سوالات

دانلود رایگان سوالات آزمون دکتری

۱) سوالات آزمون عمومی

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه علوم انسانی

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه فنی و مهندسی

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه ۱ علوم پایه

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه ۲ علوم پایه

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه ۳ علوم پایه

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه ۴ علوم پایه

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه کشاورزی و منابع طبیعی

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه هنر

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه علوم پزشکی ۱

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه علوم پزشکی ۲

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه دامپزشکی

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه زبان

دانلود سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۱۳۹۲

دانلود سوالات تست زبان انگلیسی (عمومی) خاص کنکور دکتری ۱۳۹۲

دانلود سوالات تست زبان انگلیسی عمومی کنکور دکتری ۱۳۹۱

دانلود سوالات تست زبان انگلیسی (عمومی) خاص کنکور دکتری ۱۳۹۱

دانلود سوالات زبان عمومی کنکور دکتری  ۱۳۹۰

دانلود کتاب رایگان زبان عمومی آزمون دکتری

دانلود دفترچه ثبت نام آزمون دکتری

 

2) دانلود سوالات استعداد تحصیلی کنکور دکتری:

دانلود سوالات تست استعداد تحصیلی ۱۳۹۳

دانلود سوالات استعداد تحصیلی گروه علوم انسانی دکتری ۱۳۹۳

دانلود سوالات استعداد تحصیلی گروه فنی مهندسی دکتری ۱۳۹۳

دانلود سوالات استعداد تحصیلی گروه ۱ علوم پایه دکتری ۹۳

دانلود سوالات استعداد تحصیلی گروه ۲ علوم پایه دکتری ۹۳

دانلود سوالات استعداد تحصیلی گروه ۳ علوم پایه دکتری ۹۳

دانلود سوالات استعداد تحصیلی گروه ۴ علوم پایه دکتری ۹۳

دانلود سوالات استعداد تحصیلی گروه کشاورزی دکتری ۱۳۹۳

سوالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری ۹۳ گروه هنر

سوالات استعداد تحصیلی  آزمون دکتری ۹۳ گروه علوم پزشکی ۱

سوالات استعداد تحصیلی  آزمون دکتری ۹۳ گروه علوم پزشکی ۲

سوالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری ۹۳ گروه دامپزشکی

سوالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری ۹۳ گروه زبان

 

دانلود سوالات تست استعداد تحصیلی ۱۳۹۲

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه علوم انسانی ۱۳۹۲

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه علوم پایه ۱۳۹۲

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه فنی و مهندسی ۱۳۹۲

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه کشاورزی ۱۳۹۲

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه زبان ۱۳۹۲

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه تربیت بدنی ۱۳۹۲

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه هنر ۱۳۹۲

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه پزشکی ۱۳۹۲

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه دامپزشکی ۱۳۹۲

 

دانلود سوالات استعداد تحصیلی آزمون نیمه متمرکز دکتری ۱۳۹۱

دانلود پاسخنامه گروه های فنی مهندسی ، علوم پایه و  انسانی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه علوم انسانی 

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه علوم پایه

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه فنی و مهندسی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه کشاورزی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه دامپزشکی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه پزشکی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه تربیت بدنی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه هنر

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه زبان

 

دانلود رایگان سوالات استعداد تحصیلی کنکور دکتری ۱۳۹۰

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه علوم انسانی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه علوم پایه

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه فنی و مهندسی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه کشاورزی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه دامپزشکی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه پزشکی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه تربیت بدنی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه هنر

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه زبان

 

 

 دانلود کتاب رایگان استعداد تحصیلی آزمون دکتری

 

 

3) دانلود سوالات آزمون تخصصی

گروه علوم انسانی:

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیای سیاسی)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیای سیاسی)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیا و برنامه ریزی شهری)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیا و برنامه ریزی شهری)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیا و برنامه ریزی روستایی)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیا و برنامه ریزی روستایی)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم جغرافیایی (ژئومور فولوژی)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم جغرافیایی (ژئومور فولوژی)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته حقوق خصوصی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته حقوق خصوصی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳رشته علم و اطلاعات دانش شناسی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علم و اطلاعات دانش شناسی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته فلسفه تعلیم و تربیت

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته فلسفه تعلیم و تربیت

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مدیریت آموزشی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدیریت آموزشی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته آموزش عالی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته آموزش عالی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته برنامه ریزی آموزشی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مشاوره

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مشاوره

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته سنجش و اندازه گیری

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته سنجش و اندازه گیری

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته محیط زیست

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته محیط زیست

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته حقوق نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته حقوق نفت و گاز

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته اقتصاد نفت و گاز

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مالی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مالی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مطالعات زنان

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مطالعات زنان

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مدرسی معارف اسلامی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدرسی معارف اسلامی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته تاریخ ایران بعد از اسلام

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته تاریخ ایران بعد از اسلام

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته تاریخ ایران قبل از اسلام

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته تاریخ ایران قبل از اسلام

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم اجتماعی (جمعیت شناسی)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم اجتماعی (جمعیت شناسی)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته تاریخ اسلام

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته تاریخ اسلام

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته تاریخ اسلام

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته حقوق عمومی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته حقوق عمومی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته حقوق عمومی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته حقوق جزا

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته حقوق جزا

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته حقوق جزا

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته حقوق بین الملل

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته حقوق بین الملل

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته حقوق بین الملل

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته تکنولوژی آموزشی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته تکنولوژی آموزشی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته تکنولوژی آموزشی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته برنامه ریزی درسی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته برنامه ریزی درسی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته برنامه ریزی درسی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم ارتباطات

