دانشگاه تربیـت مدرس برای سال تحصیلی ۹۶-۹۵ براساس سهمیه استعدادهای درخشان دانشجوی دکتـری بدون آزمـون می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری

به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه تربيت مدرس به منظور فراهم نمودن زمينه جذب برگزيدگان علمي و مستعد از بين دانش آموختگان كارشناسي ارشد دانشگاه ها و مؤسسه هاي آموزش عالي كشور و در راستاي اجراي “آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي دكتري مصوب جلسه مورخ 93/3/27 شوراي هدايت استعدادهاي درخشان”، آيين شماره 21/67272 مورخ 93/4/18 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري” و اصلاحيه آن به شماره 21/237200 مورخ 93/12/16، براساس آيين نامه فوق و اصلاحيه آن و شيوه نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان (برگزيدگان علمي) مصوب شوراي دانشگاه، نسبت به پذيرش برگزيدگان علمي واجد شرايط عمومي و اختصاصي در دوره هاي دكتري تخصصي به شرح زير اقدام مي كند:

مشاهده رشته های مورد پذیرش دکتری بدون آزمون 95 – 96 دانشگاه تربیت مدرس

الف – شرايط عمومي

داوطلبان بايستي هنگام ارائه درخواست داراي كليه شرايط عمومي زير باشند:

1 – اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

2 – پذيرفتن قانون اساسي و عدم مخالفت با نظام جمهوري اسلامي ايران.

3 – نداشتن منع قانوني ادامه تحصيل از لحاظ خدمت وظيفه عمومي براي داوطلبان مرد.

4 – نداشتن سوء پيشينه به تشخيص مراجع صاحب صلاحیت.

5 – عدم وابستگي تشكيلاتي به احزاب و گروه هاي محارب و ملحد و عدم هواداري از آنها.

6- دانش آموخته يا دانشجوي نيمسال آخر دوره هاي روزانه و شبانه كارشناسي ارشد دانشگاه هاي دولتي معتبر داخل كشور مورد تأييد وزارتين “علوم، تحقيقات و فناوري” و “بهداشت، درمان و آموزش پزشكي” (به تشخيص دانشگاه)

تبصره 1: اتباع غيرايراني و دانش آموختگان دانشگاه هاي خارج از كشور مجاز به درخواست پذيرش از اين طريق نمي باشند.

7- دارا بودن حداقل معدل كارشناسي و كارشناسي ارشد بدون احتساب نمره پايان نامه به شرح زير:

حداقل معدل مقطع كارشناسي:

الف) براي دانش آموختگان دانشگاه هاي اصفهان، تبريز، تهران، شهيد بهشتي، شيراز، صنعتي اميركبير، صنعتي اصفهان، صنعتي شريف، علامه طباطبايي، فردوسي مشهد، هنر تهران، هنر اصفهان، هنر اسلامي تبريز و دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران، شهيد بهشتي، شيراز، اصفهان و مشهد با اعمال ضريب 15:1/067

ب) براي دانش آموختگان دانشگاه هاي دولتي مراكز استان به غير از بند الف با اعمال ضريب : 16:1

ج) براي دانش آموختگان ساير دانشگاه هاي دولتي با اعمال ضريب 17/2:0/93

حداقل معدل مقطع كارشناسي ارشد بدون احتساب نمره پايان نامه:

الف) براي دانش آموختگان يا دانشجويان نيمسال آخر دانشگاه هاي اصفهان، تبريز، تربيت مدرس، تهران، شهيد بهشتي، شيراز، صنعتي اميركبير، صنعتي اصفهان، صنعتي شريف، علامه طباطبايي، فردوسي مشهد، هنر تهران، هنر اصفهان، هنر اسلامي تبريز و دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران، شهيد بهشتي، شيراز، اصفهان و مشهد با اعمال  ضريب 16:1/067

ب) براي دانش آموختگان يا دانشجويان نيمسال آخر دانشگاه هاي دولتي مراكز استان به غير از بند الف با اعمال ضریب 17:1

ج) براي دانش آموختگان يا دانشجويان نيمسال آخر ساير دانشگاه هاي دولتي با اعمال ضريب : 18/28:0/93

8- دارا بودن مدرك كارشناسي ارشد در رشته تحصيلي متناسب با رشته تحصيلي مورد تقاضا در دوره دكتري به تشخيص و تاييد دانشگاه .

