوالات آزمون دکتری آزاد ۹۲ هم واسه دانلود بزارید

 182. negar- کشاورزی می‌گه:

  با سلام. فکر میکنم سوالات گروه علوم باغبانی و فضای سبز- سبزیکاری از قلم افتاده، لطفا بگذارید. با تشکر

 183. راضیه می‌گه:

  لطفا سوالات استعداد تحصیلی گروه هنر سال ۹۲ رو هم بگذارید.ممنون

 184. محمد می‌گه:

  باسلام خدمت مدیریت محترم سایت
  لطفا درصورت امکان سوالات دکتری عمران-مهندسی ومدیریت ساخت را هم روی سایت قراربدید
  باسپاس

 185. م می‌گه:

  با سلام
  اگه ممکنه سوالات دکتری فیزیک پزشکی رو هم بذارید برای دانلود…مرسی

 186. عسل می‌گه:

  سلام و خسته نباشید

  با تشکر از زحماتتون،لطف می کنید سوالات آموزش زبان رو هم برای دانلود بذارید.
  ممنون

 187. اقلیم شناسی می‌گه:

  سلام
  وقت بخیر امیدوارم که همیشه سالم و تندرست باشید
  اگه امکا داره سوالات دکترای آزاد اقلیم شناسی را قرار بدید.
  ممنون
  پیزوز وسربلند باشید

 188. سپیده روانشناسی عمومی می‌گه:

  با سلام و خشته نباشید لطفا لینک دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته روانشناسی عمومی را نیز بگذاری.لینک گذاشته شده برای ۱۳۹۱ (فروردین ۱۳۹۱) می باشد.

  سلام
  چشم حتما.

 189. گیسو می‌گه:

  سلام، مرسی مدیر! رشته فرانسه هم از یاد نبرید

 190. رضا می‌گه:

  در صورت امکان کلید سوالات را هم قرار دهید

 191. رها _ عربی می‌گه:

  ای کاش سنجش هم ذره ای از مسئولیت پذیری و وجدان مدیر این سایت رو داشت و کلید آزمون رو منتشر میکرد..

 192. مینا می‌گه:

  سلام میخواستم بدونم آزمون تولیمو برای مصاحبه دکتری امتیاز داره؟

  سلام
  بله امتیاز دارد. کلا داشتن مدرک زبان با نمره کامل حدود ۶ نمره از صد نمره کل را دارد.

 193. آیدا می‌گه:

  سلام

  ببخشید سوالاتتون جواب هم داره؟؟ یا فقط سوالات هست

  سلام
  غیر از سوالات زبان و استعداد سایر سوالات بدون جواب هستند.

 194. malihe می‌گه:

  ببخشید یه سوال برایم پیش آمده .روی سوالات نوشته دفترچه شماره ۱ آیا دفترچه شماره ۲ هم هست؟ چند سال پیش شنیده بودم معماری یه امتحان تشریحی به صورت اسکیس هم دارد.آیا الان هم همینطوره؟

 195. malihe می‌گه:

  سلام و خدا قوت
  مجموعه سوالات معماری رو دانلود کردم .از شما بسیار تشکر میکنم.

 196. زندگی می‌گه:

  با تشکر از مسئولین
  لطفا در صورت امکان سوالات زبان تخصصی ادبیات انگلیسی را نیز به اشتراک بگذارید

  این کار را انجام خواهیم داد.

 197. malihe می‌گه:

  با سلام
  خسته نباشید چقدر رشته های مختلفو گذاشتین ولی هر چی نگاه میکنم رشته معماری رو نمیبینم نکنه ما رو یادتون بره با تشکر

  سلام
  به تدریج کامل خواهد شد.

 198. مینا می‌گه:

  من فارغ تحصیل ارشد علوم جانوری هستم از نظر معدل نفر سوم کلاسمون هستم پایان نامم از ۱۹ دفاع کردم که ۱۸٫۶۶ شدم. جزء استعداد درخشان نیستم میخواستم بدونم با این شرایط اگر ۲تا مقاله علمی پژوهشی داشته باشم میتونم برای دکتری بدون آزمون درخواست بدم یا خیر! تو قسمت مشاوره دکتری که جوابمو ندادن !

  ورودی شما چند نفر بوده اند؟

 199. باسلام می‌گه:

  سوالات دکتری فیزیک دانشگاه آزاد امسال رو که به صورت تستی برگزار شده می خواستم ممنون ازشما

 200. مینا می‌گه:

  سلام لطفا سوالات تخصصی فیزیولوژی جانوری را هم در سایت بزارید مرسی

 201. ملیحه-معماری می‌گه:

  سلام با تشکر از زحمات شما
  در بخش سوالات ۱۳۹۲ غیر از گروه مهندسی و انسانی بقیه دانلود نمیشود.

  سلام
  ظرف چند روز آینده به تدریج اصلاح خواهد شد. با تشکر از توجه شما.

 202. malihe می‌گه:

  با سلام مواردی را که میخواهم دانلود کنم مینویسه مطلب مورد نظر یافت نشد.جریان چیست؟

  سلام
  کدام سوال؟

 203. malihe می‌گه:

  با سلام اگه میشه سوالات رشته معماری را هم در سایت قرار دهید با تشکر

  سلام
  چشم حتما.

 204. بهار می‌گه:

  سلام وخسته نباشید به مدیر محترم سایت.مصاحبه دکتری آزاد رو رفتم برای بورس شدن الان باید اقدام کنم یا وقتی دانشجو شدم؟ممنون میشم راهنمایی کنید

  سلام
  می بایست پس از قبولی اقدام نمایید.

 205. mahak می‌گه:

  سلام اگر ممکن است سوالات رشته الهیات گروه علوم قران و حدیث را در سایت قرار دهید/ با تشکر

 206. sara می‌گه:

  سلام اگر ممکنه سوالات دکتری روانشناسی تربیتی ازاد رو هم بگذارین مرسی

 207. fateme می‌گه:

  با سلام و عرض تشکر به خاطر سایت مفید و خوبتان. لطفا سوالات مهندسی باغبانی گرایش میوه کاری را در سایت قرار دهید و یا برایم ایمیل کنید.

 208. محمد می‌گه:

  با سلام
  سوالات تخصصی تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی رو از کجا می تونم پیدا کنم

 209. پیمان می‌گه:

  با سلام
  لینک پاسخنامه گروه های فنی مهندسی ، علوم پایه و انسانی
  اشکال دارد
  با تشکر

 210. مهسا2 می‌گه:

  با سلام
  من فهرست منابع مورد نیاز برای دکترای روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنایی رو میخواستم.لطفا راهنمایی کنید
  ممنون

  ———
  سلام
  اگر کامنت های صفحه تجربیات مصاحبه را مطالعه نمایید دوستانتان منابع را معرفی کرده اند.

 211. محمود می‌گه:

  با سلام
  با توجه به کیفیت بالای محتویات و تعداد بازدیدکنندگان بیشمار سایت شما، بنده پیشنهاد می کنم که جهت بالا”تر” بردن کیفیت و تعداد بازدیدکنندگان، منابع کنکور رشته های مختلف دکتری را در سایت درج کنید.
  با تشکر

 212. به مدیریت محترم سایت می‌گه:

  باسلام می دونم زحمت می کشید اما کی می خواید سوالات مورد نظر دوستان رو روی سایت بگذارید هنوز به خیلی ازقولهایی که ۸ماه پیش دادید عمل نکردید لطف اگه براتون مقدوره سوالات رو بگذارید اگر هم نه شفاف بگویید معذوریم باتشکر

  ———–
  دوست عزیز سوالات ۹۲ اکثر رشته ها روی سایت هست.

 213. بهار می‌گه:

  سوالات دکترای زلزله۹۱
  ممنون میشم

 214. کیانا می‌گه:

  سلام میشه دفترچه سوالات میکروبیولوژی ۹۲ رو قبل زمان مصاحبه که۱۵ تیر بذارین خواهش میکنم

  ———–
  اگر منظورتان سوالات سراسری ست اینجا را ببینید
  http://phdtest.ir/1392/03/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-92/

 215. رویا می‌گه:

  با سلام
  اگه امکان داره نمونه سوالات آزمون دانشگاه آزاد میکروبیولوژی را هم روی سایت قرار دهید به خصوص سوالات سال ۹۱

 216. ملیحه می‌گه:

  سلام لطفاً سوالات زبان شناسی رو هم به همراه پاسخنامه روی سایت بذارید با تشکر بسیار از سایت خوبتون

 217. hebo می‌گه:

  سلام من می خوام دکتری اقتصاد شرکت کنم . میشه کارنامه قبول شده هارو بگذارید.