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم ارتباطات

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته علوم ارتباطات

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته الهیات – ادیان و عرفان

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته الهیات – ادیان و عرفان

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته الهیات – ادیان و عرفان

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلام

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلام

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلام

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته الهیات – تصوف و عرفان اسلامی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته الهیات – تصوف و عرفان اسلامی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته الهیات – فقه و مبانی حقوق 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته الهیات – فقه و مبانی حقوق 

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته کلام

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته کلام

دانلود سوالات آزمون دکتری۱۳۹۱ رشته کلام

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته فقه شافعی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته فقه شافعی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته فقه شافعی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم سیاسی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم سیاسی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته علوم سیاسی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم اقتصادی (اقتصاد)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم اقتصادی (اقتصاد)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته علوم اقتصادی (اقتصاد)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته فلسفه

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته فلسفه

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته فلسفه

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم اجتماعی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم اجتماعی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته علوم اجتماعی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مدیریت

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدیریت

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته مدیریت

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته حسابداری

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته حسابداری

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته حسابداری

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته روانشناسی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته روانشناسی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته روانشناسی تربیتی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته روانشناسی تربیتی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته روانشناسی تربیتی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته روانشناسی باستان شناسی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته کارآفرینی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته آینده پژوهی

 

 

گروه علوم پایه:

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته  رسوب شناسی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته  رسوب شناسی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته آب شناسی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته آب شناسی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زیست محیطی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زیست محیطی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته پترولوژی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته پترولوژی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زمین شناسی اقتصادی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زمین شناسی اقتصادی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته تکتونیک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته تکتونیک

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زیست شناسی – میکروبیولوژی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زیست شناسی – میکروبیولوژی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم جانوری تکوینی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم جانوری تکوینی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زیست شناسی دریا

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زیست شناسی دریا

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته فوتونیک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته فوتونیک

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته چینه و فسیل شناسی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته چینه و فسیل شناسی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زمین شناسی نفت

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زمین شناسی نفت

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زمین شناسی مهندسی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زمین شناسی مهندسی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته ژئوشیمی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته شیمی کاربردی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته شیمی کاربردی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته شیمی پلیمر

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته الکتروشیمی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته فیتوشیمی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته فیتوشیمی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته هواشناسی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته هواشناسی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته فیزیک دریا

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته فیزیک دریا

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته نانو فیزیک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته نانو فیزیک

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته ژئوفیزیک (زلزله شناسی)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته ژئوفیزیک (زلزله شناسی)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته ژئوفیزیک (لرزه شناسی)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته ژئوفیزیک (لرزه شناسی)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته ژئوفیزیک (الکترومغناطیس)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته ژئوفیزیک (الکترومغناطیس)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته ژئوفیزیک (گرانی سنجی)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته ژئوفیزیک (گرانی سنجی)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته نانوشیمی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته نانوشیمی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته بیوانفورماتیک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته بیوانفورماتیک

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم کامپیوتر

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم کامپیوتر

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم اعصاب شناختی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم اعصاب شناختی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته نانوبیوتکنولوژی (ریز زیست فناوری)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته نانوبیوتکنولوژی (ریز زیست فناوری)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته نانوبیوتکنولوژی (ریز زیست فناوری)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته  زیست شناسی – سلولی تکوینی جانوری

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته  زیست شناسی – سلولی تکوینی جانوری

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زیست شناسی – سلولی و ملکولی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زیست شناسی – سلولی و ملکولی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته زیست شناسی – سلولی و ملکولی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته  علوم جانوری – بیوسیستماتیک جانوری

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته  علوم جانوری – بیوسیستماتیک جانوری

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته علوم جانوری – بیوسیستماتیک جانوری

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته  زیست شناسی – سلولی و تکوینی گیاهی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته  زیست شناسی – سلولی و تکوینی گیاهی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته  زیست شناسی – سلولی و تکوینی گیاهی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زیست فناوری میکروبی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته آمار

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته آمار

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته آمار

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زیست شناسی – سیستماتیک گیاهی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زیست شناسی – سیستماتیک گیاهی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته زیست شناسی – سیستماتیک گیاهی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم جانوری – فیزیولوژی جانوری

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم جانوری – فیزیولوژی جانوری

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته علوم جانوری – فیزیولوژی جانوری

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته بیوشیمی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته بیوشیمی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته بیوشیمی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته بیوفیزیک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته بیوفیزیک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته بیوفیزیک

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته شیمی فیزیک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته شیمی فیزیک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته شیمی فیزیک

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته شیمی آلی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته شیمی آلی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته شیمی آلی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته شیمی تجزیه

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته شیمی تجزیه

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته شیمی تجزیه

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته شیمی معدنی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته شیمی معدنی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته شیمی معدنی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته ریاضی محض

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته ریاضی محض

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته ریاضی محض

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته ریاضی کاربردی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته ریاضی کاربردی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته ریاضی کاربردی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته فیزیک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته فیزیک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته فیزیک

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته فتونیک

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته ژنتیک  مولکولی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته ژنتیک مولکولی

 

 

گروه فنی و مهندسی:

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته برق الکترونیک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته برق الکترونیک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته برق الکترونیک

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته برق مخابرات (میدان)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته برق مخابرات (میدان)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته برق – قدرت

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته برق – قدرت

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته برق – قدرت

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته برق – کنترل

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته برق – کنترل

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته برق – کنترل

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته برق مخابرات (سیستم)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته برق مخابرات (سیستم)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته برق مخابرات (سیستم)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته برق – زمینه هوش ماشین و روباتیک

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – سازه

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – سازه

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – مهندسی زلزله

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – مهندسی زلزله

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – مکانیک خاک و پی (ژئوتکنیک)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – مکانیک خاک و پی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – سازه های هیدرولیکی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – سازه های هیدرولیکی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – راه و ترابری

