سوالات

دانلود رایگان سوالات آزمون دکتری

۱) سوالات آزمون عمومی

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه علوم انسانی

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه فنی و مهندسی

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه ۱ علوم پایه

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه ۲ علوم پایه

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه ۳ علوم پایه

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه ۴ علوم پایه

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه کشاورزی و منابع طبیعی

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه هنر

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه علوم پزشکی ۱

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه علوم پزشکی ۲

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه دامپزشکی

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه زبان

دانلود سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۱۳۹۲

دانلود سوالات تست زبان انگلیسی (عمومی) خاص کنکور دکتری ۱۳۹۲

دانلود سوالات تست زبان انگلیسی عمومی کنکور دکتری ۱۳۹۱

دانلود سوالات تست زبان انگلیسی (عمومی) خاص کنکور دکتری ۱۳۹۱

دانلود سوالات زبان عمومی کنکور دکتری  ۱۳۹۰

دانلود کتاب رایگان زبان عمومی آزمون دکتری

دانلود دفترچه ثبت نام آزمون دکتری

 

2) دانلود سوالات استعداد تحصیلی کنکور دکتری:

دانلود سوالات تست استعداد تحصیلی ۱۳۹۳

دانلود سوالات استعداد تحصیلی گروه علوم انسانی دکتری ۱۳۹۳

دانلود سوالات استعداد تحصیلی گروه فنی مهندسی دکتری ۱۳۹۳

دانلود سوالات استعداد تحصیلی گروه ۱ علوم پایه دکتری ۹۳

دانلود سوالات استعداد تحصیلی گروه ۲ علوم پایه دکتری ۹۳

دانلود سوالات استعداد تحصیلی گروه ۳ علوم پایه دکتری ۹۳

دانلود سوالات استعداد تحصیلی گروه ۴ علوم پایه دکتری ۹۳

دانلود سوالات استعداد تحصیلی گروه کشاورزی دکتری ۱۳۹۳

سوالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری ۹۳ گروه هنر

سوالات استعداد تحصیلی  آزمون دکتری ۹۳ گروه علوم پزشکی ۱

سوالات استعداد تحصیلی  آزمون دکتری ۹۳ گروه علوم پزشکی ۲

سوالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری ۹۳ گروه دامپزشکی

سوالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری ۹۳ گروه زبان

 

دانلود سوالات تست استعداد تحصیلی ۱۳۹۲

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه علوم انسانی ۱۳۹۲

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه علوم پایه ۱۳۹۲

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه فنی و مهندسی ۱۳۹۲

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه کشاورزی ۱۳۹۲

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه زبان ۱۳۹۲

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه تربیت بدنی ۱۳۹۲

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه هنر ۱۳۹۲

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه پزشکی ۱۳۹۲

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه دامپزشکی ۱۳۹۲

 

دانلود سوالات استعداد تحصیلی آزمون نیمه متمرکز دکتری ۱۳۹۱

دانلود پاسخنامه گروه های فنی مهندسی ، علوم پایه و  انسانی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه علوم انسانی 

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه علوم پایه

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه فنی و مهندسی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه کشاورزی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه دامپزشکی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه پزشکی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه تربیت بدنی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه هنر

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه زبان

 

دانلود رایگان سوالات استعداد تحصیلی کنکور دکتری ۱۳۹۰

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه علوم انسانی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه علوم پایه

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه فنی و مهندسی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه کشاورزی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه دامپزشکی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه پزشکی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه تربیت بدنی

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه هنر

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه زبان

 

 

 دانلود کتاب رایگان استعداد تحصیلی آزمون دکتری

 

 

3) دانلود سوالات آزمون تخصصی

گروه علوم انسانی:

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیای سیاسی)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیای سیاسی)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیا و برنامه ریزی شهری)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیا و برنامه ریزی شهری)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیا و برنامه ریزی روستایی)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیا و برنامه ریزی روستایی)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم جغرافیایی (ژئومور فولوژی)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم جغرافیایی (ژئومور فولوژی)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته حقوق خصوصی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته حقوق خصوصی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳رشته علم و اطلاعات دانش شناسی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علم و اطلاعات دانش شناسی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته فلسفه تعلیم و تربیت

