مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری کارگاه مقاله نویسی

سؤالات

دانلود دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته کنکور دکتری

دانلود رایگان کتاب زبان عمومی دکتری

دانلود رایگان کتاب استعداد تحصیلی دکتری

دانلود رایگان سؤالات آزمون دکتری

Main Titles Zaban

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۶ گروه علوم انسانی

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری ۱۳۹۶ گروه علوم پایه

سؤالات زبان عمومی گروه فنی و مهندسی آزمون دکتری ۹۶

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۶ گروه کشاورزی و منابع طبیعی

سؤالات زبان عمومی کنکور دکتری ۹۶ گروه آزمایشی هنر

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۶ گروه دامپزشکی

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری گروه آزمایشی زبان ۱۳۹۶

 

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۵ گروه علوم انسانی

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۵ گروه علوم پایه

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری ۱۳۹۵ گروه فنی- مهندسی

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۵ گروه کشاورزی و منابع طبیعی

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۵ گروه هنر

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۵ گروه دامپزشکی

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری گروه آزمایشی زبان ۱۳۹۵

 

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری نیمه متمرکز ۹۴ گروه علوم انسانی

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری نیمه متمرکز ۹۴ گروه -مهندسی

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری نیمه متمرکز ۹۴ گروه علوم پایه

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری نیمه متمرکز ۹۴ گروه کشاورزی و منابع طبیعی

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری نیمه متمرکز ۹۴ گروه هنر

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۴ گروه دامپزشکی

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری نیمه متمرکز ۹۴ گروه آزمایشی زبان – کدرشته ۲۸۰۱ و ۲۸۱۱

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری نیمه متمرکز ۹۴ گروه آزمایشی زبان – کدرشته های ۲۸۰۷ تا ۲۸۱۰

 

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه علوم انسانی

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه ۱ علوم پایه

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه ۲ علوم پایه

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه ۳ علوم پایه

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه ۴ علوم پایه

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه فنی-مهندسی

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه کشاورزی و منابع طبیعی

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه هنر

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه ۱ علوم پزشکی

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه ۲ علوم پزشکی

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه دامپزشکی

سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه زبان

 

دانلود سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری ۱۳۹۲

دانلود سؤالات زبان انگلیسی (عمومی) خاص کنکور دکتری ۱۳۹۲

 

دانلود سؤالات تست زبان انگلیسی عمومی کنکور دکتری ۱۳۹۱

دانلود سؤالات تست زبان انگلیسی (عمومی) خاص کنکور دکتری ۱۳۹۱

 

دانلود سؤالات زبان عمومی کنکور دکتری ۱۳۹۰

 

Main Titles Gmat

estedad 96

سؤالات استعداد تحصیلی گروه علوم انسانی آزمون دکتری ۹۶

سؤالات استعداد تحصیلی گروه علوم پایه کنکور دکتری ۱۳۹۶

سؤالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری ۹۶ گروه فنی و مهندسی

سؤالات استعداد تحصیلی گروه کشاورزی آزمون دکتری ۹۶

سؤالات استعداد تحصیلی کنکور دکتری ۱۳۹۶ گروه هنر

سؤالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری ۹۶ گروه آزمایشی دامپزشکی

سؤالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری ۹۶ گروه زبان

 

estedad 95

سؤالات استعداد تحصیلی گروه علوم انسانی دکتری ۹۵

سؤالات استعداد تحصیلی گروه علوم پایه دکتری ۹۵

سؤالات استعداد تحصیلی گروه فنی- مهندسی دکتری ۱۳۹۵

سؤالات استعداد تحصیلی گروه کشاورزی دکتری ۱۳۹۵

سؤالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری ۹۵ گروه هنر

سؤالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری گروه دامپزشکی ۹۵

سؤالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری ۹۵ گروه آزمایشی زبان

 

estedad 94

سؤالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری نیمه متمرکز ۹۴ گروه علوم انسانی

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری نیمه متمرکز ۹۴ گروه علوم پایه

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری نیمه متمرکز ۹۴ گروه فنی-مهندسی

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری نیمه متمرکز ۹۴ گروه کشاورزی و منابع طبیعی

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری نیمه متمرکز ۹۴ گروه هنر

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری نیمه متمرکز ۹۴ گروه دامپزشکی

دانلود سوالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری نیمه متمرکز ۹۴ گروه آزمایشی زبان – کدرشته ۲۸۰۱ و ۲۸۱۱

دانلود سوالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری نیمه متمرکز ۹۴ گروه آزمایشی زبان – کدرشته های ۲۸۰۷ تا ۲۸۱۰

estedad 93

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه علوم انسانی دکتری ۱۳۹۳

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه فنی-مهندسی دکتری ۱۳۹۳

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه ۱ علوم پایه دکتری ۱۳۹۳

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه ۲ علوم پایه دکتری ۱۳۹۳

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه ۳ علوم پایه دکتری ۱۳۹۳

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه ۴ علوم پایه دکتری ۱۳۹۳

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه کشاورزی دکتری ۱۳۹۳

سؤالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری ۹۳ گروه هنر

سؤالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری ۹۳ گروه ۱ علوم پزشکی

سؤالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری ۹۳ گروه ۲ علوم پزشکی

سؤالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری ۹۳ گروه دامپزشکی

سؤالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری ۹۳ گروه زبان

estedad 92

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه علوم انسانی ۱۳۹۲

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه علوم پایه ۱۳۹۲

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه فنی-مهندسی ۱۳۹۲

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه کشاورزی ۱۳۹۲

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه تربیت بدنی ۱۳۹۲

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه هنر ۱۳۹۲

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه پزشکی ۱۳۹۲

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه دامپزشکی ۱۳۹۲

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه زبان ۱۳۹۲

 

estedad 91

دانلود پاسخنامه گروه های فنی-مهندسی، علوم پایه و انسانی ۱۳۹۱

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه علوم انسانی ۱۳۹۱

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه علوم پایه ۱۳۹۱

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه فنی-مهندسی ۱۳۹۱

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه کشاورزی ۱۳۹۱

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه دامپزشکی ۱۳۹۱

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه پزشکی ۱۳۹۱

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه تربیت بدنی ۱۳۹۱

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه هنر ۱۳۹۱

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه زبان ۱۳۹۱

 

estedad 90

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه علوم انسانی ۱۳۹۰

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه علوم پایه ۱۳۹۰

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه فنی-مهندسی ۱۳۹۰

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه کشاورزی ۱۳۹۰

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه دامپزشکی ۱۳۹۰

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه پزشکی ۱۳۹۰

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه تربیت بدنی ۱۳۹۰

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه هنر ۱۳۹۰

دانلود رایگان تست استعداد تحصیلی گروه زبان ۱۳۹۰

 

Main Titles Takhasosi

1.ensani (2)

دانلود سؤالات رشته زبان و ادبیات فارسی آزمون دکتری ۹۶

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه زبان و ادبیات فارسی

دانلود سؤالات رشته زبان و ادبیات فارسی آزمون دکتری ۱۳۹۴

دانلود سؤالات تست رشته زبان و ادبیات فارسی آزمون دکتری ۹۳

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته زبان و ادبیات فارسی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته جغرافیای سیاسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیای سیاسی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیای سیاسی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیای سیاسی)

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیا و برنامه ریزی شهری)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیا و برنامه ریزی شهری)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیا و برنامه ریزی شهری)

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیا و برنامه ریزی روستایی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیا و برنامه ریزی روستایی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیا و برنامه ریزی روستایی)

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته ژئومورفولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته علوم جغرافیایی (ژئومورفولوژی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم جغرافیایی (ژئومورفولوژی)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم جغرافیایی (ژئومورفولوژی)