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – راه و ترابری

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – سازه های دریایی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – سازه های دریایی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – مهندسی و مدیریت منابع آب

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – حمل و نقل

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – حمل و نقل

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – مهندسی و مدیریت ساخت

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – محیط زیست

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – محیط زیست

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته نقشه برداری (ژئودزی)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته نقشه برداری (فتوگرامتری)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – نقشه برداری (فتوگرامتری)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – نقشه برداری (سنجش از دور)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته نقشه برداری (سیستم اطلاعات جغرافیایی)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – نقشه برداری (سیستم اطلاعات جغرافیایی)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مکانیک – ساخت و تولید

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مکانیک – ساخت و تولید

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مکانیک – طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مکانیک – طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مکانیک – طراحی کاربردی (کنترل و ارتعاشات)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مکانیک – تبدیل انرژی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مکانیک – تبدیل انرژی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مکانیک – مهندسی خودرو – سیستم تعلیق – ترمز و فرمان

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مکانیک – مهندسی خودرو – سیستم تعلیق – ترمز و فرمان

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مکانیک – مهندسی خودرو – قوای محرکه

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مکانیک – مهندسی خودرو – قوای محرکه

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مکانیک – مهندسی خودرو – سازه و بدنه

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مکانیک – مهندسی خودرو – سازه و بدنه

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مکانیک – مهندسی پزشکی (بیومکانیک)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مکانیک – مهندسی پزشکی (بیومکانیک)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مکانیک – مهندسی راه آهن

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مکانیک – مهندسی راه آهن

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی دریا

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی دریا

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته هوا – فضا – آئرودینامیک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته هوا – فضا – آئرودینامیک

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته هوا – فضا – جلوبرندگی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته هوا – فضا – جلوبرندگی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته هوا – فضا – سازه های هوایی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته هوا – فضا – سازه های هوایی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته هوا – فضا – مکانیک پرواز و کنترل ماهواره

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته هوا – فضا – مکانیک پرواز و کنترل ماهواره

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی معدن – اکتشاف

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی معدن – اکتشاف

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی معدن – استخراج

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی معدن – استخراج

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی معدن – فراوری مواد معدنی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی معدن – فراوری مواد معدنی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی معدن – مکانیک سنگ

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی معدن – مکانیک سنگ

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی پلیمر – صنایع پلیمر

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی پلیمر – صنایع پلیمر

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی پلیمر – فرایند های پلیمریزاسیون

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی پلیمر – صنایع رنگ

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی پلیمر – صنایع رنگ

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی پلیمر – رنگ و چاپ

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی محیط زیست – منابع آب

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی محیط زیست – منابع آب

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی محیط زیست – آب و فاضلاب

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی محیط زیست – مواد زائد جامد

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی محیط زیست – مواد زائد جامد

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی محیط زیست – آلودگی هوا

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی محیط زیست – آلودگی هوا

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی پزشکی – بیوالکتریک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی پزشکی – بیوالکتریک

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی پزشکی – بیومکانیک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی پزشکی – بیومکانیک

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی پزشکی – بیومتریال

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی پزشکی – بیومتریال

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی صنایع

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی صنایع

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی نفت – نفت و بهره برداری مخازن

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی نفت – نفت و بهره برداری مخازن

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی نفت – اکتشاف

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی نفت – مهندسی مخازن هیدروکربوری

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی کامپیوتر –  نرم افزار

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی کامپیوتر – سیستم های کامپیوتری زمینه سخت افزار

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی کامپیوتر – سیستم های کامپیوتری زمینه سخت افزار

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی کامپیوتر – الگوریتم و محاسبات

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی مواد و متالوژی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی شیمی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی شیمی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی شیمی – مهندسی پلیمر

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی شیمی – مهندسی پلیمر

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی فناوری نانو – نانو مواد

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی فناوری نانو – نانو مواد

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی فناوری نانو – نانو الکترونیک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی فناوری نانو – نانو الکترونیک

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی هسته ای – کاربرد پرتوها

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی هسته ای – کاربرد پرتوها

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی هسته ای – راکتور

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی هسته ای – راکتور

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی هسته ای – پرتوپزشکی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی هسته ای – پرتوپزشکی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی هسته ای – چرخه سوخت

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی هسته ای – گداخت

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی نساجی – شیمی نساجی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی نساجی – شیمی نساجی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی فناوری اطلاعات IT

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی سیستم های انرژی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی سیستم های انرژی

 

 

گروه کشاورزی و منابع طبیعی:

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته آلودگی های محیط زیست

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته آلودگی های محیط زیست

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته آمایش محیط زیست

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته آمایش محیط زیست

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته تنوع زیستی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مکانیک ماشین های کشاورزی (مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مکانیک ماشین های کشاورزی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مکانیزاسیون کشاورزی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مکانیزاسیون کشاورزی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم باغبانی و فضای سبز - فیزیولوژی و اصلاح سبزی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم باغبانی و فضای سبز - فیزیولوژی و اصلاح میوه

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم باغبانی و فضای سبز - فیزیولوژی و اصلاح میوه

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم باغبانی و فضای سبز - گیاهان زینتی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم باغبانی و فضای سبز - گیاهان زینتی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم باغبانی و فضای سبز – گیاهان دارویی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم باغبانی و فضای سبز – گیاهان دارویی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم باغبانی و فضای سبز – فیزیولوژی پس از برداشت

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصولات باغبانی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم و صنایع غذایی – تکنولوژی مواد غذایی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم و صنایع غذایی – تکنولوژی مواد غذایی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم و صنایع غذایی – میکروبیولوژی مواد غذایی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم و صنایع غذایی – شیمی مواد غذایی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم و صنایع غذایی – شیمی مواد غذایی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم و صنایع غذایی – مهندسی صنایع غذایی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم و صنایع غذایی – مهندسی صنایع غذایی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته علوم و صنایع غذایی – مهندسی صنایع غذایی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته اقتصاد کشاورزی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته اقتصاد کشاورزی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته چوب شناسی و صنایع چوب – حفاظت و اصلاح چوب

