///پذیرش دکتری استعداد درخشان 1397 دانشگاه علم و صنعت

مدرسان شریف

پذیرش دکتری استعداد درخشان 1397 دانشگاه علم و صنعت

متقاضیان واجد شرایط ثبت نام در فراخوان پذیرش دکتری بدون آزمون سال 97 دانشگاه علم و صنعت تا دهم اردیبهشت ماه فرصت دارند نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه علم و صنعت ایران درخواست دانش آموختگان ممتاز کارشناسی ارشد برای ورود به دوره دکتری بدون آزمون استعدادهای درخشان سال 98-97 را در چارچوب ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (آیین نامه ی استعدادهای درخشان مورخ 93/4/18 و 16/12/ 93  و ابلاغیه 96/12/16) و مصوبه ستاد ممتازین دوره دکتری دانشگاه، در رشته‏ و گرایش های اعلام شده در جدول 5 پیوست، مورد بررسی قرار می‏دهد. متقاضیان ‏باید ثبت‏ نام اولیه خود را از تاریخ 1397/1/20 الی 1397/2/10 صرفاً به صورت غیرحضوری از طریق سامانه گلستان به  آدرس: https://golestan.iust.ac.ir/Forms/AuthenticateUser/main.htm انجام دهند.

رشته های دارای پذیرش دکتری بدون آزمون 97 دانشگاه علم و صنعت

ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮش:

 • داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﺪل 15/50 در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ.
 • داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﺪل 17 (ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﻧﻤﺮه ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ) در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ.
 • ﮐﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ 60 اﻣﺘﯿﺎز از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ، ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
  ﺗﺒﺼﺮه 1 : ﮐﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ 7 اﻣﺘﯿﺎز از ردﯾﻒ (1) ﺟﺪول 1 (اﻣﺘﯿﺎزات ﭘﮋوﻫﺸﯽ ) اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
  ﺗﺒﺼﺮه 2: ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻘﺎﻻت ارﺳﺎل ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ذﮐﺮ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ اﺻﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺪون ذﮐﺮ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﻫﯿﭻ اﻣﺘﯿﺎزی ﻧﺪارد. ﺿﻤﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻣﺘﯿﺎزی ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد.
 • ﮐﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه 50 از آزﻣﻮن زﺑﺎن MSRT ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل آن در ﺳﺎﯾﺮ آزﻣﻮن ﻫﺎ، ﭘﺲ از ﭘﺬﯾﺮش در دوره دﮐﺘﺮی و ﻗﺒﻞ از آزﻣﻮن ﺟﺎﻣﻊ دﮐﺘﺮی (ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب داﻧﺸﮕﺎه).
 • داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ 2 ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻓﺮاﻏﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ (داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل 1395 ﺑﻪ ﺑﻌﺪ).
 • داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﺮم ﭼﻬﺎرم (ورودی 95) در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺰء رﺗﺒﻪ ﻫﺎی اول، دوم و ﺳﻮم ﺑﺎﺷﻨﺪ (ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻨﺪﻫﺎی اﻟﻒ و ب و ﮔﺬراﻧﺪن ﺣﺪاﻗﻞ 26 واﺣﺪ درﺳﯽ) ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در آزﻣﻮن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻫﺮ ورودی در ﻫﺮ ﮐﺪ رﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﺎ 5 ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺻﺮﻓﺎ رﺗﺒﻪ اول، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﻦ 6 ﺗﺎ 10 ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ، رﺗﺒﻪ ﻫﺎی اول و دوم و ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد 11 ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ، رﺗﺒﻪ ﻫﺎی اول ﺗﺎ ﺳﻮم ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 • داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ورودی 94 (ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻨﺪ ﻫﺎی اﻟﻒ و ب) ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺠﻼت ﻣﻌﺘﺒﺮ (ردﯾﻒ (1) ﺟﺪول1) ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﺘﯿﺎزات ﻗﺎﺑﻞ اﺧﺬ از رﺗﺒﻪ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﯽ (رﺗﺒﻪ ﻫﺎی اول ﺗﺎ ﺳﻮم ﻣﻄﺎﺑﻖ ردﯾﻒ ﻫﺎی 14 و 15 ﺟﺪول 2) و ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 7 اﻣﺘﯿﺎز از ردﯾﻒ 1ﺟﺪول 1 را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
  ﺗﺒﺼﺮه3 : داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ورودﻫﺎی 94 و 95 ﮐﻪ در زﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮش ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ در ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﭼﺎپ ﺷﺪه ﯾﺎ دارای ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﭼﺎپ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺴﺘﺨﺮج از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎی اﺻﻠﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﯿﺮﻣﺎه 1398 اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ، در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ آﻧﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.
  ﺗﺒﺼﺮه4: ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺻﺮﻓﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﯾﮑﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﻨﺎم ﯾﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد داوﻃﻠﺐ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺪارک و ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﯿﺴﺘم:

