سوالات

دانلود رایگان سوالات آزمون دکتری

۱) سوالات آزمون عمومی

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه علوم انسانی

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه فنی و مهندسی

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه ۱ علوم پایه

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه ۲ علوم پایه

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه ۳ علوم پایه

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه ۴ علوم پایه

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه کشاورزی و منابع طبیعی

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه هنر

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه علوم پزشکی ۱

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه علوم پزشکی ۲

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه دامپزشکی

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه زبان

دانلود سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۱۳۹۲

دانلود سوالات تست زبان انگلیسی (عمومی) خاص کنکور دکتری ۱۳۹۲

دانلود سوالات تست زبان انگلیسی عمومی کنکور دکتری ۱۳۹۱

دانلود سوالات تست زبان انگلیسی (عمومی) خاص کنکور دکتری ۱۳۹۱

دانلود سوالات زبان عمومی کنکور دکتری  ۱۳۹۰

دانلود کتاب رایگان زبان عمومی آزمون دکتری

دانلود دفترچه ثبت نام آزمون دکتری

 

2) دانلود سوالات استعداد تحصیلی کنکور دکتری:

دانلود سوالات تست استعداد تحصیلی ۱۳۹۳

دانلود سوالات استعداد تحصیلی گروه علوم انسانی دکتری ۱۳۹۳

دانلود سوالات استعداد تحصیلی گروه فنی مهندسی دکتری ۱۳۹۳

دانلود سوالات استعداد تحصیلی گروه ۱ علوم پایه دکتری ۹۳

دانلود سوالات استعداد تحصیلی گروه ۲ علوم پایه دکتری ۹۳

دانلود سوالات استعداد تحصیلی گروه ۳ علوم پایه دکتری ۹۳

دانلود سوالات استعداد تحصیلی گروه ۴ علوم پایه دکتری ۹۳

دانلود سوالات استعداد تحصیلی گروه کشاورزی دکتری ۱۳۹۳

سوالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری ۹۳ گروه هنر

سوالات استعداد تحصیلی  آزمون دکتری ۹۳ گروه علوم پزشکی ۱

سوالات استعداد تحصیلی  آزمون دکتری ۹۳ گروه علوم پزشکی ۲

سوالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری ۹۳ گروه دامپزشکی

سوالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری ۹۳ گروه زبان

 

دانلود سوالات تست استعداد تحصیلی ۱۳۹۲

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه علوم انسانی ۱۳۹۲

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه علوم پایه ۱۳۹۲

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه فنی و مهندسی ۱۳۹۲

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه کشاورزی ۱۳۹۲

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه زبان ۱۳۹۲

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه تربیت بدنی ۱۳۹۲

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه هنر ۱۳۹۲

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه پزشکی ۱۳۹۲

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه دامپزشکی ۱۳۹۲

 

دانلود سوالات استعداد تحصیلی آزمون نیمه متمرکز دکتری ۱۳۹۱

دانلود پاسخنامه گروه های فنی مهندسی ، علوم پایه و  انسانی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه علوم انسانی 

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه علوم پایه

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه فنی و مهندسی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه کشاورزی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه دامپزشکی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه پزشکی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه تربیت بدنی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه هنر

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه زبان

 

دانلود رایگان سوالات استعداد تحصیلی کنکور دکتری ۱۳۹۰

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه علوم انسانی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه علوم پایه

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه فنی و مهندسی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه کشاورزی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه دامپزشکی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه پزشکی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه تربیت بدنی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه هنر

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه زبان

 

 

 دانلود کتاب رایگان استعداد تحصیلی آزمون دکتری

 

 

3) دانلود سوالات آزمون تخصصی

گروه علوم انسانی:

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیای سیاسی)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیای سیاسی)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیا و برنامه ریزی شهری)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیا و برنامه ریزی شهری)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیا و برنامه ریزی روستایی)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیا و برنامه ریزی روستایی)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم جغرافیایی (ژئومور فولوژی)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم جغرافیایی (ژئومور فولوژی)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته حقوق خصوصی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته حقوق خصوصی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳رشته علم و اطلاعات دانش شناسی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علم و اطلاعات دانش شناسی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته فلسفه تعلیم و تربیت