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته چوب شناسی و صنایع چوب – صنایع چوب با فرآورده های مرکب (فرآورده های چند سازه چوب)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته چوب شناسی و صنایع چوب – صنایع چوب با فرآورده های مرکب

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته چوب شناسی و صنایع چوب – صنایع خمیر و کاغذ

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته چوب شناسی و صنایع چوب – صنایع خمیر و کاغذ

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته چوب شناسی و صنایع چوب – بیولوژی و آناتومی چوب

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته چوب شناسی و صنایع چوب – بیولوژی و آناتومی چوب

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم خاک – بیولوژی خاک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم خاک – بیولوژی خاک

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم خاک – فیزیک و حفاظت خاک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم خاک – فیزیک و حفاظت خاک

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم خاک – پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم خاک – پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم خاک – شیمی و حاصلخیزی خاک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم خاک – شیمی و حاصلخیزی خاک

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم دام – فیزیولوژی دام

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم دام – تغذیه دام

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم دام – اصلاح نژاد دام

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم دام – اصلاح نژاد دام

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم مهندسی آب – آبیاری و زهکشی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم مهندسی آب – آبیاری و زهکشی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم مهندسی آب – سازه های آبی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم مهندسی آب – سازه های آبی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم مهندسی آب – منابع آب

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم مهندسی آب – منابع آب

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته هوا شناسی کشاورزی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته هوا شناسی کشاورزی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زراعت –  علوم و تکنولوژی بذر

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زراعت – اصلاح نباتات (بیومتری و ژنتیک مولکولی)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زراعت – علوم علف های هرز

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زراعت – علوم علف های هرز

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زراعت – فیزیولوژی گیاهان زراعی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زراعت – فیزیولوژی گیاهان زراعی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زراعت – اکولوژی گیاهی زراعی ، بوم شناسی زراعی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زراعت – اکولوژی گیاهی زراعی ، بوم شناسی زراعی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته بیوتکنولوژی کشاورزی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته بیوتکنولوژی کشاورزی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته ترویج کشاورزی، آموزش کشاورزی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته ترویج کشاورزی، آموزش کشاورزی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته توسعه روستایی، توسعه کشاورزی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته توسعه روستایی، توسعه کشاورزی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته حشره شناسی کشاورزی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته حشره شناسی کشاورزی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته بیماری شناسی گیاهی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته بیماری شناسی گیاهی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته جنگل داری و اقتصاد جنگل (مسائل اقتصادی و اجتماعی جنگل)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته جنگل داری و اقتصاد جنگل

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی جنگل

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی جنگل

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته جنگل شناسی و اکولوژی جنگل

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته جنگل شناسی و اکولوژی جنگل

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته شیلات – تکثیر و پرورش آبزیان

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته شیلات – تکثیر و پرورش آبزیان

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته شیلات – فرآوری محصولات شیلاتی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته شیلات – فرآوری محصولات شیلاتی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته شیلات – بوم شناسی آبزیان شیلاتی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته شیلات – تولید و بهره برداری صید

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته شیلات – تولید و بهره برداری صید

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم مرتع و مرتعداری

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم مرتع و مرتعداری

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته بیابان زدایی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته بیابان زدایی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته آبخیزداری

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته آبخیزداری

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته کشاورزی هسته ای

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته کشاورزی هسته ای

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم طیور

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم طیور

 

گروه هنر :

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته  پژوهش هنر

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته شهر سازی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مرمت آثار و اشیاء فرهنگی و تاریخی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی و مدیریت ساخت ، مدیریت پروژه و ساخت

 

دانلود سوالات تست رشته معماری آزمون دکتری ۹۳

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته  معماری

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته  معماری

 

گروه زبان: 

 دانلود سوالات تست رشته زبان و ادبیات فارسی آزمون دکتری ۹۳

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته زبان و ادبیات فارسی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته زبان و ادبیات انگلیسی

 

گروه تربیت بدنی: 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مدیریت ورزشی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته فیزیولوژی ورزشی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته فیزیولوژی ورزشی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته رشد و تکامل و یادگیری حرکتی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته بیومکانیک ورزشی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته بیومکانیک ورزشی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته رفتار حرکتی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

 

با ثبت نام در خبرنامه و آگاهی از آخرین اخبار و اطلاعات شانس خود را برای قبولی دکتری افزایش دهید :

پس از درج ایمیل و ثبت کد تأیید می بایست به ایمیل خود مراجعه نموده و بر روی لینک تأیید ثبت نام که برای شما ایمیل شده است کلیک کنید.

نظرات (۵۳۱)

 1. آرزو می‌گه:

  لطفا پاسخنامه ۹۱-۹۲-۹۳ فیزیک و حفاظت خاک رو برام ایمیل کنید.باتشکر

 2. رازی می‌گه:

  سلام، ممنون میشم اگه پاسخنامه سوالات دکتری سراسری ادبیات فارسی ۹۱ و ۹۲ رو بذارید رو سایت، خیلی لازمشون دارم.