9- تا زمان انتشار اين اطلاعيه (94/12/22) بيش از 2 سال از زمان فارغ التحصيلي مقطع كارشناسي ارشد داوطلبان نگذشته باشد (صرفاً فارغ التحصيلان 92/12/22 به بعد مي توانند داوطلب پذيرش شوند).

ب – شرايط و ضوابط اختصاصي

دانش آموختگان و دانشجويان نيمسال آخر دوره كارشناسي ارشد (در مهلت مجاز دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد مربوطه) در صورت دارا بودن يكي از شرايط زير، مي توانند بدون شركت در آزمون كتبي نيمه متمركز دوره هاي دكتري تخصصي سازمان سنجش آموزش كشور، داوطلب ادامه تحصيل در دوره هاي دكتري تخصصي دانشگاه تربيت مدرس شوند:

1- حداقل 2 مقاله علمي –پژوهشي چاپ شده يا داراي نامه پذيرش چاپ قطعي مقاله در مجلات معتبر (مورد تأييد استاد راهنماي اصلي داوطلب) كه يك مقاله الزاماً مستخرج از پايان نامه و داده هاي حاصل از آن باشد و مقاله ديگر مرتبط با موضوع پايان نامه دوره كارشناسي ارشد داوطلب باشد.

تبصره 2: درصورتي كه داوطلب داراي حداقل يك مقاله علمي پژوهشي مستخرج از پايان نامه چاپ شده يا داراي نامه پذيرش چاپ قطعي در مجلات نمايه شده برتر JCR (مورد تأييد استاد راهنماي اصلي داوطلب) باشد و با حذف نام اساتيد راهنما و مشاور نويسنده اول تلقي شود. داوطلب مي تواند به صورت مشروط درخواست پذیرش نمايد و در صورت تأييد مقاله ارائه شده توسط گروه آموزشي ذي ربط امكان بررسي درخواست پذيرش داوطلب فراهم خواهد شد.

2- حداقل 1 مقاله علمي – پژوهشي چاپ شده يا داراي نامه پذيرش چاپ قطعي مقاله مستخرج از پايان نامه (مورد تأييد استاد راهنماي اصلي داوطلب) همراه با ارائه گواهي حداقل 1 ثبت اختراع مورد تأييد سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران يا ارائه گواهي برگزيدگي در حداقل 1 جشنواره علمي معتبر (خوارزمي، فارابي، رازي و ابن سينا) مورد تاييد مراجع ذي صلاح

3- گواهي حداقل 1 ثبت اختراع بين المللي مورد تاييد سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران همراه با ارائه گواهي برگزيدگي در حداقل 1 جشنواره علمي معتبر (خوارزمي، فارابي، رازي و ابن سينا) مورد تاييد مراجع ذي صلاح

 4- گواهي حداقل 1 ثبت اختراع مورد تاييد سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران همراه با ارائه گواهي برگزيدگي در حداقل 1 جشنواره علمي معتبر بين المللي مورد تأييد مراجع ذي صلاح

تبصره 3: احراز شرايط و ضوابط اختصاصي شرط لازم براي بررسي درخواست پذيرش داوطلبان مي باشد و كسب حداقل 7 امتياز از مستندات مربوطه به تشخيص كميته مصاحبه كننده گروه آموزشي مربوط الزامي است و چنانچه داوطلبي در صورت راه يابي به جلسه آزمون شفاهي، وفق نظر كميته مصاحبه كننده موفق به كسب حداقل امتياز لازم نشود از فهرست داوطلبان واجد شرايط اوليه پذيرش حذف خواهد شد.

ج – نحوه ارائه درخواست و ارسال مدارك لازم

داوطلبان واجد شرايط لازم است حداكثر تا پايان روز دوشنبه مورخ 16 فروردين ماه سال 1395 نسبت به ثبت نام الكترونيكي از طريق سامانه جامع دانشگاهي (گلستان) اقدام و مدارك مورد نياز به شرح زير را به فرمت مناسب تهيه و در سامانه مذكور در محل هاي مناسب بارگذاري نمايند (تحويل مدارك از طريق پست يا مراجعه حضوري امكان پذير نمي باشد).

توجه: در صورت راه يابي داوطلبان به جلسه آزمون شفاهي ضروري است اصل كليه مدارك شناسايي و نسخه كامل كليه مدارك و سوابق آموزشي و پژوهشي بارگذاري شده در سامانه جامع دانشگاهي (گلستان) به همراه كپي آنها ،را در روز برگزاري جلسه ارائه نمايند.