 218. مجید می‌گه:

  با سلام به مدیریت محترم سایت لطف کنید اگر امکان دارد سوالات دکتری فیزیک دانشگاه آزاد که به صورت تستی برگزار شده است را روی سایت بگذرید ممنون

 219. زینب می‌گه:

  سلام
  خواهش میکنم هرکس میتونه به این سوال من جواب بده
  بنظرتون شرکت در کلاسهای کنکور ضروریه برای قبولی در آزمون دکتری؟

 220. ماهرخ می‌گه:

  سلام باتشکر از سایت خوبتون
  سوالات زمین شناسی اقتصادی رو ۹۰ و ۹۱ رو هم قرار می دید؟

  پیشاپیش ممنون

 221. زهرh می‌گه:

  با سلام و خسته نباشد.
  میخواستم بدون با معدل کارشناسی ۱۶٫۶۸ ( دانشگاه شهید چمران)و کارشناسی ارشد ۱۶٫۹۵ البته آموزش محور ( دانشگاه علامه طباطبایی)بادو تا مقاله برا دکترامی تونم موفق باشم ؟با تشکر

 222. فاطمه می‌گه:

  لطفا سوالات کشاورزی گرایش باغبانی سال ۹۱ و ۹۲را در سایت خوبتان قرار دهید

 223. احسان می‌گه:

  با سلام
  در دکتری بدون ازمون حتما باید معدل بالای ۱۷ باشد؟
  ایا با داشتن ۱۰ مقاله و رزومه پژوهشی خوب نمیتوان درخواست داد؟
  با تشکر

  سلام
  خیر. لازم نیست.
  می بایست جز سه نفر اول ورودی خود از نظر معدل باشید.

 224. جمال می‌گه:

  بسیار خوب اما سوالات رشته ی مشاوره را هم در سایت قرار بدین

 225. ترانه می‌گه:

  با سلام
  استعداد تحصیلی رشته کشاورزی قابل دانلود نیست!
  همچنین در صورت امکان سدوالات اختصاصی گروه کشاورزی را هم قرار دهید.
  ممنون

 226. یعقوب می‌گه:

  با سلام وخسته نباشد
  در صورت امکان سؤالات رشته فلسفه تعلیم و تربیت را هم روی سایت قرار دهید

  باتشکر

 227. زاهدی می‌گه:

  سلام
  لطفا سوالات دکترای ۹۱و۹۰ رشته هواشناسی را روی سایت قرار دهید

 228. محسن می‌گه:

  سلام در صورت امکان سوالات دکتری تاریخ دوره ایران اسلامی را در سایت قرار دهید با تشکر

 229. مسلم می‌گه:

  با سلام
  لطفا سوالات رشته جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی) را هم برای دانلود بگذارید

 230. پرویز می‌گه:

  با سلام و تشکر بابت سایت خوبتان
  تقاضا داشتم سوالات آزمون دکتری مهندسی شیمی را هم در سایت قرار دهید
  با تشکر فراوان
  منتظر هستیم

 231. سعید می‌گه:

  سوالات تخصصی برق قدرت ۹۱ و ۹۲ را نمیگذارید

  در آینده ای نزدیک قرار خواهیم داد.

 232. زینب می‌گه:

  باسلام من فوق لیسانس علوم قران وحدیث هستم .آیا میتونم در دکتری روانشناسی شرکت کنم .

  سلام
  از بخش دانلود ها دفترچه شماره یک را دریافت کنید . رشته هایی که می توانید در آنها شرکت کنید را خواهید یافت.

 233. حسین می‌گه:

  با سلام و احترام
  میخواستم اگه ممکنه پاسخ کلیدی سوالات تخصصی رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دکتری ۹۲ رو برام بفرستید

  با تشکر

 234. سارا می‌گه:

  سلام لطفاپاسخ کلیدی آزمون دکتری ۹۱ رشته صنایع غذایی گرایش مهندسی صنایع غذایی(۲۴۱۵) را برایم ایمیل کنید.ممنون

 235. مجتبی می‌گه:

  با سلام واقعا از زحمات شما برای در اختیار گذاشتن سئوالات و پاسخنامه سئوالات آزمون تشکر می کنم.اگر امکانش فراهم هست پاسخنامه آزمون تخصصی رشته شیمی آلی را هم در سایت قرار دهید

 236. مریم می‌گه:

  سلام لطفاکلیدسوالات شیمی تجزیه روبرام میل کنید ممنون

 237. حجت می‌گه:

  با عرض سلام و خسته نباشید، لطفاً اگر برایتان مقدور است سؤالات دکتری علوم اقتصادی ۹۰ را هم در سایت قرار دهید. با تشکر از زحمات شما

 238. نگار می‌گه:

  لطفا لطفا لطفا یاسخ نامه سوالات استعداد رشته کشاورزی را هم برای دانلود بگذارید. با تشکر

 239. زهرا می‌گه:

  با سلام و تشکر. من هرچی سوالات استعداد تحصیلی گروه هنر رو می زنم، مال تربیت بدنی باز می شه !!!!

  سلام
  اصلاح شد. با تشکر.

 240. غزاله می‌گه:

  سلام. ممکنه کلید سوالات تخصصی مدیریت رو لطف کنید و بگذارید. ممنون از لطفتون

 241. حدیث می‌گه:

  لطفا سوالات جغرافیا (ژئومورفولوژی ) رو هم بذارین مرسی

 242. نسیم می‌گه:

  دستت درد نکنه

 243. رضا می‌گه:

  سوالات سال ۹۰ (تخصصی) را کجا می توان پیدا کرد؟

 244. سارا می‌گه:

  پاسخنامه استعداد کشاورزی رو هم بزارین توروخدا….

 245. داوطلب می‌گه:

  باسلام , تشکر از سایت پر محتوایتان
  لطفا سوالات مکانیک ساخت و تولید را نیز قرار دهید
  با تشکر

 246. shirin می‌گه:

  با سلام
  ضمن تشکر فراوان از زحمات شما، لطفا نمونه سوالات آزمون علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی را هم به همراه پاسخنامه تشریحی روی سایت قر ار دهید.
  از لطفتان بینهایت سپاسگزارم.

 247. امید می‌گه:

  با سلام و تشکر از شما به خاطر اطلاعات جامع و مفیدی که در سایت قرار داده اید. می شه لطفا پاسخ نامه سوالات استعداد تحصیلی گروه کشاورزی و منابع طبیعی سال های ۹۰ و ۹۱ رو یا رو سایتتون بگذارین یا برای متقاضیان ایمیل کنید. با تشکر

 248. آزاده می‌گه:

  Salam
  lotfan age emkanesh hast pasokhe soalate estedad tahsilie keshavarzi ro ham ro site ghara bedid
  mamnon

 249. نگار می‌گه:

  سلام
  چرا پاسخ نامه درس استعداد برای همه گروهها را گذاشتید به جز کشاورزی و منابع طبیعی!!!!!!!! یا شایم هست و من نمیبینم؟؟؟!!!
  لطفا پاسخ نامه گروه کشاورزی را هم بگذارید.با تشکر و با ارزوی توفیق روز افزون برای شما دوست محترم

 250. حامد می‌گه:

  باسلام
  اگه امکان داره سوالات ۹۲ فیزیولوژی ورزشی رو روی سایت بگذارید با تشکر
  اما در پاسخ به دو ستانم که می خواستن بدونند که کیفیت سوالت چگونه بود باید بگم که درس های متابولیسم ف انسان و ورزش آسان آمار متوسط و زبان را اطلاع ندارم چون نرسیدم جواب بدم ولی وقت خیلی کم بود برای ۱۲۵ سوال ۱۲۰ دقیقه
  باتشکر

 251. rasa می‌گه:

  لطفا کلیدسوالات تاریخ ایران اسلامی۹۰و ۹۱ رو هم بذارید.
  از لطف شما واقعا سپاسگذارم.

 252. نسیم می‌گه:

  سلام ممنون از زحماتتون.میشه لطفا سوالات زیست شناسی رو هم بزارید؟؟؟؟؟؟؟؟؟منظورتون از بزودی بعد از آزمون ۹۲ هست؟؟؟؟

  سلام
  از منوی سمت راست بخش آزمون دکتری سراسری و دانلود سولات دکتری را انتخاب کنید.