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته آب و هواشناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته آب و هواشناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته آب و هواشناسی (اقلیم شناسی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

 

دانلود سؤالات تست رشته زبان و ادبیات عرب آزمون دکتری ۱۳۹۶

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه زبان و ادبیات عرب

دانلود سؤالات تست رشته زبان و ادبیات عرب آزمون دکتری ۱۳۹۴

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زبان و ادبیات عرب

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته علوم اقتصادی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه علوم اقتصادی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته علوم اقتصادی (اقتصاد)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم اقتصادی (اقتصاد)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم اقتصادی (اقتصاد)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته علوم اقتصادی (اقتصاد)

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته اقتصاد نفت و گاز

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه علوم اقتصادی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته اقتصاد نفت و گاز

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته اقتصاد نفت و گاز

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته تربیت بدنی – مدیریت ورزشی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۹۵ مجموعه تربیت بدنی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته تربیت بدنی – مدیریت ورزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مدیریت ورزشی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۹۵ مجموعه تربیت بدنی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته فیزیولوژی ورزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته فیزیولوژی ورزشی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته تربیت بدنی – آسیب شناسی ورزشی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۹۵ مجموعه تربیت بدنی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته تربیت بدنی – آسیب شناسی ورزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته رشد و تکامل و یادگیری حرکتی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته تربیت بدنی – رفتار حرکتی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۹۵ مجموعه تربیت بدنی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته تربیت بدنی – رفتار حرکتی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته رفتار حرکتی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته تربیت بدنی – بیومکانیک ورزشی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۹۵ مجموعه تربیت بدنی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته تربیت بدنی – بیومکانیک ورزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته بیومکانیک ورزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته بیومکانیک ورزشی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته تاریخ – تاریخ اسلام

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم تاریخی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته تاریخ اسلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته تاریخ اسلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته تاریخ اسلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته تاریخ اسلام

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته تاریخ – تاریخ ایران دوره اسلام

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم تاریخی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته تاریخ ایران بعد از اسلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته تاریخ ایران بعد از اسلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته تاریخ ایران بعد از اسلام

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم تاریخی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته تاریخ ایران قبل از اسلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته تاریخ ایران قبل از اسلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته تاریخ ایران قبل از اسلام

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته علوم اجتماعی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم اجتماعی و مددکاری

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته علوم اجتماعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم اجتماعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم اجتماعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته علوم اجتماعی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته جمعیت شناسی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم اجتماعی و مددکاری

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته علوم اجتماعی (جمعیت شناسی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم اجتماعی (جمعیت شناسی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم اجتماعی (جمعیت شناسی)

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته مددکاری اجتماعی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم اجتماعی و مددکاری

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته مددکاری اجتماعی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته الهیات – فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته الهیات – فقه و مبانی حقوق

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته الهیات – فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته الهیات – فقه و مبانی حقوق

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته الهیات – ادیان و عرفان

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته الهیات – ادیان و عرفان

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته الهیات – ادیان و عرفان

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته الهیات – ادیان و عرفان

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته الهیات – ادیان و عرفان

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلامی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته الهیات – تصوف و عرفان اسلامی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته الهیات – تصوف و عرفان اسلامی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته الهیات – کلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته کلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته کلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته کلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته کلام

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته فقه شافعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته فقه شافعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته فقه شافعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته فقه شافعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته فقه شافعی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته فلسفه

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه فلسفه

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته فلسفه

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته فلسفه

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته فلسفه

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته فلسفه

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته فلسفه منطق

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه فلسفه

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته فلسفه علم

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه فلسفه

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۹۶ رشته فلسفه تعلیم و تربیت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه علوم تربیتی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته فلسفه تعلیم و تربیت

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته فلسفه تعلیم و تربیت

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته فلسفه تعلیم و تربیت

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته برنامه ریزی درسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه علوم تربیتی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته برنامه ریزی درسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته برنامه ریزی درسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته برنامه ریزی درسی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته برنامه ریزی درسی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته مدیریت آموزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه علوم تربیتی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته مدیریت آموزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مدیریت آموزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدیریت آموزشی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته روان شناسی تربیتی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه روان‌شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته روانشناسی تربیتی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته روانشناسی تربیتی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته روانشناسی تربیتی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته روانشناسی تربیتی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته تکنولوژی آموزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه علوم تربیتی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته تکنولوژی آموزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته تکنولوژی آموزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته تکنولوژی آموزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته تکنولوژی آموزشی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته آموزش عالی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه علوم تربیتی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته آموزش عالی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته آموزش عالی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته آموزش عالی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه روان‌شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته برنامه ریزی آموزشی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته مشاوره

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مشاوره

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته مشاوره

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مشاوره

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مشاوره

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته سنجش و اندازه گیری

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه روان‌شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته سنجش و اندازه گیری

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته سنجش و اندازه گیری

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته سنجش و اندازه گیری

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته روان شناسی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه روان‌شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته روانشناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته روانشناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته روانشناسی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته علم و اطلاعات دانش شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علم اطلاعات و دانش‌شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته علم و اطلاعات دانش شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علم و اطلاعات دانش شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علم و اطلاعات دانش شناسی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته حقوق عمومی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه حقوق

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته حقوق عمومی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته حقوق عمومی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته حقوق عمومی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته حقوق عمومی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته حقوق جزا و جرم شناسی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه حقوق

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته حقوق جزا و جرم شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته حقوق جزا و جرم شناسی، فقه و حقوق جزا

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته حقوق جزا

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته حقوق جزا

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته حقوق بین الملل عمومی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه حقوق

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته حقوق بین الملل عمومی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته حقوق بین الملل عمومی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته حقوق بین الملل

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته حقوق بین الملل

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته حقوق خصوصی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه حقوق

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته حقوق خصوصی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته حقوق خصوصی، فقه و حقوق خصوصی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته حقوق خصوصی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۱ رشته حقوق خصوصی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته حقوق نفت و گاز

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه حقوق

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته حقوق نفت و گاز

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته حقوق نفت و گاز

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته حقوق نفت و گاز

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ مجموعه علوم سیاسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه علوم سیاسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ مجموعه علوم سیاسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم سیاسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم سیاسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته علوم سیاسی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ مجموعه مدیریت بازرگانی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته مدیریت

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ مجموعه مدیریت دولتی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مدیریت

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ مجموعه مدیریت صنعتی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مدیریت

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته مدیریت

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ مجموعه مدیریت فناوری اطلاعات

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مدیریت

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته کارآفرینی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته کارآفرینی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته کارآفرینی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته مدیریت راهبردی و آینده پژوهی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته آینده پژوهی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته آینده پژوهی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته گردشگری

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مدیریت

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته مالی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه حسابداری و مالی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته مالی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مالی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مالی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته حسابداری

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه حسابداری و مالی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته حسابداری

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته حسابداری

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته حسابداری

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته حسابداری

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۹۶ رشته علوم ارتباطات

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم ارتباطات

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته علوم ارتباطات

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم ارتباطات

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم ارتباطات

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته علوم ارتباطات

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته باستان شناسی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه باستان‌شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته باستان شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته باستان شناسی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته محیط زیست – برنامه ریزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه محیط‌زیست – برنامه‌ریزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته محیط زیست – برنامه ریزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته محیط زیست

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته مطالعات زنان

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم اجتماعی و مددکاری

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته مطالعات زنان

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مطالعات زنان

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مطالعات زنان

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته مدرسی معارف اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته مدرسی معارف اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مدرسی معارف اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدرسی معارف اسلامی