1- يك قطعه عكس 3×4 رنگي تمام رخ

2- تصويركارت ملي

3-تصوير مدرك نظام وظيفه

4- تصوير مدرك ديپلم داراي معدل كل

5- تصوير مدرك تحصيلي كارشناسي داراي معدل

6- تصوير مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد داراي معدل دوره و تاريخ فراغت از تحصيل مختص دانش آموختگان

7- تصوير فرم تكميل شده شماره 1 مربوط به گواهي تاييد معدل، نمره پايان نامه، تاريخ فراغت از تحصيل و طول مدت تحصیلی

8- تصوير گواهي رتبه اول الي سوم دوره كارشناسي از مديريت امور آموزشي دانشگاه محل تحصيل دوره، در صورت دارا بودن رتبه مربوطه

9- تصوير گواهي رتبه اول دوره كارشناسي ارشد از مديريت امور آموزشي دانشگاه محل تحصيل دوره، در صورت دارا بودن رتبه مربوطه

10- تصوير ريزنمرات دوره كارشناسي

 11- تصوير ريزنمرات دوره كارشناسي ارشد

12- تصوير صفحه اول و چكيده پايان نامه

13- تصوير فرم تكميل شده ثبت اطلاعات داوطلب

14- تصوير فرم هاي تكميل شده و مربوط به گواهي تاييد يه مقالات علمي – پژوهشي/ علمي – ترويجي/كنفرانس هاي معتبر توسط استاد راهنماي اصلي داوطلب (براي هر مقاله يك فرم حسب مورد)

15- تصوير نامه از مجلات مبني بر تاييد پذيرش چاپ قطعي مقاله يا مقاله هاي علمي پژوهشي كه تا كنون چاپ نشده باشند (تذكر: نامه وصول مقاله قابل قبول نيست).

16- تصوير گواهي تائيديه مبني بر نمايه شدن مجله در فهرست JCR يا ساير نمايه هاي معتبر و ساير مجلات علمي – پژوهشي مورد تاييد وزارتين علوم يا بهداشت از مراجع ذي صلاح كه حاوي رتبه بندي و اعتبار مجله باشد.

17- تصوير صفحه اول و خلاصه كامل مقاله يا مقاله هاي علمي – پژوهشي مستخرج از پايان نامه و داده هاي حاصل از آن يا مرتبط با موضوع پايان نامه دوره كارشناسي ارشد داوطلب ( مورد تاييد استاد راهنماي اصلي طبق فرم تكميل شده) چاپ شده يا داراي نامه پذيرش چاپ قطعي در مجلات داخلي و خارجي

توجه: درخصوص مقالاتي كه صرفا پذيرش شده اند ضروري است تصوير صفحه اول و خلاصه نسخه تاييد شده قبل از چاپ نهايي آن (proof) صادره از مجله مربوط بارگذاري شود.

18- تصوير صفحه اول و خلاصه كامل مقاله يا مقاله هاي علمي – ترويجي (چاپ شده) مستخرج از پايان نامه و داده هاي حاصل از آن يا مرتبط با موضوع پايان نامه دوره كارشناسي ارشد داوطلب (مورد تأييد استاد راهنماي اصلي طبق فرم مربوطه) چاپ شده

19- تصوير صفحه اول و خلاصه كامل مقاله يا مقاله هاي ارائه شده در كنفرانس ها، سمينارها و يا همايش هاي داخلي و خارجي (چاپ شده) مستخرج از پايان نامه و داده هاي حاصل از آن يا مرتبط با موضوع پايان نامه دوره كارشناسي ارشد داوطلب همراه با تصوير روي جلد آن (مورد تاييد استاد راهنماي اصلي طبق فرم مربوطه)

20- تصوير مستندات اختراع به ثبت رسيده (گواهي ثبت اختراع مورد تاييد سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران)

21-  تصوير مستندات برگزيدگان جشنواره، مسابقات بين المللي و المپيادهاي معتبر (گواهي صادره از دبيرخانه يا مراجع ذي ربط)

22- تصوير مستندات مربوط به تاليف يا گردآوري كتب مرتبط با رشته تحصيلي (تصوير روي جلد، شناسنامه كتاب و گواهي انتشار از ناشر مربوطه)

23- تصوير مستندات مربوط به ترجمه كتب مرتبط با رشته تحصيلي (تصوير روي جلد، شناسنامه كتاب و گواهي انتشار از ناشر مربوطه)

