///فراخوان پذیرش دکتری بدون آزمون 1395 دانشگاه تربیت مدرس

مدرسان شریف

فراخوان پذیرش دکتری بدون آزمون 1395 دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیـت مدرس برای سال تحصیلی ۹۶-۹۵ براساس سهمیه استعدادهای درخشان دانشجوی دکتـری بدون آزمـون می پذیرد.

به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه تربيت مدرس به منظور فراهم نمودن زمينه جذب برگزيدگان علمي و مستعد از بين دانش آموختگان كارشناسي ارشد دانشگاه ها و مؤسسه هاي آموزش عالي كشور و در راستاي اجراي “آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي دكتري مصوب جلسه مورخ 93/3/27 شوراي هدايت استعدادهاي درخشان”، آيين شماره 21/67272 مورخ 93/4/18 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري” و اصلاحيه آن به شماره 21/237200 مورخ 93/12/16، براساس آيين نامه فوق و اصلاحيه آن و شيوه نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان (برگزيدگان علمي) مصوب شوراي دانشگاه، نسبت به پذيرش برگزيدگان علمي واجد شرايط عمومي و اختصاصي در دوره هاي دكتري تخصصي به شرح زير اقدام مي كند:

مشاهده رشته های مورد پذیرش دکتری بدون آزمون 95 – 96 دانشگاه تربیت مدرس

الف – شرايط عمومي

داوطلبان بايستي هنگام ارائه درخواست داراي كليه شرايط عمومي زير باشند:

1 – اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

2 – پذيرفتن قانون اساسي و عدم مخالفت با نظام جمهوري اسلامي ايران.

3 – نداشتن منع قانوني ادامه تحصيل از لحاظ خدمت وظيفه عمومي براي داوطلبان مرد.

4 – نداشتن سوء پيشينه به تشخيص مراجع صاحب صلاحیت.

5 – عدم وابستگي تشكيلاتي به احزاب و گروه هاي محارب و ملحد و عدم هواداري از آنها.

6- دانش آموخته يا دانشجوي نيمسال آخر دوره هاي روزانه و شبانه كارشناسي ارشد دانشگاه هاي دولتي معتبر داخل كشور مورد تأييد وزارتين “علوم، تحقيقات و فناوري” و “بهداشت، درمان و آموزش پزشكي” (به تشخيص دانشگاه)

تبصره 1: اتباع غيرايراني و دانش آموختگان دانشگاه هاي خارج از كشور مجاز به درخواست پذيرش از اين طريق نمي باشند.

7- دارا بودن حداقل معدل كارشناسي و كارشناسي ارشد بدون احتساب نمره پايان نامه به شرح زير:

حداقل معدل مقطع كارشناسي:

الف) براي دانش آموختگان دانشگاه هاي اصفهان، تبريز، تهران، شهيد بهشتي، شيراز، صنعتي اميركبير، صنعتي اصفهان، صنعتي شريف، علامه طباطبايي، فردوسي مشهد، هنر تهران، هنر اصفهان، هنر اسلامي تبريز و دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران، شهيد بهشتي، شيراز، اصفهان و مشهد با اعمال ضريب 15:1/067

ب) براي دانش آموختگان دانشگاه هاي دولتي مراكز استان به غير از بند الف با اعمال ضريب : 16:1

ج) براي دانش آموختگان ساير دانشگاه هاي دولتي با اعمال ضريب 17/2:0/93

حداقل معدل مقطع كارشناسي ارشد بدون احتساب نمره پايان نامه:

الف) براي دانش آموختگان يا دانشجويان نيمسال آخر دانشگاه هاي اصفهان، تبريز، تربيت مدرس، تهران، شهيد بهشتي، شيراز، صنعتي اميركبير، صنعتي اصفهان، صنعتي شريف، علامه طباطبايي، فردوسي مشهد، هنر تهران، هنر اصفهان، هنر اسلامي تبريز و دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران، شهيد بهشتي، شيراز، اصفهان و مشهد با اعمال  ضريب 16:1/067

ب) براي دانش آموختگان يا دانشجويان نيمسال آخر دانشگاه هاي دولتي مراكز استان به غير از بند الف با اعمال ضریب 17:1

ج) براي دانش آموختگان يا دانشجويان نيمسال آخر ساير دانشگاه هاي دولتي با اعمال ضريب : 18/28:0/93

8- دارا بودن مدرك كارشناسي ارشد در رشته تحصيلي متناسب با رشته تحصيلي مورد تقاضا در دوره دكتري به تشخيص و تاييد دانشگاه .

9- تا زمان انتشار اين اطلاعيه (94/12/22) بيش از 2 سال از زمان فارغ التحصيلي مقطع كارشناسي ارشد داوطلبان نگذشته باشد (صرفاً فارغ التحصيلان 92/12/22 به بعد مي توانند داوطلب پذيرش شوند).

ب – شرايط و ضوابط اختصاصي

دانش آموختگان و دانشجويان نيمسال آخر دوره كارشناسي ارشد (در مهلت مجاز دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد مربوطه) در صورت دارا بودن يكي از شرايط زير، مي توانند بدون شركت در آزمون كتبي نيمه متمركز دوره هاي دكتري تخصصي سازمان سنجش آموزش كشور، داوطلب ادامه تحصيل در دوره هاي دكتري تخصصي دانشگاه تربيت مدرس شوند:

1- حداقل 2 مقاله علمي –پژوهشي چاپ شده يا داراي نامه پذيرش چاپ قطعي مقاله در مجلات معتبر (مورد تأييد استاد راهنماي اصلي داوطلب) كه يك مقاله الزاماً مستخرج از پايان نامه و داده هاي حاصل از آن باشد و مقاله ديگر مرتبط با موضوع پايان نامه دوره كارشناسي ارشد داوطلب باشد.

تبصره 2: درصورتي كه داوطلب داراي حداقل يك مقاله علمي پژوهشي مستخرج از پايان نامه چاپ شده يا داراي نامه پذيرش چاپ قطعي در مجلات نمايه شده برتر JCR (مورد تأييد استاد راهنماي اصلي داوطلب) باشد و با حذف نام اساتيد راهنما و مشاور نويسنده اول تلقي شود. داوطلب مي تواند به صورت مشروط درخواست پذیرش نمايد و در صورت تأييد مقاله ارائه شده توسط گروه آموزشي ذي ربط امكان بررسي درخواست پذيرش داوطلب فراهم خواهد شد.

2- حداقل 1 مقاله علمي – پژوهشي چاپ شده يا داراي نامه پذيرش چاپ قطعي مقاله مستخرج از پايان نامه (مورد تأييد استاد راهنماي اصلي داوطلب) همراه با ارائه گواهي حداقل 1 ثبت اختراع مورد تأييد سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران يا ارائه گواهي برگزيدگي در حداقل 1 جشنواره علمي معتبر (خوارزمي، فارابي، رازي و ابن سينا) مورد تاييد مراجع ذي صلاح

3- گواهي حداقل 1 ثبت اختراع بين المللي مورد تاييد سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران همراه با ارائه گواهي برگزيدگي در حداقل 1 جشنواره علمي معتبر (خوارزمي، فارابي، رازي و ابن سينا) مورد تاييد مراجع ذي صلاح

 4- گواهي حداقل 1 ثبت اختراع مورد تاييد سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران همراه با ارائه گواهي برگزيدگي در حداقل 1 جشنواره علمي معتبر بين المللي مورد تأييد مراجع ذي صلاح

تبصره 3: احراز شرايط و ضوابط اختصاصي شرط لازم براي بررسي درخواست پذيرش داوطلبان مي باشد و كسب حداقل 7 امتياز از مستندات مربوطه به تشخيص كميته مصاحبه كننده گروه آموزشي مربوط الزامي است و چنانچه داوطلبي در صورت راه يابي به جلسه آزمون شفاهي، وفق نظر كميته مصاحبه كننده موفق به كسب حداقل امتياز لازم نشود از فهرست داوطلبان واجد شرايط اوليه پذيرش حذف خواهد شد.

ج – نحوه ارائه درخواست و ارسال مدارك لازم

داوطلبان واجد شرايط لازم است حداكثر تا پايان روز دوشنبه مورخ 16 فروردين ماه سال 1395 نسبت به ثبت نام الكترونيكي از طريق سامانه جامع دانشگاهي (گلستان) اقدام و مدارك مورد نياز به شرح زير را به فرمت مناسب تهيه و در سامانه مذكور در محل هاي مناسب بارگذاري نمايند (تحويل مدارك از طريق پست يا مراجعه حضوري امكان پذير نمي باشد).

توجه: در صورت راه يابي داوطلبان به جلسه آزمون شفاهي ضروري است اصل كليه مدارك شناسايي و نسخه كامل كليه مدارك و سوابق آموزشي و پژوهشي بارگذاري شده در سامانه جامع دانشگاهي (گلستان) به همراه كپي آنها ،را در روز برگزاري جلسه ارائه نمايند.

