آزمون دکتری آزاد شیمی گرایش شیمی آلی 91

۱۳۹۱-۴-۲ ۰۷:۴۶:۲۹ +۰۴:۳۰۲ تیر, ۱۳۹۱|شیمی|

معرفی آزمون دکتری شیمی گرایش شیمی آلی دانشگاه آزاد اسلامی در این صفحه تلاش می کنیم مطالب و موارد مهم در آزمون دکتری شیمی گرایش شیمی آلی دانشگاه ازاد اسلامی را بیان نماییم. 1-     عناوین و ضرایب دروس امتحانی : در آزمون دکتری آزاد رشته شیمی گرایش شیمی آلی از [...]

آزمون دکتری آزاد شیمی گرایش شیمی فیزیک 91

۱۳۹۱-۴-۲ ۰۷:۴۵:۴۱ +۰۴:۳۰۲ تیر, ۱۳۹۱|شیمی|

معرفی آزمون دکتری شیمی گرایش شیمی فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی در این صفحه تلاش می کنیم مطالب و موارد مهم در آزمون دکتری شیمی گرایش شیمی فیزیک دانشگاه ازاد اسلامی را بیان نماییم. 1-     عناوین و ضرایب دروس امتحانی : در آزمون دکتری آزاد رشته شیمی گرایش شیمی فیزیک از [...]

آزمون دکتری آزاد شیمی گرایش شیمی معدنی 91

۱۳۹۱-۴-۲ ۰۷:۴۴:۳۴ +۰۴:۳۰۲ تیر, ۱۳۹۱|شیمی|

معرفی آزمون دکتری شیمی گرایش شیمی معدنی دانشگاه آزاد اسلامی در این صفحه تلاش می کنیم مطالب و موارد مهم در آزمون دکتری شیمی گرایش شیمی معدنی دانشگاه ازاد اسلامی را بیان نماییم. 1-     عناوین و ضرایب دروس امتحانی : در آزمون دکتری آزاد رشته شیمی گرایش شیمی معدنی از [...]

آزمون دکتری آزاد شیمی گرایش شیمی تجزیه 91

۱۳۹۱-۴-۲ ۰۷:۴۳:۲۰ +۰۴:۳۰۲ تیر, ۱۳۹۱|شیمی|

معرفی آزمون دکتری شیمی گرایش شیمی تجزیه دانشگاه آزاد اسلامی در این صفحه تلاش می کنیم مطالب و موارد مهم در آزمون دکتری شیمی گرایش شیمی تجزیه دانشگاه ازاد اسلامی را بیان نماییم. 1-     عناوین و ضرایب دروس امتحانی : در آزمون دکتری آزاد رشته شیمی گرایش شیمی تجزیه از [...]

آزمون دکتری آزاد شیمی گرایش شیمی کاربردی 91

۱۳۹۱-۴-۲ ۰۷:۴۲:۵۴ +۰۴:۳۰۲ تیر, ۱۳۹۱|شیمی|

معرفی آزمون دکتری شیمی گرایش شیمی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی در این صفحه تلاش می کنیم مطالب و موارد مهم در آزمون دکتری شیمی گرایش شیمی کاربردی دانشگاه ازاد اسلامی را بیان نماییم. 1-     عناوین و ضرایب دروس امتحانی : در آزمون دکتری آزاد رشته شیمی گرایش شیمی کاربردی از [...]