 253. محمد می‌گه:

  با سلام لطفا کلید سوالات دکتری سراسری حقوق خصوصی ۹۱ و خواهشا سوالات دکتری آزاد امسالو بزنید تو سایت
  به نمایندگی از گروه کارشتاسی ارشد دانشگاه اصفهان

 254. راضی می‌گه:

  سلام. لطفا با توجه به نزدیک شدن امتحان دکتری که ۱۸ اسفند برگزار میشه.لطفا لطفا لطفا کلید سوالات آزمون دکتری ۹۱ شیمی گرایش آلی را روی سایت قرار بدین.با سپاس فراوان

 255. paniz می‌گه:

  سلام میشه ازتون خواهش کنم در صورت امکان سوالات بیولوژی دریا را در سایت قرار دهید.ممنون از لطف بی چشمداشت شما

 256. محسن -اصفهان می‌گه:

  باسلام واحترام داوطلب شرکت در ازمون دکتری ۹۲ هستم می خواستم از نحوه سوالات سطح سوالات وکیفت برگزاری به سهم خوددم سپاسگذاری کنم دراین ازمون هرکسی واقعا” کتب رایج ومعمول را بادقت مطالعه کرده بود از نوع سوالات نسبت به سالهای قبل اظهار رضایت مینمود

  خواهشمندم درصورت امکان دستور فرمایید سوالت وکلید سوالات رشته مدیریت دولتی در زیر گروه علوم انسانی را جهت مشاهده وبهرهبرداریدر سایت قراردهند باتشکر فراوان

 257. سمیه می‌گه:

  باسلام ممنون از سایت خوبتون واقعا دستتون دردنکنه، ببخشید اگه میشه لطف کنید جواب تشریحی سوالات شیمی معدنی ۹۱ تو سایت بذارین.

 258. مهدیه می‌گه:

  سلام
  لطفا سوالات رشته مشاوره رو قرار بدید
  ممنون

 259. کریمی می‌گه:

  باسلام
  خواهشمندیم حداقل کلید سوالات کنکور دکتری حسابداری را در سایت قرار دهید
  باتشکر

 260. الهه می‌گه:

  سلام ممنون از سایت بسیار عالی و زحمت کش شما.
  پاسخ تشریحی شیمی تجزیه دکتری ۹۱ رو با پاسخ استعداد تحصیلی گروه علوم پایه رو اگه میشه بزارید.دست همگی درد نکنه

  سلام
  کلید استعداد علوم پایه از طریق همین صفحه قابل دانلود است.

 261. فهیمه می‌گه:

  با سلام و عرض ادب . از زحمات شما بسیار سپاسگزارم. لطفا سوالات رشته زبان و ادبیات فارسی را نیز برای دانلود قرار دهید. برقرار باشید.

 262. rasa می‌گه:

  سلام و تشکر فراوان بابت سایت خوبتون
  میشه پاسخنامه تشریحی استعدادتحصیلی علوم انسانی ۹۱ رو برام بفرستید؟
  خیلی ضروریه
  بازم ممنونم

  سلام
  در همین صفحه قابل دانلود است.

 263. سوگل می‌گه:

  لطفا،سوالات دکتری زمین شناسی گرایش رسوب شناسی و سنک شناسی رسوبی را نیز قرار دهید

 264. محمد می‌گه:

  لطفا سوالات مجموعه کلام دکتری ۹۱ را قرار دهید با تشکر

 265. پشت کنکور می‌گه:

  سلام و عرض تشکر بابت زحمات شما
  میخواستم بگم در قسمت دانلود سوالات آزمون تخصصی ۱۳۹۱ گروه علوم پایه تمام رشته های شیمی هست به جز شیمی کاربردی
  اگه میشه زحمت این رشته رو هم بکشید
  با تشکر

 266. مریم می‌گه:

  پاسخ ها رو نمیزارید؟

 267. محمدرضا می‌گه:

  بسمه تعالی
  با سلام و احترام:
  محبت کنید؛ پاسخ تشریحی سوالات دکتری برق- قدرت ۹۱و ۹۰ را در اسرع وقت بر روی پایگاه قرار دهید.

  باسپاس فراوان

 268. زهرا می‌گه:

  سلام و خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخیلی ممنون از سایت خوبتون
  فقط تو رو خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخدا سوالات ربنامه ریزی درزسی رو هم بذارید هر دو سال ۹۰ و ۹۱ تووووووووووووووووووووورو خدا
  خخخخخخخخخخخخخخخواهش میکنم دیگه فرصتی نمونده

 269. نسیم می‌گه:

  با سلاک مدتها است در سایت نوشتید دانلود سوالات زیست شناسی به زودی اگه قصد گذاشتن سوالات رو ندارید لطفا وعد ندید من چندید بار درخواست کردم و خواهش کردم سوالات سیستماتیک گیاهی رو بذارید اما خبری نیست.

  سلام
  متأسفانه فعلا تنها همین گرایش هایی که قرار داده شده است موجود می باشد.
  http://phdtest.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-91/

 270. sima می‌گه:

  سلام
  ممنون بابت ارائه پاسخ های کلیدی رایگان
  پاسخ کلیدی سوالات “استعداد تحصیلی” گروه کشاورزی و منابع زبیعی موجود نیست؟
  ممنون میشم اونم در سایت قرار بدید

  با تشکر

 271. سلام می‌گه:

  لطفا راهنمایی بفرمایید سوالات و کلید آزمون رشته گیاهان دارویی رو از کجا می تونم دانلود کنم. با سپاس فراوان
  (اگر امکانش هست برام ایمیل کنید)

 272. محسن می‌گه:

  لطفا جواب کلیدی سوالات برق قدرت را هم ارائه کنید.
  ممنون

 273. نگار می‌گه:

  مثل همیشه ممنون و دعاگو خواهیم بود اگر در این زمان کم باقیمانده، کلید سوالهای اختصاصی (رشته کشاورزی) را هم بگذارید. باور کنید خیلی تلاش کردم ولی نتوانستم پیدا کنم.با تشکر

 274. زهرا می‌گه:

  با سلام . لطفا سوالات زیست (تکوین جانوری) را هم بگذارید.

 275. sima می‌گه:

  سلام
  ممنون بابت ارائه پاسخ های کلیدی رایگان
  پاسخ کلیدی گروه کشاورزی و منابع زبیعی موجود نیست؟
  ممنون میشم اونم در سایت قرار بدید

  با تشکر

 276. ز می‌گه:

  سلام خواهش می کنم سوالات فیزیولوژی گیاهی را نیز بگذارید . با تشکر

 277. ریاحی می‌گه:

  اگر لطف کنید سوالات کلیه گرایشهای رشته ی جغرافیا هم در سایت بزارید ممنون میشم

 278. افشار می‌گه:

  سلام خیلی ممنون از سایت خوبتون
  اگه میشه سوالات و پاسخنامه دکتری جغرافیاوبرنامه ریزی شهری رو هم تو سایتتون قرار بدین خیلی ممنون

 279. وطن‌خواه می‌گه:

  باسلام:قبل از هرچیز ازاین صفحه مفیدوخوبتان تشکر میکنم.الان درحال تحصیل دررشته تحقیقات آموزشی که زیرمجموعه علوم تربیتی۱هست دردانشگاه فردوسی تحصیل میکنم.متاسفانه دکتری این رشته درایران نیست وباتوجه به علاقه شدیدم به این رشته نمیدونم برای دکتری چی بخونم .روانسنجی رو دوست دارم اما میگن این رشته ریاضی زیاد داره و مهمتراینکه ۲تاسوال خیلی مهم دارم:اول اینکه چه کتابهایی رو مطالعه کنم که وقتی دردکتری قبول شدم ازبچه‌های دیگه کم نیارم چون فرصتی برای مطالعه نیست و بایدهمپای دانشجویان دیگه پیش رفت و دوم اینکه:منابع دکتری این رشته چی هستند؟و لطف کنید اطلاعاتی درمورد سوالات استعداد،منابع و…وعلی الخصوص مصاحبه دکتری مطالب پیوسته‌ای را درسایت قرار بدید.براتون آرزوی سلامتی و بهروزی دارم.

 280. رسول می‌گه:

  سلام
  الان ۳ماهه سوالات زیست نیومد لطفا مرحمت نمایید
  خواهش می کنم

  سلام
  از بخش موضوعات در منوی سمت راست آزمون دکتری سراسری و دانلود سوالات را انتخاب کنید.