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته فلسفه تعلیم و تربیت

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مدیریت آموزشی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدیریت آموزشی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته آموزش عالی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته آموزش عالی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته برنامه ریزی آموزشی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مشاوره

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مشاوره

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته سنجش و اندازه گیری

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته سنجش و اندازه گیری

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته محیط زیست

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته محیط زیست

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته حقوق نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته حقوق نفت و گاز

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته اقتصاد نفت و گاز

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مالی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مالی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مطالعات زنان

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مطالعات زنان

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مدرسی معارف اسلامی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدرسی معارف اسلامی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته تاریخ ایران بعد از اسلام

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته تاریخ ایران بعد از اسلام

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته تاریخ ایران قبل از اسلام

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته تاریخ ایران قبل از اسلام

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم اجتماعی (جمعیت شناسی)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم اجتماعی (جمعیت شناسی)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته تاریخ اسلام

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته تاریخ اسلام

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته تاریخ اسلام

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته حقوق عمومی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته حقوق عمومی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته حقوق عمومی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته حقوق جزا

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته حقوق جزا

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته حقوق جزا

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته حقوق بین الملل

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته حقوق بین الملل

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته حقوق بین الملل

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته تکنولوژی آموزشی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته تکنولوژی آموزشی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته تکنولوژی آموزشی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته برنامه ریزی درسی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته برنامه ریزی درسی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته برنامه ریزی درسی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم ارتباطات

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم ارتباطات

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته علوم ارتباطات

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته الهیات – ادیان و عرفان

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته الهیات – ادیان و عرفان

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته الهیات – ادیان و عرفان

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلام

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلام

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلام

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته الهیات – تصوف و عرفان اسلامی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته الهیات – تصوف و عرفان اسلامی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته الهیات – فقه و مبانی حقوق 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته الهیات – فقه و مبانی حقوق 

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته کلام

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته کلام

دانلود سوالات آزمون دکتری۱۳۹۱ رشته کلام

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته فقه شافعی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته فقه شافعی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته فقه شافعی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم سیاسی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم سیاسی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته علوم سیاسی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم اقتصادی (اقتصاد)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم اقتصادی (اقتصاد)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته علوم اقتصادی (اقتصاد)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته فلسفه

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته فلسفه

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته فلسفه

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم اجتماعی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم اجتماعی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته علوم اجتماعی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مدیریت

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدیریت

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته مدیریت

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته حسابداری

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته حسابداری

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته حسابداری

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته روانشناسی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته روانشناسی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته روانشناسی تربیتی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته روانشناسی تربیتی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته روانشناسی تربیتی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته روانشناسی باستان شناسی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته کارآفرینی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته آینده پژوهی

 

 

گروه علوم پایه:

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته  رسوب شناسی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته  رسوب شناسی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته آب شناسی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته آب شناسی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زیست محیطی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زیست محیطی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته پترولوژی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته پترولوژی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زمین شناسی اقتصادی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زمین شناسی اقتصادی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته تکتونیک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته تکتونیک

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زیست شناسی – میکروبیولوژی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زیست شناسی – میکروبیولوژی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم جانوری تکوینی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم جانوری تکوینی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زیست شناسی دریا

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زیست شناسی دریا

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته فوتونیک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته فوتونیک

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته چینه و فسیل شناسی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته چینه و فسیل شناسی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زمین شناسی نفت

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زمین شناسی نفت

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زمین شناسی مهندسی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زمین شناسی مهندسی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته ژئوشیمی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته شیمی کاربردی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته شیمی کاربردی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته شیمی پلیمر

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته الکتروشیمی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته فیتوشیمی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته فیتوشیمی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته هواشناسی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته هواشناسی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته فیزیک دریا

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته فیزیک دریا

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته نانو فیزیک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته نانو فیزیک