 

2. paye

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم زمین

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته چینه و فسیل شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته چینه و فسیل شناسی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته زمین شناسی نفت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم زمین

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زمین شناسی نفت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زمین شناسی نفت

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم زمین

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته رسوب شناسی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته زمین شناسی آب شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم زمین

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته زمین شناسی آب شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته آب شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته آب شناسی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته زمین شناسی مهندسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم زمین

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته زمین شناسی مهندسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زمین شناسی مهندسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زمین شناسی مهندسی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته زمین شناسی زیست محیطی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم زمین

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته زمین شناسی زیست محیطی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زیست محیطی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زیست محیطی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته زمین شناسی پترولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم زمین

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته زمین شناسی پترولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته پترولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته پترولوژی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته زمین شناسی اقتصادی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم زمین

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته زمین شناسی اقتصادی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زمین شناسی اقتصادی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زمین شناسی اقتصادی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته زمین شناسی تکتونیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم زمین

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته زمین شناسی تکتونیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته تکتونیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته تکتونیک

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته شیمی – شیمی فیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه شیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته شیمی فیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته شیمی فیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته شیمی فیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته شیمی فیزیک

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته شیمی – شیمی آلی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه شیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته شیمی آلی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته شیمی آلی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته شیمی آلی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته شیمی آلی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته شیمی – شیمی تجزیه

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه شیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته شیمی تجزیه

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته شیمی تجزیه

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته شیمی تجزیه

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته شیمی تجزیه

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته شیمی – شیمی معدنی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه شیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته شیمی معدنی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته شیمی معدنی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته شیمی معدنی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته شیمی معدنی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته شیمی کاربردی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه شیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته شیمی کاربردی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته شیمی کاربردی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته شیمی کاربردی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته شیمی – شیمی پلیمر

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه شیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته شیمی پلیمر

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته فیتوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه شیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته فیتوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته فیتوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته فیتوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته ژئوشیمی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته الکتروشیمی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته هواشناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه هواشناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته هواشناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته هواشناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته هواشناسی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه زیست‌شناسی گیاهی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته زیست شناسی – سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه زیست‌شناسی گیاهی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته زیست شناسی – سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زیست شناسی – سیستماتیک گیاهی و اکولوژی گیاهی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زیست شناسی – سیستماتیک گیاهی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته زیست شناسی – سیستماتیک گیاهی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته زیست شناسی – سلولی و تکوینی گیاهی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه زیست‌شناسی گیاهی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته زیست شناسی – سلولی و تکوینی گیاهی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زیست شناسی – سلولی و تکوینی گیاهی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زیست شناسی – سلولی و تکوینی گیاهی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته زیست شناسی – سلولی و تکوینی گیاهی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زیست شناسی – سلولی تکوینی جانوری

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته زیست شناسی – سلولی تکوینی جانوری

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته علوم جانوری – فیزیولوژی جانوری

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه زیست‌شناسی جانوری

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته علوم جانوری – فیزیولوژی جانوری

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم جانوری – فیزیولوژی جانوری

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم جانوری – فیزیولوژی جانوری

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته علوم جانوری – فیزیولوژی جانوری

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته علوم جانوری – بیوسیستماتیک جانوری

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه زیست‌شناسی جانوری

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته علوم جانوری – بیوسیستماتیک جانوری

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم جانوری – بیوسیستماتیک جانوری

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم جانوری – بیوسیستماتیک جانوری

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته علوم جانوری – بیوسیستماتیک جانوری

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته علوم جانوری – تکوینی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه زیست‌شناسی جانوری

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته علوم جانوری تکوینی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم جانوری تکوینی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم جانوری تکوینی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته زیست شناسی – سلولی و ملکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته زیست شناسی – سلولی و ملکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زیست شناسی – سلولی و ملکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زیست شناسی – سلولی و ملکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته زیست شناسی – سلولی و ملکولی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته بیوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته بیوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته بیوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته بیوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته بیوشیمی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته زیست شناسی – ژنتیک مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته ژنتیک مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته ژنتیک مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته ژنتیک مولکولی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته زیست شناسی – میکروبیولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته زیست شناسی – میکروبیولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زیست شناسی – میکروبیولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زیست شناسی – میکروبیولوژی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته بیوفیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته بیوفیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته بیوفیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته بیوفیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته بیوفیزیک

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته زیست فناوری میکروبی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته زیست فناوری میکروبی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زیست فناوری میکروبی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته آمار

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۹۵ مجموعه آمار

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته آمار

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته آمار

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته آمار

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته آمار

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته ریاضی محض

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم ریاضی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته ریاضی محض

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته ریاضی محض (جبر، آنالیز، هندسه)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته ریاضی محض

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته ریاضی محض

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته ریاضی کاربردی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم ریاضی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته ریاضی کاربردی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته ریاضی کاربردی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته ریاضی کاربردی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته ریاضی کاربردی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته فیزیک دریا

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه فیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته فیزیک دریا

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته فیزیک دریا

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته فیزیک دریا

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته زیست شناسی دریا

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته زیست شناسی دریا

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زیست شناسی دریا

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زیست شناسی دریا

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته علوم و فناوری نانو – نانوفیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه فیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته علوم و فناوری نانو – نانوفیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته نانو فیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته نانو فیزیک

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته فیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه فیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته فیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته فیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته فیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته فیزیک

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته فوتونیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه فیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته فوتونیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته فوتونیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته فوتونیک

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته ژئوفیزیک – لرزه شناسی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۹۵ مجموعه ژئوفیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته ژئوفیزیک (لرزه شناسی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته ژئوفیزیک (لرزه شناسی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته ژئوفیزیک (لرزه شناسی)

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته ژئوفیزیک – زلزله شناسی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۹۵ مجموعه ژئوفیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته ژئوفیزیک (زلزله شناسی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته ژئوفیزیک (زلزله شناسی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته ژئوفیزیک (زلزله شناسی)

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته ژئوفیزیک – الکترومغناطیس

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۹۵ مجموعه ژئوفیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته ژئوفیزیک (الکترومغناطیس)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته ژئوفیزیک (الکترومغناطیس)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته ژئوفیزیک (الکترومغناطیس)

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته ژئوفیزیک (گرانی سنجی)

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۹۵ مجموعه ژئوفیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته ژئوفیزیک (گرانی سنجی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته ژئوفیزیک (گرانی سنجی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته ژئوفیزیک (گرانی سنجی)

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته علوم و فناوری نانو – نانوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه شیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته علوم و فناوری نانو – نانوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته نانوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته نانوشیمی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته نانوبیوتکنولوژی (ریز زیست فناوری)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته نانوبیوتکنولوژی (ریز زیست فناوری)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته نانوبیوتکنولوژی (ریز زیست فناوری)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته نانوبیوتکنولوژی (ریز زیست فناوری)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته نانوبیوتکنولوژی (ریز زیست فناوری)

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته بیوانفورماتیک

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم کامپیوتر

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته بیوانفورماتیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته بیوانفورماتیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته بیوانفورماتیک

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته علوم کامپیوتر

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم کامپیوتر

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته علوم کامپیوتر

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم کامپیوتر

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم کامپیوتر

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته علوم شناختی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم شناختی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته علوم شناختی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ مجموعه علوم شناختی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم اعصاب شناختی

 