 281. بابی می‌گه:

  سلام.چنانچه لطف کنید و سوالات دکتری علوم مرتع را برای اینجانب میل کنید ممنون میشم

 282. محمد می‌گه:

  سلام
  اگه امکانش هست سوالات آزمون دکتری مهندسی کشاورزی-آب (گرایش آبیاری و زهکشی) رو برام بفرستید

 283. سمیه می‌گه:

  باسلام و خسته نباشید، ببخشید میشه جواب تشریحی سوالات رشته شیمی معدنی سال۹۱ رو واسم ایمیل کنید یا اینکه تو سایت بذارید.با تشکر فراوان

  سلام
  متأسفانه چنین امکانی برای ما وجود ندارد.

 284. zahra می‌گه:

  باعرض سلام میشه لطف کنید بگید به زودی یعنی کی؟ اصلا فراره قبل امتحان یا…..

  سلام
  با عرض شرمندگی یعنی حداکثر تا آخر بهمن ماه.

 285. نیکا می‌گه:

  با سلام خواهشمند است کلید سوالات روانشناسی را بگذاریدبا تشکر

 286. ز می‌گه:

  با سلام ممکن است سوالات فیزیولوژی گیاهی را نیز بگذارید . با تشکر

 287. امیر می‌گه:

  لطفا سوالات شیمی کاربردی سال ۹۱ رو هم بزارین

 288. سمیه می‌گه:

  من همه سایتهارو سر زدم ولی سایت شما از همشون بهتره، واقعا دستتون درد نکنه

 289. محبوبه می‌گه:

  سلام
  پس کی سوال و جوابهای مهندسی مواد رو روی سایت میزارید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 290. ثریا می‌گه:

  آیا براتون امکانش هست که سوالات زمین شناسی گرایش پترولوژی رو سایت بزارین؟ خواهشا

 291. رامیس می‌گه:

  با سلام
  لطفا پاسخ سوالات نخصصی دکترای ریلضی کاربردی را بزارید

 292. فرهاد می‌گه:

  با سلام
  لطفا سوالات رشته باغبانی (میوه کاری) روی سایت قرار دهید

 293. طاهره می‌گه:

  سلام

  لطفا سوالات و پاسخنامه مهندسی پزشکی رو هم روی سایت قرار بدین

 294. ل. خدامی می‌گه:

  باسلام و خسته نباشید. من پاسخ کلیدی آزمون دکتری مجموعه فلسفه سال ۹۰ و ۹۱ را می خواهم. کجا می تونم دانلود کنم؟

 295. ز می‌گه:

  لطفا سوالات سوالات فیزیولوژی گیاهی را نیز بگذارید . با تشکر

 296. حجت می‌گه:

  سلام
  لطفا سوالات دکتری تربیت بدنی گرایش بیومکانیک ورزشی رو تو سایتتون بذارید.
  با تشکر از لطف شما

 297. a185 می‌گه:

  با سلام
  جای سوالات مهندسی شیمی خالیه
  لطفا سوالات مهندسی شیمی رو هم تو سایت قرار بدین
  با تشکر

 298. shahrzad می‌گه:

  سلام حدوده دو ماه بیشتره نوشتید دانلود سوالات زیست شناسی بزودی!!!لطفا مرحمت فرمایید

  سلام
  اینجا را ببینید
  http://phdtest.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-91/

 299. حسن می‌گه:

  سلام سوالات دکتری مهندسی شیمی را کی در سایت قرار می هید؟اگر ممکن هستش برام میل کنین

 300. ز می‌گه:

  با سلام لطفا سوالات سوالات فیزیولوژی گیاهی را نیز بگذارید . با تشکر

 301. بهاره نوحی می‌گه:

  با سلام وبسیار ممنون از سایت بسیار خوبتون
  لطفا دانلود پاسخ نامه های دروس تخصصی را هم در سایت قرار دهید .

 302. جمال می‌گه:

  سلام
  لطف می کنید سوالات تاریخ اسلام و پاسخ نامه تشریحی زبان و استعداد تحصیلی را بذارید؟

 303. مهدی می‌گه:

  با سلام
  اگر ممکن است سوالات کنکور دکتری ساخت و تولید سال ۹۱ را برام ایمیل کنید.
  با تشکر از لطفتون.

 304. roz می‌گه:

  سلام
  با تشکر فراوان
  میشه خواهش کنم سوالات دکتری آب رشته عمران را هم بذارین

 305. hamidreza می‌گه:

  با سلام و احترام
  شما خودتان هم جای ما بودید شدیداً ناراحت می شدید. مستحضرید که سوالات زبان امسال استاندارد نبودند اگر شما پاسخنامه مطمئنی در اختیار داوطلبان می گذاشتید بسیار سپاسگزار هم می شدیم. ولی متاسفانه چند ماه است که تیتر بزودی می زنید و هیچ خبری نیست. و ازمون نزدیکتر شده است. ما به شما و سایت شما اعتماد کردیم و گر نه هیچ انتظاری از شما نداشتیم. این درخواست که جایی برای حذف کردن و یا جواب ندادن ندارد.؟

  سلام
  ما داریم تلاش خود را می کنیم و از تأخیر ایجاد شده هم عذر میخواهیم.

 306. paniz می‌گه:

  با سلام
  لطفا سوالات دکتری شهرسازی و پاسخنامش رو هم روی سایت بذارید
  با تشکر

 307. زهرا می‌گه:

  با سلام
  سوالی داشتم:
  کی کلید وسوالای رشته مشاوره را می زارین رو سایت؟با تشکر فرررراوووان

  سلام
  متأسفانه فعلا برنامه ای برای این امر نداریم.

 308. hamidreza می‌گه:

  سلام
  لطفاً به من بگید چرا نظر منو حذف کریدن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  من جواب میخوام. لطفاً جواب بدین.

  سلام
  شما نظر نمی گذارید. توهین می کنید. همین.
  ما می دانیم که قولی داده ایم و می دانیم که بدقولی کرده ایم اما ما هم مشکلات خود را داریم و تلاش می کنیم در اولین فرصت ممکن بهترین خدمات را به داوطلبان عزیز تقدیم کنیم. اما بهتر است به یکدیگر احترام بگذاریم.

 309. صادق می‌گه:

  سلام خسته نباشید
  معدل بالایی ۱۷ارشد و لیسان بالایی ۱۶ برا دکتراوضیعتی خوبی داره ؟

  سلام
  از نظر معدل مشکلی نخواهید داشت.

 310. زهرا می‌گه:

  خیلی ممنون از اینکه جواب میدین
  معدل دانشگاه علامه طباطبایی ضریب هم داره؟

  بله اما جزییات آن رسما اعلام نمی شود.

 311. f می‌گه:

  سلام پس این سوالات زیست شناسی چرا نیومد؟؟؟

 312. زهرا می‌گه:

  با سلام و خسته نباشید
  می خواستم بدونم صحت داره که معدل بعضی از دانشگاههابرا دکتراضریب دارند؟

  سلام
  بله . البته محدود است.

 313. نرگس می‌گه:

  با سلام و خسته نباشید. می خواستم خواهش کنم اگر امکان داره سوالات زمین شناسی گرایش اقتصادی رو بزنید تو سایت یا خداقل برام میل کنید. و همین طور پاسخنامه زبان عمومی ها رو هم بذارید
  ممنون

 314. نگار می‌گه:

  با سلام و خسته نباشید.
  لطفا پاسخ سوالات آزمون دکتری شیمی تجزیه۹۱ را مرحمت فرمایید.
  با تشکر فراااااااااااااااااااااوان

 315. محمدرضا می‌گه:

  بسمه تعالی
  با سلام و احترام:
  محبت کنید؛ پاسخ تشریحی سوالات دکتری برق- قدرت ۹۱و ۹۰ را در اسرع وقت بر روی پایگاه قرار دهید.

 316. زهرا می‌گه:

  سلام خسته نباشید.
  خواهشششششش می کنم سوالات دکترای مشاوره را مثل بقیه رشته ها هم بزارین رو سایت.

 317. صادق می‌گه:

  سلام
  آیا کسی که ارشد آموزش محور هست برا دکترا مشکل داره؟ خواهش می کنم جواب بدین.

  -

  سلام
  باید این ضعف را با ارائه مقاله جبران کنید.
  اگر مقاله داشته باشید مشکلی نخواهد بود.