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته فلسفه تعلیم و تربیت

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مدیریت آموزشی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدیریت آموزشی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته آموزش عالی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته آموزش عالی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته برنامه ریزی آموزشی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مشاوره

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مشاوره

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته سنجش و اندازه گیری

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته سنجش و اندازه گیری

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته محیط زیست

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته محیط زیست

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته حقوق نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته حقوق نفت و گاز

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته اقتصاد نفت و گاز

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مالی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مالی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مطالعات زنان

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مطالعات زنان

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مدرسی معارف اسلامی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدرسی معارف اسلامی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته تاریخ ایران بعد از اسلام

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته تاریخ ایران بعد از اسلام

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته تاریخ ایران قبل از اسلام

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته تاریخ ایران قبل از اسلام

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم اجتماعی (جمعیت شناسی)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم اجتماعی (جمعیت شناسی)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته تاریخ اسلام

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته تاریخ اسلام

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته تاریخ اسلام

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته حقوق عمومی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته حقوق عمومی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته حقوق عمومی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته حقوق جزا

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته حقوق جزا

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته حقوق جزا

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته حقوق بین الملل

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته حقوق بین الملل

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته حقوق بین الملل

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته تکنولوژی آموزشی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته تکنولوژی آموزشی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته تکنولوژی آموزشی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته برنامه ریزی درسی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته برنامه ریزی درسی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته برنامه ریزی درسی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم ارتباطات

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم ارتباطات

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته علوم ارتباطات

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته الهیات – ادیان و عرفان

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته الهیات – ادیان و عرفان

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته الهیات – ادیان و عرفان

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلام

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلام

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلام

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته الهیات – تصوف و عرفان اسلامی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته الهیات – تصوف و عرفان اسلامی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته الهیات – فقه و مبانی حقوق 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته الهیات – فقه و مبانی حقوق 

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته کلام

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته کلام

دانلود سوالات آزمون دکتری۱۳۹۱ رشته کلام

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته فقه شافعی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته فقه شافعی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته فقه شافعی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم سیاسی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم سیاسی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته علوم سیاسی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم اقتصادی (اقتصاد)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم اقتصادی (اقتصاد)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته علوم اقتصادی (اقتصاد)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته فلسفه

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته فلسفه

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته فلسفه

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم اجتماعی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم اجتماعی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته علوم اجتماعی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مدیریت

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدیریت

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته مدیریت

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته حسابداری

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته حسابداری

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته حسابداری

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته روانشناسی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته روانشناسی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته روانشناسی تربیتی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته روانشناسی تربیتی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته روانشناسی تربیتی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته روانشناسی باستان شناسی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته کارآفرینی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته آینده پژوهی

 

 

گروه علوم پایه:

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته  رسوب شناسی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته  رسوب شناسی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته آب شناسی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته آب شناسی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زیست محیطی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زیست محیطی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته پترولوژی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته پترولوژی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زمین شناسی اقتصادی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زمین شناسی اقتصادی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته تکتونیک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته تکتونیک

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زیست شناسی – میکروبیولوژی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زیست شناسی – میکروبیولوژی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم جانوری تکوینی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم جانوری تکوینی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زیست شناسی دریا

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زیست شناسی دریا

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته فوتونیک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته فوتونیک

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته چینه و فسیل شناسی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته چینه و فسیل شناسی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زمین شناسی نفت

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زمین شناسی نفت

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زمین شناسی مهندسی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زمین شناسی مهندسی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته ژئوشیمی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته شیمی کاربردی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته شیمی کاربردی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته شیمی پلیمر

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته الکتروشیمی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته فیتوشیمی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته فیتوشیمی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته هواشناسی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته هواشناسی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته فیزیک دریا