3. fani

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته مهندسی برق – الکترونیک

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی برق

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته برق الکترونیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته برق الکترونیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته برق الکترونیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته برق الکترونیک

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته مهندسی برق – مخابرات (مخابرات میدان و موج – مخابرات سیستم)

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی برق

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته برق مخابرات (میدان)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته برق مخابرات (میدان)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته برق مخابرات (میدان)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته برق مخابرات (سیستم)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته برق مخابرات (سیستم)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته برق مخابرات (سیستم)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته برق مخابرات (سیستم)

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته مهندسی برق – قدرت

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی برق

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته برق – قدرت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته برق – قدرت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته برق – قدرت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته برق – قدرت

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته مهندسی برق – کنترل

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی برق

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته برق – کنترل

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته برق – کنترل

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته برق – کنترل

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته برق – کنترل

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته برق – هوش و روباتیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته برق – زمینه هوش ماشین و روباتیک

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته مهندسی عمران – سازه

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته عمران – سازه

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – سازه

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – سازه

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته مهندسی عمران – زلزله

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته عمران – زلزله

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – مهندسی زلزله

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – مهندسی زلزله

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته مهندسی عمران – ژئوتکنیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته عمران – ژئوتکنیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – مکانیک خاک و پی (ژئوتکنیک)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – مکانیک خاک و پی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته مهندسی عمران – آب و سازه های هیدرولیکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته عمران – آب و سازه های هیدرولیکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – سازه های هیدرولیکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – سازه های هیدرولیکی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته مهندسی عمران – راه و ترابری

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته عمران – راه و ترابری

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – راه و ترابری

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – راه و ترابری

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته مهندسی عمران – سواحل، بنادر و سازه های دریایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته عمران – سواحل، بنادر و سازه های دریایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – سازه های دریایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – سازه های دریایی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته مهندسی عمران – مدیریت منابع آب

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته عمران – مدیریت منابع آب

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – مهندسی و مدیریت منابع آب

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته مهندسی عمران – حمل و نقل

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته عمران – حمل و نقل

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – حمل و نقل

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – حمل و نقل

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته مهندسی عمران – مدیریت ساخت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته عمران – مدیریت ساخت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – مهندسی و مدیریت ساخت

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته مهندسی عمران – محیط زیست

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی عمران

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته عمران – محیط زیست

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته عمران – محیط زیست

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – محیط زیست

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته مهندسی نقشه برداری – ژئودزی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی عمران-نقشه‌برداری

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته عمران نقشه برداری – ژئودزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته نقشه برداری (ژئودزی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۲ رشته نقشه برداری (ژئودزی)

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته مهندسی نقشه برداری – فتوگرامتری

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی عمران-نقشه‌برداری

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته عمران نقشه برداری – فتوگرامتری

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته نقشه برداری (فتوگرامتری)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – نقشه برداری (فتوگرامتری)

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته مهندسی نقشه برداری – سنجش از دور

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی عمران-نقشه‌برداری

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته عمران نقشه برداری – سنجش از دور

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۳ مهندسی عمران – نقشه برداری-سنجش از دور

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – نقشه برداری (سنجش از دور)

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته مهندسی نقشه برداری – سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی عمران-نقشه‌برداری

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته عمران نقشه برداری – سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته نقشه برداری (سیستم اطلاعات جغرافیایی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته عمران – نقشه برداری (سیستم اطلاعات جغرافیایی)

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته مهندسی مکانیک – ساخت و تولید

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مهندسی مکانیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته مکانیک – ساخت و تولید

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مکانیک – ساخت و تولید

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مکانیک – ساخت و تولید

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته مهندسی مکانیک – مکانیک جامدات

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مهندسی مکانیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته مکانیک – طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مکانیک – طراحی کاربردی زمینه دینامیک جامدات

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مکانیک – طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته مکانیک – سازه و بدنه

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مکانیک – مهندسی خودرو – سازه و بدنه

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مکانیک – مهندسی خودرو – سازه و بدنه

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته مهندسی مکانیک – دینامیک، کنترل و ارتعاشات

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مهندسی مکانیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته مکانیک – دینامیک، کنترل و ارتعاشات

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مکانیک – طراحی کاربردی زمینه دینامیک، کنترل و ارتعاشات

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته مکانیک – طراحی سیستم های دینامیکی خودرو

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مکانیک – مهندسی خودرو – سیستم تعلیق – ترمز و فرمان

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مکانیک – مهندسی خودرو – سیستم تعلیق – ترمز و فرمان

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مهندسی مکانیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته مکانیک – تبدیل انرژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مکانیک – تبدیل انرژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مکانیک – تبدیل انرژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته مکانیک – قوای محرکه

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مکانیک – مهندسی خودرو – قوای محرکه

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مکانیک – مهندسی خودرو – قوای محرکه

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مکانیک – مهندسی پزشکی (بیومکانیک)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مکانیک – مهندسی پزشکی (بیومکانیک)

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته مهندسی راه آهن – ماشین های ریلی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مکانیک – مهندسی راه آهن (ماشین های ریلی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مکانیک – مهندسی راه آهن

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته مهندسی دریا

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی دریا

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته مهندسی دریا

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی دریا

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی دریا

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته هوافضا – آئرودینامیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مهندسی هوافضا

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته هوا فضا – آئرودینامیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته هوا – فضا – آئرودینامیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته هوا – فضا – آئرودینامیک

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته هوافضا – جلوبرندگی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مهندسی هوافضا

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته هوا فضا – جلوبرندگی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته هوا – فضا – جلوبرندگی زمینه پیشرانش

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته هوا – فضا – جلوبرندگی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته هوافضا – سازه های هوایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مهندسی هوافضا

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته هوا فضا – سازه

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته هوا – فضا – سازه های هوایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته هوا – فضا – سازه های هوایی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته هوافضا – دینامیک پرواز و کنترل

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مهندسی هوافضا

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته هوا فضا – دینامیک پرواز و کنترل

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته هوا – فضا – مکانیک پرواز و کنترل ماهواره

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته هوا – فضا – مکانیک پرواز و کنترل ماهواره

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته مهندسی معدن – اکتشاف

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مهندسی معدن

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته مهندسی معدن – اکتشاف

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی معدن – اکتشاف

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی معدن – اکتشاف

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته مهندسی معدن – استخراج

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مهندسی معدن

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته مهندسی معدن – استخراج

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی معدن – استخراج

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی معدن – استخراج

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته مهندسی معدن – فرآوری مواد معدنی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مهندسی معدن

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته مهندسی معدن – فرآوری مواد معدنی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی معدن – فرآوری مواد معدنی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی معدن – فرآوری مواد معدنی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته مهندسی معدن – مکانیک سنگ

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مهندسی معدن

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته مهندسی معدن – مکانیک سنگ

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی معدن – مکانیک سنگ

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی معدن – مکانیک سنگ

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته مهندسی پلیمر – پلیمر

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی پلیمر

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته مهندسی پلیمر – پلیمر

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی پلیمر – صنایع پلیمر

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی پلیمر – صنایع پلیمر

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی پلیمر – فرایند های پلیمریزاسیون

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته مهندسی پلیمر – رنگ

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی پلیمر

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته مهندسی پلیمر – رنگ

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی پلیمر – صنایع رنگ

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی پلیمر – صنایع رنگ

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی پلیمر – رنگ و چاپ

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته مهندسی محیط زیست – منابع آب

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مهندسی محیط‌زیست

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته مهندسی محیط زیست – منابع آب

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی محیط زیست – منابع آب

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی محیط زیست – منابع آب

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته مهندسی محیط زیست – آب و فاضلاب