1- يك قطعه عكس 3×4 رنگي تمام رخ

2- تصويركارت ملي

3-تصوير مدرك نظام وظيفه

4- تصوير مدرك ديپلم داراي معدل كل

5- تصوير مدرك تحصيلي كارشناسي داراي معدل

6- تصوير مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد داراي معدل دوره و تاريخ فراغت از تحصيل مختص دانش آموختگان

7- تصوير فرم تكميل شده شماره 1 مربوط به گواهي تاييد معدل، نمره پايان نامه، تاريخ فراغت از تحصيل و طول مدت تحصیلی

8- تصوير گواهي رتبه اول الي سوم دوره كارشناسي از مديريت امور آموزشي دانشگاه محل تحصيل دوره، در صورت دارا بودن رتبه مربوطه

9- تصوير گواهي رتبه اول دوره كارشناسي ارشد از مديريت امور آموزشي دانشگاه محل تحصيل دوره، در صورت دارا بودن رتبه مربوطه

10- تصوير ريزنمرات دوره كارشناسي

 11- تصوير ريزنمرات دوره كارشناسي ارشد

12- تصوير صفحه اول و چكيده پايان نامه

13- تصوير فرم تكميل شده ثبت اطلاعات داوطلب

14- تصوير فرم هاي تكميل شده و مربوط به گواهي تاييد يه مقالات علمي – پژوهشي/ علمي – ترويجي/كنفرانس هاي معتبر توسط استاد راهنماي اصلي داوطلب (براي هر مقاله يك فرم حسب مورد)

15- تصوير نامه از مجلات مبني بر تاييد پذيرش چاپ قطعي مقاله يا مقاله هاي علمي پژوهشي كه تا كنون چاپ نشده باشند (تذكر: نامه وصول مقاله قابل قبول نيست).

16- تصوير گواهي تائيديه مبني بر نمايه شدن مجله در فهرست JCR يا ساير نمايه هاي معتبر و ساير مجلات علمي – پژوهشي مورد تاييد وزارتين علوم يا بهداشت از مراجع ذي صلاح كه حاوي رتبه بندي و اعتبار مجله باشد.

17- تصوير صفحه اول و خلاصه كامل مقاله يا مقاله هاي علمي – پژوهشي مستخرج از پايان نامه و داده هاي حاصل از آن يا مرتبط با موضوع پايان نامه دوره كارشناسي ارشد داوطلب ( مورد تاييد استاد راهنماي اصلي طبق فرم تكميل شده) چاپ شده يا داراي نامه پذيرش چاپ قطعي در مجلات داخلي و خارجي

توجه: درخصوص مقالاتي كه صرفا پذيرش شده اند ضروري است تصوير صفحه اول و خلاصه نسخه تاييد شده قبل از چاپ نهايي آن (proof) صادره از مجله مربوط بارگذاري شود.

18- تصوير صفحه اول و خلاصه كامل مقاله يا مقاله هاي علمي – ترويجي (چاپ شده) مستخرج از پايان نامه و داده هاي حاصل از آن يا مرتبط با موضوع پايان نامه دوره كارشناسي ارشد داوطلب (مورد تأييد استاد راهنماي اصلي طبق فرم مربوطه) چاپ شده

19- تصوير صفحه اول و خلاصه كامل مقاله يا مقاله هاي ارائه شده در كنفرانس ها، سمينارها و يا همايش هاي داخلي و خارجي (چاپ شده) مستخرج از پايان نامه و داده هاي حاصل از آن يا مرتبط با موضوع پايان نامه دوره كارشناسي ارشد داوطلب همراه با تصوير روي جلد آن (مورد تاييد استاد راهنماي اصلي طبق فرم مربوطه)

20- تصوير مستندات اختراع به ثبت رسيده (گواهي ثبت اختراع مورد تاييد سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران)

21-  تصوير مستندات برگزيدگان جشنواره، مسابقات بين المللي و المپيادهاي معتبر (گواهي صادره از دبيرخانه يا مراجع ذي ربط)

22- تصوير مستندات مربوط به تاليف يا گردآوري كتب مرتبط با رشته تحصيلي (تصوير روي جلد، شناسنامه كتاب و گواهي انتشار از ناشر مربوطه)

23- تصوير مستندات مربوط به ترجمه كتب مرتبط با رشته تحصيلي (تصوير روي جلد، شناسنامه كتاب و گواهي انتشار از ناشر مربوطه)

24- تصوير گواهي سابقه تدريس در مراكز آموزش عالي با تاييد معاون آموزشي دانشگاه/مؤسسه

25- تصوير گواهي طرح ها/ پروژه هاي تحقيقاتي اتمام يافته، داراي گواهي از مراجع ذي صلاح

26- تصوير گواهي زبان انگليسي مورد تاييد دانشگاه مطابق با عناوين آزمون هاي مندرج در جدول زبان مربوط به بند “١٠” بخش ح نكات مهم در صورت داشتن گواهي

توجه: كليه داوطلبان در صورت دارا بودن اين گواهي ملزم هستند تصوير آن را در سامانه بارگذاري نمايند. ليكن، در صورتي كه فاقد حداقل نمره قابل قبول باشند ضروري است در صورت پذيرش، نسبت به ارائه گواهي داراي حداقل نمره قابل قبول در مهلت مقرر مندرج در بند 10 اقدام نمايند.

27- تصوير گواهي مربوط به داوطلبان شاهد و ايثارگر صادره از مراجع صاحب صلاحيت (درصورتي كه داوطلب در فرم درخواست اعلام كرده باشد حائز شرايط ايثارگري مورد تاييد دانشگاه مي باشد)

تبصره4:  شرايط ايثارگري مورد تاييد دانشگاه شامل موارد زير مي باشد:

• جانبازان 25 % و بالاتر

• آزادگان

• همسر و فرزند (شهيد، جاويدالاثر، آزاده، جانباز 25% و بالاتر)

• جانباز با حداقل 15% جانبازي و سه ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه

• داوطلباني كه از تاريخ 59/6/31  لغايت 67/6/31  حداقل شش ماه داوطلبانه در مناطق عملياتي جبهه هاي نبرد حق عليه باطل حضور داشته اند، با ارائه اصل گواهي مربوط از سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به تاريخ سال جاري، قابل دريافت از نواحي نگهداري پرونده سابقه جبهه يا ارائه اصل فرم مخصوص استفاده از سهميه ايثارگران قابل دريافت از اداره كل امور جهادگران وزارت جهاد كشاورزي

28– پرداخت هزينه ثبت نام و بررسي مدارك كه مبلغ 600/000 (ششصد هزار) ريال مي باشد و لازم است به صورت الكترونيكي نسبت به پرداخت آن از طريق سامانه جامع دانشگاهي (گلستان) اقدام شود.

د- مصاحبه علمي و اعلام نتايج

نتيجه بررسي اوليه درخواست داوطلبان و راه يافتگان به جلسه آزمون شفاهي حتي المقدور تا پايان فروردين ماه سال 1395، از طريق سامانه جامع دانشگاهي (گلستان) اعلام خواهد شد و داوطلبان مي توانند با استفاده از شناسه كاربري و رمز عبوري كه هنگام ثبت نام از سامانه مذكور دريافت مي كنند، از وضعيت خود مطلع شوند.

در اين مرحله داوطلباني كه وضعيت بررسي نسخه الكترونيكي مدارك آنها در سامانه فوق “تاييد” اعلام مي شود، ضروري است نسبت به تكميل فرايند بررسي پذيرش و انتخاب زمينه تحقيقاتي مورد علاقه خود در سامانه جامع دانشگاهي (گلستان) اقدام و گواهي مربوط به ثبت نام را از سامانه مذكور دريافت نمايند.

توجه: ارائه گواهي ثبت نام در سامانه جامع دانشگاهي (گلستان) در روز برگزاري آزمون شفاهي ضروري است و داوطلباني كه نسبت به تكميل فرايند بررسي پذيرش و انتخاب زمينه تحقيقاتي مورد علاقه خود در سامانه مذكور اقدام نكرده و گواهي ثبت نام الكترونيكي را دريافت نكرده باشند، مجاز به شركت در جلسه آزمون شفاهي نخواهند بود.