 318. نازنین می‌گه:

  مدیر محترم مدیر خوب مدیر گرامی توروخدااااااااااااااااااااااا پاسخ نامه استعداد کشاورزی و پاسخ نامه زبان ۹۰ و ۹۱ رو بذارین

  فعلا برنامه ای برای تکمیل این بخش نداریم.

 319. بهار می‌گه:

  سلام، چرا پاسخ سوالات استعداد تحصیلی کشاورزی را نگذاشتید
  در ضمن اگر ممکن است که سوالات تخصصی مکانیک ماشینهای کشاورزی را هم بگذارید
  با تشکر فراوان

 320. SEYED می‌گه:

  لطفاسوالات تخصصی برق میدان جهت دانلود

 321. حجت می‌گه:

  سلام
  می خواستم در صورت امکان سوالات دکتری بیومکانیک ورزشی ۹۱ رو برام بفرستید.
  با تشکر از لطف شما

 322. ثریا می‌گه:

  سلام
  میشه سوالات دکتری ۹۱ رشته زمین شناسی گرایش پترولوژی رو هم تو سایت بذارین.
  ممنون و سپاس گذار

 323. دریا می‌گه:

  با سلام
  لطفا سوالات مدیریت آموزشی را هم قرار بدهید.
  باتشکر

 324. دکتری... می‌گه:

  سلام آقای مدیر
  خسته نباشید
  واقعا دیگه نمی دونم چطوری ازتون خواهش کنم سوالات آزمون بیماری شناسی گیاهی۹۰ و۹۱ روسایت بزنید!

  سلام
  همانطور که قبلا گفتیم متأسفانه برنامه ای برای درج رشته های جدید در آینده نزدیک نداریم.

 325. زهرا می‌گه:

  لطفا سئوالات ازمون دکتری اموزش زبان انگلیسی ۹۱ را نیز در سایت قرار دهید. یک دنیا ممنون

 326. محبوبه می‌گه:

  باسلام لطفا سوال و جوابهای مهندسی مواد را هم روی سایت قرار دهید ممنون

 327. لیلا می‌گه:

  با سلام . مدیر محترم پاسخ سوالای استعداد کشاورزی تو لیست پاسخ سوالات نیست.بخدا ۶ ماهه من دارم ازتون خواهش میکنم کلید سوالات استعداد کشاورزی رو بذارین

  سلام
  فعلا برنامه ای برای تکمیل این بخش نداریم.

 328. فاطمه می‌گه:

  با سلام و تشکر از شما.
  لطفا سوالات آزمون دکتری میوه کاری را در سایت قرار دهید.

 329. ز می‌گه:

  با سلام لطفا سوالات فیزیولوژی گیاهی (و پاسخنامه) متشکر بسیار زیاد

 330. جوشنی می‌گه:

  لطفا سوالات شیمی کاربردی سال ۹۱

 331. mahdia می‌گه:

  با سلام ممنون از مطالب خیلی خوبتون یه کم از استرسهام کم شد.بازم مرسی.خیر ببینیت

 332. hamidreza می‌گه:

  با سلام
  لطفاً پاسخنامه زبان را مرحمت فرمایید.
  لطفاً پاسخنامه زبان را مرحمت فرمایید.
  لطفاً پاسخنامه زبان را مرحمت فرمایید.
  لطفاً پاسخنامه زبان را مرحمت فرمایید.
  لطفاً پاسخنامه زبان را مرحمت فرمایید.
  لطفاً پاسخنامه زبان را مرحمت فرمایید.
  لطفاً پاسخنامه زبان را مرحمت فرمایید.
  لطفاً پاسخنامه زبان را مرحمت فرمایید.
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  -

  سلام
  فعلا برنامه ای برای تکمیل این بخش نداریم.

 333. نازنین می‌گه:

  با سلام . مدیر محترم پاسخ سوالای استعداد کشاورزی تو لیست پاسخ سوالات نیست.

 334. shahrzad می‌گه:

  سلام کلید سوالات زبان عمومی وجود ندتره یا من نمیتونم پیدا کنم؟در ضمن حدود زمان توزیع کارت ورود به جلسه چه زمانی است؟با تشکر

  سلام
  هنوز بر روی سایت قرار داده نشده است.
  دو سه روز قبل از برگزاری آزمون است.

 335. علی می‌گه:

  با سلام و عرص تشکر از خدمات شما
  لطفا نمونه سوالات ازمون دکتری رشته الهیات گرایش علوم قران وحدیث را برام ایمیل کنید متشکرم

 336. شکوفه می‌گه:

  سلام حتما باید هر روز نظر بزاریم تا رسیدگی بشه. خواهش میکنم کلید سوالات دکتری رشته شیمی معدنی رو هر چه زودتر تو سایتتون بزارین مر۳۰٫

  سلام
  همانطور که گفته ایم متأسفانه برنامه ای برای کلید سوالات تخصصی نداریم.

 337. hamidreza می‌گه:

  با سلام
  ضمن تقدیر و تشکر لطفاً پاسخنامه زبان را مرحمت فرمایید

 338. رضا می‌گه:

  دوستان آیا پاسخ نامه یا در واقع همان کلید سوالات دکتری ۹۱ موجود است؟ آیا سازمان سنجش کلید ها را منتشر کرده است؟

 339. ابوطالبی می‌گه:

  با سلام اگه ممکنه سوالات دکتری کامپیوتر-نرم افزار رو هم بزارین با تشکر

 340. S.R می‌گه:

  با سلام
  میشه خواهش کنم نمونه سوالات دکتری علوم کامپیوتر رو هم در سایت قرار بدید؟
  ممنون

 341. marjan می‌گه:

  salam mishe khahesh konnam k soalay doctoray alodegi mohite zistam bezarid?

 342. yalda می‌گه:

  سلام. چرا سوالات تاریخ ایران اسلامی را نمیذارید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  البته ممنون میشیم اگر این کارو انجام بدید.

 343. ز می‌گه:

  با سلام خواهشمند است سوالات فیزیولوژی گیاهی را نیز در سایت بگذارید متشکرم

 344. خیلی مهم می‌گه:

  کلید سوالات زبان استعداد تحصیلی گروه کشاورزی آماده نشد؟ کمتر از دو ماه به کنکور مونده.

 345. شکوفه می‌گه:

  سلام مدیر محترم سایت حداقل کلید اولیه ی سوالات دکترای شیمی معدنی ۹۱ رو تو سایتتون بزارین. ممنون از لطفتون

 346. احمد رضا می‌گه:

  سلام.واقعا از سایتتون ممنون واسه در اختیار گذاشتن رایگان سوالات.اگه میشه یه لطفی هم کنید سوالای مکانیک-بیومکانیک رو هم بزارید.نه کتابی هست نه جایی که بشه اینارو گیر آورد.اگه این کارو کنید یه دنیاااااا ممنونتون یشم.

 347. مریم می‌گه:

  سلام.با تشکر از سایت خوبتان
  لطفا کلید سوالات دکتری فیزیک و زبان عمومی و استعداد تحصیلی را در سایت خود قرار دهید.ممنون

 348. محبوبه می‌گه:

  سلام
  باتشکر ازاطلاع رسانی ها و سایت خوبتان
  لطفا نمونه سوالات تخصصی دکترای معماری را نیز برای دانلود در سایت بگذارید
  باسپاس

 349. شکوفه می‌گه:

  سلام تا امتحان دکترا ۲ ماه مونده لطفا کلید سوالات آزمون سراسری ۹۱ رشته شیمی معدنی رو تو سایتتون قرار بدین. ممنون.

  سلام
  متأسفانه برنامه ای برای کلید سوالات تخصصی نداریم.

 350. مریم می‌گه:

  سلام
  لطفاسوالات مهندسی مکانیک رو با پاسخنامه تشریحیش در سایتتون بذارید ممنون از سایت بسیار خوبتون

 351. hengame می‌گه:

  با سلام و خسته نباشید.لطفا سوالات و کلید دکتری مشاوره و راهنمایی سال ۹۰و۹۱ را هم رو سایت بذارید.ممنمون از لطف شما

 352. arezoo می‌گه:

  سلام اگه امکانش هست کلید سوالات دکتری سال ۹۱ رشته علوم مرتع را و همچنین کلید سوالات استعدا تحصیلی را هم قرار دهید ممنون

 353. جوشنی می‌گه:

  بیزحمت سوالات دکتری شیمی کاربردی سال ۹۱ را در سایت بگذارید

 354. ملیسا می‌گه:

  با سلام سوالات گروه هنر ؟

 355. علی می‌گه:

  با سلام و خسته نباشید اگه میشه لطف کنید و بر من منت بگذارید و سوالات ادیان و عرفان را هم روی سایت قرار دهید
  با شکر

 356. خیلی مهم می‌گه:

  با سلام. پس این پاسخ نامه ی کلیدی سوالات عمومی ۹۱چی شد؟

  سلام
  قطعا تا فردا انجام خواهد شد.