 3. Nima می‌گه:

  با سلام
  چگونه باید به پاسخنامه دسترسی پیدا کنم. ممنون میشم راهنمایی کنید

 4. حسام می‌گه:

  سلام دوستان کسی میدونه از کجا میشه سوالات پردیس دکتری و أانشگاه آزادو گیر آورد؟

 5. فهیمه می‌گه:

  سلام. لطفا پاسخنامه کلیدی و تشریحی گرایش بیوسیستماتیک جانوری را هم در سایت بزنید و یا ایمیل بفرمایید. متشکرم

 6. الهه.ش می‌گه:

  سلام دوستای گل بسیار ممنون ومتشکر بخاطر سوالات اگه بشه پاسخای تشریحی هم بزارین خیلی عالی میشه
  شیمی تجزیه از ۹۱ تا ۹۳
  استعداد و زبان تخصصی ۹۱ تا ۹۳
  خیلی ممنون

 7. sara می‌گه:

  ممنون از بانک سوالاتی که گذاشتین
  امکان داره بفرمایین که پاسخ نامه تشریحی سوالات رو چطوری میتونم تهیه کنم ؟

 8. امیرحسین می‌گه:

  باسلام. کارشناس تغذیه و کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی هستم. به چه صورت میتوانم دررشته پزشکی ادامه تحصیل دهم؟ متشکرم

 9. زینب می‌گه:

  ایشالا هر کی هستی خدا خیرت بده خیلی مفید بود این سایت برام. تا اخر عمر دعاتون می کنم

 10. علی شینی دشتگل می‌گه:

  با سلام
  لطف می کنید پاسخ نامه دکتری ۹۱ و ۹۲ رشته مهندسی آب را برام بفرستید. سپاسگذارم

 11. علی شینی دشتگل می‌گه:

  با سلام و احترام
  لطفاً در صورت امکان کلید سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ رشته مهندسی آب را برایم ارسال نماییئد.
  با سپاس و امتنان فراوان – علی شینی دشتگل

 12. ماه می‌گه:

  با سلام لطفا سوالات و کلید سوالات آزمون دکتری سال ۹۰،۹۱،۹۲،۹۳ رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری(کد ۲۱۰۲)دانشگاه آزاد و دولتی را برای من ایمیل کنید،خیلی زود می خواستم و اگر هزینه ای دارد آنرا پرداخت می کنم.با تشکر

 13. سمیرا می‌گه:

  سلام لطفا سولات مربوط به سالهای ۸۹وقبل رو با پاسخنامه اگر امکانش هست رو سایت بزنید .متشکرم

 14. زینب قربانی می‌گه:

  با سلام و خسته نباشید… امکانش هست پاسخنامه سوالات دکتری بیوشیمی ۲۲۲۷ در سال های ۹۱-۹۲ و ۹۳را ارسال کنید. با سپاس فراوان

 15. سوالات می‌گه:

  با سلام
  سوالات دکترای اموزش پزشکی وزارت بهداشت سال۹۰-۹۱ رو از کجا گیر بیارم؟ رو سایت نیمذارید؟

 16. شهاب می‌گه:

  با سلام
  خواهش می کنم در صورت امکان کلید سوالات آزمون سراسری نیمه متمرکز رشته علوم اقتصادی سالهای ۹۰-۹۱-۹۲ را برای بنده ارسال بفرمایید. از دوستانی که خودشتان به پاسخ ها رسیده اند هم لطفا راهنایی بفرمایند.

 17. مرضیه می‌گه:

  سلام ممنون میشم اگه راهنماییم کنین در رابطه بدست آوردن پاسخ دکترای ۹۱و ۹۲و ۹۳ مهندسی محیط زیست گرایش آب و فاضلاب

 18. فرا می‌گه:

  با سلامو خسته نباشید
  در صورت امکان کلید یا پاسخ تشریحی آزمون دکترای صنایع از سالهای ۹۰، ۹۱ و ۹۲ و ۹۳را ایمیل فرمایید
  باتشکر

 19. مریم2 می‌گه:

  با سلام
  لطفاً پاسخ تشریحی آزمون دکترای صنایع از سالهای ۹۰، ۹۱ و ۹۲ را ایمیل فرمایید
  باتشکر

 20. الهام می‌گه:

  باسلام میشه لطفا سوالات دکتری فیزیکااز سالهای ۹۰-۹۱-۹۲ راباپاسخنامه هاش برام بفرستید

 21. محمدی می‌گه:

  سلام
  ممنون میشم اگه پاسخ آزمون دکترای رشته اصلاح نباتات ۹۱-۹۲-۹۳ رو برام بفرستید

 22. آموزش عالی می‌گه:

  سلام
  اگه امکانش هست پاسخ نامه کنکور دکتری رشته آموزش عالی ۹۳ را برایم ارسال کنید

 23. حمید می‌گه:

  سلام- درس تکنولوژی و تئورس ساخت قطعات برای کنکور دکتری چه کتابی رو بخونم؟

 24. بیکی می‌گه:

  با سلام در صورت امکان پاسخ نامه دکترای سال ۹۱ و ۹۲ دکترای آموزش عالی با کد ۲۱۲۷ را ارسال نمایید.

  • خسته می‌گه:

   سلام
   من کلی دنبال کسی گشتم که این رشته رو دکتری شرکت کنه و اینجا شما رو دیدم که درخواست پاسخ نامه رشته آموزش عالی رو کردید میشه راهنماییم کنید برای سوالات تخصصی درس آموزش عالی چه کتابهایی بخونم ؟ روش تحقیق ، تکنولوژی و آمار میدونم چی بخونم ولی در مورد اقتصاد ، مدیریت ، برنامه ریزی آموزش عالی هیچی نمی دونم اگه لطف کنید راهنمایی کنید ممنون میشم؟

 25. فاطمه می‌گه:

  سلام. از زحماتت ارزشمندتون سپاسگزارم. ممنون میشم اگه پاسخنامه سوالات دکترای سال ۹۱ و ۹۲ علوم اجتماعی را برام میل کنین.

 26. مارال می‌گه:

  دوست خوبم به نظرم به موسسه نام آوران زبان آموخته تشریف ببری کمک قابل توجهی درزمینه زبان ویژه دکتری می کنه . برو به سایت نام آوران زبان اموخته. نشانی وشماره تماس گذاشته.

 27. نوشین می‌گه:

  از دوستان ساکن تهران یه خواهش دارم.آیا کسی از دوستان کلاس یا استاد خوبی در زمینه زبان دکتری میشناسه که معرفی کنه؟ممنون میشم اگه جواب بدید.