جلسه آزمون شفاهي برگزيدگان علمي ترجيحاً همزمان با جلسه آزمون شفاهي داوطلبان آزمون نيمه متمركز دوره هاي دكتري تخصصي سال 1395 برگزار خواهد شد و اطلاعيه دعوت به جلسه براساس رشته هاي مختلف حتي المقدور تا چهارشنبه 15 ارديبهشت ماه سال 1395 از طريق وبگاه دانشگاه (بخش آموزش) به نشاني www.tmu.ac.ir اعلام خواهد شد و داوطلبان بايستي صرفا از اين طريق تاريخ مصاحبه خود را مشاهده و مراجعه نمايند و دانشگاه مسئوليتي براي اطلاع رساني از طرق ديگر ندارد و عدم مراجعه داوطلب در روز برگزاري آزمون شفاهي به منزله انصراف وي از درخواست پذيرش خواهد بود و امكان برگزاري مجدد جلسه مقدور نخواهد بود .

نتيجه نهايي بررسي پذيرش و آزمون شفاهي نيز حداكثر تا پايان شهريوماه سال 1395 از طريق وبگاه دانشگاه (بخش آموزش) به نشاني www.tmu.ac.ir يا سامانه جامع دانشگاهي (گلستان) اعلام خواهد شد؛ لذا از داوطلبان درخواست مي شود اكيداً از مراجعه حضوري يا تماس تلفني در اين خصوص خودداري نمايند. شايان ذكر است دانشگاه مسئوليتي براي اطلاع رساني از طرق ديگر ندارد و داوطلبان ملزم هستند از زمان ثبت نام تا اعلام نتايج اخبار مربوط را از وبگاه دانشگاه، بخش آموزش پيگيري نمايند و از وضعيت درخواست خود مطلع شوند.

ح – نكات مهم

1- داوطلبان با مدارك تحصيلي معادل كارشناسي ارشد مجاز به ثبت نام نمي باشند.

2- پذيرش برگزيدگان علمي در رشته هاي گروه علوم پزشكي صرفا از طريق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مذكور انجام مي شود.

3- كليه مقالات داوطلبان اعم از علمي – پژوهشي ، علمي – ترويجي و مقالات چاپ شده در كنفرانس ها در صورتي قابل امتيازدهي هستند كه مستخرج از پايان نامه يا مرتبط با موضوع پايان نامه دوره كارشناسي ارشد داوطلب باشند و توسط استاد راهنماي اصلي داوطلب تاييد شده باشند.

4- مقالاتي كه در مجلات ممنوعه (فاقد اعتبار علمي از نظر وزارتين علوم و بهداشت) چاپ شده باشند قابل بررسي و امتيازدهي نيستند.

5- در صورت ارائه تاليف، گردآوري يا ترجمه كتاب بايستي تاليف يا ترجمه ارائه شده مرتبط با رشته تحصيلي داوطلب باشد، در غير اين صورت امتيازي به آن تعلق نمي گيرد.

6 – داوطلبان فقط مجاز به ارائه درخواست در يك رشته تحصيلي هستند و درصورت ارائه درخواست هاي متعدد ازفهرست داوطلبان واجد شرايط اوليه پذيرش حذف خواهندشد.

7 – چنان چه در هر يك از رشته هاي اعلام شده، از طريق آزمون ورودي دوره هاي دكتري تخصصي داوطلبي به جلسه آزمون شفاهي راه نيابد و يا پس از برگزاري آزمون شفاهي به تعداد لازم داوطلب پذيرفته نشود، از طريق برگزيدگان علمي نيز در رشته هاي مورد نظر پذيرش دانشجو انجام نمي شود.

8- كسب حدنصاب علمي لازم براي پذيرش, كه توسط دانشگاه تعيين مي شود و موافقت گروه آموزشي و دانشگاه، از شرايط اصلي پذيرش است و در صورت عدم كسب حد نصاب مذكور، دانشگاه ملزم به پذيرش داوطلبان برگزيده علمي نمي باشد.

9- دانشجويان نيمسال آخر (در مهلت مجاز دوره كارشناسي ارشد مربوطه) در صورت پذيرش بايستي حداكثر تا 31 شهريورماه سال 1395 از پايان نامه خود دفاع و فارغ التحصيل شوند؛ در غيراين صورت اسامي آنان از فهرست داوطلبان واجد شرايط پذيرش حذف خواهد شد.

10-  پذيرش قطعي پذيرفته شدگان منوط به تاييد صلاحيت عمومي آنان توسط مراجع ذي صلاح مربوط و تاييد نهايي سازمان سنجش آموزش كشور و ارائه مدرك زبان انگليسي معتبر مطابق با جدول زير تا پايان نيمسال اول سال تحصيلي 1395-96 مي باشد و در صورتي كه داوطلبي موفق به احراز حد نصاب مدرك زبان انگليسي معتبر نشود، ثبت نام مشروط وي لغو و اخراج مي گردد.

تاريخ اعتبار آزمون: حداكثر تا 2 سال قبل از زمان شروع ثبت نام برگزيدگان علمي

(از /1392 12/ 22 مطابق با 13 مارس 2014 به بعد)

1

11- پذيرفته شدگان اين دانشگاه به صورت تمام وقت در دوره دكتري اشتغال به تحصيل خواهند داشت و مشمول كليه مقررات آموزشي و انضباطي دانشگاه خواهند بود.

12- پذيرفته شدگاني كه در استخدام دستگاه هاي دولتي هستند بايد براي ثبت نام (شروع به تحصيل) مدارك لازم مبني بر موافقت با تحصيل تمام وقت يا ماموريت تحصيلي را ارائه نمايند.

13- ادامه تحصيل قبول شدگان بدون پرداخت شهريه تحصيلي است و تغيير رشته يا انتقال افراد پذيرفته شده به ساير دانشگاه ها مجاز نيست.

14- چنان چه در هر مرحله از ثبت نام، بررسي و اشتغال به تحصيل مشخص شود كه داوطلب داراي هر يك از شرايط ورود به دوره دكتري مذكور در اين اطلاعيه نبوده است، بلافاصله از ثبت نام و ادامه تحصيل او جلوگيري مي شود و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد.

15- به مدارك ناقص و درخواست داوطلباني كه واجد كليه شرايط الزامي پذيرش نباشند ترتيب اثر داده نخواهد شد و وجه پرداختي نيز قابل استرداد نيست؛ لذا اكيدا توصيه مي شود داوطلبان قبل از ثبت نام، مفاد اطلاعيه را به دقت مطالعه و در صورت اطمينان از احراز كليه شرايط ثبت نام نمايند.

16- اطلاعات تكميلي در صورت نياز صرفا از طريق وبگاه دانشگاه (بخش آموزش) به نشاني www.tmu.ac.ir خواهد شد و داوطلبان بايستي تا زمان اعلام نتایج اخبار و اطلاعيه هاي مربوط را از وبگاه مذكور ملاحظه و پيگيري نمايند و دانشگاه مسئوليتي در قبال اطلاع رساني جداگانه به داوطلبان نخواهد داشت و عدم مراجعه داوطلبان در موعدهايي كه اعلام خواهد شد به منزله انصراف آنان تلقي مي شود.

17- براي آشنايي بيشتر با استادان اين دانشگاه و اطلاع از فعاليت هاي علمي و تحقيقاتي آنان ميتوانيد به وبگاه فارسي دانشگاه، زير شاخه آموزش، لينك “زمينه هاي تحقيقاتي” در بخش گزيده اخبار مراجعه نماييد. در هر حال زمينه تحقيقاتي (موضوع رساله دكتري) پذيرفته شدگان با توافق استاد راهنما، گروه آموزشي و دانشگاه پس از پذيرش و ثبت نام آنان تعيين خواهد شد و انتخاب زمينه تحقيقاتي توسط داوطلبان حقي براي آنان ايجاد نمي كند.

18- شرايط پذيرش و نحوه ارائه درخواست و ثبت نام از وضوح كافي برخوردار است؛ لذا خواهشمند است از مراجعـه حضوري و يا تماس تلفني به منظور پرسش مجدد موارد خودداري فرماييد. در صورت ضـرورت صـرفا شـماره تلفـن 82883061 در ايام ثبت نام، در روزهاي اداري و غير از تعطيلات رسمي (شنبه الـي چهارشـنبه) از سـاعات 10 الـي 12 پاسخگوي داوطلبان خواهد بـود و پـس از اتمـام مهلـت ثبـت نـام و خـارج از سـاعات و روزهـاي اعـلام شـده امكـان پاسخگويي به داوطلبان وجود نخواهد داشت.

توجه: دعوت به مصاحبه علمي و پذيرش در رشته هاي مشروح زير مشروط به پذيرش دانشجو از طريق آزمون نيمه متمركز سال 1395 در دوره هاي دكتري تخصصي اين دانشگاه مي باشد و ثبت نام داوطلبان در سيستم جامع دانشگاهي (گلستان) به منظور بررسي پذيرش و ارسال مدارك هيچ گونه حقي براي آنان ايجاد نمي كند.