 357. مریم می‌گه:

  سلام
  چرا سوالات اختصاصی رشته صنایع غذایی گرایش تکنولوژی را نمیذارید از هر گروهی گذاشتین الا گروه کشاورزی.بخدا که هیچ جاشانس ندارم من.خواهش میکنم بذارید.ممنون

 358. لیلا می‌گه:

  با سلام. هفته گذشته فایل pdf سوالات آزمون آلودگی محیط زیست رو از شما در خواست کردم ولی جوابی از شما نشد. در هر صورت بنده الان این سوالات رو دارم و اگر شما محبت بفرمایید و فقط کلید سوالات آزمون سال ۹۱ رو برام ایمیل کنید؟
  با تشکر.

  سلام
  متأسفانه ارائه کلید سوالات تخصصی در توان مجموعه نیست. اگر شما تمایل دارید سوالات را به ما ایمیل فرمایید تا در دسترس سایر دوستان نیز قرار گیرد.

 359. تمنا می‌گه:

  سلام دیگه نزذیک امتحانیم پاسخ سوالات روکه می زاریدروسایت؟

  سلام
  این هفته قرار داده خواهد شد.

 360. sekineh می‌گه:

  لطفا سؤالات رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری را هر چه زودتر در سایت قرار دهید

  • sekineh می‌گه:

   سلام ، آیا امیدی هست به اینکه شما سؤالات دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری را بگذارید ، لطفا به سؤالم پاسخ دهید

   سلام
   خیر. متأسفانه فعلا برنامه ای برای رشته های دیگر نداریم.

 361. پرستا می‌گه:

  امکان دانلود سوالات زبان عمومی سال ۹۰ و ۹۱ برای من وجود نداره و error میده …دوستان ایا شما به این مشکل برخوردید؟؟؟

  ممنون میشم اگر کسی دانلود کرده برای من میل کند

  با سپاس فراوان

 362. پرستا می‌گه:

  سلام و خسته نباشید
  ممنون میشم گه امکانش هست سئوالات آزمون ۹۱و ۹۰ آلودگی محیط زیست از گزوه منابع طبیعی رو هم برای دانلود بزارین.

 363. m.k می‌گه:

  مدیر محترم سایت
  پس اگه امکانش هست سوالات دکتری سراسری ۸۹ و۹۰ رشته ها رو منتشر کنید.
  سایت کاملا مفید و فعالی رو دارین
  با تشکر

 364. m.k می‌گه:

  سلام
  امکانش هست که سوالات دکتری آزاد ۹۰ و ۹۱ را هم
  منتشر کنید؟؟؟با توجه به اینکه وقت زیادی تا آزمون نمونده
  ،ممنون میشم

  سلام
  متأسفانه با توجه به تغییر نوع سوالات قصد انجام این کار را نداریم.

 365. حکمتی می‌گه:

  سلام
  پاسخنامه سوالات رو هم میشه منتشر کنید؟

  سلام
  پاسخنامه سوالات عمومی منتشر خواهد شد.

 366. zahra می‌گه:

  با سلام و خسته نباشید و تشکر از سایت خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخیلی خوبتون
  ممنون میشم اگر لطف کنین و سوالات برنامه ریزی درسی رو هم به سایت مبارک اضافه کنید تا داوطلبان این رشته هم سود ببرند! با تشکر

 367. zeinab می‌گه:

  سلام
  لطفا سئولات آموزش زبان انگلیسی راهم روی سایت قرار دهید

 368. وحید می‌گه:

  سلام اگه امکان داره کلید سوالات تخصصی فیزیک۹۱ رو بزاریید.با تشکر

 369. احسان می‌گه:

  سلام
  میتونم بپرسم پس کی سوالات مهندسی شیمی (کلیه گرایشها) را روی سایت قرار میدید؟
  تشکر

  سلام
  متأسفانه با توجه به حجم کاری دست کم یک ماه دیگر انجام خواهد شد.

 370. elham می‌گه:

  باسلام. بچه ها پیشنهادتون واسه نظریه های آموزش برای روانشناسی تربیتی چه کتابائیه؟

 371. خیلی مهم می‌گه:

  با سلام.اگه میشه هر چه زودتر کلید سوالات عممومی را بر روی سایت قرار دهید. با تشکر.

  سلام
  حتما.
  خبرهای خوبی برایتان داریم.

 372. احمدی می‌گه:

  یا سلام
  میشه لطف کنید سوالات نانوشیمی و فیتوشیمی رو که زیر مجموعه شیمی هستن در سایتتون قرار بدین
  با تشکر

 373. مهسا می‌گه:

  با عرض سلام
  یک سوال تکراری که جواب داده نشدو یک سوال جدید از حضورتان دارم.
  ۱)لطفا منایع آزمون مدیریت صنعتی را با ذکر نویسندگان در سایت اعلام کنید.
  ۲)لطفا عنوان مجلات خوب و مورد نیاز جهت بروز بودن و آمادگی برای مصاحبه دکتری را در اختیار قرار دهید.
  با یک دنیا تشکر

  سلام
  متأسفانه مشاوره تخصصی سایت هنوز راه اندازی نشده است.

 374. ابوالفضل می‌گه:

  با سلام
  آیا در زمان ویرایش اطلاعات امکان تغییر رشته امتحانی است؟

  سلام
  ممکن است اما قطعی نیست. قبلا این امکان نبود ولی در آزمون های اخیر معمولا این امکان وجود داشته است.

 375. elham می‌گه:

  چرا جوابمو نمیدین؟مقدور نیست؟

  امروز حضورا به سازمان سنجش مراجعه کردیم.
  رشته روانشناسی تربیتی حذف نشده است و باید همان منابع رشته خود را بخوانید.
  البته طرح ادغام آزمون آن با روانشناسی وجود دارد اما اجرایی نشده است.

 376. علی می‌گه:

  با تشکر
  لطفا منابع روانشناسی تربیتی بعد از اعمال تغییرات سازمان سنجش رو اعلام کنید باور کنید با این فرصت کمی که تا آزمون دکتری مونده ما هنوز نمی دونیم باید چی بخونیم خواهش می کنم این مساله رو پیگیری کنید من برای چندمین باره که این درخواست رو ازتون دارم. سازمان سنجش هم پاسخگو نیست تمام شماره هاش فرمالیته ست جواب نمیدند میتونید خودتون امتحان کنید.

  امروز در راستای انجام وظیفه خود به طور ویژه برای پاسخ به این سوال به سازمان سنجش مراجعه کردیم.
  به گفته مسئولین رشته روانشناسی تربیتی حذف نشده است و باید همان منابع رشته خود را بخوانید.
  البته طرح ادغام آزمون آن با روانشناسی وجود دارد اما اجرایی نشده است.

 377. نوشین می‌گه:

  با عرض سلام و تشکر از سایت خوبتون، لطفا سوالات تخصصی مهندسی شیمی(کلیه گرایش ها) ۹۱ را اگر امکان دارد در سایت قرار دهید.

 378. شیما می‌گه:

  تاریخ ثبت نام دانشگاه فردوسی واحد بین الملل سال ۹۲ ,کسی میدونه کی هست؟

 379. جوشنی می‌گه:

  سلام
  بیزحمت سوالات تخصصی دکتری شیمی کاربردی را هم در سایت قرار دهید

 380. قاسم می‌گه:

  با سلام لطفا سوالات آزمون دکترای ۹۱ ادبیات فارسی را همراه با کلید در سایت بذارید.

 381. امیر می‌گه:

  سلام، لطفا سوالات تخصصی مهندسی مواد و متالورژی سال ۹۱ را نیز روی سایت قرار دهید.

