دانشگاه شیراز در مقطع دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری

رشته های گروه علوم انسانی دانشگاه شیراز

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

علوم اقتصادی

علوم اقتصادی

1

تاریخ- تاریخ اسلام

تاریخ- تاریخ اسلام

2

جامعه شناسی

علوم اجتماعی

3

جامعه شناسی(مسائل اجتماعی ایران)

علوم اجتماعی

4

سیستم ها

مدیریت

5

حسابداری

حسابداری

6

فلسفه تعلیم و تربیت

فلسفه تعلیم و تربیت

7

برنامه ریزی درسی

برنامه ریزی درسی

8

روان شناسی تربیتی

روان شناسی تربیتی

9

 

رشته های گروه علوم انسانی واحد بین المللی پردیس دانشگاهی شیراز

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

علوم اقتصادی

علوم اقتصادی

1

تاریخ- تاریخ اسلام

تاریخ- تاریخ اسلام

2

فلسفه تعلیم و تربیت

فلسفه تعلیم و تربیت

3

برنامه ریزی درسی

برنامه ریزی درسی

4

مدیریت آموزشی

مدیریت آموزشی

5

روان شناسی تربیتی

روان شناسی تربیتی

6

 

رشته های گروه علوم پایه دانشگاه شیراز

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

آب شناسی

زمین شناسی

1

زیست محیطی

زمین شناسی

2

اقتصادی

زمین شناسی

3

تکتونیک

زمین شناسی

4

شیمی فیزیک

شیمی

5

شیمی آلی

شیمی

6

شیمی تجزیه

شیمی

7

شیمی معدنی

شیمی

8

بیوسیستماتیک جانوری

زیست شناسی- علوم جانوری

9

سلولی و ملکولی

زیست شناسی- علوم سلولی و ملکولی

10

فیزیک

فیزیک

11

 

رشته های گروه فنی و مهندسی دانشگاه شیراز

پذیرش در سال 91

گرایش

نام رشته

ردیف

الکترونیک

مهندسی برق

1

مخابرات(میدان)

مهندسی برق

2

مخابرات(سیستم)

مهندسی برق

3

قدرت

مهندسی برق

4

کنترل

مهندسی برق

5

سازه

مهندسی عمران

6

مکانیک خاک و پی

مهندسی عمران

7

مهندسی آب

مهندسی عمران

8

محیط زیست

مهندسی عمران

9

طراحی کاربردی(دینامیک جامدات)

مهندسی مکانیک

10

تبدیل انرژی

مهندسی مکانیک

11

ائرودینامیک

مهندسی هوا- فضا

12

مهندسی نرم افزار

مهندسی کامپیوتر

13

هوش مصنوعی

مهندسی کامپیوتر

14

مهندسی مواد و متالوژی

مهندسی مواد و متالوژی

15

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

16

مهندسی هسته ای- راکتور

مهندسی هسته ای- شکافت

17

مهندسی هسته ای- پرتوپزشکی

مهندسی هسته ای- شکافت

18

 

رشته های گروه فنی و مهندسی واحد بین الملل پردیس دانشگاهی شیراز

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

قدرت

مهندسی برق

1

کنترل

مهندسی برق

2

مهندسی نرم افزار

مهندسی کامپیوتر

3

هوش مصنوعی

مهندسی کامپیوتر

4

مهندسی مواد و متالوژی

مهندسی مواد و متالوژی

5

مهندسی هسته ای- راکتور

مهندسی هسته ای- شکافت

6

 

رشته های گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه شیراز

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

مکانیک ماشین های کشاورزی

مکانیک ماشین های کشاورزی

1

میوه کاری

علوم باغبانی و فضای سبز

2

گیاهان زینتی

علوم باغبانی و فضای سبز

3

سیاست و توسعه کشاورزی

اقتصاد کشاورزی

4

علوم و مهندسی آبیاری

علوم و مهندسی آب

5

اصلاح نباتات

زراعت- اصلاح نباتات

6

بیوتکنولوژی کشاورزی

زراعت- اصلاح نباتات

7

بیماری شناسی گیاهی- قارچ شناسی

حشره شناسی کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی

8

بیماری شناسی گیاهی- نماتولوژی

حشره شناسی کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی

9

بیماری شناسی گیاهی- ویروس شناسی و بیماری های ویروسی و گیاهی

حشره شناسی کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی

10

بیماری شناسی گیاهی- کنترل بیولوژیک و بیماری های گیاهی

حشره شناسی کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی

11

 

رشته های گروه دامپزشکی دانشگاه شیراز

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

جراحی دامپزشکی

جراحی دامپزشکی

1

مامایی و بیماری های تولید مثل دام

مامایی و بیماری های تولید مثل دام

2

بیماری های داخلی دام های کوچک

بیماری های داخلی دام های کوچک

3

بیماری های داخلی دام های بزرگ

بیماری های داخلی دام های بزرگ

4

کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

5

پاتولوژی دامپزشکی

پاتولوژی دامپزشکی

6

بهداشت و بیماریهای طیور

بهداشت و بیماریهای طیور

7

بیوشیمی

بیوشیمی

8

بهداشت آبزیان

بهداشت آبزیان

9

بهداشت مواد غذایی

بهداشت مواد غذایی

10

انگل شناسی دامپزشکی

انگل شناسی دامپزشکی

11

باکتری شناسی

باکتری شناسی

12

بیوتکنولوژی (زیست فناوری)

بیوتکنولوژی (زیست فناوری)

13

فارماکولوژی دامپزشکی

فارماکولوژی دامپزشکی

14

فیزیولوژی

فیزیولوژی

15

بافت شناسی دامپزشکی

بافت شناسی دامپزشکی

16

 

رشته های گروه دامپزشکی واحد بین الملل پردیس دانشگاهی شیراز

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

جراحی دامپزشکی

جراحی دامپزشکی

1

مامایی و بیماری های تولید مثل دام

مامایی و بیماری های تولید مثل دام

2

بیماری های داخلی دام های بزرگ

بیماری های داخلی دام های بزرگ

3

پاتولوژی دامپزشکی

پاتولوژی دامپزشکی

4

بهداشت مواد غذایی

بهداشت مواد غذایی

5

باکتری شناسی

باکتری شناسی

6

بیوتکنولوژی (زیست فناوری)

بیوتکنولوژی (زیست فناوری)

7

بافت شناسی دامپزشکی

بافت شناسی دامپزشکی

8

 

رشته های گروه زبان دانشگاه شیراز

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

1

آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

2

زبان و ادبیات انگلیسی

زبان و ادبیات انگلیسی

3

 

رشته های گروه زبان واحد بین الملل پردیس دانشگاهی شیراز

پذیرش در سال 91

گرایش

رشته

ردیف

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

1

آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

2