در آزمون نیمه متمرکز سراسری سال 1391 ضرایب دروس رشته علوم کامپیوتر به شرح زیر می باشد:

کانال تلگرام دکتری

زبان انگلیسی با ضریب 2

استعداد تحصیلی با ضریب 1

مجموعه دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد با ضریب 4  شامل دروس زیر

  دروس کارشناسی :

–  ساختمان گسسته

– منطق

  دروس کارشناسی ارشد :

– نظریه علوم کامپیوتر