 382. وحید می‌گه:

  سلام.اگه میشه کلید سوالات تخصصی فیزیک ۹۱ رو رو سایت بزارید.ممنون

 383. مینو می‌گه:

  با سلام ممنون از زحماتتون لطفا سوالات عمران آب آزاد ۹۰ و۹۱ رو هم بگذارید. بازم تشکر میکنم

 384. نازنین می‌گه:

  سلام خسته نباشین. کلید استعداد تحصیلی کشاورزی رو قول داده بودید میذارین

  سلام
  تا آخر هفته ارائه خواهد شد.

 385. elham می‌گه:

  درخواست تکراری من از شما پیگیری منابع روانشناسی تربیتی بعد از اعمال تغییراته.۱ دنیا سپاس

 386. حبیب می‌گه:

  سلام
  اگه امکانش هست سئوالات آزمون ۹۱ آلودگی محیط زیست از گزوه منابع طبیعی رو هم برای دانلود بزارین

 387. لیلا می‌گه:

  چرا در علوم پایه سوالات همه گرایش های شیمی رو گذاشتید، به جز شیمی کاربردی؟؟؟
  به خدا ثواب داره!

 388. فیروه می‌گه:

  لطفا سوالات آزمون دکترا آزاد سال ۹۰ و۹۱ را برای داتلود بگذارید

 389. وحید می‌گه:

  با سلام.اگه اطلاعاتی در مورد تاریخ ثبت نام مجدد از داوطلبینی که در مرحله قبل ثبت نام کنکور دکتری۹۲ موفق به ثبت نام نشدن دارید لطفا بفرمایید.ممنون

  سلام
  فعلا زمانی اعلام نشده است.
  از طریق خبرنامه به موقع مطلع تان خواهیم کرد.

 390. مهدی می‌گه:

  با عرض سلام و خسته نباشید اگه امکانش هست سوالات تخصصی مهندسی معدن- گرایش استخراج دکترای سال۹۰ و ۹۱ را تو سایت قرار دهید.

 391. محسن می‌گه:

  سلام دستتون درد نکنه اگر ممکنه سوالات تخصصی دکترای مدیریت آموزش را بذارید . بای

 392. elham می‌گه:

  باسلام. این سؤال برام پیش اومده که از این همه کار مفید چی عایدتون میشه؟ آیا از جایی ساپورت میشین؟

  سلام
  درآمد ما از طریق همین آگهی هایی است که روی سایت قرار گرفته است.

  • elham می‌گه:

   در هر صورت دمتون گرم…اگه سایت شما نبود خیلی سردرگمی ما بیشتر میشد. درخواست تکراری من از شما پیگیری منابع روانشناسی تربیتی بعد از اعمال تغییراته.۱ دنیا سپاس

 393. لیلی می‌گه:

  سلام ممکنه سوالات دکترای محیط زیست را بزارین مرسی

 394. وحید می‌گه:

  سلام.اگه امکان داره سوالات تخصصی فیزیک سال ۹۰ رو روسایت بزاریید.ممنون

  سلام
  سوالات سال ۹۰ از منابع غیر تخصصی بود و کاربرد خاصی ندارد.

 395. صدرا می‌گه:

  با سلام
  ممنون می شوم سوالات دکترای نانو مواد ۹۱ ایمیل کنید
  با تشکر

 396. مهدی می‌گه:

  با عرض سلام و خسته نباشید اگه امکانش هست سوالات تخصصی تربیت بدنی همراه با سوالات آمار دکترای سال ۹۱ را تو سایت قرار دهید.
  ممنون از لطفتون

 397. مریم می‌گه:

  با عرض سلام و خسته نباشید.
  خواهش میکنم سوالات اختصاصی صنایع غذایی گرایش تکنولوژی را هم همراه پاسخنامه بر روی سایت قرار دهید. بازم خواهش میکنمو ممنون

 398. وکیل می‌گه:

  سلام. چند بار کامنت گذاشتم ولی کسی جواب نداد. لطفا یکی از رتبه های برتر جزا و جرم شناسی دکترا رو بهم معرفی کنید.

  سلام
  متأسفانه این امکان برایمان وجود ندارد.

 399. دکتری... می‌گه:

  سلام
  من جند باره کامنت میذارم ولی…
  خواهش میکنم سوالای بیماریشناسی گیاهی ۹۰و۹۱ را هم رو سایت بذارید
  با تشکر

 400. sahar می‌گه:

  سلام
  اگه براتون امکان داره پاسخ نامه دفترچه فیزیک رو برام ایمیل کنید.مرسی

 401. زینب می‌گه:

  سلام ممکنه سوالات دکتری علوم کامپیوتر را نیز بگذارید

 402. sanin می‌گه:

  لطف پاسخ سؤالات دکتری الکترونیک راهم قراردهید

 403. sanin می‌گه:

  لطفا سؤالات دکتری کآرآفرینی هم قرار دهید.
  باسپاس فراوان

 404. علی می‌گه:

  باسلام
  لطفا سوالات جغرافیا و برنامه ریزی روستایی را در سابت قرار دهید.
  باتشکر فراوان.سرافراز باشید

 405. مجید می‌گه:

  با سلام لطفا سوالات دکتری فوتونیک را هم بگذارید واستعداد تحصبلی مربوط به سال ۹۰با تشکر

 406. زهرا می‌گه:

  سلام لطفا کلید سوالات را هم روی سایت بگذارید

 407. سحر می‌گه:

  لطفا سوالات دکترای ۹۱ رشته تاریخ را بذارید

 408. nasser می‌گه:

  باسلام وادای احترام سایسته.لم یشکرالمخلوق لم یشکرالخالق.همین را بگویم فارغ تحصیل۷۶ارشدهستم وقبولی بعدازاینهمه سال درکنکور۹۰را مدیون محبتهای بی چشمداشت شما میبینم.انصافا شریف وبزرگوارید.ممنون وسپاس بی پایان

  با سلام و سپاس
  موفق و پیروز باشید.

 409. شادی می‌گه:

  لطفاذ سولات شهرسازی دکتری بذارید

 410. رعنا می‌گه:

  لطفاً سوالات تخصصی مهندسی پلیمر ۹۱ را بگذارید

 411. سید علی می‌گه:

  باتشکر اززحمات شما لطفا سوالات مدرسی معارف را درج بفرمایید

 412. امید سعیدی می‌گه:

  سلام
  لطفا سوالات مهندسی معدن دکتری را رو بگذارید اگر ممکنه.
  با تشکر

 413. مهراد می‌گه:

  با عرض سلام ،لطفا سءوالات رشته ی ادبیات فارسی را هم عنایت فر مایید. با تشکر .

 414. ترانه می‌گه:

  لطفا سوالات مهندسی هسته ای – پرتوپزشکی رو هم بذارید.ممنون

 415. tahere می‌گه:

  سلام
  اگه امکان داره پاسخ سوالات رو هم تو سایت بذارین یا اگه گذاشتین کدوم قسمته؟

  سلام
  به زودی پاسخ کلیه سوالات عمومی گذاشته خواهد شد.

 416. وحید می‌گه:

  با سلام وتشکر از تلاش شما دوستان محترم
  اگه امکان داره کلید جوابهای زبان و استعداد تحصیلی و دروس تخصصی سال۹۱ دکتری فیزیک(۲۲۳۸)رو لطفا رو سایت بزارید.با تشکر

 417. پرستا می‌گه:

  سلام

  ممنون میشم سوالات دکتراآزاد رشته محیط زیست -آلودگی محیط زیست رو هم بزارید.

 418. الهه می‌گه:

  با سلام
  لطفا سوالات دکترای رشته آموزش زبان انگلیسی رو هم قرار بدید.
  با تشکر

 419. sadegh می‌گه:

  پاسخ سوالات رو هم لطفا بزارید دیگه
  یا اگه گذاشتید در کدام صفحه
  لطفا لینک

  پاسخ سوالات عمومی به زودی قرار داده خواهد شد.

 420. hosini می‌گه:

  با سلام واحترام
  لطفا سوالات شیمی معدنی دانشگاه آزاد را در سایت قرار دهید باتشکر

 421. زهرا می‌گه:

  لطفا سوالات دکترای آزموزش زبان انگلیسی را روی سایت قرار دهید.

