مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری  نگاره

رشته‌های دارای پذیرش دکتری استعداد درخشان ۹۶ دانشگاه منابع طبیعی گرگان

فهرست رشته‌های دارای پذیرش دکتری بدون آزمون استعدادهای درخشان برای سال تحصیلی ۱۳۹۶ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اعلام شد.

به گزارش پی اچ دی تست، فهرست رشته های دارای پذیرش بدون آزمون برگزیدگان علمی مقطع کارشناسی ارشد در دوره دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال ۹۶ به شرح زیر است:

مشاهده اطلاعیه پذیرش دکتری استعداد درخشان ۱۳۹۶ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

جدول رشته /گرایش‌های مورد پذیرش دانشگاه:

نام رشته امتحانی نام رشته*گرایش تاریخ مصاحبه
محیط زیست محیط زیست *امایش محیط زیست ۲۸-۴-۹۶
علوم ومهندسی باغبانی علوم ومهندسی باغبانی *اصلاح وبیوتکنولوژی گیاهان باغبانی ۲۸-۴-۹۶
علوم ومهندسی باغبانی علوم ومهندسی باغبانی *فیزیولوژی تولیدوپس ازبرداشت گیاهان باغبانی ۲۸-۴-۹۶
علوم ومهندسی صنایع غذایی علوم ومهندسی صنایع غذایی *زیست فناوری موادغذایی ۲۸-۴-۹۶
علوم ومهندسی صنایع غذایی علوم ومهندسی صنایع غذایی *شیمی موادغذایی ۲۸-۴-۹۶
علوم ومهندسی صنایع غذایی علوم ومهندسی صنایع غذایی *صنایع غذایی ۲۸-۴-۹۶
علوم ومهندسی صنایع غذایی علوم ومهندسی صنایع غذایی *فناوری موادغذایی ۲۸-۴-۹۶
فراورده های چندسازه چوب فراورده های چندسازه چوب ۲۸-۴-۹۶
صنایع خمیروکاغذ صنایع خمیروکاغذ*- ۲۸-۴-۹۶
مدیریت حاصل خیزی وزیست فناوری خاک مدیریت حاصل خیزی وزیست فناوری خاک ۲۸-۴-۹۶
مدیریت منابع خاک مدیریت منابع خاک ۲۸-۴-۹۶
علوم دامی تغذیه دام ۲۸-۴-۹۶
علوم دامی فیزیولوژی دام ۲۸-۴-۹۶
علوم ومهندسی آب -ابیاری وزهکشی علوم ومهندسی آب *ابیاری وزهکشی ۲۸-۴-۹۶
علوم ومهندسی اب -سازه های ابی علوم ومهندسی اب *سازه های ابی ۲۸-۴-۹۶
ژنتیک وبه نژادی گیاهی ژنتیک وبه نژادی گیاهی *- ۲۸-۴-۹۶
زراعت زراعت *- ۲۸-۴-۹۶
بیماری شناسی گیاهی بیماری شناسی گیاهی *- ۲۸-۴-۹۶
علوم جنگل -جنگلداری ومسائل اقتصادی علوم جنگل *جنگل داری ۲۸-۴-۹۶
علوم جنگل -جنگل شناسی علوم جنگل *جنگل شناسی واکولوژی جنگل ۲۸-۴-۹۶
تکثیروپرورش ابزیان تکثیروپرورش ابزیان *- ۲۸-۴-۹۶
شیلات –عمل آوری شیلات *عمل اوری فراورده های شیلاتی ۲۸-۴-۹۶
شیلات -تولیدوبهره برداری شیلات *تولیدوبهره برداری ۲۸-۴-۹۶
علوم ومهندسی مرتع علوم ومهندسی مرتع *- ۲۸-۴-۹۶
مدیریت وکنترل بیابان مدیریت وکنترل بیابان *- ۲۸-۴-۹۶
علوم ومهندسی ابخیزداری علوم ومهندسی ابخیزداری *اب ۲۸-۴-۹۶
 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست