مصاحبه دکتری بیهوشی و مراقبت‌های ویژه دامپزشکی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۱ ۰۰:۱۵:۲۸ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|بیهوشی و مراقبت‌های ویژه دامپزشکی, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته بیهوشی و مراقبت ‌های ویژه دامپزشکی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء [...]

مصاحبه دکتری بافت‌شناسی مقایسه‌ای (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۱ ۰۰:۱۴:۵۸ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|بافت شناسی مقایسه ای, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته بافت ‌شناسی مقایسه ‌ای به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش [...]

مصاحبه دکتری آناتومی و جنین‌شناسی مقایسه‌ای (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۱ ۰۰:۰۰:۳۳ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته آناتومی و جنین ‌شناسی مقایسه ‌ای به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء [...]

مصاحبه دکتری فارماکولوژی دامپزشکی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۲۳:۵۵:۲۰ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|فارموکولوژی دامپزشکی, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته فارماکولوژی دامپزشکی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در مقطع [...]

مصاحبه دکتری فیزیولوژی دامپزشکی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۲۳:۵۵:۵۴ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|فیزیولوژی, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته فیزیولوژی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در مقطع دکتری [...]

مصاحبه دکتری فناوری تولید مثل در دامپزشکی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۲۳:۵۰:۵۱ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|فناوری تولید مثل دامپزشکی, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته فناوری تولید مثل در دامپزشکی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر [...]

مصاحبه دکتری بیوتکنولوژی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۲۳:۴۹:۲۸ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|بیوتکنولوژی, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته بیوتکنولوژی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در مقطع دکتری [...]

مصاحبه دکتری ایمنی‌شناسی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۲۳:۴۸:۵۱ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|ایمنی شناسی, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته ایمنی ‌شناسی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در مقطع [...]

مصاحبه دکتری قارچ‌‌شناسی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۲۳:۴۸:۲۲ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|قارچ شناسی, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته قارچ ‌‌شناسی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در مقطع [...]

مصاحبه دکتری باکتری‌شناسی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۲۳:۴۷:۳۱ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|باکتری شناسی, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته باکتری ‌شناسی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در مقطع [...]