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مهندسی محیط‌زیست

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته مهندسی محیط زیست – آب و فاضلاب

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی محیط زیست – آب و فاضلاب

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته مهندسی محیط زیست – مواد زائد جامد

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مهندسی محیط‌زیست

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته مهندسی محیط زیست – مواد زائد جامد

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی محیط زیست – مواد زائد جامد

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی محیط زیست – مواد زائد جامد

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته مهندسی محیط زیست – آلودگی هوا

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مهندسی محیط‌زیست

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته مهندسی محیط زیست – آلودگی هوا

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی محیط زیست – آلودگی هوا

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی محیط زیست – آلودگی هوا

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته مهندسی پزشکی – بیوالکتریک

دانلود رایگان سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی پزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته مهندسی پزشکی – بیوالکتریک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی پزشکی – بیوالکتریک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی پزشکی – بیوالکتریک

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته مهندسی پزشکی – بیومکانیک

دانلود رایگان سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی پزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته مهندسی پزشکی – بیومکانیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی پزشکی – بیومکانیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی پزشکی – بیومکانیک

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته مهندسی پزشکی – بیومتریال

دانلود رایگان سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی پزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته مهندسی پزشکی – بیومتریال

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی پزشکی – بیومتریال

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی پزشکی – بیومتریال

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته مهندسی صنایع

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی صنایع

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته مهندسی صنایع

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی صنایع

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی صنایع

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته مهندسی نفت – مخازن

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی نفت – مخازن

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی نفت – نفت و بهره برداری مخازن

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته مهندسی نفت – اکتشاف

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی نفت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی نفت – اکتشاف

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی نفت – مهندسی مخازن هیدروکربوری

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته مهندسی نفت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی نفت

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته مهندسی کامپیوتر – نرم افزار و الگوریتم

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی کامپیوتر

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته مهندسی کامپیوتر – نرم افزار

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی کامپیوتر – مهندسی نرم افزار – الگوریتم و محاسبات

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی کامپیوتر – نرم افزار

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی کامپیوتر – الگوریتم و محاسبات

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته مهندسی کامپیوتر – معماری سیستم های کامپیوتری

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی کامپیوتر

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته مهندسی کامپیوتر – معماری سیستم های کامپیوتری

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی کامپیوتر – سیستم های کامپیوتری زمینه سخت افزار

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی کامپیوتر – سیستم های کامپیوتری زمینه سخت افزار

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی کامپیوتر

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته مهندسی کامپیوتر – شبکه و رایانش

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی کامپیوتر

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته مهندسی فناوری اطلاعات

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی کامپیوتر

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته مهندسی فناوری اطلاعات IT

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی فناوری اطلاعات IT

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۲ رشته مهندسی فناوری اطلاعات IT

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته مهندسی مواد و متالورژی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی مواد و متالوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته مهندسی مواد و متالوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی مواد و متالوژی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته مهندسی شیمی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مهندسی شیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته مهندسی شیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی شیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی شیمی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته مهندسی شیمی – پلیمر

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی شیمی – مهندسی پلیمر

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی شیمی – مهندسی پلیمر

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مهندسی شیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی – محیط زیست

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته مهندسی فناوری نانو – نانومواد

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه فناوری نانو

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته مهندسی فناوری نانو – نانومواد

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی فناوری نانو – نانومواد

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی فناوری نانو – نانومواد

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته مهندسی فناوری نانو – نانوالکترونیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه فناوری نانو

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته مهندسی فناوری نانو – نانوالکترونیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی فناوری نانو – نانوالکترونیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی فناوری نانو – نانوالکترونیک

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته مهندسی هسته ای – کاربرد پرتوها

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مهندسی هسته‌ای

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته مهندسی هسته ای – کاربرد پرتوها

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی هسته ای – کاربرد پرتوها

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی هسته ای – کاربرد پرتوها

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته مهندسی هسته ای – راکتور

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مهندسی هسته‌ای

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته مهندسی هسته ای – راکتور

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی هسته ای – شکافت- راکتور – چرخه سوخت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی هسته ای – راکتور

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی هسته ای – چرخه سوخت

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته مهندسی هسته ای – پرتوپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مهندسی هسته‌ای

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته مهندسی هسته ای – پرتوپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی هسته ای – شکافت – پرتوپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی هسته ای – پرتوپزشکی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته مهندسی هسته ای – گداخت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مهندسی هسته‌ای

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته مهندسی هسته ای – گداخت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی هسته ای – گداخت

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی نساجی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته مهندسی نساجی – شیمی نساجی و علوم الیاف

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی نساجی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته مهندسی نساجی – شیمی نساجی و علوم الیاف

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی نساجی – شیمی نساجی و علوم الیاف

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی نساجی – شیمی نساجی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته مهندسی سیستم های انرژی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مهندسی سیستم‌های انرژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته مهندسی سیستم های انرژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته مهندسی سیستم های انرژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی سیستم های انرژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی سیستم های انرژی

 

4.keshavarzi (2)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته محیط زیست

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه محیط‌زیست

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته آلودگی های محیط زیست

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته آلودگی های محیط زیست

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته آلودگی های محیط زیست

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته محیط زیست – تنوع زیستی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته تنوع زیستی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته آمایش محیط زیست

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته آمایش محیط زیست

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته آمایش محیط زیست

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم (مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مکانیک ماشین های کشاورزی (مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مکانیک ماشین های کشاورزی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته مکانیزاسیون کشاورزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته مکانیزاسیون کشاورزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مکانیزاسیون کشاورزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مکانیزاسیون کشاورزی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته علوم و مهندسی باغبانی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه علوم باغبانی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته علوم باغبانی – سبزی و اصلاح سبزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم باغبانی و فضای سبز – سبزیکاری – فیزیولوژی و اصلاح سبزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته علوم باغبانی – میوه و اصلاح درختان میوه

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم باغبانی و فضای سبز – میوه کاری – فیزیولوژی و اصلاح میوه

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم باغبانی و فضای سبز – فیزیولوژی و اصلاح میوه

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته علوم باغبانی – گیاهان زینتی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم باغبانی و فضای سبز – گیاهان زینتی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم باغبانی و فضای سبز – گیاهان زینتی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته علوم باغبانی – گیاهان دارویی و اصلاح گیاهان دارویی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم باغبانی و فضای سبز – گیاهان دارویی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم باغبانی و فضای سبز – گیاهان دارویی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم باغبانی و فضای سبز – فیزیولوژی پس از برداشت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته علوم باغبانی – بیوتکنولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصولات باغبانی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه علوم و مهندسی صنایع غذایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته علوم و صنایع غذایی – تکنولوژی مواد غذایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم و صنایع غذایی – تکنولوژی مواد غذایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم و صنایع غذایی – تکنولوژی مواد غذایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته علوم و صنایع غذایی – میکروبیولوژی مواد غذایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم و صنایع غذایی – میکروبیولوژی مواد غذایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته علوم و صنایع غذایی – شیمی مواد غذایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم و صنایع غذایی – شیمی مواد غذایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم و صنایع غذایی – شیمی مواد غذایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۱ رشته علوم و صنایع غذایی – شیمی مواد غذایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته علوم و صنایع غذایی – مواد و طراحی صنایع غذایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم و صنایع غذایی – مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم و صنایع غذایی – مهندسی صنایع غذایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته علوم و صنایع غذایی – مهندسی صنایع غذایی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه اقتصاد، توسعه و آموزش کشاورزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته اقتصاد کشاورزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته اقتصاد کشاورزی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته بیولوژی و آناتومی چوب