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته ژئوفیزیک (زلزله شناسی)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته ژئوفیزیک (زلزله شناسی)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته ژئوفیزیک (لرزه شناسی)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته ژئوفیزیک (لرزه شناسی)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته ژئوفیزیک (الکترومغناطیس)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته ژئوفیزیک (الکترومغناطیس)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته ژئوفیزیک (گرانی سنجی)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته ژئوفیزیک (گرانی سنجی)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته نانوشیمی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته نانوشیمی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته بیوانفورماتیک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته بیوانفورماتیک

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم کامپیوتر

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم کامپیوتر

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم اعصاب شناختی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم اعصاب شناختی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته نانوبیوتکنولوژی (ریز زیست فناوری)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته نانوبیوتکنولوژی (ریز زیست فناوری)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته نانوبیوتکنولوژی (ریز زیست فناوری)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته  زیست شناسی – سلولی تکوینی جانوری

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته  زیست شناسی – سلولی تکوینی جانوری

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زیست شناسی – سلولی و ملکولی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زیست شناسی – سلولی و ملکولی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته زیست شناسی – سلولی و ملکولی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته  علوم جانوری – بیوسیستماتیک جانوری

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته  علوم جانوری – بیوسیستماتیک جانوری

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته علوم جانوری – بیوسیستماتیک جانوری

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته  زیست شناسی – سلولی و تکوینی گیاهی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته  زیست شناسی – سلولی و تکوینی گیاهی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته  زیست شناسی – سلولی و تکوینی گیاهی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زیست فناوری میکروبی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته آمار

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته آمار

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته آمار

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زیست شناسی – سیستماتیک گیاهی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زیست شناسی – سیستماتیک گیاهی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته زیست شناسی – سیستماتیک گیاهی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم جانوری – فیزیولوژی جانوری

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم جانوری – فیزیولوژی جانوری

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته علوم جانوری – فیزیولوژی جانوری

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته بیوشیمی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته بیوشیمی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته بیوشیمی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته بیوفیزیک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته بیوفیزیک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته بیوفیزیک

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته شیمی فیزیک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته شیمی فیزیک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته شیمی فیزیک

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته شیمی آلی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته شیمی آلی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته شیمی آلی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته شیمی تجزیه

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته شیمی تجزیه

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته شیمی تجزیه

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته شیمی معدنی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته شیمی معدنی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته شیمی معدنی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته ریاضی محض

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته ریاضی محض

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته ریاضی محض

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته ریاضی کاربردی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته ریاضی کاربردی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته ریاضی کاربردی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته فیزیک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته فیزیک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته فیزیک

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته فتونیک

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته ژنتیک  مولکولی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته ژنتیک مولکولی

 

 

گروه فنی و مهندسی:

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته برق الکترونیک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته برق الکترونیک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته برق الکترونیک

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته برق مخابرات (میدان)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته برق مخابرات (میدان)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته برق – قدرت

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته برق – قدرت

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته برق – قدرت

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته برق – کنترل

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته برق – کنترل

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته برق – کنترل

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته برق مخابرات (سیستم)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته برق مخابرات (سیستم)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته برق مخابرات (سیستم)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته برق – زمینه هوش ماشین و روباتیک

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – سازه

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – سازه

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – مهندسی زلزله

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – مهندسی زلزله

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – مکانیک خاک و پی (ژئوتکنیک)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – مکانیک خاک و پی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – سازه های هیدرولیکی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – سازه های هیدرولیکی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – راه و ترابری

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – راه و ترابری

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – سازه های دریایی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – سازه های دریایی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – مهندسی و مدیریت منابع آب

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – حمل و نقل

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – حمل و نقل

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – مهندسی و مدیریت ساخت

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – محیط زیست

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – محیط زیست

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته نقشه برداری (ژئودزی)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته نقشه برداری (فتوگرامتری)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – نقشه برداری (فتوگرامتری)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – نقشه برداری (سنجش از دور)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته نقشه برداری (سیستم اطلاعات جغرافیایی)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – نقشه برداری (سیستم اطلاعات جغرافیایی)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مکانیک – ساخت و تولید

