آزمون دکتری آزاد زمین شناسی – سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی 91

۱۳۹۱-۴-۲ ۰۷:۵۱:۱۰ +۰۴:۳۰۲ تیر, ۱۳۹۱|زمین شناسی|

معرفی آزمون دکتری زمین شناسی - سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی دانشگاه آزاد اسلامی در این صفحه تلاش می کنیم مطالب و موارد مهم در آزمون دکتری زمین شناسی - سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی دانشگاه ازاد اسلامی را بیان نماییم. 1-     عناوین و ضرایب دروس امتحانی : [...]

آزمون دکتری آزاد زمین شناسی – فسیل شناسی و چینه شناسی 91

۱۳۹۱-۴-۲ ۰۷:۵۰:۲۷ +۰۴:۳۰۲ تیر, ۱۳۹۱|زمین شناسی|

معرفی آزمون دکتری زمین شناسی - فسیل شناسی و چینه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی در این صفحه تلاش می کنیم مطالب و موارد مهم در آزمون دکتری زمین شناسی - فسیل شناسی و چینه شناسی دانشگاه ازاد اسلامی را بیان نماییم. 1-     عناوین و ضرایب دروس امتحانی : در آزمون [...]

آزمون دکتری آزاد زمین شناسی – تکتونیک 91

۱۳۹۱-۴-۲ ۰۷:۴۹:۰۱ +۰۴:۳۰۲ تیر, ۱۳۹۱|زمین شناسی|

معرفی آزمون دکتری زمین شناسی - تکتونیک دانشگاه آزاد اسلامی در این صفحه تلاش می کنیم مطالب و موارد مهم در آزمون دکتری زمین شناسی - تکتونیک دانشگاه ازاد اسلامی را بیان نماییم. 1-     عناوین و ضرایب دروس امتحانی : در آزمون دکتری آزاد رشته زمین شناسی - تکتونیک از [...]

آزمون دکتری آزاد زمین شناسی – پترولوژی 91

۱۳۹۱-۴-۲ ۰۷:۴۸:۲۴ +۰۴:۳۰۲ تیر, ۱۳۹۱|زمین شناسی|

معرفی آزمون دکتری زمین شناسی - پترولوژی دانشگاه آزاد اسلامی در این صفحه تلاش می کنیم مطالب و موارد مهم در آزمون دکتری زمین شناسی - پترولوژی دانشگاه ازاد اسلامی را بیان نماییم. 1-     عناوین و ضرایب دروس امتحانی : در آزمون دکتری آزاد رشته زمین شناسی - پترولوژی از [...]

آزمون دکتری آزاد زمین شناسی – زمین شناسی اقتصادی 91

۱۳۹۱-۴-۲ ۰۷:۴۷:۳۴ +۰۴:۳۰۲ تیر, ۱۳۹۱|زمین شناسی|

معرفی آزمون دکتری زمین شناسی - زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی در این صفحه تلاش می کنیم مطالب و موارد مهم در آزمون دکتری زمین شناسی - زمین شناسی اقتصادی دانشگاه ازاد اسلامی را بیان نماییم. 1-     عناوین و ضرایب دروس امتحانی : در آزمون دکتری آزاد رشته زمین [...]