فراخوان پذیرش دکتری بدون آزمون 1395 دانشگاه تربیت مدرس
به این مطلب امتیاز دهید.
۱۳۹۵-۱-۱۷ ۲۳:۰۲:۱۰ +۰۴:۳۰۲۴ اسفند, ۱۳۹۴|دکتری استعداد درخشان|۱۸۷ نظرات

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
یاسمن
یاسمن

سلام، ببخشید مهلتش تا اخر فروردین تمدید شده درسته؟
کجا باید ثبت نام کرد؟ من چیزی پیدا نمیکنم
ممنون میشم راهنماییم کنید

زهرا
زهرا

سلام من برای سال دیگه میخوام شرکت کنم.آیا فارغ التحصیلان دانشگاه مفید قم میتونن شرکت کنند؟؟، کسی میدونه؟؟؟

سغیده
سغیده

من شرایط معدل و سنوات رو کامل دارم.. یه مقاله ISI اسم اول دارم که مال کارشناسیمه و البته مرتبطه با موضوع پایان نامه ارشدم…
میتونم اقدام کنم؟ یا حتما باید دو مقاله رو آپلود کنم و سیستم اجازه نمیده با یه دونه برم جلو؟

سغیده
سغیده

از ارشدم دو تا مقاله ISI دارم که یکی ریوایز خورده و یکی هم دست ادیتوره… احتمال زیاد تا روز مصاحبه اکسپت اونام بیاد
اونا رو هم میتونم آپلود کنم؟
فرمی چیزی باید از قبل پر کنیم یا از آموزش دانشکده مدرکی باید بگیریم؟

سمیرا
سمیرا

سلام.یسوال.معدل کارشناسیم 15.85 از دانشکاه باهنر کرمانه .بنظر شما من میتونم شرکت کنم؟

سلولی مولکولی
سلولی مولکولی

دوستان بالاخره فقط با یک مقاله مستخرج از پایان نامه میشه ثبت نام کرد یا نه؟
مرسی

فرشته
فرشته

دوست عزیز حداقل باید دو تا مقاله رو داشته باشید که حتما یکیش مستخرج از پایان نامه باشه و یا اگر یه مقاله دارید باید یک گواهی ثبت اختراع هم داشته باشید که بتونید ثبت نام کنید.
موفق باشید

فرشته
فرشته

دوستان هر کی تربیت مدرس با استعداد ثبت نام کرده باید گواهی تاییدیه مجله رو داخل سایت بارگذاری کنه و گرنه وضعیتشو مثل من مشروط اعلام میکنن….خواهش میکنم هر کسی که وضعیتشو تایید اعلام کردن بگه که چه گواهی ای رو برای این بند داخل سایت بارگذاری کرده….ممنوون

علی
علی

سلام
دوستان، زنگ زدم به تربیت مدرس، خانومه گفت برای گواهی اعتبار درجه عملی مجله برو قسمت information مجله بعد یه از اطلاعاتش مثه IF و… عکس بگیر. فقط خیلی عصبی بود نمیشد خیلی سوال ازش پرسید:)

فرشته
فرشته

با سلام
دوستان عزیزم منم پیگیری کردم و طی تماسی که با مرکز استعداد درخشان دانشگاه تربیت مدرس داشتم گفتن که اگر تصویر روی جلد مجله رو بزارید که مشخص باشه مجله علمی پژوهشی کافیه…..
موفق باشید

زهرا
زهرا

من از سایت ژورنالی که مقاله رو اکسپت گرفتم عکس گرفتم اون رو فرستادم. ایراد نگرفتند

علی
علی

سلام
دوستان خلاصه کامل مقاله یعنی چی؟ یعنی pdf مقاله رو هم باید بفرستیم یا فقط تصویر صفحه اول کافیه؟
چقدر مدارکی که میخواد زیاده از صبح دارم میزارم تموم نمیشه۰

فرشته
فرشته

دوست عزیز، اگر حجم فایل مقالتون کمه خود مقاله کامل رو بزارید اگرم زیاد فقط تصویر صفحه اول رو بزارید کفایت میکنه….شما گواهی تاییدیه مجله و نوع آن را دارید ؟؟؟ اگه دارید چطور گرفتید یعنی از کجا باید این گواهی معتبر بودن مجله رو گرفت؟؟؟؟؟

علی
علی

ممنون۰ من فقط تصویر صفحه اولو گذاشتم۰ گواهی معتبر بودن مجله رو نمیدونم چیه۰ تنها چیزی که به ذهنم میرسه ابنه که اسم مجله رو تو اخرین لیست وزارت علوم رنگی کنم تصویر اون صفحه رو براشون بفرستم:) البته تو سایت گلستان قسمت راهنما شماره برای تماس گذاشته میشه فردا از خودشون پرسید۰

الف نون
الف نون

بنظرم این گواهی اعتبار و درجه مجله خیلی منطقی نیست…وقتی یه مجله علنی پژوهشی باشه هست دیگه، حتی تو سایت مگیران هم بزنن رتبه شو نوشته…تربیت مدرس اینکارها یعنی چی?!

فرشته
فرشته

واقعا اصلا نمیتونم درک کنم چرا این گواهی رو میخوان وقتی مقاله چاپ شده و میتونن از طریق لینکش وارد سایت مجله بشن دیگه گواهی تاییدیه یعنی چی؟؟؟؟ بچه ها کسی شماره ای از مرکز استعداد درخشان تربیت مدرس نداره که بهشون زنگ بزنیم و بپرسیم قضیه این گواهی چیه و منظورشون از مراجع ذی صلاح یعنی چی؟؟؟؟ و چه گواهی ای رو قبول میکنن………

فرشته
فرشته

سلام
دوستان کسی میدونی بند ج اطلاعیه اول شماره ۱۶ دانشگاه تربیت مدرس که نوشته
“تصویر گواهی تاییدیه مبنی بر نمایه شدن مجله در فهرست JCR یا سایر نمایه های معتبر و سایر مجلات علمی-پژوهشی مورد تایید وزارت علوم یا بهداشت از مراجع ذی صلاح که حاوی رتبه بندی و اعتبار مجله باشد”.
منظورش از مراجع ذی صلاح چیه؟؟؟ یعنی از کجا باید همچین گواهی ای بیاریم؟؟؟ من مقالاتم چاپ شده و داخل سیستم جامع هم بارگذاری کردم…نمیدونم باید این گواهی رو از کجا بیارم….خواهش میکنم راهنمایییم کنید….با سپاس

علی
علی

دقیقا منم این سوالو دارم۰

فرشته
فرشته

خوب اگه این گواهی رو نداشته باشید وضعیتتون رو مشروط اعلام میکنه دقیقا چیزی که واسه من واس من نوشتن و گفتند که گواهی مبنی بر اعتبار مجله و نوع آن را قرار دهید…..و واقعا نمیدونم این گواهی چیه و یا از کجا باید بیاریمش؟؟؟ منظورش از مراجع ذی صلاح چیه؟؟؟ دوستان اگر کسی اینجا این گواهی رو داره خوهشا بگه که چطور اونو دریافت کرده؟؟
ممنون

محسن
محسن

دوستان من معدل کارشناسی زیر 15 دارم، معدل کارشناسی ارشدم 19 و مجموع 10 مقاله علمی پزوهشی.6 همایش 2 کتاب. یه طرح پژوهشی و دارم . شرایط سنی هم بالای 30 سال. رشته ام زیست دریا.ایا جایی میتونم دکترا واسه استعداد اقدام کنم؟ ممنون از پاسخ گویی

الف نون
الف نون

نباید بیش از دوسال از فارغ التحصیلی تون گذشته باشه…معدل کارشناسیتون اگر با اعمال ضریب همترازی به اون مقدار خواسته شده، یعنی ۱۶ برسه، آره میتونید شرکت کنید

محسن
محسن

ممنون از پاسختون دوست عزیز. ضریب همترازی چیه؟

علی
علی

سلام دوستان
خطای “بیش از تعداد مجاز نمی توانید از امکانات سایت استفاده کنید” سایت گلستان رو باید چطوری برطرف کرد؟

الف نون
الف نون

از سایت خارج شوید، چندساعت بعد مجددا وارد شده و کارهارو ادامه دهید

علی اکبر
علی اکبر

سلام.من نفر 21 کنکور دکتری شدم معدلم هم بالای 17 هست.رتبه اولی لیسانس و ارشد هستم.فقط 15 سال پیش از دانشگاه شهید باهنر فارغ تحصیل شدم.تو مصاحبه قبول میشم؟؟

زهرا
زهرا

خیر.بیش از2 سال از فارغ التحصیلی نگذشته باشد.

صادق
صادق

سلام دوستان مهلت ثبت نام تمدید نشده؟ من متآسفانه غفلت کردم.

اعظم
اعظم

سلام
تمدید شده تا دوشنبه ۲۳ فروردین

سحر
سحر

سلام دوستان تربیت مدرس مهلت ارسال مدارک را تمدید نمیکنه؟

ترگل
ترگل

من ارشد دارم غیر انتفاعی میخونم یعنی بدون کنکور نمیتونم؟ حتی اگه معدل 3 ترم بدون پایان نامه، بالای 19 بشه؟

زهرا
زهرا

خیر.

