سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مامایی و بیماری‌های تولید مثل دام (کد 2702)

۱۳۹۷-۹-۳ ۲۰:۲۷:۵۸ +۰۳:۳۰۲۰ فروردین, ۱۳۹۷|سرفصل های آزمون دکتری, مامائی و بیماری های تولید مثل دام|

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، داوطلبان آزمون دکتری 98 رشته مامایی و بیماری‌های تولید مثل دام جهت کسب آمادگی لازم برای شرکت در کنکور ضروری است نسبت به مطالعه دروس امتحانی زیر اقدام نمایند:   دروس تخصصی آزمون دکتری مامایی [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته بیوشیمی (کد 2709)

۱۳۹۷-۹-۱۳ ۱۱:۳۴:۱۲ +۰۳:۳۰۱۳ فروردین, ۱۳۹۷|بیوشیمی, ظرفیت دانشگاه ها|

داوطلبان آزمون دکتری مجموعه بیوشیمی لازم است با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته بیوشیمی در دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 98 نسبت به کسب آمادگی برای آزمون اقدام نمایند. پس از برگزاری آزمون از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، در کارنامه اولیه اعلام نتایج کنکور دکتری، رتبه داوطلب به [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن (کد 2708)

۱۳۹۷-۹-۱۳ ۱۱:۳۲:۵۴ +۰۳:۳۰۱۳ فروردین, ۱۳۹۷|بهداشت و بیماری های طیور, ظرفیت دانشگاه ها|

داوطلبان آزمون دکتری مجموعه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن لازم است با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 98 نسبت به کسب آمادگی برای آزمون اقدام نمایند. پس از برگزاری آزمون از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، در کارنامه اولیه اعلام [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته کلینیکال ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژی داﻣﭙﺰشکی (کد 2706)

۱۳۹۷-۹-۱۳ ۱۱:۳۲:۰۴ +۰۳:۳۰۱۳ فروردین, ۱۳۹۷|ظرفیت دانشگاه ها, کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی|

داوطلبان آزمون دکتری مجموعه کلینیکال ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژی داﻣﭙﺰشکی لازم است با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته کلینیکال ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژی داﻣﭙﺰشکی در دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 98 نسبت به کسب آمادگی برای آزمون اقدام نمایند. س از برگزاری آزمون از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، در کارنامه اولیه اعلام نتایج کنکور [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژی داﻣﭙﺰشکی (کد 2707)

۱۳۹۷-۹-۱۳ ۱۱:۳۰:۳۲ +۰۳:۳۰۱۳ فروردین, ۱۳۹۷|ظرفیت دانشگاه ها, پاتولوژی دامپزشکی|

داوطلبان آزمون دکتری مجموعه ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژی داﻣﭙﺰشکی لازم است با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژی داﻣﭙﺰشکی در دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 98 نسبت به کسب آمادگی برای آزمون اقدام نمایند. پس از برگزاری آزمون از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، در کارنامه اولیه اعلام نتایج کنکور دکتری، رتبه [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته رادﻳﻮﻟﻮژی داﻣﭙﺰشکی (کد 2705)

۱۳۹۷-۹-۱۳ ۱۱:۲۷:۰۷ +۰۳:۳۰۱۳ فروردین, ۱۳۹۷|رادیولوژی دامپزشکی, ظرفیت دانشگاه ها|

داوطلبان آزمون دکتری مجموعه رادﻳﻮﻟﻮژی داﻣﭙﺰشکی لازم است با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته رادﻳﻮﻟﻮژی داﻣﭙﺰشکی در دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 98 نسبت به کسب آمادگی برای آزمون اقدام نمایند. پس از برگزاری آزمون از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، در کارنامه اولیه اعلام نتایج کنکور دکتری، رتبه [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی داخلی دامﻫﺎی ﺑﺰرگ (کد 2704)

۱۳۹۷-۹-۱۳ ۱۱:۲۶:۰۰ +۰۳:۳۰۱۳ فروردین, ۱۳۹۷|بیماری های داخلی دام های بزرگ, ظرفیت دانشگاه ها|

داوطلبان آزمون دکتری مجموعه ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی داخلی دامﻫﺎی ﺑﺰرگ لازم است با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی داخلی دامﻫﺎی ﺑﺰرگ در دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 98 نسبت به کسب آمادگی برای آزمون اقدام نمایند. پس از برگزاری آزمون از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، در کارنامه اولیه اعلام [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی داخلی دامﻫﺎی ﻛﻮﭼﻚ (کد 2703)

۱۳۹۷-۹-۱۳ ۱۱:۲۵:۵۲ +۰۳:۳۰۱۳ فروردین, ۱۳۹۷|بیماری های داخلی دام های کوچک, ظرفیت دانشگاه ها|

داوطلبان آزمون دکتری مجموعه ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی داخلی دامﻫﺎی ﻛﻮﭼﻚ لازم است با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی داخلی دامﻫﺎی ﻛﻮﭼﻚ در دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 98 نسبت به کسب آمادگی برای آزمون اقدام نمایند. پس از برگزاری آزمون از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، در کارنامه اولیه اعلام [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته ﻣﺎﻣﺎئی و ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ دام (کد 2702)

۱۳۹۷-۹-۱۳ ۱۱:۰۶:۲۳ +۰۳:۳۰۱۳ فروردین, ۱۳۹۷|ظرفیت دانشگاه ها, مامائی و بیماری های تولید مثل دام|

داوطلبان آزمون دکتری مجموعه ﻣﺎﻣﺎئی و ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ دام لازم است با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته ﻣﺎﻣﺎئی و ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ دام در دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 98 نسبت به کسب آمادگی برای آزمون اقدام نمایند. پس از برگزاری آزمون از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته ﺟﺮاحی داﻣﭙﺰشکی (کد 2701)

۱۳۹۷-۹-۱۳ ۱۱:۰۴:۵۸ +۰۳:۳۰۱۳ فروردین, ۱۳۹۷|جراحی دامپزشکی, ظرفیت دانشگاه ها|

داوطلبان آزمون دکتری مجموعه ﺟﺮاحی داﻣﭙﺰشکی لازم است با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته ﺟﺮاحی داﻣﭙﺰشکی در دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 98 نسبت به کسب آمادگی برای آزمون اقدام نمایند. پس از برگزاری آزمون از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، در کارنامه اولیه اعلام نتایج کنکور دکتری، رتبه [...]