/آزمون دکتری سراسری

مصاحبه دکتری فرهنگ و زبان‌های باستانی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۱ ۱۱:۵۱:۱۶ +۰۴:۳۰۳۱ فروردین, ۱۳۹۸|فرهنگ و زبان های باستانی, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته فرهنگ و زبان‌های باستانی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش [...]

مصاحبه دکتری زبان‌شناسی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۱ ۰۰:۱۹:۱۷ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|زبان شناسی, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته زبان ‌شناسی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در مقطع [...]

مصاحبه دکتری ترجمه (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۱ ۰۰:۱۸:۴۳ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|ترجمه, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته ترجمه به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در مقطع دکتری [...]

مصاحبه دکتری زبان و ادبیات انگلیسی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۱ ۰۰:۱۸:۲۹ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|زبان و ادبیات انگلیسی, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته زبان و ادبیات انگلیسی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش [...]

مصاحبه دکتری آموزش زبان انگلیسی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۱ ۰۰:۱۸:۰۶ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|آموزش زبان انگلیسی, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته آموزش زبان انگلیسی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در [...]

مصاحبه دکتری آموزش زبان روسی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۱ ۰۰:۱۶:۳۸ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|زبان روسی, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته آموزش زبان روسی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در [...]

مصاحبه دکتری آموزش زبان آلمانی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۱ ۰۰:۱۶:۵۳ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|زبان آلمانی, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته آموزش زبان آلمانی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در [...]

مصاحبه دکتری ادبیات فرانسه (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۱ ۰۰:۱۶:۲۲ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|زبان فرانسه, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته ادبیات فرانسه به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در مقطع [...]

مصاحبه دکتری آموزش زبان فرانسه (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۱ ۰۰:۱۵:۴۵ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|زبان فرانسه, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته آموزش زبان فرانسه به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در [...]

مصاحبه دکتری سم‌شناسی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۲۳:۵۰:۱۷ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|فیزیولوژی و سم شناسی, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته سم‌ شناسی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در مقطع [...]