 1. ﮔﻮاﻫﯽ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻌﺪل دوره
 2. ﮔﻮاﻫﯽ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻌﺪل دوره
 3. ﻓﺮم ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ
 4. ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪارک ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻮارد درﺧﻮاﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن.
 5. ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ 1397/6/31 ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
 6. داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﭘﯿﺎم ﻧﻮر، آزاد اﺳﻼﻣﯽ، ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ، ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ، ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی و ﭘﺮدﯾﺲ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ(ﺧﻮدﮔﺮدان) دوره ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی و ﻧﯿﻤﻪ ﺣﻀﻮری ﻣﻄﺎﺑﻖ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ، ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ورود ﺑﻪ دوره دﮐﺘﺮی اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 7. ﻣﺒﻠﻎ 1/200/000 رﯾﺎل ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ داوﻃﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
  ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻬﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺟﻬﺖ ورود ﺑﺪون آزﻣﻮن در ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﻣﻘﺮرات داﻧﺸﮕﺎه و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه از ﺳﻮی داوﻃﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻄﻌﯽ وی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﺲ از ارزﯾﺎﺑﯽ و اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و ﺳﻮاﺑﻖ داوﻃﻠﺒﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در ﻫﺮ زﻣﺎن (ﺣﺘﯽ زﻣﺎن ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ) ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻓﺮد ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺪه ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺮاﯾﻂ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﭘﺬﯾﺮش آن ﻟﻐﻮ و ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺧﻮد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ در اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم، ﺑﺎ ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ gto@iust.ac.ir ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

پذیرش دکتری استعداد درخشان 1397 دانشگاه علم و صنعت
به این مطلب امتیاز دهید.
۱۳۹۷-۱-۲۶ ۲۱:۳۱:۱۰ +۰۴:۳۰۲۶ فروردین, ۱۳۹۷|دکتری استعداد درخشان|۶ نظرات

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
دکتری بدون آزمون
دکتری بدون آزمون

سلام دوستان

دانشگاه علم و صنعت چرا اینقد زیاد پول میخواد جداقل مثل شریف و امیرکبیر بود بهتر میشد! دانشجو این همه پولو از کجا بیاره حالا مخصوصا آدم بخواد دو سه جا بفرسته
والا من مجبورم قرض بگیرم تا درخواست بدم

ali
ali

سلام.
اگر کسی چندجا استعداد درخشان قبول شود چه اتفاقی می افتد؟

Mina
Mina

سلام. از بین دانشگاه هایی که قبول میشین اونی رو که دوست دارین انتخاب میکنین. و از بقیه انصراف میدین.

ali
ali

ممنون

Mina
Mina

خواهش میکنم.

مریم
مریم

با سلام ‌‌‌ بنده با رتبه 520و نمره ۲۲۰۰ امیدی داشته باشم…برای رشته عربی.؟؟؟