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته فیزیک دریا

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته نانو فیزیک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته نانو فیزیک

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته ژئوفیزیک (زلزله شناسی)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته ژئوفیزیک (زلزله شناسی)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته ژئوفیزیک (لرزه شناسی)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته ژئوفیزیک (لرزه شناسی)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته ژئوفیزیک (الکترومغناطیس)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته ژئوفیزیک (الکترومغناطیس)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته ژئوفیزیک (گرانی سنجی)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته ژئوفیزیک (گرانی سنجی)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته نانوشیمی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته نانوشیمی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته بیوانفورماتیک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته بیوانفورماتیک

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم کامپیوتر

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم کامپیوتر

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم اعصاب شناختی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم اعصاب شناختی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته نانوبیوتکنولوژی (ریز زیست فناوری)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته نانوبیوتکنولوژی (ریز زیست فناوری)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته نانوبیوتکنولوژی (ریز زیست فناوری)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته  زیست شناسی – سلولی تکوینی جانوری

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته  زیست شناسی – سلولی تکوینی جانوری

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زیست شناسی – سلولی و ملکولی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زیست شناسی – سلولی و ملکولی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته زیست شناسی – سلولی و ملکولی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته  علوم جانوری – بیوسیستماتیک جانوری

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته  علوم جانوری – بیوسیستماتیک جانوری

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته علوم جانوری – بیوسیستماتیک جانوری

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته  زیست شناسی – سلولی و تکوینی گیاهی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته  زیست شناسی – سلولی و تکوینی گیاهی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته  زیست شناسی – سلولی و تکوینی گیاهی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زیست فناوری میکروبی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته آمار

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته آمار

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته آمار

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زیست شناسی – سیستماتیک گیاهی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زیست شناسی – سیستماتیک گیاهی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته زیست شناسی – سیستماتیک گیاهی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم جانوری – فیزیولوژی جانوری

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم جانوری – فیزیولوژی جانوری

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته علوم جانوری – فیزیولوژی جانوری

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته بیوشیمی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته بیوشیمی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته بیوشیمی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته بیوفیزیک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته بیوفیزیک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته بیوفیزیک

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته شیمی فیزیک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته شیمی فیزیک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته شیمی فیزیک

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته شیمی آلی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته شیمی آلی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته شیمی آلی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته شیمی تجزیه

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته شیمی تجزیه

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته شیمی تجزیه

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته شیمی معدنی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته شیمی معدنی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته شیمی معدنی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته ریاضی محض

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته ریاضی محض

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته ریاضی محض

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته ریاضی کاربردی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته ریاضی کاربردی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته ریاضی کاربردی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته فیزیک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته فیزیک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته فیزیک

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته فتونیک

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته ژنتیک  مولکولی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته ژنتیک مولکولی

 

 

گروه فنی و مهندسی:

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته برق الکترونیک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته برق الکترونیک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته برق الکترونیک

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته برق مخابرات (میدان)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته برق مخابرات (میدان)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته برق – قدرت

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته برق – قدرت

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته برق – قدرت

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته برق – کنترل

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته برق – کنترل

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته برق – کنترل

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته برق مخابرات (سیستم)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته برق مخابرات (سیستم)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته برق مخابرات (سیستم)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته برق – زمینه هوش ماشین و روباتیک

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – سازه

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – سازه

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – مهندسی زلزله

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – مهندسی زلزله

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – مکانیک خاک و پی (ژئوتکنیک)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – مکانیک خاک و پی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – سازه های هیدرولیکی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – سازه های هیدرولیکی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – راه و ترابری

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – راه و ترابری

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – سازه های دریایی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – سازه های دریایی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – مهندسی و مدیریت منابع آب