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه چوب و جنگل

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته چوب شناسی و صنایع چوب – بیولوژی و آناتومی چوب

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته چوب شناسی و صنایع چوب – بیولوژی و آناتومی چوب

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته چوب شناسی و صنایع چوب – بیولوژی و آناتومی چوب

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته فرآورده های چند سازه چوب

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه چوب و جنگل

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته فرآورده های چند سازه چوب

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته چوب شناسی و صنایع چوب – صنایع چوب با فرآورده های مرکب (فرآورده های چند سازه چوب)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته چوب شناسی و صنایع چوب – صنایع چوب با فرآورده های مرکب

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته صنایع خمیر و کاغذ

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه چوب و جنگل

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته صنایع خمیر و کاغذ

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته چوب شناسی و صنایع چوب – صنایع خمیر و کاغذ

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته چوب شناسی و صنایع چوب – صنایع خمیر و کاغذ

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته چوب شناسی و صنایع چوب – حفاظت و اصلاح چوب

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته مدیریت حاصل خیزی و زیست فناوری خاک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه علوم خاک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته علوم خاک – شیمی و حاصلخیزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم خاک – شیمی و حاصلخیزی خاک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم خاک – شیمی و حاصلخیزی خاک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته علوم خاک – بیولوژی و تکنولوژی خاک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم خاک – بیولوژی و تکنولوژی خاک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم خاک – بیولوژی خاک

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته مدیریت منابع خاک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه علوم خاک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته علوم خاک – پیدایش و رده بندی خاک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم خاک – پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم خاک – پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته علوم خاک – فیزیک و حفاظت خاک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم خاک – فیزیک و حفاظت خاک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم خاک – فیزیک و حفاظت خاک

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ مجموعه علوم دامی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه علوم دامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته فیزیولوژی دام

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم دام – فیزیولوژی دام

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته تغذیه دام

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم دام – تغذیه دام

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته اصلاح نژاد دام

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم دام – اصلاح نژاد دام

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم دام – اصلاح نژاد دام

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته علوم و مهندسی آب – آبیاری و زهکشی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی آب‌وهواشناسی کشاورزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته آبیاری و زهکشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم مهندسی آب – آبیاری و زهکشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم مهندسی آب – آبیاری و زهکشی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته علوم و مهندسی آب – سازه های آبی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی آب‌وهواشناسی کشاورزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته سازه های آبی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم مهندسی آب – سازه های آبی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم مهندسی آب – سازه های آبی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته علوم و مهندسی آب – منابع آب

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی آب‌وهواشناسی کشاورزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته علوم مهندسی منابع آب

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم مهندسی آب – منابع آب

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم مهندسی آب – منابع آب

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته علوم و مهندسی آب – هواشناسی کشاورزی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۹۵ مجموعه مهندسی آب‌وهواشناسی کشاورزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته هواشناسی کشاورزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته هواشناسی کشاورزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته هواشناسی کشاورزی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته ژنتیک و به نژادی گیاهی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه زراعت و اصلاح نباتات

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته اصلاح نباتات

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زراعت – اصلاح نباتات (بیومتری و ژنتیک مولکولی)

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته زراعت

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه زراعت و اصلاح نباتات

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته زراعت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زراعت – فیزیولوژی گیاهان زراعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زراعت – فیزیولوژی گیاهان زراعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زراعت – اکولوژی گیاهی زراعی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته زراعت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زراعت – علوم و تکنولوژی بذر

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته علوم علف های هرز

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه زراعت و اصلاح نباتات

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته علوم علف های هرز

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زراعت – علوم علف های هرز

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته زراعت – علوم علف های هرز

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته بیوتکنولوژی کشاورزی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه زراعت و اصلاح نباتات

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته بیوتکنولوژی کشاورزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته بیوتکنولوژی کشاورزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته بیوتکنولوژی کشاورزی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته بوم شناسی زراعی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه زراعت و اصلاح نباتات

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته بوم شناسی زراعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زراعت – بوم شناسی زراعی (اگراکولوژی)

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته ترویج و آموزش کشاورزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه اقتصاد، توسعه و آموزش کشاورزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته ترویج و آموزش کشاورزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته ترویج کشاورزی، آموزش کشاورزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته ترویج کشاورزی، آموزش کشاورزی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته توسعه کشاورزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه اقتصاد، توسعه و آموزش کشاورزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته توسعه کشاورزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته توسعه روستایی، توسعه کشاورزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته توسعه روستایی، توسعه کشاورزی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته حشره شناسی کشاورزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه گیاه‌پزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته حشره شناسی کشاورزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته حشره شناسی کشاورزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته حشره شناسی کشاورزی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته بیماری شناسی گیاهی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه گیاه‌پزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته بیماری شناسی گیاهی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته بیماری شناسی گیاهی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته بیماری شناسی گیاهی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته علوم جنگل – جنگل داری و مسائل اقتصادی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه چوب و جنگل

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته علوم جنگل – جنگل داری و مسائل اقتصادی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته جنگل داری و اقتصاد جنگل (مسائل اقتصادی و اجتماعی جنگل)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته جنگل داری و اقتصاد جنگل

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته علوم جنگل – مهندسی جنگل

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه چوب و جنگل

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته علوم جنگل – مهندسی جنگل

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مهندسی جنگل

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی جنگل

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته علوم جنگل – جنگل شناسی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه چوب و جنگل

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته علوم جنگل – جنگل شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته جنگل شناسی و اکولوژی جنگل

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته جنگل شناسی و اکولوژی جنگل

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته تکثیر و پرورش آبزیان

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه شیلات

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته تکثیر و پرورش آبزیان

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته شیلات – تکثیر و پرورش آبزیان

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته شیلات – تکثیر و پرورش آبزیان

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته شیلات – بوم شناسی آبزیان شیلاتی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته شیلات – عمل آوری

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه شیلات

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته شیلات – عمل آوری

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته شیلات – عمل آوری محصولات شیلاتی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته شیلات – فرآوری محصولات شیلاتی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته شیلات – تولید و بهره برداری

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه شیلات

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته شیلات – تولید و بهره برداری

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته شیلات – تولید و بهره برداری صید

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته شیلات – تولید و بهره برداری صید

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته علوم و مهندسی مرتع

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم مرتع، آبخیز و بیابان

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته علوم مرتع

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مرتع داری و علوم مرتع

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم مرتع و مرتع داری

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته مدیریت و کنترل بیابان

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم مرتع، آبخیز و بیابان

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته بیابان زدایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته بیابان زدایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته بیابان زدایی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته علوم و مهندسی آبخیزداری

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم مرتع، آبخیز و بیابان

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته علوم و مهندسی آبخیزداری

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته آبخیزداری

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته آبخیزداری

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته کشاورزی هسته ای

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته کشاورزی هسته ای (کشاورزی هسته ای، اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی گیاهی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته کشاورزی هسته ای

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته علوم طیور

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم طیور

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم طیور

 

5.honar (2)

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته مدیریت پروژه

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری ۹۵ رشته مدیریت پروژه

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته مدیریت پروژه و ساخت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مدیریت پروژه و ساخت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مهندسی و مدیریت ساخت، مدیریت پروژه و ساخت

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ مجموعه معماری

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه معماری

دانلود سؤالات آزمون دکتری رشته معماری آزمون دکتری ۱۳۹۴

دانلود سؤالات تست رشته معماری آزمون دکتری ۹۳

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته معماری

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته معماری

 