موسوی
موسوی

دوستان جدول موضوع تخصصی را من پیدا نکردم و چون وقت کم بود سفید فرستادم.به نظرتون در پذیرش تاثیری داره؟

اعظم
اعظم

سلام
من چندتا از مدارک رو نتونستم از دانشگاه و مجله ام بگیرم هنوز و نشد آپلود کنم در سامانه گلستان تربیت مدرس
الانم سامانه بسته شده
بنظرتون تمدید میکنند ?

سمیه
سمیه

سلام به همه. من از دانشگاه ارومیه فارغ التحصیل شدم به نظرتون میتونم شرکت کنم؟تو مرحله ثبت نام تو اسم دانشگاه هنگ کرده به نظرتون مشکل از کجاست؟یکی کمک کنه

---
---

دوستان برای ثبت نام در سامانه گلستان 4 مرحله در نظر گرفته
1. مشخصات داوطلب
2. هزینه ثبت نام
3. ارسال مدارک
4. تایید نهایی ثبت نام

برای من مرحله 4 فعال نیست. کسی میدونه مشکل از کجاست؟

زهره
زهره

منم دقیقا این مشکلو دارم

الهه
الهه

واسه منم همینطور.
راستی بچه ها من ریز نمرات کارشناسی مو و صفحه اول پایان نامه + چکیده اش را به صورت pdf فرستادم اشکال داره؟
آخه با jpg نمیشد.

---
---

به شماره که اعلام ش ه تماس گرفتم گفتن مشکلی نداره. فقط باید شماره پرونده نگه داشته باشیم

الهه
الهه

مرسی. مشکل دوم من چی اشکال داره pdf فرستادم

ساناز
ساناز

میشه یکی به من بگه گواهی اعتبار مجله رو از کجا باید گرفت؟

اعظم
اعظم

منم همین سوال رو دارم…

فرشته
فرشته

دوستان خواهشا هر کسی اطلاع داره که چطور باید گواهی معتبر بودن مجله رو گرفت جواب بدهههههه…….ممنووون

مهسا...
مهسا...

سلام بچه ها من یه مقاله علمی پژوهشی مستخرج از پایان نامه و دو تا مقاله علمی ترویجی دارم و هم کارشناسی و هم ارشد رتبه اول کلاس بودم و معدلم عالیه. به نظرتون میتونم شرکت کنم یا حتما باید دو تا مقاله علمی پژوهشی داشته باشم؟ لطفا جواب بدید

اعظم
اعظم

سلام، بنظر شانس بالایی دارید، چراکه نه
موفق باشید

ebi
ebi

با سلام
کسی از دوستان میدونه کسایی ک لیسانس آزاد بودن میتونن تو فراخوان شرکت کنن یا نه

!!!!!!!!!
!!!!!!!!!

سلام. چرا موقع ثبت اطلاعات می نویسه دانشگاه صنعتی اصفهان (ارشد)جزو دانشگاه های مجاز نمی باشد؟

میلاد
میلاد

ببخشید این بند یعنی چی؟ یعنی اگر تو کنکور قبول نشیم نمیتونیم استعداد درخشان هم قبول شیم؟؟
“چنانچه در هر يك از رشته هاي اعلام شده، از طريق آزمون ورودي دوره هاي دكتري تخصصي داوطلبي به جلسه
آزمون شفاهي راه نيابد و يا پس از برگزاري آزمون شفاهي به تعداد لازم داوطلب پذيرفته نشود از طريق برگزيدگان
علمي نيز در رشته هاي مورد نظر پذيرش دانشجو انجام نمي شود”

سید ناز
سید ناز

سلام و عرض ادب
دانش آموخته یزد کارشناسی 18
فوق 18/81
23تا مقاله دارم 8تاعلمی پژوهشی- 11تا کنفرانس بین المللی
1 isi
2 isc
1کنفرانس خارجی
2تا طرح ملی
و حدود 10تا مقاله علمی پژوهشی دیگر اصلاحیه خوردن
فقط گناهم دانشگاه یزد هست که خوندم و نمیتونم تو پذیرش تهران و شریف و بهشتی شرکت کنم که دانشگاهمون تیپ 1 نیست
از طرفی استراتژیک میخوام که ندارن هیچ کدوم
بنظرتون برم پی زندگیم یا نه امید به سالهای آتی البته بدون چشم داشت به بدون آزمونی
کنکورهاشونم که سال به سال رویایی تر میشه

تینا
تینا

کجا نوشته دانشجوهای دانشگاه یزد نمیتونن شرکت کنن؟
ب) برای دانش آموختگان دانشگاه های دولتی مراکز استان به غیر از بند الف با اعمال ضریب : ۱۶:۱

ج) برای دانش آموختگان سایر دانشگاه های دولتی با اعمال ضریب ۱۷/۲:۰/۹۳
برا شما ضریب 1 حساب میشه یعنی 16. شما 2 نمرم اضافه دارین
موفق باشید

زهرا
زهرا

سلام من معدل لیسانسم کمتر از 16 هست ولی ارشد هم معدلش بالاست و مقاله و اختراع دارم ممکنه منم اقدام کنم ؟

مهسا
مهسا

سلام
متأسفانه معدل لیسانس شرط لازم ایین نامه هستش و نمیشه کاری ش کرد. اما برخی دانشگاه ها ضرایبی در نظر میگیرن که ممکنه با توجه به دانشگاه محل تحصیل مقطع کارشناسی تون شامل حالتون بشه و معدلتون به حدنصاب لازم برسه.
پیگیر اطلاعیه های دکتری بدون آزمون تو سایت باشید تا در صورتی که اطلاعیه یه دانشگاه چنین موردی داشت باخبر بشید.

ملیکا
ملیکا

با سلام
ببخشید بچه ها فرم هایی که باید تکمیل و ارسال بشه رو باید از کجا دانلود کنیم؟ من پیداشون نمیکنم

مهسا
مهسا

سلام
تشریف ببرید سایت دانشگاه تربیت مدرس. در قسمتی که اطلاعیه پذیرش هست، تو همون صفحه اول سایت، کلیک کنید. فرم ها رو میتونید از اونجا دانلود کنید.

ملیکا
ملیکا

ممنون مهسا خانم. موفق باشید

آزاده
آزاده

سلام دوستان
میخواستم بدونم که حتما باید حداقل دو تا مقاله داشتهباشیم یا یک مقاله کافیه؟؟؟؟

جیم
جیم

سلام، شرایطو دقیق بخونید مشخصا نوشته:
1. دوتا مقاله مستخرج و مرتبط
یا 2. یه مقاله مستخرج و یه اختراع
یا 3. …

AAA
AAA

با سلام خدمت همه دوستان. من همه شرایط رو دارم جز معدل کارشناسی که ۱۵/۷۷ از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابله. ارشدمم بالای ۱۸ از خود تربیت مدرسه بنظرتون کلا بیخیال شم یا بفرستم مدارکمو؟ ضمنا تو این مراحل پولی باید واریز کرد؟

مهسا
مهسا

سلام
مدارک در وهله اول در استعداد درخشان دانشگاه بررسی میشه تا شروط لازم رو داشته باشید و اگه داشتید بعد میفرستن دانشکده ها. تا جایی که من میدونم استعداد درخشان تربیت مدرس خیلی سختگیه و قبول نمیکنه. باز هم تصمیم با خودتونه.

اعظم
اعظم

چرا مجری طرح پژوهشی بودن امتیاز نداره?
واقعا چراااااا

پریسان
پریسان

سلام دوستان. لطفا اگه کسی میدونه جواب بدید میشه با ی گرایش دیگه شرکت کرد؟ گرایش منو نداره ولی گرایش دیگه رشتمو داره.

اعظم
اعظم

منم تقریبا دارم همینکارو میکنم
فکر کنم بشه، اگر تو گرایش جدید رزومه داشته باشید یا لااقل بتونید روز مصاحبه خوب داورهارو توجیه کنید!

پریسان
پریسان

ممنون

آریا
آریا

سلام.
دکترای بدون آزمون رشته های غیره مرتبط و حتی گرایشها رو هم پذیرش نمیکنن..توی متن هم اشاره شده.

آریا
آریا

سلام دوستان .
سال 93 ارشد تموم کردم و 5 تا مقاله ی علمی پژوهشی دارم.
معدل مقطع کارشناسیم هفده وچهل و پنج صدم هستش و معدل ارشدم هفده و شصت و دو…
ولی کارشناسیمو از دانشگاه علمی کاربردی گرفتم.ایا میتونم در این مرحله بدون آزمون دکترا شرکت کنم..؟
ممنونم اگه راهنمایی کنین.