 28. مریم می‌گه:

  ممنون میشم اگر پاسخنامه دکتری فیزیولوژی گیاهی زیست شناسی ۹۲و۹۳را برام ایمیل کنید.

 29. جمال می‌گه:

  سلام منابع مهم دکتری برنامه ریزی درسی و پاسخ تشریحی آزمون گذشته را می خواستم

 30. agroecology می‌گه:

  سلام

  لطفا در صورت امکان پاسخ نامه ها رو در سایت بیارید

  متشکرم

 31. م.م می‌گه:

  با سلام
  من فارغ التحصیل رشته مهندسی کشاورزی هستم. لیسانسم رو از دانشگاه تهران در گرایش زراعت و اصلاح نباتات (معدل ۱۵٫۵۲) و ارشدم رو از دانشگاه امام خمینی قزوین در گرایش بیوتکنولوژی (۱۵٫۸۰) گرفتم. ارشدم بصورت دانش محور بوده و کار پایان نامه انجام نداده ام. مدرک زبان هم ندارم. آیا امکان ادامه تحصیل در مقطع دکتری علیرغم نداشتن مقاله وجود دارد؟

 32. سارا می‌گه:

  سلام
  میشه لطف کنیدپاسخ تشریحی رشته صنایع غذایی گرایش تکنولوژی را برام ارسال کنید و یا اینکه از کجا می تونم انها را تهیه کنم
  مرسی

 33. هادی فلاحی می‌گه:

  لطفا کلید سوالات عمومی و اختصاصی دکترای سازه های آبی را برایم ایمیل کنید .با تشکر

 34. نرگس می‌گه:

  سلام.ممنون از زحمات شما.
  لطفا باسخ تشریحی سولات کنکور تاریخ اسلام را برایم ایمیل کنید.
  a

 35. ملینا می‌گه:

  سلام
  لطفا پاسخ تشریحی کنکور دکتری زیست شناسی سیستماتیک گیاهی رو به من برسونید

 36. morteza می‌گه:

  با سلام
  اگر سوالات و پاسخ نامه فیزیولوژی گیاهان زراعی امسال را دنلود کردید لطفا برایم ایمیل کنید
  متشکرم

 37. سراج می‌گه:

  سلام لطفا کلید آزمون وسوالات ادبیات فارسی ۹۲ را محبت فرماییید. متشکرم.

 38. عبداله می‌گه:

  باسلام
  کسانی که رشته عمران خاک و پی هستند لطفا نظر خود را در مورد سطح دشواری یا راحتی ازمون دکتری ۹۳ اعلام کنند و بگویند فکر می کنند دروس تخصصی را چند درصد می زنند. تشکر

 39. ریحانه می‌گه:

  کسی نمونه سوالات دکترای مهندسی فناوری اطلاعات رو داره؟

 40. نازیلا می‌گه:

  با سلام و خسته نباشین. لطفا یه فرد مطلع و آگاه منو راهنمایی کنه. تو آزمون دکتری امسال گفته شده بود برای هر پاسخ مثبت ۳ امتیاز و برای هر پاسخ منفی یک نمره منفی لحاظ خواهد شد. میخاستم بدونم منظورشون اینه که هر ۳ تا غلط یه درست رو حذف میکنه یا هر یک دونه غلط یه درست رو حذف میکنه؟

 41. ترانه می‌گه:

  سلام
  اگر امکانش هست پاسخنامه بیوتکنولوژی کشاورزی ۹۲ را برام بفرستید.
  ممنون

 42. شقایق می‌گه:

  لطف میکنید برای من کلید سوالات رشته سنجش و اندازه گیری دکتری نیمه متمرکز سال ۹۲را ارسال کنید

 43. mohaiseni می‌گه:

  با سلام
  اگر کلید سوالات کنکور دکتری ۹۲ و ۹۱ را دارید در رشته علوم باغبانی و فضای سبز- گیاهان زینتی را برایم ایمیل کنید . با تشکر

 44. میترا می‌گه:

  سلام
  اگر لطف کنید پاسخنامه سولات کنکور دکتری ۹۱ و ۹۲ زشته مجموعه روانشناسی را برایم ایمیل کنید ممنون می شوم
  با تشکر از سایت شما

 45. محبوبه می‌گه:

  سلام دوستان
  سوالات دکتری گرایش مدیریت ورزشی چرا نیست!!!!!!!!!۱

 46. محبوبه می‌گه:

  لطفا” سوالات تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی هم بگذارید.

 47. سمیرا می‌گه:

  با سلام و وقت بخیر
  ممنون از شما
  اگر امکان دارد کلید سوالات دکتری ۹۱ و ۹۲ مهندسی صنایع را برای بنده ایمیل کنید
  با سپاس فراوان

 48. سعید می‌گه:

  با سلام. ممنون از سایت شما. امکان داره سئوالات دکترای میکروبیولوژی سالهای ۸۹،۹۰،۹۱ و ۹۲ را برام ارسال نمایید. ممنون از زحمات شما.

 49. دانیال می‌گه:

  با سلام و وقت بخیر
  ممنون از شما
  اگر امکان دارد کلید سوالات دکتری ۹۱ و ۹۲ مهندسی صنایع و زبان و gmat را برای بنده ایمیل کنید
  با سپاس فراوان

 50. صدیقه می‌گه:

  سلام لطفا سوالات رشته تغذیه دام همرا پاسخ رو هم بزارین ممنون

 51. نادی می‌گه:

  سلام چرا سوالات دکتری ۱۳۹۰ مهندسی مواد هیچ جایی نیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 52. الهام می‌گه:

  سلام.چرا تو زیر گروه کشاورزی سوالات دکترای ژنتیک که مربوط به ارشدای اصلاح نباتاته رو ندارین؟

 53. سپبده می‌گه:

  سلام
  ممنون از شما. ممکنه پاسخ سوالات ریاضی محض را بفرستید. خیلی ممنون میشم.

