کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری زمین شناسی آب ﻫﺎی زﻳﺮزمینی

۱۳۹۹/۳/۱ ۸:۰۶:۰۸۲۴ دی, ۱۳۹۸|آب شناسی, کارنامه و رتبه قبولی دکتری|

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری زمین شناسی آب ﻫﺎی زﻳﺮزمینی سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه به شرایط [...]

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری سنگ شناسی رﺳﻮبی

۱۳۹۹/۳/۱ ۶:۲۶:۵۷۲۴ دی, ۱۳۹۸|رسوب شناسی, کارنامه و رتبه قبولی دکتری|

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری سنگ شناسی رﺳﻮبی سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه به شرایط خودشان تخمینی [...]

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری زمین شناسی ﻧﻔﺖ

۱۳۹۹/۳/۱ ۶:۲۳:۱۳۲۴ دی, ۱۳۹۸|زمین شناسی نفت, کارنامه و رتبه قبولی دکتری|

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری زمین شناسی ﻧﻔﺖ سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه به شرایط خودشان تخمینی [...]

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری فسیل شناسی و چینه شناسی

۱۳۹۹/۳/۱ ۶:۲۲:۰۶۲۴ دی, ۱۳۹۸|چینه و فسیل شناسی, کارنامه و رتبه قبولی دکتری|

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری فسیل شناسی و چینه شناسی سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه به شرایط [...]

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری زمین‌شناسی مهندسی

۱۳۹۹/۳/۱ ۶:۱۵:۴۴۲۴ دی, ۱۳۹۸|زمین شناسی مهندسی, کارنامه و رتبه قبولی دکتری|

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری زمین‌شناسی مهندسی سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه به شرایط خودشان تخمینی از [...]

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری زمین شناسی زیست محیطی

۱۳۹۹/۳/۱ ۶:۰۶:۴۹۲۴ دی, ۱۳۹۸|زیست محیطی, کارنامه و رتبه قبولی دکتری|

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری زمین شناسی زیست محیطی سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه به شرایط خودشان [...]

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری زمین شناسی ﭘﺘﺮوﻟﻮژی

۱۳۹۹/۳/۱ ۶:۰۴:۴۸۲۴ دی, ۱۳۹۸|پترولوژی, کارنامه و رتبه قبولی دکتری|

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری زمین شناسی ﭘﺘﺮوﻟﻮژی سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه به شرایط خودشان تخمینی [...]

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری زمین شناسی اﻗﺘﺼﺎدی

۱۳۹۹/۳/۱ ۷:۵۴:۰۶۲۴ دی, ۱۳۹۸|زمین شناسی اقتصادی, کارنامه و رتبه قبولی دکتری|

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری زمین شناسی اﻗﺘﺼﺎدی سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه به شرایط خودشان تخمینی [...]

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری زمین شناسی ﺗﻜﺘﻮنیک

۱۳۹۹/۳/۱ ۷:۵۵:۵۸۲۴ دی, ۱۳۹۸|تکتونیک, کارنامه و رتبه قبولی دکتری|

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری زمین شناسی ﺗﻜﺘﻮنیک سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه به شرایط خودشان تخمینی [...]

نکات مهم انتخاب رشته دکتری زمین‌شناسی اقتصادی

۱۳۹۹/۴/۱ ۶:۱۳:۳۴۷ دی, ۱۳۹۸|انتخاب رشته دکتری, زمین شناسی اقتصادی|

پس از اعلام نتایج اولیه دکتری 99، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دکتری زمین‌شناسی اقتصادی لازم است نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند. زمان انتخاب [...]

نکات مهم انتخاب رشته دکتری زمین‌ شناسی – زیست‌ محیطی

۱۳۹۹/۴/۱ ۶:۰۲:۲۶۷ دی, ۱۳۹۸|انتخاب رشته دکتری, زیست محیطی|

پس از اعلام نتایج اولیه دکتری 99، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دکتری زمین‌ شناسی زیست‌ محیطی لازم است نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند. [...]

نکات مهم انتخاب رشته دکتری زمین‌شناسی مهندسی

۱۳۹۹/۴/۱ ۵:۵۹:۴۹۷ دی, ۱۳۹۸|انتخاب رشته دکتری, زمین شناسی مهندسی|

پس از اعلام نتایج اولیه دکتری 99، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دکتری زمین‌شناسی مهندسی لازم است نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند. زمان انتخاب [...]

نکات مهم انتخاب رشته دکتری فسیل‌شناسی و چینه‌شناسی

۱۳۹۹/۴/۱ ۵:۵۸:۴۹۷ دی, ۱۳۹۸|انتخاب رشته دکتری, چینه و فسیل شناسی|

پس از اعلام نتایج اولیه دکتری 99، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دکتری فسیل‌شناسی و چینه‌شناسی لازم است نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند. زمان [...]