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۹۶ مجموعه شهرسازی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۹۵ مجموعه شهرسازی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته شهرسازی – برنامه ریزی، طراحی و مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته شهرسازی – برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی منطقه ای، برنامه ریزی شهری و منطقه ای، طراحی شهری و مدیریت شهری

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته شهرسازی

 

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته پژوهش هنر

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۵ رشته پژوهش هنر

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته پژوهش هنر؛ تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته پژوهش هنر؛ تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته پژوهش هنر

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته مرمت آثار و اشیای تاریخی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ رشته مرمت آثار و اشیای تاریخی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته مرمت آثار و اشیای فرهنگی و تاریخی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مرمت آثار و اشیای فرهنگی و تاریخی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مرمت آثار و اشیای فرهنگی و تاریخی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ رشته مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی

 

6.dampezeshki (2)

دانلود سؤالات رشته جراحی دامپزشکی آزمون دکتری ۹۶

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته جراحی دامپزشکی آزمون دکتری ۱۳۹۴

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته جراحی دامپزشکی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته مامایی و بیماری های تولید مثل دام

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته مامایی و بیماری های تولید مثل دام آزمون دکتری ۱۳۹۴

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مامایی و بیماری های تولید مثل دام

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ بیماری های داخلی دام های کوچک

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته بیماری های داخلی دام های کوچک آزمون دکتری ۱۳۹۴

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته بیماری های داخلی دام های کوچک

 

دانلود سؤالات رشته بیماری های داخلی دام های بزرگ آزمون دکتری ۱۳۹۶

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته بیماری های داخلی دام های بزرگ آزمون دکتری ۱۳۹۴

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته بیماری های داخلی دام های بزرگ

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته رادیولوژی دامپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته رادیولوژی دامپزشکی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی آزمون دکتری ۱۳۹۴

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

 

دانلود سؤالات رشته پاتولوژی دامپزشکی آزمون دکتری ۹۶

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته پاتولوژی دامپزشکی آزمون دکتری ۱۳۹۴

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته پاتولوژی دامپزشکی

 

دانلود سؤالات رشته بهداشت و بیماری های پرندگان آزمون دکتری ۹۶

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته بهداشت و بیماری های طیور آزمون دکتری ۱۳۹۴

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته بهداشت و بیماری های طیور

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته بیوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته بیوشیمی آزمون دکتری ۱۳۹۴

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته بیوشیمی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته بهداشت و بیماری های آبزیان

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته بهداشت آبزیان آزمون دکتری ۱۳۹۴

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته بهداشت آبزیان

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته بهداشت مواد غذایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته بهداشت مواد غذایی آزمون دکتری ۱۳۹۴

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته بهداشت مواد غذایی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته بهداشت خوراک دام

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته بهداشت خوراک دام آزمون دکتری ۱۳۹۴

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته اپیدمیولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته اپیدمیولوژی آزمون دکتری ۱۳۹۴

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته انگل شناسی دامپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته انگل شناسی دامپزشکی آزمون دکتری ۱۳۹۴

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته انگل شناسی دامپزشکی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته باکتری شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته باکتری شناسی آزمون دکتری ۱۳۹۴

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته باکتری شناسی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته ویروس شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته ویروس شناسی آزمون دکتری ۱۳۹۴

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته ویروس شناسی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته قارچ شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ گروه دامپزشکی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته ایمنی شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته ایمنی شناسی آزمون دکتری ۱۳۹۴

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته ایمنی شناسی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته بیوتکنولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته بیوتکنولوژی آزمون دکتری ۱۳۹۴

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته بیوتکنولوژی (زیست فناوری)

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته فناوری تولید مثل در دامپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته فناوری تولید مثل در دامپزشکی آزمون دکتری ۱۳۹۴

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته سم شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ گروه دامپزشکی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته فارماکولوژی دامپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته فارماکولوژی دامپزشکی آزمون دکتری ۱۳۹۴

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته فارماکولوژی دامپزشکی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته فیزیولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته فیزیولوژی آزمون دکتری ۱۳۹۴

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته فیزیولوژی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی آزمون دکتری ۱۳۹۴

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته بافت شناسی مقایسه ای

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ گروه دامپزشکی

دانلود سؤالات رشته بافت شناسی مقایسه ای آزمون دکتری ۱۳۹۴

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته بافت شناسی مقایسه ای

 

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته بیهوشی و مراقبت های ویژه دامپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ گروه دامپزشکی

 

7. zaban

دانلود سؤالات رشته آموزش زبان فرانسه آزمون دکتری ۹۶

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری ۹۵ رشته زبان فرانسه

دانلود سؤالات تست رشته آموزش زبان فرانسه آزمون دکتری ۱۳۹۴

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته آموزش زبان فرانسه

 

دانلود سؤالات رشته زبان فرانسه آزمون دکتری ۱۳۹۶

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری ۹۵ رشته زبان فرانسه

دانلود سؤالات تست رشته زبان فرانسه-ادبیات آزمون دکتری ۱۳۹۴

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زبان فرانسه-ادبیات

 

دانلود سؤالات رشته آموزش زبان روسی آزمون دکتری ۱۳۹۶

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ رشته زبان روسی

دانلود سؤالات تست رشته آموزش زبان روسی آزمون دکتری ۱۳۹۴

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته آموزش زبان روسی

 

دانلود سؤالات رشته آموزش زبان آلمانی آزمون دکتری ۱۳۹۶

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۹۵ رشته زبان آلمانی

دانلود سؤالات تست رشته آموزش زبان آلمانی آزمون دکتری ۱۳۹۴

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته آموزش زبان آلمانی

 

دانلود سؤالات رشته آموزش زبان انگلیسی آزمون دکتری ۱۳۹۶

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه زبان انگلیسی

دانلود سؤالات تست رشته آموزش زبان انگلیسی آزمون دکتری ۱۳۹۴

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته آموزش زبان انگلیسی

 

دانلود سؤالات رشته زبان و ادبیات انگلیسی آزمون دکتری ۹۶

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه زبان انگلیسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته زبان و ادبیات انگلیسی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زبان و ادبیات انگلیسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته زبان و ادبیات انگلیسی

 

دانلود سؤالات رشته ترجمه آزمون دکتری ۱۳۹۶

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه زبان انگلیسی

دانلود سؤالات تست رشته ترجمه آزمون دکتری ۱۳۹۴

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته ترجمه

 

دانلود سؤالات رشته زبان شناسی آزمون دکتری ۱۳۹۶

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۵ رشته زبان‌شناسی همگانی

دانلود سؤالات تست رشته زبان شناسی همگانی آزمون دکتری ۱۳۹۴

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته زبان شناسی همگانی

 

دانلود سؤالات رشته فرهنگ و زبان های باستانی آزمون دکتری ۱۳۹۶

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ رشته زبان‌های باستانی ایران

دانلود سؤالات تست رشته فرهنگ و زبان های باستانی آزمون دکتری ۱۳۹۴

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته فرهنگ و زبان های باستانی

 

دریافت سریع آخرین اخبار کنکور دکتری در کانال تخصصی آزمون دکتری

نظرات (۶۸۳)

 1. کوثر گفت:

  با سلام
  لطفا پاسخنامه تشریحی دروس تخصصی برق الکترونیک و استعداد تحصیلی را برایم ارسال نمایید. با تشکر

 2. محمد گفت:

  لطفا پاسخنامه کلیدی دکتری بیوشیمی دامپزشکی (کد 2709) سال 91 و 92 را برایم میل کنید
  با تشکر

 3. فرهان گفت:

  با سلام.
  لطفا در صورت امکان کلید سوالات علوم و مهندسی آبخیزداری سال های 92 و 91 را برایم ارسال کنید.
  تشکر
  موففق باشید