 54. نادر می‌گه:

  با سلام
  اگه امکان داره کلید سوالات آزمون دکتری رشته زبان شناسی همگانی را رو سایت قرار بدید یا اینکه به ایمیلم ارسال کنید.
  ممنون از زحمات شما عزیزان.

 55. هدی می‌گه:

  سلام خسته نباشید
  میشه لطفا پاسخ سوالات کنکور کلام و علوم سیاسی رو در سال ۹۱و ۹۲ رو برام ارسال بفرمایید
  متشکرم از لطفتون

 56. الهه می‌گه:

  سلام با تشکر از امکان دانلود رایگان سوالات
  من همه سوالات رو دانلود کردم از کجا باید پاسخ نامه هاشو بگیرم

 57. مریم می‌گه:

  با سلام کلید سوالات کنکور دکترا ۹۱و ۹۲ شیمی تجزیه را از کدام سایت میشه دانلود کرد؟خواهشا اگر امکان دارد کلید سوالات رو واسم میل می کنید
  با تشکر

 58. fatemeh می‌گه:

  سلام پاسخنامه کنکور ترویج و آموزش کشاورزی ۹۱ و ۹۲ را واسم ایمیل می کنید؟؟؟؟؟؟/
  مرسی ی ی ی ی

 59. زهرا می‌گه:

  سلام
  میشه یکی به من بگه کلید سوالات دکتری را باید از کدوم سایت گرفت؟!
  رشته من روانشناسی است
  یا اگه ممکنه برام کلید پاسخ ها رو میل کنید
  ممنون میشم
  مجموعه روانشناسی

 60. داوطلب می‌گه:

  پاسخنامه سوالات ازمون دکتری را از کجا باید گرفت؟

 61. حامد می‌گه:

  با سلام و تشکر از فایلهای مفیدی که برا دانلود گذاشتید.

 62. سعید قاسمیان می‌گه:

  از زحماتی که می کشید بایت این سایت خیلی خیلی خیلی ممنونم
  لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق
  من که استفاده کرده
  به بجه ها هم گگگگفتم که هر چی بخواهن داره سایت شما…..
  به قول هم شهریهامون پیرشی پسر جون…

  ———
  با تشکر و آرزوی موفقیت برای شما

 63. شیرین می‌گه:

  میشه پاسخ سوالات آزمون سال ۹۲ و ۹۱ رو برام میل کنید؟ ممنونم

 64. شیرین می‌گه:

  سلام چجور پاسخ سوالات آزمون ۹۱ و ۹۲ شیمی آلی رو پیدا کنم؟ میشه برام میل کنید

 65. حسن می‌گه:

  چرا سوالات آزمون دکتری ۹۲ رشته روانشناسی در سایت وجود ندارد؟

 66. pirooz می‌گه:

  سلامخدمت دوستانی که جوب کنکورهای دکترا قبل رو میخاین . یه سر بزن سایت پردازش به احتمال قوی اونجا هست ولی پولیه

 67. حسین موقنیان می‌گه:

  با سلام
  پاسخنامه تشریحی دکتری ۹۲ رشته مواد را میخواستم
  راهنمایی کنید
  باتشکر

 68. پروین می‌گه:

  اگه لطف کنید پاسخنامه آزمون دکتری رو هم در کنار سؤالات هر رشته بگذارید ممنون میشم البته خیلی زود تا قبل از ۱۶ اسفند ۹۲٫

 69. فرشته می‌گه:

  سلام به همگی
  هر کی کیدونه خواهشا جواب بده
  کلید سوالات دکتری سال های قبل رو میشه پیدا کرد یا نه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اگه آره چه جوری؟

 70. مینا می‌گه:

  با سلام، مقالاتی که اسم باشگاه پژوهشگران جوان در آن قید شده باشد برای مصاحبه دکتری امتیازی ندارند؟

 71. عیسی پور می‌گه:

  ممنون.خدا قوت

 72. ندا می‌گه:

  سلااااااااااااااام.میشه خواهش کنم جواب سوالات زبان و استعداد رو هو بزارید. و پاسخ تشریحی اختصاصی هر رشته.از کجا باید بیاریم؟؟؟؟؟؟؟؟

 73. م.ت می‌گه:

  با عرض سلام و احترام
  بسیار ممنون و سپاسگذارم به خاطر اینکه به طور رایگان این منابع را در اختیار دانشجویان قرار می دهیدو درجهت ایجاد فرصتهای برابر تلاش می کنید.
  برای پیدا کردن پاسخنامه سوالات آزمون دکتری خیلی تلاش کردم اما سایت معتبری آن را منتشر نکرده! رشته من شیمی فیزیکه ممنون میشم راهنماییم کنید.

 74. reza می‌گه:

  با سلام و خسته نباشید
  منم به نوبه خودم از زحمات ارزشمندتون تقدیر و تشکر میکنم و ازتون خواهش می کنم پاسخنامه هارو هم بذارید .
  با تشکر

  • لوشانی می‌گه:

   سلام
   دنبال سوال و پاسخ آزمون دکتری ۹۲ و یا سالهای قبل از آن رشته شیمی تجزیه هستم .در صورت امکان برام ارسال کنید.
   خیلی ممنون

 75. معصومه رحیمی فومشی می‌گه:

  با سلام خدمت شما سوالات دکتری زیست دریا ۹۱ و ۹۲ را گذاشتین لطفا جواب تشریحی آن را هم در سایت قرار دهید من خیلی زحمت کشیدم و خیلی استرس دارم اگر جواب تشریحی سوالات را لطف بکنید در سایت قرار دهید از استرس همه ما کم می شود حداقل با سوالات آشنایی داریم و ان شاء الله موفق می شویم

 76. سامان می‌گه:

  سلام بر دوستان بزرگوار
  زحماتتان شایسته تقدیر فروانه؛
  امیدورام که بتوانید سوالات کنکور دکتری ازاد را هم به خدماتتون اضافه فرمایید.
  اگر سولات دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه ازاد را بگذارید ممنونتان می شوم.