  در ضمن از تلاش شما سایت خوبتان سپاسگذارم

 422. محسن می‌گه:

  رشته هوافضا همیشه مظلوم بوده
  لطفا سوالات تخصصی هوافضا-مکانیک پرواز رو هم بذارید
  ممنون

 423. حامد می‌گه:

  لطفا سوالات دکتری نانو فیزیک رو به همراه پاسخ نامه قرار دهید
  خیلی ممنون
  با سپاس فراوان ازدست اندرکاران سایت بسیار پرمحتوا و عالیتان

 424. مریم می‌گه:

  سلام. اگه سوالات اختصاصی رشته صنایع غذایی گرایش تکنولوژی را نیز بر روی سایت بذارید ممنون میشم. با تشکر از زحمات شما

 425. آرتین می‌گه:

  سلام
  خسته نباشید
  لطفاً اگر امکانش هست سئوالات دکتری رشته مددکاری اجتماعی سال۹۱و۹۰ رابا کلیدش بگذارید .اگر ممکن شد با یکی از قبولی های دکتری رشته مددکاری اجتماعی مصاحبه نمائید ترجیحاًیکی از قبولیهای که لیسانس و یا ارشدش مددکاری یا مرتبط نباشد .
  با تشکر

 426. جعفری می‌گه:

  سلام
  لطفا سوالات تخصصی کشاورزی-فیزیولوژی دام رو هم بذارید.
  با سپاس از شما

 427. نازنین می‌گه:

  سلام خسته نباشید مدیر محترم سایت.
  امکانش هست که استعداد تحصیلی کشاورزی ۹۰رو با کلیدش بذارین.سوالات استعدادتحصیلی کشاورزی ۹۱ اینجا هست اما کلیدش نیست

  سلام
  به زودی کلید همه سوالات عمومی قرار داده خواهد شد.

 428. راحله می‌گه:

  سلام با تشکر از زحمات شما. ممنون می شم سوالات مشاوره ۹۰ و ۹۱ رو بزارید. متشکرم

 429. فاطمه می‌گه:

  با سلام
  سوالات ادبیات فارسی؟

 430. ناظری می‌گه:

  سلام و عرض ادب
  سوالات تاریخ تاریخ ایران اسلامی رو هم اگه بذارید ممنون میشم

 431. آتیلا می‌گه:

  با سلام
  ضمن تشکر از زحمات شما دوستان، خواهشمندم سوالات ازمون تخصصی دکترای محیط زیست – آلودگی محیط زیست را نیز قرار دهید. با تشکر

 432. علیرضا می‌گه:

  سلام.خسته نباشید .اگه میشه سوالات جغرافیا رو بذارید

 433. نازنین می‌گه:

  با سلام اگه امکانش هست سوالات دکتری شیمی و حاصلخیزی خاک از گروه کشاورزی رو بذارین ممنون میشم . سوالات استعداد تحصلی کلیدش موجود نیست

 434. رزا می‌گه:

  با سلام
  اگر ممکنه کلید سوالات آزمون تخصصی علوم اجتماعی ۹۱ و ۹۰را هم تو سایت بگذارید.
  ممنونم از زحمتی که بابت این سایت میکشید.

 435. - می‌گه:

  با عرض سلام وخسته نباشید
  لطفا سوالات مجموعه علوم دامی اصلاح نژاد را هم بر روی سایت قرار دهید
  با تشکر فراوان

 436. عاطفه می‌گه:

  سلام لطفا پاسخنامه استعداد تحصیلی وزبان را در سایت بگذارید

  سلام
  به زودی این کار را انجام خواهیم داد.

 437. عاطفه می‌گه:

  سلام اگه ممکن هست سوالات دکترای کودکان استثنایی روهم بذارید

 438. هنگامه می‌گه:

  سلام باسپاس از سایت خوبتون اگه امکانش هست لطفا سوالات و جوابهای ازمون اموزش زبان انگلیسی رو هم بذارید.با سپاس

 439. مهسا می‌گه:

  سلام خسته نباشید و متشکر از کارتون
  لطفا سوالات معماری رو هم قرار بدید. سپاس گذار :)

 440. محمد می‌گه:

  با سلام. اگه امکان داره کلید پاسخ سوالات استعداد تحصیلی و زیان سال های ۹۰و ۹۱ را قرار دهید.

  سلام
  بله این کار را انجام خواهیم داد.

 441. sina می‌گه:

  سلام اگه امکان داشته باشه سوالات مکانیک ماشینهای کشاورزی سال ۱۳۹۱ رو هم بذارید ممنون میشم.
  ممنون از همه زحماتی که میکشید، واقعا سایت خوبی دارید.
  مرسی

 442. سعید ج می‌گه:

  کلید دکتری نفت و گاز۹۱ را ندارید؟
  lotfan be emailam dar sorate emkan befrestid.donya mamnon

 443. sirous می‌گه:

  با سلام اگه لطف کنید منابع ازمون دکترا زبانشناسی همگانی را برام ایمیل کنید ممنون میشم

 444. سعید می‌گه:

  با سلام
  ضمن تشکر از زحمات شما دوستان، خواهشمندم سوالات ازمون تخصصی دکترای مهندسی صنایع رنگ و مهندسی رنگ و چاپ را نیز قرار دهید. با تشکر

 445. علی می‌گه:

  با سلام
  چرا سوالات مجموعه کارآفرینی رو برای دانلود قرار نمیدید؟

  سلام
  به زودی خواهیم گذاشت.

 446. نسترن می‌گه:

  سئوال – اگر کسی از طریق استعدادهای درخشان از یکی از دانشگاهها پذیرش قطعی بگیرد سپس در طول مدت تحصیل(مثلا ترم دوم)مجله علمی پژوهشی به دلیلی( مثلا حسادت شخصی یکی از کارمندان ) از انتشار یکی از مقالات خود داری نماید در حالی که قبلا موافقت قطعی را اعلام کرده بوده است و بر همین اساس این شخص توسط دانشگاه پذیرفته شده است. آیا در روند ادامه تحصیلی این شخص خللی ایجاد خواهد شد. با تشکر از پاسخ متقنی که ارائه می نمایید. نسترن

  وقتی وارد دانشگاه شدید دیگر نمی توانند با چنین بهانه هایی از ادامه تحصیل شما جلوگیری کنند. خیالتان راحت!

 447. سما می‌گه:

  با سلام و احترام
  پاسخ سوالات مهندسی محیط زست آب و فاضلاب و استعداد تحصیلی را هم لطف کنید و بگذارید.
  با تشکر از سایت خوبتان

 448. ملیکا می‌گه:

  با سلام اگر ممکنه سئوالات آزمون دکتری نقشه برداری در گرایش فتوگرامتری و سنجش از دور را برای دانلود بگذارید
  و کلید استعداد تحصیلی فنی مهندسی
  با تشکر فراوان

 449. انارکی می‌گه:

  سلام
  لطفا اگر امکانش براتون وجود داره سوالات تخصصی گروه ترویج و آموزش کشاورزی رو هم روی سایت قرار بدهید.
  با سپاس

 450. فریبا می‌گه:

  سلام
  لطفا کلید سوالات رو هم روی سایت بذارید

 451. حسین می‌گه:

  با سلام
  لطفا نمونه سوالات کتری ۹۱ گروه مهندسی معدن ( اکتشاف معدن) رو هم در سایت قرار بدید
  با تشکر

 452. فرزانه می‌گه:

  با سلام اگه امکانش هست سوالات مجموعه زمینشناسی رو هم بزارید
  ممنون

 453. ehsan می‌گه:

  سلام
  لطفا سوالات دکتری رشته پترولوژی را رو سایت قرار دهید

 454. zei می‌گه:

  سلام لطفا سوالات دکترا فوتونیک روهم بذارید.
  خیلی ممنون از زحماتتون

 455. احسان می‌گه:

  با سلام
  لطفاً دفترچه آزمون مهندسی شیمی (گلیه گرایشها) را هم بذارید
  ممنون

 456. مهدی می‌گه:

  بیزحمت سوالات دکترای ادیان و عرفان را نیز در سایت بگذارید. مچکرم.

 457. سارا می‌گه:

  سلام اگه میشه مهندسی شیمی رو هم بزارید. ممنونم

  سلام
  به تدریج همه سوالات قرار داده خواهد شد.

 458. حمید می‌گه:

  با سلام
  اگه امکان داره نمونه سوالات آزمون دانشگاه آزاد را هم روی سایت قرار دهید به خصوص سوالات سال ۹۱

  سلام
  این کار را انجام خواهیم داد.

  • سحر می‌گه:

   ممنون از سایت عالی و مفیدتون اگر میشه پاسخ سوالات دکتری بیماری شناسی گیاهی ۹۱ و ۹۲ رو برام میل کنین حتی اگه پولی هم بود هزینشو میدم خیلی لازم دارم

درج نظر