 4. مهدی گفت:

  با سلام و آرزوی موفقیت پاسخنامه سوالات دکترای سال 90 -91-92 جغرافیا و برنامه ریزی شهری را اگر لطف کنید برام بفرستید بی نهایت سپاسگذار میشم

 5. سجاد گفت:

  سلام. اگه ممکنه پاسخ سوالات دکترای اقتصاد 91 و 92 را برام ایمیل کنید. ممنون

 6. مهاجر گفت:

  سلام
  لطفا پاسخنامه عمومی و اختصاصی 90 تا 92 دکتری فلسفه را برای بنده میل بفرمایید.
  با تشکر

 7. مرضیه گفت:

  سلام
  لطفلا پاسخ کلیدی کنکور دکتری رشته ژئوفیزیک و لرزه شناسی (کد 2240) را برایم ارسال نمایید.
  با تشکر

 8. mosala گفت:

  سلام به نظرتون تعداد شرکت کننده های اقتصاد خیلی زیاده؟

 9. asghar گفت:

  با سلام
  اگر امکان دارد پاسخنامه آزمون دکتری ۹۱ و ۹۲ دکتری هوش مصنوعی را برای من ارسال نمایید .
  با تشکر زیاد

 10. مریم گفت:

  سلام. میشه لطفا کلید سوالات آزمون دکتری ژئوفیزیک- الکترومغناطیس سال 91 92 رو هم برای من ایمیل کنید؟ ممنون.

 11. فاطمه گفت:

  سلام لطفا خواهش می کنم منبع درس آوزش الکترونیک آزمون دکترای فناوری اطلاعات رو به من معرفی کنین خیلی دنبالش گشتم.
  منتظرم
  مرسی.

 12. حمید گفت:

  سلام.در صورت امکان پاسخنامه آزمون دکترای عمران-سازه سال91 و 92 را برای اینجانب ارسال فرمایید.

 13. محسن گفت:

  در صورت امکان پاسخنامه آزمون دکترای عمران-زلزله سال ۹۳ و ۹۲ را برای اینجانب ارسال فرمایید.

 14. نسرین گفت:

  با سلام وتشکر از سایت خوبتون اگه امکانش هست لینک سوالات جیمت علوم انسانی 91 رو درست کنیدچون باز نمیشه وپاسخهای جیمت علوم انسانی 90 رو هم بزارین یا برام بفرستی.بازم تشکر

 15. نجوا گفت:

  با سلام
  میشه لطف کنید سوالات بافت شناسی مقایسه ای دامپزشکی سال های 90-93 + پاسخ نامه رو بذارید،تشکر

 16. زهرا گفت:

  با سلام و احترام. لطفا در صورت امکان سوالات تخصصی آزمون دکترای نقشه برداری سنجش از دور و کلید یا جواب تشریحی آنها را برای سالهای 90 تا 93 برام ایمیل کنید.

 17. سپيده انصاري گفت:

  با سلام
  پاسخنامه آزمون دكتري اصلاح دام 92 و 93 و 91 رو ميخواستم.
  با تشكر

 18. ایمانی گفت:

  سلام کسی کلید دکتری 92 و قبلش رو نداره؟

 19. habibeh گفت:

  سلام
  میشه برام کلید سوالات 91و 92 زیست سلولی و مولکولی رو بفرستید

 20. فرشته گفت:

  با سلام. لطفا با توجه به زمان کم باقی مانده تا کنکور، سوالات و پاسخ نامه سال های قبل دکتری مکانیک تبدیل انرژی را برایم ایمیل کنید . بسیار ممنونم

 21. افسانه گفت:

  سلام اگر امکانش هس سوال و جواب کنکور دکتری مکانیک تبدیل انرژی سال های 90 89 و 88 رو برام بفرستین.خیلیییی ممنون

 22. سینا حداد گفت:

  با سلام
  جواب سوالای کنکور دکتری91و92 دفترچه2204(رشته علوم پایه .اب زیرزمینی) رو میخواستم.اگه ممکنه ارسال کنید.با تشکر

  • سعید علی محمدی گفت:

   سلام . در صورت امکان پاسخ تشریحی و یا کلید سئوالات آزمون دکتری برق- قدرت 92 را ارسال فرمایید . با تشکر

 23. شیمی گفت:

  با سلام آیا امکانش هست کلید سوالات دکتری شیمی تجزیه سال 91 و 92 رو برای من ارسال کنید؟

 24. احسان گفت:

  باسلام. سوالات وپاسخنامه امسال(94) دانشگاه آزاد رشته حقوق عمومی میخاستم . باتشکر

 25. آنیتا گفت:

  سلام لطفا کلید یا پاسخنامه تشریحی کنکور دکترای رشته ریاضی کاربردی سالهای 89-90-91-92 را برام ایمیل کنید باتشکر

 26. مريم گفت:

  سلام،اگر امكان داره پاسخ سوالات دكتراي علوم اقتصادي سال ٩١،٩٢،٩٣رو برام ميل كنيد.مرسي

 27. عاطفه گفت:

  با سلام لطفا پاسخ سوالات دکتری سراسری سال 91 و 92 رشته زمین شناسی آب شناسی کد 2204 را بنده ایمیل نمایید

 28. عاطفه گفت:

  با سلام لطفا پاسخ سوالات دکتری زمین شناسی آب شناسی کد 2204 مربوط به سال های 91 و 92 را برای بنده ارسال نمایید

 29. گنجی گفت:

  باسلام وتقدیر از زحمات شبانه روزی شما،ایا امکان دریافت کلید سوالات دکتری سال 93 ازاد (رشته کشاورزی) هستش ؟

 30. نازنین گفت:

  با سلام اگه ممکنه پاسخ سوالات استعداد کشاورزی 93 رو برام بفرستید. ممنون میشم

 31. نسیم گفت:

  با سلام
  اگر امکان دارد پاسخنامه آزمون دکتری 91 و 92 دکتری هوش مصنوعی را برای من ارسال نمایید .
  با تشکر

 32. صدوق گفت:

  با سلام و خسته نباشید ضمن تشکر از تلاش و سایت خوبتون میخواستم خواهش کنم راهنمایی کنید پاسخ کلیدی سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدیریت آموزشی رو چطور تهیه کنم تو سایت ندیدم مرررسی

 33. سارا گفت:

  سلام
  اگه امکانش هست ممنون میشم پاسخ کلیدی کنکور دکتری کشاورزی-فیزیولوژی و اصلاح میوه 92 و 93 رو برام بفرستین.

 34. ستاره گفت:

  با سلام لطفا مدت زمان پاسخگویی به سوالات دکترای دانشگاه ازاد را بفرمایید

 35. الهه گفت:

  سلام
  ممنون از کمکتون. پاسخ سوالات کنکور هوش مصنوعی رو برای سالهای مختلف نتونستم پیدا کنم . در صورت امکان برام بفرستید.
  با تشکر

 36. سارا گفت:

  سلام
  لطفا پاسخ کلیدی کنکور دکتری نانوبیوتکنولوژی 91 و 92 رو برام بفرستین

 37. سارا گفت:

  سلام دوستان پاسخ سوالات دکترای سالهای قبل رو از کجا میشه دانلود کرد من رشته باستانشناسی ام ولی فقط تنونستم کلید 93 را پیدا کنم

 38. مریم گفت:

  پس سوالات ک.ک ارشد 93 را از کچا دانلود کنیم؟

 39. salim گفت:

  با سلام
  خیلی خیلی سایتتون کمکم کرد خدا خیرتون بده.
  اگه اکانش هست میتونید سوالات سازه هیدروکی سال 90 و 91 را هم برام بفرستید؟

 40. محسن گفت:

  اگه امکانش هست سوالات ازمون دکتری ازاد هوش مصنوعی سالهای قبل رو تو اولین فرصت برام ایمیل کنید .مرسی.