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مکانیک – ساخت و تولید

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مکانیک – طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مکانیک – طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مکانیک – طراحی کاربردی (کنترل و ارتعاشات)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مکانیک – تبدیل انرژی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مکانیک – تبدیل انرژی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مکانیک – مهندسی خودرو – سیستم تعلیق – ترمز و فرمان

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مکانیک – مهندسی خودرو – سیستم تعلیق – ترمز و فرمان

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مکانیک – مهندسی خودرو – قوای محرکه

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مکانیک – مهندسی خودرو – قوای محرکه

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مکانیک – مهندسی خودرو – سازه و بدنه

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مکانیک – مهندسی خودرو – سازه و بدنه

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مکانیک – مهندسی پزشکی (بیومکانیک)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مکانیک – مهندسی پزشکی (بیومکانیک)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مکانیک – مهندسی راه آهن

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مکانیک – مهندسی راه آهن

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی دریا

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی دریا

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته هوا – فضا – آئرودینامیک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته هوا – فضا – آئرودینامیک

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته هوا – فضا – جلوبرندگی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته هوا – فضا – جلوبرندگی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته هوا – فضا – سازه های هوایی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته هوا – فضا – سازه های هوایی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته هوا – فضا – مکانیک پرواز و کنترل ماهواره

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته هوا – فضا – مکانیک پرواز و کنترل ماهواره

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی معدن – اکتشاف

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی معدن – اکتشاف

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی معدن – استخراج

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی معدن – استخراج

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی معدن – فراوری مواد معدنی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی معدن – فراوری مواد معدنی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی معدن – مکانیک سنگ

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی معدن – مکانیک سنگ

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی پلیمر – صنایع پلیمر

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی پلیمر – صنایع پلیمر

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی پلیمر – فرایند های پلیمریزاسیون

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی پلیمر – صنایع رنگ

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی پلیمر – صنایع رنگ

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی پلیمر – رنگ و چاپ

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی محیط زیست – منابع آب

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی محیط زیست – منابع آب

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی محیط زیست – آب و فاضلاب

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی محیط زیست – مواد زائد جامد

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی محیط زیست – مواد زائد جامد

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی محیط زیست – آلودگی هوا

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی محیط زیست – آلودگی هوا

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی پزشکی – بیوالکتریک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی پزشکی – بیوالکتریک

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی پزشکی – بیومکانیک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی پزشکی – بیومکانیک

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی پزشکی – بیومتریال

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی پزشکی – بیومتریال

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی صنایع

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی صنایع

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی نفت – نفت و بهره برداری مخازن

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی نفت – نفت و بهره برداری مخازن

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی نفت – اکتشاف

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی نفت – مهندسی مخازن هیدروکربوری

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی کامپیوتر –  نرم افزار

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی کامپیوتر – سیستم های کامپیوتری زمینه سخت افزار

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی کامپیوتر – سیستم های کامپیوتری زمینه سخت افزار

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی کامپیوتر – الگوریتم و محاسبات

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی مواد و متالوژی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی شیمی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی شیمی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی شیمی – مهندسی پلیمر

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی شیمی – مهندسی پلیمر

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی فناوری نانو – نانو مواد

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی فناوری نانو – نانو مواد

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی فناوری نانو – نانو الکترونیک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی فناوری نانو – نانو الکترونیک

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی هسته ای – کاربرد پرتوها

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی هسته ای – کاربرد پرتوها

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی هسته ای – راکتور

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی هسته ای – راکتور

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی هسته ای – پرتوپزشکی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی هسته ای – پرتوپزشکی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی هسته ای – چرخه سوخت

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی هسته ای – گداخت

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی نساجی – شیمی نساجی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی نساجی – شیمی نساجی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی فناوری اطلاعات IT

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی سیستم های انرژی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی سیستم های انرژی

 

 

گروه کشاورزی و منابع طبیعی:

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته آلودگی های محیط زیست

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته آلودگی های محیط زیست

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته آمایش محیط زیست

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته آمایش محیط زیست

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته تنوع زیستی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مکانیک ماشین های کشاورزی (مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مکانیک ماشین های کشاورزی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مکانیزاسیون کشاورزی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مکانیزاسیون کشاورزی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم باغبانی و فضای سبز - فیزیولوژی و اصلاح سبزی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم باغبانی و فضای سبز - فیزیولوژی و اصلاح میوه

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم باغبانی و فضای سبز - فیزیولوژی و اصلاح میوه

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم باغبانی و فضای سبز - گیاهان زینتی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم باغبانی و فضای سبز - گیاهان زینتی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم باغبانی و فضای سبز – گیاهان دارویی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم باغبانی و فضای سبز – گیاهان دارویی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم باغبانی و فضای سبز – فیزیولوژی پس از برداشت

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصولات باغبانی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم و صنایع غذایی – تکنولوژی مواد غذایی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم و صنایع غذایی – تکنولوژی مواد غذایی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم و صنایع غذایی – میکروبیولوژی مواد غذایی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم و صنایع غذایی – شیمی مواد غذایی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم و صنایع غذایی – شیمی مواد غذایی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم و صنایع غذایی – مهندسی صنایع غذایی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم و صنایع غذایی – مهندسی صنایع غذایی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته علوم و صنایع غذایی – مهندسی صنایع غذایی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته اقتصاد کشاورزی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته اقتصاد کشاورزی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته چوب شناسی و صنایع چوب – حفاظت و اصلاح چوب

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته چوب شناسی و صنایع چوب – صنایع چوب با فرآورده های مرکب (فرآورده های چند سازه چوب)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته چوب شناسی و صنایع چوب – صنایع چوب با فرآورده های مرکب

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته چوب شناسی و صنایع چوب – صنایع خمیر و کاغذ

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته چوب شناسی و صنایع چوب – صنایع خمیر و کاغذ

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته چوب شناسی و صنایع چوب – بیولوژی و آناتومی چوب

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته چوب شناسی و صنایع چوب – بیولوژی و آناتومی چوب

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم خاک – بیولوژی خاک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم خاک – بیولوژی خاک

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم خاک – فیزیک و حفاظت خاک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم خاک – فیزیک و حفاظت خاک

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم خاک – پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم خاک – پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم خاک – شیمی و حاصلخیزی خاک

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم خاک – شیمی و حاصلخیزی خاک

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم دام – فیزیولوژی دام

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم دام – تغذیه دام

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم دام – اصلاح نژاد دام

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم دام – اصلاح نژاد دام

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم مهندسی آب – آبیاری و زهکشی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم مهندسی آب – آبیاری و زهکشی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم مهندسی آب – سازه های آبی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم مهندسی آب – سازه های آبی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم مهندسی آب – منابع آب

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم مهندسی آب – منابع آب

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته هوا شناسی کشاورزی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته هوا شناسی کشاورزی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زراعت –  علوم و تکنولوژی بذر

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زراعت – اصلاح نباتات (بیومتری و ژنتیک مولکولی)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زراعت – علوم علف های هرز

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زراعت – علوم علف های هرز

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زراعت – فیزیولوژی گیاهان زراعی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زراعت – فیزیولوژی گیاهان زراعی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زراعت – اکولوژی گیاهی زراعی ، بوم شناسی زراعی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زراعت – اکولوژی گیاهی زراعی ، بوم شناسی زراعی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته بیوتکنولوژی کشاورزی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته بیوتکنولوژی کشاورزی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته ترویج کشاورزی، آموزش کشاورزی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته ترویج کشاورزی، آموزش کشاورزی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته توسعه روستایی، توسعه کشاورزی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته توسعه روستایی، توسعه کشاورزی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته حشره شناسی کشاورزی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته حشره شناسی کشاورزی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته بیماری شناسی گیاهی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته بیماری شناسی گیاهی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته جنگل داری و اقتصاد جنگل (مسائل اقتصادی و اجتماعی جنگل)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته جنگل داری و اقتصاد جنگل

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی جنگل

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی جنگل

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته جنگل شناسی و اکولوژی جنگل