 77. f می‌گه:

  با سلام.

  چرا سوالات کنکور مهندسی کشاورزی گرایش اصلاح نباتات و بیومتری جزء این نمونه سوالها نیست؟

 78. فاطمه می‌گه:

  سلام خیلی ممنون از بابت اطلاعات بسیار مفید این سایت ، اگر امکان داره سوالات کشاورزی گرایش گیاهان دارویی دکتری سال ۹۱ روهم بذارید.

 79. حسین می‌گه:

  پس سوالات عمران-مدیریت ساخت چرا نیست ؟؟؟

 80. سمانه می‌گه:

  اگه امکان داره نمونه سوالات آزمون دانشگاه آزاد را هم روی سایت قرار دهید به خصوص سوالات سال ۹۱
  لطفا سوالات مدیریت ورزشی را هم روی سایت قرار دهید

 81. اصلاح نباتات می‌گه:

  خواهش میکنم سوالات اصلاح نباتات را هم بذارین

 82. سیروان می‌گه:

  سلام، خسته نباشید
  لطفا سوالات دکتری دانشگاه آزاد رو هم در سایت قرار بدید
  تشکر

 83. فاطمه می‌گه:

  سلام لطفا کلید و یا پاسخ تشریحی آزمون نانوبیوتکنولوژی آزمون فروردین و اسفند ۹۱ را هم در سایت بگذارید
  ممنون

 84. مرضی می‌گه:

  سلام خیلی ممنون از اینکه سوالات رو گذاشتید. میشه لطفا پاسخ نامه مربوط به کنکور دکتری شیمی فیزیک رو هم بزارید

 85. حسین می‌گه:

  با سلام و خسته نباشید
  آقا بابت سوالاتتون واقعا ممنون.خیلی لطف کردین
  میشه لطف کنین پاسخنامه آزمون های ۹۱ و ۹۲ دکتری برق قدرت رو بزارین.نزدیکه کنکوره خیلی لازم دارم.

 86. افروز می‌گه:

  سلام لطف کنین پاسخ سوالات دکترای شیمی سراسری رو تو سایت بذارین.

 87. رزا می‌گه:

  باسلام و خسته نباشید
  میخواستم اگر ممکن باشه، کلید پاسخ سوالات فیزیولو‍ی و اصلاح سبزی ۹۲ رو تو سایت بذارید.
  یا اگر لطف کنید و به ایمیل بنده بفرستید، بسیار ممنون میشم

 88. محمد می‌گه:

  سلام.شما چقدر گلید(گل هستید).خدا به شما اجر عظیم عطا کند.راستی هنوز که سوالات دکتری جنگل شناسی و اکولوزی جنگل رو نذاشتین(اشتباه شده یعنی جنگلداری رو گذاشتین).خواهشا روم رو زمین نزنین.اگه ممنکنه.باز هم ممنون.دوستتون دارم.یا علی

 89. کنکوری93- می‌گه:

  با سلام خواهشمندم پاسخنامه سوالات تخصصی دکتری۹۲ رشته الهیات علوم قرآن و حدیث را برام ارسال کنید یا در سایت قرار دهید
  با تشکر

 90. نادر می‌گه:

  با سلام و احترام به همه بزرگ اندیشان و زحمت کشان برای آینده سازان این مرز و بوم

  بسیار لذت بردم از مطالب و نکات مفید سایت شما. بی شک تاثیر بزرگی در موفقیت های تحصیلی افرادی می گذارید که قصد و اهداف بزرگی در سر دارند و هدفی جز پیشرفت خود و جامعه ندارند. امیدوارم روز به روز شاهد موفقیت و پیشرفت این سایت وزین و رزشمند باشم.
  مجددا به همه زحمت کشان و مهندسان این سایت دست مریزاد و خدا قوت می گویم.
  خداوند تعالی بخش، پشتیبان و محافظ همیشگی شما باشد.
  مراقب خوبی های خود باشید.
  با تشکر- جمالی صوفی املشی

  __

  سلام دوست عزیز:
  سپاس فراوان از لطف و محبت شما.
  ما هم از اینکه همراهمان هستید خوشحالیم و بر خود می بالیم که توانسته ایم گامی کوچک در جهت خدمت به شما عزیزان قدردان برداریم.
  موفقیت و پیروزی شما در تمامی مراحل زندگی آرزوی همگی ماست.

  • حسین می‌گه:

   با سلام و خسته نباشید
   آقا بابت سوالاتتون واقعا ممنون.خیلی لطف کردین
   میشه لطف کنین پاسخنامه آزمون های ۹۱ و ۹۲ دکتری برق قدرت رو بزارین.نزدیکه کنکوره خیلی لازم دارم.

 91. rame می‌گه:

  سلام . لطفا سوالات تخصصی آموزش زبان رو روی سایتتون بگذارید.

 92. امین می‌گه:

  سلام
  خیلی ممنون از مطالب خوبتون.
  میشه لطف کنید سوالات رشته مدیریت و برنامه ریزی و آموزش محیط زیست
  گه به اسم محسط زیست تو دفترچهاست
  رو هم بذارید؟
  بازم ممنون

 93. رویا می‌گه:

  سلام خواهش میکنم پاسخ تشریحی دکتری برق دانشگاه آزاد رو تو سایتتون بذارید تا به صورت اینترنتی خرید کنیم حداقل…
  ممنونم

 94. مریم می‌گه:

  با سلام. لطفاً پاسخنامه تشریحی آزمون دکتری رشته علوم اقتصادی را در سایت قرار دهید.

 95. مریم می‌گه:

  سلام. از کجا می تونم بفهمم ثبت نام دوره های بدون آزمون دکترای دانشگاه ها شروع شده؟ برای رشته کشاورزی کدوم دانشگاه ها دوره دکترای بدون آزمون دارن؟

درج نظر