علی
علی

آقا منظور از مقاله ی علمی پژوهشی دقیقا چیه؟ آیا کنفرانس های معتبر خارجی هم مشمولش میشن؟

اعظم
اعظم

سلام
میشه لطفا یک نمونه متن گواهی قطعی پذیرش چاپ مقاله را بگید? توی اون گواهی باید دقیقا چی نوشته شده باشه????
توی گواهی طرح پژوهشی چطور?

فاطمه
فاطمه

یک گواهی پذیرش مقاله با ذکر عنوان مقاله و نام نویسندگان از طرف سردبیر همان مجله.
طرح پژوهشی جزء 7 امتیاز پژوهشی محسوب نمیشه

اعظم
اعظم

چراااااا 🙁

اعظم
اعظم

اونهایی که از نطر وزارت علوم دارای درجه علمی-پژوهشی اند و توی سایت وزارت علوم هست
کنفرانس های داخلی و خارجی عموما علمی پژوهشی محسوب نمیشن، مگر اینکه مقالات برتر آنها در نشریات علمی-پژوهشی چاپ شده باشند

فاطی
فاطی

با سلام
خیر

فاطمه
فاطمه

سلام دوستان خوبم… کسی میدونه میشه در گرایشی غیر از گرایش ارشد٬ البته با عنوان تز مرتبط با گرایش مربوطه در این مصاحبه شرکت کرد؟
با توجه به اینکه محدودیتی از لحاظ تغییر گرایش در این شیوه نامه دیده نمیشه.
ممنون میشم اگر کسی میدونه زودتر اعلام کنه.

اعظم
اعظم

سلام
آیا به توصیه نامه هم نیازه?
در کدام مرحله باید ارائه کنیم?

فاطمه
فاطمه

بله٬ زمان مصاحبه به همراه رزومه.

اعظم
اعظم

اگر توصیه نامه نداشته باشیم چی میشه? امتیاز داره داستنش?

فاطمه
فاطمه

امتیاز هم

فاطمه
فاطمه

امتیاز نداره

علی
علی

سلام دوستان
این مقاله ها که نوشته الزامیه، مقاله ی کنفرانسی هم حسابه؟ اگر کنفرانس معتبری مثل IEEE باشه. ممنون میشم اگه جواب بدین

فاطمه
فاطمه

با سلام
خیر، فقط مقالات علمی پژوهشی که باید یکی از این مقالات پژوهشی مستخرج از پایان نامه باشه.
مقالات پزوهشی خارج از پایان نامه شامل 7 امتیاز پژوهشی نمی شود

احمد
احمد

به نظر من برای دانشگاه تربیت مدرس اونم بدون آزمون زیاد سرمایه گذاری نکنید چون پذیرشش خییییلی سخته فقط هزینه میدید و ضرر می کنید.

فاطمه
فاطمه

من هم موافقم.

زهره
زهره

دوستان! آیا فرما رو باید دستی با خودکار پر کنیم یا فایل وورد هم داره برای تایپ؟ یه سوال دیگه این که تو سیستم گلستان بعد اینکه کد امنیتی رو وارد میکنم صفحه بالا نمیاد، چطوری این مشکل حل میشه؟

الهه
الهه

عزیزم باید دستی بنویسی بعد اسکن کنی من گشتم فایل وردش نبود.

زهره
زهره

خیلی ممنون

اعظم
اعظم

اگر روی سیستمتون نسخه جدید آکروبات ریدر نصب باشه، توی همون فایل پی دی اف میتونید مطالب را تایپ و ویرایش کنید

اعظم
اعظم

سوال مهم
ایا طرح پژوهشی داشتن، امتیاز نداره???
چرا گزینه ای براش در نظر نگرفته اند

الهه
الهه

سلام
بچه ها تربیت مدرس زمان ارسال مدارک را تمدید نمیکنه زمانش خیلی کمه.

اعظم
اعظم

امیدواریم که تمدید بشه…الان تعطیلاته و نمیشه یکسری مدارک و جور کرد اصلا

محسن
محسن

تمدید میکنه

اعظم
اعظم

پیش از اتمام آپلودکردن تمام مدارکم، سیستم ثبت نهایی شده و ارور میده: بیش از تعداد مجاز نمیتوانبید از امکانات استفاده کنید…
این یعنی چی? یکی کمک کنه لطفا

نسیم
نسیم

سلام
من 92/12/20 دفاع کردام، با این تاریخی که دانشگاه شرط کرده؛ مجاز به شرکت هستم؟
ممنون

طیبه
طیبه

سلام
تاریخی که روی مدرک ارشدتون درج شده ملاکه…

.....
.....

این شرط معدل کارشناسی واقعا بی انصافیه. ای کاش حداقل یه تبصره بذران براش. هر کی تو دانشگاههای کوچکتر درس خونده خیلی بیشتر از کسی که در دانشگاههای بزرگ درس خونده سختی کشیده. هم اساتید سوالاتشون سخت بود و هم نمره دهی بسیار سخت بود.
برای کسی که معدل ارشدش بالاست به نظرم باید بتونه به استعداد راه پیدا کنه. ای کاش این مساله رو کمی هموارتر بکنند.

اعظم
اعظم

اتفاقا معدل بالا داشتن در ارشد سخت تره بنظرم

محسن
محسن

کلا شرط معدلش خیییلی بده!!!
فقط خواستن یچیز کلی بذارن که بگن آره ماهم خیلی خاصیم.
اصلا دقت نکردن که قانونشون کلی باگ داره!!!

زهرا
زهرا

دوستان سوال بنده این بود که مدرک زبان در حال حاضر برای ثبت نام الزامیه یا نه؟ اگر کسی خبر داره بگه آخه اینطوری که اینجا نوشته مثل اینکه میشه بعد از ترم اول بعد از قبولی ارائه داد. لطفاً

فرهاد
فرهاد

سلام
لازم نیست اما تا پایان نیمسال اول تحصیلی اگه قبول شده باشی باید جورش کنی

سایت گلستان
سایت گلستان

سلام بچه ها
ادرس سایت گلاستان و یا لینکشو کسی داره بذاره اینجا؟؟؟؟؟؟؟

0098
0098

Golestan.modares.ac.ir

سایت گلستان
سایت گلستان

بسیاااااااااااار ممنون

مریم socio
مریم socio

سلام عزیزان ! اینکه مقالات باید کلاهم راستا با پایان نامه باشه واقعا یعنی چه ؟ اول اینکه معیار ارتباط چیه؟ دوم اینکه این واقعا درست نیست که همه مرتبط با هم باشند. در یک حوزه باشند خوبه ولی همه با هم مرتبط آخه صحیح نیست

Reza11
Reza11

هر دم از این باغ بری میرسد
تازه تر از تازه تری میرسد
این قوانین دیگه تبدیل به یه بخش مهم از پذیرش مقطع دکتری در ایران شده.
سازمان سنجش یه چیز میگه ، مجلس یه چیز دیگه ، امسالم که دانشگاه ها هم اضافه شدن
حالا چه پذیرش با ازمون چه استعداد

محمد
محمد

ضریب معدل دانشگاه صنعتی مالک اشتر
اصفهان چجوری محاسبه میشه؟ من با معدل کل 16.50 در کارشناسی فرغ التحصیل شدم. اگر جز دسته سوم باشه ینی نمیتونم تو این دانشگاه بدون آزمون درخواست بدم؟

زهرا
زهرا

سلام
دوستان مدرک زبان الزامیه یا اگر نداشته باشیم میتونیم بعد از مصاحبه و قبولی ارائه بدیم؟

بهرام
بهرام

سلام دوستان دانشگاه فرهنگیان کدام ضریب رو شامل میشه؟
کارادانی تهران و کارشناسی تبریز

0098
0098

درود بر شما.
چرا من نمی تونم وارد سامانه گلستان بشم 🙁
حتی با IE، حتی ساعت سه نصف شب.
لطفاً اگر کسی راه حل دیگه ای داره بگه ممنون میشم.

اعظم
اعظم

احتمالا هنوز دارن روی طراحی سایتشون کار میکنند
نگرلن نباشید، سالهای قبلم یادمه تمدید میشد مهلتش

0098
0098

متشکرم از پاسخگویی شما.

ليدا
ليدا

سلام دوستان من معدل ارشدم 18/.8و کارشناسي 16.67از دانشگاه خليج فارس بوشهر به نظرتون ميتونم شرکت کنم

پریسان
پریسان

سلام دوسان. کسی میدونه میشه با ی گرایش دیگه شرکت کرد؟ گرایش منو نداره ولی گرایش دیگه رشتمو داره.

اعظم
اعظم

مدرک زبان را باید در سامانه گلستان آپلود کنیم?
یا تا روز مصاحبه وقت هست که ارائه اش کنیم?