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته جنگل شناسی و اکولوژی جنگل

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته شیلات – تکثیر و پرورش آبزیان

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته شیلات – تکثیر و پرورش آبزیان

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته شیلات – فرآوری محصولات شیلاتی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته شیلات – فرآوری محصولات شیلاتی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته شیلات – بوم شناسی آبزیان شیلاتی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته شیلات – تولید و بهره برداری صید

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته شیلات – تولید و بهره برداری صید

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم مرتع و مرتعداری

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم مرتع و مرتعداری

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته بیابان زدایی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته بیابان زدایی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته آبخیزداری

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته آبخیزداری

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته کشاورزی هسته ای

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته کشاورزی هسته ای

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم طیور

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم طیور

 

گروه هنر :

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته  پژوهش هنر

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته شهر سازی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مرمت آثار و اشیاء فرهنگی و تاریخی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی و مدیریت ساخت ، مدیریت پروژه و ساخت

 

دانلود سوالات تست رشته معماری آزمون دکتری ۹۳

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته  معماری

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته  معماری

 

گروه زبان: 

 دانلود سوالات تست رشته زبان و ادبیات فارسی آزمون دکتری ۹۳

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته زبان و ادبیات فارسی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته زبان و ادبیات انگلیسی

 

گروه تربیت بدنی: 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مدیریت ورزشی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته فیزیولوژی ورزشی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته فیزیولوژی ورزشی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته رشد و تکامل و یادگیری حرکتی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته بیومکانیک ورزشی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته بیومکانیک ورزشی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته رفتار حرکتی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

 

عضویت خبرنامه دکتری

عضویت خبرنامه دکتری

نظرات (۶۵۳)

 1. نازنین می‌گه:

  با سلام اگه ممکنه پاسخ سوالات استعداد کشاورزی ۹۳ رو برام بفرستید. ممنون میشم

 2. نسیم می‌گه:

  با سلام
  اگر امکان دارد پاسخنامه آزمون دکتری ۹۱ و ۹۲ دکتری هوش مصنوعی را برای من ارسال نمایید .
  با تشکر

 3. صدوق می‌گه:

  با سلام و خسته نباشید ضمن تشکر از تلاش و سایت خوبتون میخواستم خواهش کنم راهنمایی کنید پاسخ کلیدی سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدیریت آموزشی رو چطور تهیه کنم تو سایت ندیدم مرررسی

 4. سارا می‌گه:

  سلام
  اگه امکانش هست ممنون میشم پاسخ کلیدی کنکور دکتری کشاورزی-فیزیولوژی و اصلاح میوه ۹۲ و ۹۳ رو برام بفرستین.

 5. ستاره می‌گه:

  با سلام لطفا مدت زمان پاسخگویی به سوالات دکترای دانشگاه ازاد را بفرمایید

 6. الهه می‌گه:

  سلام
  ممنون از کمکتون. پاسخ سوالات کنکور هوش مصنوعی رو برای سالهای مختلف نتونستم پیدا کنم . در صورت امکان برام بفرستید.
  با تشکر

 7. سارا می‌گه:

  سلام
  لطفا پاسخ کلیدی کنکور دکتری نانوبیوتکنولوژی ۹۱ و ۹۲ رو برام بفرستین

 8. سارا می‌گه:

  سلام دوستان پاسخ سوالات دکترای سالهای قبل رو از کجا میشه دانلود کرد من رشته باستانشناسی ام ولی فقط تنونستم کلید ۹۳ را پیدا کنم

 9. مریم می‌گه:

  پس سوالات ک.ک ارشد ۹۳ را از کچا دانلود کنیم؟

 10. salim می‌گه:

  با سلام
  خیلی خیلی سایتتون کمکم کرد خدا خیرتون بده.
  اگه اکانش هست میتونید سوالات سازه هیدروکی سال ۹۰ و ۹۱ را هم برام بفرستید؟

 11. محسن می‌گه:

  اگه امکانش هست سوالات ازمون دکتری ازاد هوش مصنوعی سالهای قبل رو تو اولین فرصت برام ایمیل کنید .مرسی.

درج نظر