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – حمل و نقل

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – حمل و نقل

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – مهندسی و مدیریت ساخت

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – محیط زیست

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – محیط زیست

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته نقشه برداری (ژئودزی)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته نقشه برداری (فتوگرامتری)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – نقشه برداری (فتوگرامتری)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – نقشه برداری (سنجش از دور)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته نقشه برداری (سیستم اطلاعات جغرافیایی)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – نقشه برداری (سیستم اطلاعات جغرافیایی)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مکانیک – ساخت و تولید

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مکانیک – ساخت و تولید

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مکانیک – طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مکانیک – طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مکانیک – طراحی کاربردی (کنترل و ارتعاشات)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مکانیک – تبدیل انرژی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مکانیک – تبدیل انرژی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مکانیک – مهندسی خودرو – سیستم تعلیق – ترمز و فرمان

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مکانیک – مهندسی خودرو – سیستم تعلیق – ترمز و فرمان

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مکانیک – مهندسی خودرو – قوای محرکه

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مکانیک – مهندسی خودرو – قوای محرکه

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مکانیک – مهندسی خودرو – سازه و بدنه

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مکانیک – مهندسی خودرو – سازه و بدنه

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مکانیک – مهندسی پزشکی (بیومکانیک)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مکانیک – مهندسی پزشکی (بیومکانیک)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مکانیک – مهندسی راه آهن

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مکانیک – مهندسی راه آهن

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی دریا

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی دریا

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته هوا – فضا – آئرودینامیک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته هوا – فضا – آئرودینامیک

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته هوا – فضا – جلوبرندگی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته هوا – فضا – جلوبرندگی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته هوا – فضا – سازه های هوایی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته هوا – فضا – سازه های هوایی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته هوا – فضا – مکانیک پرواز و کنترل ماهواره

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته هوا – فضا – مکانیک پرواز و کنترل ماهواره

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی معدن – اکتشاف

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی معدن – اکتشاف

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی معدن – استخراج

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی معدن – استخراج

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی معدن – فراوری مواد معدنی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی معدن – فراوری مواد معدنی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی معدن – مکانیک سنگ

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی معدن – مکانیک سنگ

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی پلیمر – صنایع پلیمر

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی پلیمر – صنایع پلیمر

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی پلیمر – فرایند های پلیمریزاسیون

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی پلیمر – صنایع رنگ

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی پلیمر – صنایع رنگ

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی پلیمر – رنگ و چاپ

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی محیط زیست – منابع آب

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی محیط زیست – منابع آب

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی محیط زیست – آب و فاضلاب

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی محیط زیست – مواد زائد جامد

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی محیط زیست – مواد زائد جامد

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی محیط زیست – آلودگی هوا

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی محیط زیست – آلودگی هوا

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی پزشکی – بیوالکتریک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی پزشکی – بیوالکتریک

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی پزشکی – بیومکانیک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی پزشکی – بیومکانیک

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی پزشکی – بیومتریال

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی پزشکی – بیومتریال

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی صنایع

عضویت خبرنامه دکتری

عضویت خبرنامه دکتری

نظرات (۶۸۳)

 1. کوثر می‌گه:

  با سلام
  لطفا پاسخنامه تشریحی دروس تخصصی برق الکترونیک و استعداد تحصیلی را برایم ارسال نمایید. با تشکر

 2. محمد می‌گه:

  لطفا پاسخنامه کلیدی دکتری بیوشیمی دامپزشکی (کد ۲۷۰۹) سال ۹۱ و ۹۲ را برایم میل کنید
  با تشکر

 3. فرهان می‌گه:

  با سلام.
  لطفا در صورت امکان کلید سوالات علوم و مهندسی آبخیزداری سال های ۹۲ و ۹۱ را برایم ارسال کنید.
  تشکر
  موففق باشید

 4. مهدی می‌گه:

  با سلام و آرزوی موفقیت پاسخنامه سوالات دکترای سال ۹۰ -۹۱-۹۲ جغرافیا و برنامه ریزی شهری را اگر لطف کنید برام بفرستید بی نهایت سپاسگذار میشم

 5. سجاد می‌گه:

  سلام. اگه ممکنه پاسخ سوالات دکترای اقتصاد ۹۱ و ۹۲ را برام ایمیل کنید. ممنون

 6. مهاجر می‌گه:

  سلام
  لطفا پاسخنامه عمومی و اختصاصی ۹۰ تا ۹۲ دکتری فلسفه را برای بنده میل بفرمایید.
  با تشکر

 7. مرضیه می‌گه:

  سلام
  لطفلا پاسخ کلیدی کنکور دکتری رشته ژئوفیزیک و لرزه شناسی (کد ۲۲۴۰) را برایم ارسال نمایید.
  با تشکر

 8. mosala می‌گه:

  سلام به نظرتون تعداد شرکت کننده های اقتصاد خیلی زیاده؟

 9. asghar می‌گه:

  با سلام
  اگر امکان دارد پاسخنامه آزمون دکتری ۹۱ و ۹۲ دکتری هوش مصنوعی را برای من ارسال نمایید .
  با تشکر زیاد

 10. مریم می‌گه:

  سلام. میشه لطفا کلید سوالات آزمون دکتری ژئوفیزیک- الکترومغناطیس سال ۹۱ ۹۲ رو هم برای من ایمیل کنید؟ ممنون.

 11. فاطمه می‌گه:

  سلام لطفا خواهش می کنم منبع درس آوزش الکترونیک آزمون دکترای فناوری اطلاعات رو به من معرفی کنین خیلی دنبالش گشتم.
  منتظرم
  مرسی.

 12. حمید می‌گه:

  سلام.در صورت امکان پاسخنامه آزمون دکترای عمران-سازه سال۹۱ و ۹۲ را برای اینجانب ارسال فرمایید.

 13. محسن می‌گه:

  در صورت امکان پاسخنامه آزمون دکترای عمران-زلزله سال ۹۳ و ۹۲ را برای اینجانب ارسال فرمایید.

 14. نسرین می‌گه:

  با سلام وتشکر از سایت خوبتون اگه امکانش هست لینک سوالات جیمت علوم انسانی ۹۱ رو درست کنیدچون باز نمیشه وپاسخهای جیمت علوم انسانی ۹۰ رو هم بزارین یا برام بفرستی.بازم تشکر

 15. نجوا می‌گه:

  با سلام
  میشه لطف کنید سوالات بافت شناسی مقایسه ای دامپزشکی سال های ۹۰-۹۳ + پاسخ نامه رو بذارید،تشکر

 16. زهرا می‌گه:

  با سلام و احترام. لطفا در صورت امکان سوالات تخصصی آزمون دکترای نقشه برداری سنجش از دور و کلید یا جواب تشریحی آنها را برای سالهای ۹۰ تا ۹۳ برام ایمیل کنید.

 17. سپیده انصاری می‌گه:

  با سلام
  پاسخنامه آزمون دکتری اصلاح دام ۹۲ و ۹۳ و ۹۱ رو میخواستم.
  با تشکر

 18. ایمانی می‌گه:

  سلام کسی کلید دکتری ۹۲ و قبلش رو نداره؟

 19. habibeh می‌گه:

  سلام
  میشه برام کلید سوالات ۹۱و ۹۲ زیست سلولی و مولکولی رو بفرستید

 20. فرشته می‌گه:

  با سلام. لطفا با توجه به زمان کم باقی مانده تا کنکور، سوالات و پاسخ نامه سال های قبل دکتری مکانیک تبدیل انرژی را برایم ایمیل کنید . بسیار ممنونم

 21. افسانه می‌گه:

  سلام اگر امکانش هس سوال و جواب کنکور دکتری مکانیک تبدیل انرژی سال های ۹۰ ۸۹ و ۸۸ رو برام بفرستین.خیلیییی ممنون

 22. سینا حداد می‌گه:

  با سلام
  جواب سوالای کنکور دکتری۹۱و۹۲ دفترچه۲۲۰۴(رشته علوم پایه .اب زیرزمینی) رو میخواستم.اگه ممکنه ارسال کنید.با تشکر

  • سعید علی محمدی می‌گه:

   سلام . در صورت امکان پاسخ تشریحی و یا کلید سئوالات آزمون دکتری برق- قدرت ۹۲ را ارسال فرمایید . با تشکر

 23. شیمی می‌گه:

  با سلام آیا امکانش هست کلید سوالات دکتری شیمی تجزیه سال ۹۱ و ۹۲ رو برای من ارسال کنید؟

 24. احسان می‌گه:

  باسلام. سوالات وپاسخنامه امسال(۹۴) دانشگاه آزاد رشته حقوق عمومی میخاستم . باتشکر

 25. آنیتا می‌گه:

  سلام لطفا کلید یا پاسخنامه تشریحی کنکور دکترای رشته ریاضی کاربردی سالهای ۸۹-۹۰-۹۱-۹۲ را برام ایمیل کنید باتشکر

 26. مریم می‌گه:

  سلام،اگر امکان داره پاسخ سوالات دکترای علوم اقتصادی سال ٩١،٩٢،٩٣رو برام میل کنید.مرسی

 27. عاطفه می‌گه:

  با سلام لطفا پاسخ سوالات دکتری سراسری سال ۹۱ و ۹۲ رشته زمین شناسی آب شناسی کد ۲۲۰۴ را بنده ایمیل نمایید

 28. عاطفه می‌گه:

  با سلام لطفا پاسخ سوالات دکتری زمین شناسی آب شناسی کد ۲۲۰۴ مربوط به سال های ۹۱ و ۹۲ را برای بنده ارسال نمایید

 29. گنجی می‌گه:

  باسلام وتقدیر از زحمات شبانه روزی شما،ایا امکان دریافت کلید سوالات دکتری سال ۹۳ ازاد (رشته کشاورزی) هستش ؟

 30. نازنین می‌گه:

  با سلام اگه ممکنه پاسخ سوالات استعداد کشاورزی ۹۳ رو برام بفرستید. ممنون میشم

 31. نسیم می‌گه:

  با سلام
  اگر امکان دارد پاسخنامه آزمون دکتری ۹۱ و ۹۲ دکتری هوش مصنوعی را برای من ارسال نمایید .
  با تشکر

 32. صدوق می‌گه:

  با سلام و خسته نباشید ضمن تشکر از تلاش و سایت خوبتون میخواستم خواهش کنم راهنمایی کنید پاسخ کلیدی سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدیریت آموزشی رو چطور تهیه کنم تو سایت ندیدم مرررسی

 33. سارا می‌گه:

  سلام
  اگه امکانش هست ممنون میشم پاسخ کلیدی کنکور دکتری کشاورزی-فیزیولوژی و اصلاح میوه ۹۲ و ۹۳ رو برام بفرستین.

 34. ستاره می‌گه:

  با سلام لطفا مدت زمان پاسخگویی به سوالات دکترای دانشگاه ازاد را بفرمایید

 35. الهه می‌گه:

  سلام
  ممنون از کمکتون. پاسخ سوالات کنکور هوش مصنوعی رو برای سالهای مختلف نتونستم پیدا کنم . در صورت امکان برام بفرستید.
  با تشکر

 36. سارا می‌گه:

  سلام
  لطفا پاسخ کلیدی کنکور دکتری نانوبیوتکنولوژی ۹۱ و ۹۲ رو برام بفرستین

 37. سارا می‌گه:

  سلام دوستان پاسخ سوالات دکترای سالهای قبل رو از کجا میشه دانلود کرد من رشته باستانشناسی ام ولی فقط تنونستم کلید ۹۳ را پیدا کنم

 38. مریم می‌گه:

  پس سوالات ک.ک ارشد ۹۳ را از کچا دانلود کنیم؟

 39. salim می‌گه:

  با سلام
  خیلی خیلی سایتتون کمکم کرد خدا خیرتون بده.
  اگه اکانش هست میتونید سوالات سازه هیدروکی سال ۹۰ و ۹۱ را هم برام بفرستید؟

 40. محسن می‌گه:

  اگه امکانش هست سوالات ازمون دکتری ازاد هوش مصنوعی سالهای قبل رو تو اولین فرصت برام ایمیل کنید .مرسی.