محسن
محسن

دوستان من به شرط معدلشون اعتراض کردم، میگن مصوووووب شووورای دانشگاست و عوض نمیشه!!!!!
خواهشا هرکی مشکل منو داره تو سایت دانشگاه تربیت مدرس اعتراضشو بنویسه بلکه این وحی منزلشون عوض شه!!!
http://modares.ac.ir/?fkeyid=&siteid=11&fkeyid=&siteid=1&pageid=240&newsview=1585

نانوبیوتکنولوژی
نانوبیوتکنولوژی

بچه ها اگه رزومه خیلی خوب باشه، ولی بیش از ۲ سال از زمان فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی ارشد گذشته باشه، میتونن بپذیرن؟ ۵ تا مقاله ISI دارم، که یکیش ایمپکت ۸ چاپ شده… رتبه دو هم بودم بین فارغ التحصیلای کارشناسی و کارشناسی ارشد. البته نمیدینم این رزومه خیلی خوب محسوب میشه یا نه!!!

شاهد
شاهد

سلام دوست عزیز.

تو کدوم مجله چاپ شده مقالتون که ایمپکتش 8 بوده؟؟
دانشگاه ارشدتون کجا بوده؟

اعظم به مهسا خانم
اعظم به مهسا خانم

سلام , من معدلم ارشدم، بعد از اعمال ضریب همترازی، چند صدم کم داره…بنظرتون میپذیرند? اصن سیستم گلستان ارور میده یانه?

بهرام
بهرام

سلام دوستان دانشگاه فرهنگیان در دوره کارشناسی کدوم ضریب رو میگیره؟ کاردانی در حکیمیه تهران و کارشناسی در تبریز
لطفا جواب بدین گیر کردم
دستتون طلا

رزا
رزا

بچه سلام،من نمره کارشناسی 16.50 و معدل ارشدم 17.60 خست.با این ضریب که اصلا متوجه نشدم جریانش رو میتونم تبریز شرکت کنم؟؟؟؟راهنمایی لطفا

اعظم به مهسا خانم
اعظم به مهسا خانم

بله

.....
.....

یعنی کسانی که استعداد درخشان محسوب میشن آزمون کتبی مصاحبه رو نخواهند داد؟
من فکر میکردم استعداد درخشان بودن مرحله ی اول آزمون رو از میان بر میداره و مصاحبه کتبی یا شفاهی شامل همه خواهد شد.

مهسا
مهسا

سلام
استعداد درخشان فقط مرحله مصاحبه رو میگذرونه عموما.

.....
.....

مصاحبه برخی دانشگاهها که هم کتبی و هم شفاهی خواهد بود، یعنی استعداد درخشانا فقط مرحله مصاحبه شفاهی رو خواهند داشت؟

آصف
آصف

سلام
من فارغ التحصيل رشته مديريت ورزشي درمقطع فوق ليسانس با معدل ١٦،٦٨هستم .الان درحال حاضر سرباز هستم . ميتونم آيا شركت كنم .
لطفاً جواب بدين. با تشكر

مدارک لازم در سامانه گلستان؟
مدارک لازم در سامانه گلستان؟

درود بر همه.
کسی می تونه لطف کنه و بگه که سامانه گلستان “چه مدارکی” رو نیاز داره تا آپلود کنیم؟؟
با تشکر از شما.

0098
0098

لطفاً یکی از دوستان به سوال بالا (مدارک لازم در سامانه گلستان) پاسخ بده. این سوال بنده و خیلی از دوستان دیگه هست مطمئناً. ممنون از دوست خوبمون بخاطر سوال خوبش.

پریسان
پریسان

سوال منم هست. اگه کسی میدونه لطفا بگه. خیلی ممنون

گلستان
گلستان

درود بر همه.
کسی میتونه لطف کنه و بگه که سامانه گلستان “چه مدارکی” رو نیاز داره تا آپلود کنیم؟
با تشکر

.....
.....

سلام
الان دانشگاه تربیت معلم آذربایجان ضریب همترازیش 1 هست یا 1.067؟

پریسان
پریسان

مطمئنا 1/067نیست. شایدم 0/93

نازنین
نازنین

متاسفانه پایین 1

شیوا
شیوا

سلام خدمت دوستان آیا با معدل 14/33 از دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی با ضریب میشه شرکت کرد یا نه اگر دوستان راهنمایی بکنند ممنون می شوم

پریسان
پریسان

برای شما میشه 15/29 . به نظرم نمیشه

.....
.....

چرا میشه دیگه. باید با اعمال ضریب همترازی معدلتون بالای 15 باشه

پریسان
پریسان

گفته کارشناسی با اعمال ضریب 16و ارشد با اعمال ضریب 17پس متاسفانه نمیشه

Reza11
Reza11

دوستان به این ضریب 1.067 اگر 15.95 رو هم ضرب کنی، بازم الای 17 میاد،من معدل بدون پایان نامه ارشدم15.99!!!!!!
سایر شرایط رو دارم منتهی 15.99*1.067=17.06
ولی فکر نکنم قبول کنن

علی
علی

این مقاله ها الزامی هستند؟؟ به شخصه وضعیت معدل و محل تحصیل خوبی دارم ولی فقط یک کنفرانسی دادم. در گذشته پذیرش اولیه بدون مفاله سابقه داشته است؟؟

Mani
Mani

ضزیب دهی دانشگاه ها بسیار جالب است! دانشگاه سبزوار دومین قطب علمی شمال شرق کشور و در گذشته با نام تربیت معلم دومین شعبه دانشگاه تربیت معلم یا خوارزمی تهران بوده است. آن وقت دانشگاه های پایین تر بجنورد. بیرجند و خیلی دانشگاه های دیگر به صرف مرکز استان بودن ضزیب بالاتری دارند و حداقل معدل بیشتر!!!!

Mani
Mani

منظور حداقل معدل پایینتر هست.

محسن
محسن

من شرایط مشابه رو داشتم، دانشگاه نوشیروانی بابل خوندم.
اعتراض نوشتم به تربیت مدرس. پیشنهاد میکنم شما هم اینکارو بکنید

علی
علی

بچه ها اگا من همه شرایطو داشته باشم و کلی مقاله و چیزی دیگه داشته باشم و معدل کارشناسی ارشد 18 و نیم باشه م ولی معدل کلرشناسیم نیم نمره کم داشته باشم نمیشه شرکت کنم؟

مهسا
مهسا

سلام
خیر. مدارکتون اول در دفاتر استعداد درخشان بررسی میشه و اگه شرایط لازم رو نداشته باشید حذف میشید.

مهسا...
مهسا...

سلام بچه ها
من یه مقاله علمی پژوهشی و دوتا علمی ترویجی و چند تا کنفرانسی دارم. معدلم عالی و رتبه اول هستم. به نظرتون میتونم شرکت کنم یا به خاطر نداشتن دو تا مقاله علمی و پژوهشی نمیتونم شرکت کنم؟ لطفا جواب بدید

بهرام
بهرام

سلام دوستان لطفا معدل کارشناسی و کاردانی من رو با ضریب حساب کنین ببینین میتونم شرکت کنم یا نه؟
من چون دبیری خوندم ناپیوسته بودیم
کاردانی۱۶/۸۹
کارشناسی ۱۷/۰۷
ارشد دانشگاه تبریز ۱۶/۷۹
ایا میتونم یا نه لطفا جواب بدین. ممنون
یکی اینو جواب بده.

دانشگاه تهران
دانشگاه تهران

دوستان من شهریور دفاع کردم و دانشگاه ما به سلامتی هنوز نه کارای فارغ التحصیلی منو انجام داده نه بنده میتونم ریز نمرات بگیرم. توی سامانه گلستانمون هم برای من زدن مشغول به تحصیل. ایا میتونم برای تربیت مدرس استعدادهای درخشان ثبت نام کنم؟
ممنون میشم راهنماییم کنین

0098
0098

سلام. فعلا نیاز به مدرک ارشد نیست. همون فرمهای توی سایتو تکمیل و به امضای معاون اموزشی دانشکدتون و همچنین استاد راهنماتون برسونید و در سایت آپلود کنید کفایت میکنه. البته من هنوز موفق با باز کردن سامانه گلستان مدرس نشدم.

مدیریت ورزشی
مدیریت ورزشی

سلام علیکم.
چرا هر چقدر سعی می کنم نمی تونم وارد سیستم گلستان بشم؟!! یعنی بعد از ارسال کد امنیتی، دیگه پیش نمیره!
ممنون می شم اگر کسی راهنماییم کنه.

یه تربیت مدرسی
یه تربیت مدرسی

سلام سیستم دانشگاهمون فوق پیشرفتست فقط با IE باید وارد بشی

مدیریت ورزشی
مدیریت ورزشی

سلام. خیلی ممنونم از شما. وضعیت بهتر از قبل شد اما حتماً بخاطر شلوغیه که باز نمی شه الان. درسته؟!

