آزمون دکتری آزاد علوم سیاسی – سیاستگذاری عمومی 91

۱۳۹۱-۴-۲ ۰۷:۰۲:۱۴ +۰۴:۳۰۲ تیر, ۱۳۹۱|علوم سیاسی|

معرفی آزمون دکتری علوم سیاسی - سیاستگذاری عمومی دانشگاه آزاد اسلامی در این صفحه تلاش می کنیم مطالب و موارد مهم در آزمون دکتری علوم سیاسی - سیاستگذاری عمومی دانشگاه ازاد اسلامی را بیان نماییم. 1-     عناوین و ضرایب دروس امتحانی : در آزمون دکتری آزاد رشته علوم سیاسی - [...]

آزمون دکتری آزاد علوم سیاسی – مسائل ایران 91

۱۳۹۱-۴-۲ ۰۷:۰۱:۲۵ +۰۴:۳۰۲ تیر, ۱۳۹۱|علوم سیاسی|

معرفی آزمون دکتری علوم سیاسی - مسائل ایران دانشگاه آزاد اسلامی در این صفحه تلاش می کنیم مطالب و موارد مهم در آزمون دکتری علوم سیاسی - مسائل ایران دانشگاه ازاد اسلامی را بیان نماییم. 1-     عناوین و ضرایب دروس امتحانی : در آزمون دکتری آزاد رشته علوم سیاسی - [...]

آزمون دکتری آزاد علوم سیاسی – اندیشه های سیاسی 91

۱۳۹۱-۴-۲ ۰۷:۰۰:۴۸ +۰۴:۳۰۲ تیر, ۱۳۹۱|علوم سیاسی|

معرفی آزمون دکتری علوم سیاسی - اندیشه های سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی در این صفحه تلاش می کنیم مطالب و موارد مهم در آزمون دکتری علوم سیاسی - اندیشه های سیاسی دانشگاه ازاد اسلامی را بیان نماییم. 1-     عناوین و ضرایب دروس امتحانی : در آزمون دکتری آزاد رشته علوم [...]

آزمون دکتری آزاد علوم سیاسی – جامعه شناسی سیاسی 91

۱۳۹۱-۴-۲ ۰۶:۵۹:۴۰ +۰۴:۳۰۲ تیر, ۱۳۹۱|علوم سیاسی|

معرفی آزمون دکتری علوم سیاسی - جامعه شناسی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی در این صفحه تلاش می کنیم مطالب و موارد مهم در آزمون دکتری علوم سیاسی - جامعه شناسی سیاسی دانشگاه ازاد اسلامی را بیان نماییم. 1-     عناوین و ضرایب دروس امتحانی : در آزمون دکتری آزاد رشته علوم [...]