24- تصوير گواهي سابقه تدريس در مراكز آموزش عالي با تاييد معاون آموزشي دانشگاه/مؤسسه

25- تصوير گواهي طرح ها/ پروژه هاي تحقيقاتي اتمام يافته، داراي گواهي از مراجع ذي صلاح

26- تصوير گواهي زبان انگليسي مورد تاييد دانشگاه مطابق با عناوين آزمون هاي مندرج در جدول زبان مربوط به بند “١٠” بخش ح نكات مهم در صورت داشتن گواهي

توجه: كليه داوطلبان در صورت دارا بودن اين گواهي ملزم هستند تصوير آن را در سامانه بارگذاري نمايند. ليكن، در صورتي كه فاقد حداقل نمره قابل قبول باشند ضروري است در صورت پذيرش، نسبت به ارائه گواهي داراي حداقل نمره قابل قبول در مهلت مقرر مندرج در بند 10 اقدام نمايند.

27- تصوير گواهي مربوط به داوطلبان شاهد و ايثارگر صادره از مراجع صاحب صلاحيت (درصورتي كه داوطلب در فرم درخواست اعلام كرده باشد حائز شرايط ايثارگري مورد تاييد دانشگاه مي باشد)

تبصره4:  شرايط ايثارگري مورد تاييد دانشگاه شامل موارد زير مي باشد:

• جانبازان 25 % و بالاتر

• آزادگان

• همسر و فرزند (شهيد، جاويدالاثر، آزاده، جانباز 25% و بالاتر)

• جانباز با حداقل 15% جانبازي و سه ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه

• داوطلباني كه از تاريخ 59/6/31  لغايت 67/6/31  حداقل شش ماه داوطلبانه در مناطق عملياتي جبهه هاي نبرد حق عليه باطل حضور داشته اند، با ارائه اصل گواهي مربوط از سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به تاريخ سال جاري، قابل دريافت از نواحي نگهداري پرونده سابقه جبهه يا ارائه اصل فرم مخصوص استفاده از سهميه ايثارگران قابل دريافت از اداره كل امور جهادگران وزارت جهاد كشاورزي

28– پرداخت هزينه ثبت نام و بررسي مدارك كه مبلغ 600/000 (ششصد هزار) ريال مي باشد و لازم است به صورت الكترونيكي نسبت به پرداخت آن از طريق سامانه جامع دانشگاهي (گلستان) اقدام شود.

د- مصاحبه علمي و اعلام نتايج

نتيجه بررسي اوليه درخواست داوطلبان و راه يافتگان به جلسه آزمون شفاهي حتي المقدور تا پايان فروردين ماه سال 1395، از طريق سامانه جامع دانشگاهي (گلستان) اعلام خواهد شد و داوطلبان مي توانند با استفاده از شناسه كاربري و رمز عبوري كه هنگام ثبت نام از سامانه مذكور دريافت مي كنند، از وضعيت خود مطلع شوند.

در اين مرحله داوطلباني كه وضعيت بررسي نسخه الكترونيكي مدارك آنها در سامانه فوق “تاييد” اعلام مي شود، ضروري است نسبت به تكميل فرايند بررسي پذيرش و انتخاب زمينه تحقيقاتي مورد علاقه خود در سامانه جامع دانشگاهي (گلستان) اقدام و گواهي مربوط به ثبت نام را از سامانه مذكور دريافت نمايند.

توجه: ارائه گواهي ثبت نام در سامانه جامع دانشگاهي (گلستان) در روز برگزاري آزمون شفاهي ضروري است و داوطلباني كه نسبت به تكميل فرايند بررسي پذيرش و انتخاب زمينه تحقيقاتي مورد علاقه خود در سامانه مذكور اقدام نكرده و گواهي ثبت نام الكترونيكي را دريافت نكرده باشند، مجاز به شركت در جلسه آزمون شفاهي نخواهند بود.