مینا
مینا

سلام دوستان
من معدل کارشناسی ام 18.02 است که از دانشگاه کاشان است با اعمال ضریب 0.93 خوب زیر 17 می شود آیا نمیتونم شرکت کنم؟

محسن
محسن

نه متاسفانه
من هم همچین مشکلی دارم و اعتراض نوشتم برای مدرس

پریسان
پریسان

برای کارشناسی مشکل نداره چون حداقل 16باید بشه. که برای شما با ضریب میسه 16/75 ولی اگه ارشد تون از دانشگاه کاشانه نمی تونین استفاده کنین زیر 17 میشه

مینا
مینا

خیلی ممنون

الهه
الهه

این فرم هایی را که خواستن باید از کجا دانلود کرد تو سایتشون که هیچی نست فرم شماره 1. فرم تایید مقاله.
خیلی زمان داده هزار تا فرم و مدرک هم میخواد.

مهسا
مهسا

سلام
توی سایت تربیت مدرس هستش، همون قسمتی که اطلاعیه هست تشریف ببرید، فرم ها هستن.
هر کدوم هم نبود، با شماره ای که گفته تماس بگیرید، جواب میدن بهتون.

مدیریت ورزشی
مدیریت ورزشی
الهه
الهه

ممنونم دوستان عزیز

سما
سما

دوستان امضای استاد راهنما و تایید دانشگاه هم خواسته از کجا بیاریم

بهرام
بهرام

سلام دوستان لطفا معدل کارشناسی و کاردانی من رو با ضریب حساب کنین ببینین میتونم شرکت کنم یا نه؟
من چون دبیری خوندم ناپیوسته بودیم
کاردانی16/89
کارشناسی 17/07
ارشد دانشگاه تبریز 16/79
ایا میتونم یا نه لطفا جواب بدین. ممنون

محمد از مشهد
محمد از مشهد

این چه وضعشه اخه؟؟؟ کلا آیین نامه رو نادید گرفته دانشگاه تربیت مدرس واسه خودش آیین نامه درست کرده!!! من لیسانس از دانشگاه ازاد گرفتم ارشد رو از فردوسی مشهد. الان میتونم شرکت کنم؟؟؟ طبق ایین نامه سازمان سنجش میتونم ولی ایناکه ساز خودشون رو میزنن…

مهسا
مهسا

دوست عزیز
دانشگاه ها مجاز هستن با رعایت شرایط آیین نامه، خودشون شروط دیگه ای رو اضافه کنن.
ملاک دولتی بودن دوره ارشد هستش و دوره کارشناسی مشکلی نداره که دانشگاه ازاد بودین.

محسن
محسن

طبق چیزی که اینجا گفته، گمون کنم نمیتونی

دانشگاه آزاد - تهران مركز
دانشگاه آزاد - تهران مركز

يعنى من با معدل ١٩/٥ هم ، چون فارغ التحصيل دانشگاه آزاد هستم ، نميتونم شركت كنم ؟!!!!!!

نوید
نوید

خیر.

شاهد
شاهد

نه. علامت تعجب هم نداره

الهه
الهه

بچه ها این نمره زبان خیلی بالاست 70 ام اس آر تی.
کسی اینجا نمره 70 را داره من فقط مشکلم این مدرک. شنیدم خیلی سطح سوالاتش را بالا بردن حالا چیکار کنم شرکت نکنم.

مهسا
مهسا

سلام
بله من دارم. اونقدرها هم دشوار نیست. براش زمان بذارید و زیاد تست بزنید.
به نظرم صورت مسأله رو حذف نکنید، شرکت کنید و برای به دست آوردن شرایطش تلاش کنید.

سعید
سعید

من 72 گرفتم

نازنین
نازنین

دوستان منم نفهمیدم بند سه قسمت کارشناسی چی میگه
من کارشناسی رو از سایر دانشگاهای دولتی گرفتم و معدلم 16/75هستش میتونم شرکت کنم؟

پریسان
پریسان

طبق چیزی که اینجا گفته باید معدلتون حداقل 17.2باشه. الان برای شما با ضریب0/93 میشه 15/57

نوید
نوید

خیر

شهروز
شهروز

دوستان من قسمت حداقل معدل رو نفهمیدم اگه میشه واسم با مثال توضیح بدین با تشکر

پریسان
پریسان

بدای دانشگاههای سطح 1که اسمشون رو ذکر کرده ضریب1/067گذاشته. یعنی کسی که توی این دانشگاهها درس خونده معدلش رو در این ضریب ضرب کنه. اگه 17شد میتونه استفاده کنه. یعنی حداقل معدل 16که با ضریب 1/067میشه 17
برای دانشگاههای مراکز استان مثل بین الملل قزوین،دانشگاه زنجان و … ضریب 1 هست. که باید حداقل معدل 17باشه چون ضریبش یک هست.
برای سایر دانشگاهها 0/93 رو گذاشته یعنی حداقل 18/28 که باضریبش میشه 17
کلا سطح دانشگاهها رو توی معدل ارشد دخیل کرده.

Reza11
Reza11

مسئله اینجاست که
تمام ضرائب ارائه شده برای ارشد رو اگر در اون عددی که جلوش نوشته ضرب کنید.با دقت دو یا سه رقم اعشار میاد17، مثلا17.005
ولی اگر برای دانشگاه های تراز اول که نوشته شده 1.067:16
16*1.067=17.072
یعنی اگر معدل حتی 15.95 هم باشه
1.067*15.95=17.0186
تکلیف چیه؟

سعید
سعید

مهلتی که برای ثبت نام گذاشتن خیلی کمه. وسط این تعطیلات امضای استاد راهنما و مدرک دیپلم و… . فکر می کنن دانشگاه همه کنار خونشونه؟! یه چیز دیگه؛ با توجه شیوه نامه ای که به اون اشاره می کنن باز هم امسال اون مشکل 70 امتیاز رو دوباره خواهیم داشت. مگه اصلاح نشد این موضوع؟

مهسا
مهسا

سلام
به نظرم با دانشگاه تربیت مدرس تماس بگیرید، شاید راهی باشه.
اصلاح شیوه نامه به طور رسمی اعلام نشده. فعلا ملاک همون 70 امتیازه.

اعظم
اعظم

اره، وسط تعطیلات از کجا بیاریم ریز نمرات و گواهی هارو!!!!

پریسان
پریسان

من دقیق متوجه نشدم. یعنی نیاز به ازمون کتبی داره؟ بعد شفاهی؟

مهسا
مهسا

سلام
احتمالا جمله اخر متن اشتباهی هستش دوست عزیز.

Asef
Asef

من فارغ التحصيل مقطع كارشناسي ارشد هستم ولي در حال حاضر سرباز هستم و تمامي شرايط قبولي در اين آزمون هم دارم ، آيا ميتوانم شركت كنم ؟

مهسا
مهسا

سلام
اگه مشکل نظام وظیفه ندارید برای شرکت، میتونید اقدام کنید.

کنکوری دکتری حقوق
کنکوری دکتری حقوق

سلام
من نمی گم شرط مدت زمان فارغ التحصیلی نباشه؟ منتها بیان بدون احتساب مدت سربازی بگن دوسال. یعنی ما اشتباه کردیم رفتیم خدمت سربازی؟

اقلبم
اقلبم

سلام زمان فارغ التحصیلی شرط نیست؟؟ تا چه زمان ؟

مهسا
مهسا

سلام
طبق اطلاعیه صرفاً فارغ التحصیلان ۹۲/۱۲/۲۲ به بعد می توانند داوطلب پذیرش شوند.

دکتری 95
دکتری 95

چرا حداقل نمره msrt رو زدن 70؟ چه خبره؟

مهسا
مهسا

سلام
دانشگاه تربیت مدرس همیشه برای نمره زبان سختگیری میکنه.

geography
geography

الان دقیقا مدرک دیپلم از کجا بیاریم ما؟؟؟نمیشد این اطلاعیه رو زمانی میزدن که حداقل زمان برای فراهم کردن مدارک مورد نیاز بود؟الان وسط تعطیلات عید اونم وقتی که تا16 فروردین فقط مهلت ثبت نام هست این مدارکو نمیشه جمع کرد مگر کسی که یکی دو سال از فارغ التحصیلیش گذشته باشه

مهسا
مهسا

سلام
اگه میتونید برید دانشگاه محل کارشناسی تون، احتمالا دارند مدارکتون رو.

علی
علی

بسم الله!!
خوب اگه بدون آزمونه که ذیگه منوط به پذیرش در آزمون نیمه متمرکز چیه؟!!

مهسا
مهسا

سلام
به نظر میاد اشتباهی رخ داده. احتمالا اون جمله اخر غلطه