مصاحبه دکتری علوم شناختی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۲۹ ۲۳:۵۹:۵۹ +۰۴:۳۰۲۹ فروردین, ۱۳۹۸|علوم اعصاب شناختی, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته علوم شناختی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در مقطع [...]

مصاحبه دکتری علوم کامپیوتر (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۲۹ ۲۳:۵۹:۵۱ +۰۴:۳۰۲۹ فروردین, ۱۳۹۸|علوم کامپیوتر, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته علوم کامپیوتر به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در مقطع [...]

مصاحبه دکتری بیوانفورماتیک (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۲۹ ۲۳:۵۸:۵۹ +۰۴:۳۰۲۹ فروردین, ۱۳۹۸|بیوانفورماتیک, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته بیوانفورماتیک به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در مقطع دکتری [...]

مصاحبه دکتری ریززیست فناوری (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۲۹ ۲۳:۵۸:۰۸ +۰۴:۳۰۲۹ فروردین, ۱۳۹۸|ریززیست فناوری, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته ریززیست فناوری به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در مقطع [...]

مصاحبه دکتری علوم و فناوری نانو – نانوشیمی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۲۹ ۲۳:۵۷:۳۶ +۰۴:۳۰۲۹ فروردین, ۱۳۹۸|مصاحبه دکتری, نانو شیمی|

پذیرش در مقطع دکتری رشته نانوشیمی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در مقطع دکتری [...]

مصاحبه دکتری ژئوفیزیک – گرانی‌سنجی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۲۹ ۲۳:۵۷:۲۲ +۰۴:۳۰۲۹ فروردین, ۱۳۹۸|مصاحبه دکتری, گرانی سنجی|

پذیرش در مقطع دکتری رشته گرانی ‌سنجی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در مقطع [...]

مصاحبه دکتری ژئوفیزیک – الکترومغناطیس (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۲۹ ۲۳:۵۶:۵۶ +۰۴:۳۰۲۹ فروردین, ۱۳۹۸|الکترو مغناطیس, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته الکترومغناطیس به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در مقطع دکتری [...]

مصاحبه دکتری ژئوفیزیک – زلزله‌شناسی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۲۹ ۲۳:۵۶:۴۷ +۰۴:۳۰۲۹ فروردین, ۱۳۹۸|زلزله شناسی, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته زلزله‌ شناسی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در مقطع [...]

مصاحبه دکتری ژئوفیزیک – لرزه‌شناسی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۲۹ ۲۳:۴۸:۲۲ +۰۴:۳۰۲۹ فروردین, ۱۳۹۸|لرزه شناسی, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته لرزه‌ شناسی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در مقطع [...]

مصاحبه دکتری فوتونیک (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۲۹ ۲۳:۴۶:۵۳ +۰۴:۳۰۲۹ فروردین, ۱۳۹۸|فوتونیک, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته فوتونیک به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در مقطع دکتری [...]