مدرسان شریف

عالم زاده

ارایه راهکار ارزیابی دعوت شدگان به مصاحبه دکتری 95

۱۳۹۵/۲/۱۴ ۹:۵۲:۴۹۹ اردیبهشت, ۱۳۹۵|دکتری سراسری|

معاونـان آموزشـی دانشگاه های تهـران بر لزوم ارزیابی اولیه دعوت شدگـان به مصاحبـه آزمـون دکتری 95 تاکید کردنـد. حسین حسینی در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت: جلسه [...]