جلسه آزمون شفاهي برگزيدگان علمي ترجيحاً همزمان با جلسه آزمون شفاهي داوطلبان آزمون نيمه متمركز دوره هاي دكتري تخصصي سال 1395 برگزار خواهد شد و اطلاعيه دعوت به جلسه براساس رشته هاي مختلف حتي المقدور تا چهارشنبه 15 ارديبهشت ماه سال 1395 از طريق وبگاه دانشگاه (بخش آموزش) به نشاني www.tmu.ac.ir اعلام خواهد شد و داوطلبان بايستي صرفا از اين طريق تاريخ مصاحبه خود را مشاهده و مراجعه نمايند و دانشگاه مسئوليتي براي اطلاع رساني از طرق ديگر ندارد و عدم مراجعه داوطلب در روز برگزاري آزمون شفاهي به منزله انصراف وي از درخواست پذيرش خواهد بود و امكان برگزاري مجدد جلسه مقدور نخواهد بود .

نتيجه نهايي بررسي پذيرش و آزمون شفاهي نيز حداكثر تا پايان شهريوماه سال 1395 از طريق وبگاه دانشگاه (بخش آموزش) به نشاني www.tmu.ac.ir يا سامانه جامع دانشگاهي (گلستان) اعلام خواهد شد؛ لذا از داوطلبان درخواست مي شود اكيداً از مراجعه حضوري يا تماس تلفني در اين خصوص خودداري نمايند. شايان ذكر است دانشگاه مسئوليتي براي اطلاع رساني از طرق ديگر ندارد و داوطلبان ملزم هستند از زمان ثبت نام تا اعلام نتايج اخبار مربوط را از وبگاه دانشگاه، بخش آموزش پيگيري نمايند و از وضعيت درخواست خود مطلع شوند.

ح – نكات مهم

1- داوطلبان با مدارك تحصيلي معادل كارشناسي ارشد مجاز به ثبت نام نمي باشند.

2- پذيرش برگزيدگان علمي در رشته هاي گروه علوم پزشكي صرفا از طريق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مذكور انجام مي شود.

3- كليه مقالات داوطلبان اعم از علمي – پژوهشي ، علمي – ترويجي و مقالات چاپ شده در كنفرانس ها در صورتي قابل امتيازدهي هستند كه مستخرج از پايان نامه يا مرتبط با موضوع پايان نامه دوره كارشناسي ارشد داوطلب باشند و توسط استاد راهنماي اصلي داوطلب تاييد شده باشند.

4- مقالاتي كه در مجلات ممنوعه (فاقد اعتبار علمي از نظر وزارتين علوم و بهداشت) چاپ شده باشند قابل بررسي و امتيازدهي نيستند.

5- در صورت ارائه تاليف، گردآوري يا ترجمه كتاب بايستي تاليف يا ترجمه ارائه شده مرتبط با رشته تحصيلي داوطلب باشد، در غير اين صورت امتيازي به آن تعلق نمي گيرد.

6 – داوطلبان فقط مجاز به ارائه درخواست در يك رشته تحصيلي هستند و درصورت ارائه درخواست هاي متعدد ازفهرست داوطلبان واجد شرايط اوليه پذيرش حذف خواهندشد.

7 – چنان چه در هر يك از رشته هاي اعلام شده، از طريق آزمون ورودي دوره هاي دكتري تخصصي داوطلبي به جلسه آزمون شفاهي راه نيابد و يا پس از برگزاري آزمون شفاهي به تعداد لازم داوطلب پذيرفته نشود، از طريق برگزيدگان علمي نيز در رشته هاي مورد نظر پذيرش دانشجو انجام نمي شود.

8- كسب حدنصاب علمي لازم براي پذيرش, كه توسط دانشگاه تعيين مي شود و موافقت گروه آموزشي و دانشگاه، از شرايط اصلي پذيرش است و در صورت عدم كسب حد نصاب مذكور، دانشگاه ملزم به پذيرش داوطلبان برگزيده علمي نمي باشد.

9- دانشجويان نيمسال آخر (در مهلت مجاز دوره كارشناسي ارشد مربوطه) در صورت پذيرش بايستي حداكثر تا 31 شهريورماه سال 1395 از پايان نامه خود دفاع و فارغ التحصيل شوند؛ در غيراين صورت اسامي آنان از فهرست داوطلبان واجد شرايط پذيرش حذف خواهد شد.

10-  پذيرش قطعي پذيرفته شدگان منوط به تاييد صلاحيت عمومي آنان توسط مراجع ذي صلاح مربوط و تاييد نهايي سازمان سنجش آموزش كشور و ارائه مدرك زبان انگليسي معتبر مطابق با جدول زير تا پايان نيمسال اول سال تحصيلي 1395-96 مي باشد و در صورتي كه داوطلبي موفق به احراز حد نصاب مدرك زبان انگليسي معتبر نشود، ثبت نام مشروط وي لغو و اخراج مي گردد.

تاريخ اعتبار آزمون: حداكثر تا 2 سال قبل از زمان شروع ثبت نام برگزيدگان علمي

(از /1392 12/ 22 مطابق با 13 مارس 2014 به بعد)

1

11- پذيرفته شدگان اين دانشگاه به صورت تمام وقت در دوره دكتري اشتغال به تحصيل خواهند داشت و مشمول كليه مقررات آموزشي و انضباطي دانشگاه خواهند بود.

12- پذيرفته شدگاني كه در استخدام دستگاه هاي دولتي هستند بايد براي ثبت نام (شروع به تحصيل) مدارك لازم مبني بر موافقت با تحصيل تمام وقت يا ماموريت تحصيلي را ارائه نمايند.

13- ادامه تحصيل قبول شدگان بدون پرداخت شهريه تحصيلي است و تغيير رشته يا انتقال افراد پذيرفته شده به ساير دانشگاه ها مجاز نيست.

14- چنان چه در هر مرحله از ثبت نام، بررسي و اشتغال به تحصيل مشخص شود كه داوطلب داراي هر يك از شرايط ورود به دوره دكتري مذكور در اين اطلاعيه نبوده است، بلافاصله از ثبت نام و ادامه تحصيل او جلوگيري مي شود و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد.

15- به مدارك ناقص و درخواست داوطلباني كه واجد كليه شرايط الزامي پذيرش نباشند ترتيب اثر داده نخواهد شد و وجه پرداختي نيز قابل استرداد نيست؛ لذا اكيدا توصيه مي شود داوطلبان قبل از ثبت نام، مفاد اطلاعيه را به دقت مطالعه و در صورت اطمينان از احراز كليه شرايط ثبت نام نمايند.

16- اطلاعات تكميلي در صورت نياز صرفا از طريق وبگاه دانشگاه (بخش آموزش) به نشاني www.tmu.ac.ir خواهد شد و داوطلبان بايستي تا زمان اعلام نتایج اخبار و اطلاعيه هاي مربوط را از وبگاه مذكور ملاحظه و پيگيري نمايند و دانشگاه مسئوليتي در قبال اطلاع رساني جداگانه به داوطلبان نخواهد داشت و عدم مراجعه داوطلبان در موعدهايي كه اعلام خواهد شد به منزله انصراف آنان تلقي مي شود.

17- براي آشنايي بيشتر با استادان اين دانشگاه و اطلاع از فعاليت هاي علمي و تحقيقاتي آنان ميتوانيد به وبگاه فارسي دانشگاه، زير شاخه آموزش، لينك “زمينه هاي تحقيقاتي” در بخش گزيده اخبار مراجعه نماييد. در هر حال زمينه تحقيقاتي (موضوع رساله دكتري) پذيرفته شدگان با توافق استاد راهنما، گروه آموزشي و دانشگاه پس از پذيرش و ثبت نام آنان تعيين خواهد شد و انتخاب زمينه تحقيقاتي توسط داوطلبان حقي براي آنان ايجاد نمي كند.

18- شرايط پذيرش و نحوه ارائه درخواست و ثبت نام از وضوح كافي برخوردار است؛ لذا خواهشمند است از مراجعـه حضوري و يا تماس تلفني به منظور پرسش مجدد موارد خودداري فرماييد. در صورت ضـرورت صـرفا شـماره تلفـن 82883061 در ايام ثبت نام، در روزهاي اداري و غير از تعطيلات رسمي (شنبه الـي چهارشـنبه) از سـاعات 10 الـي 12 پاسخگوي داوطلبان خواهد بـود و پـس از اتمـام مهلـت ثبـت نـام و خـارج از سـاعات و روزهـاي اعـلام شـده امكـان پاسخگويي به داوطلبان وجود نخواهد داشت.

توجه: دعوت به مصاحبه علمي و پذيرش در رشته هاي مشروح زير مشروط به پذيرش دانشجو از طريق آزمون نيمه متمركز سال 1395 در دوره هاي دكتري تخصصي اين دانشگاه مي باشد و ثبت نام داوطلبان در سيستم جامع دانشگاهي (گلستان) به منظور بررسي پذيرش و ارسال مدارك هيچ گونه حقي براي آنان ايجاد نمي كند.

بد نیستمیتونست بهتر باشهقابل قبولهخوبعالی (شما اولین نفری هستید که امتیاز میدهید)
Loading...