///مجموعه زیست شناسی-علوم گیاهی

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری زیست‌شناسی گیاهی – سلولی و تکوینی (کد 2222)

۱۳۹۸-۱-۱۸ ۰۰:۳۳:۳۹ +۰۴:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, سلولی و تکوینی گیاهی|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولی [...]

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری زیست‌شناسی گیاهی – سیستماتیک و بو‌‌م‌شناسی (کد 2221)

۱۳۹۸-۱-۱۸ ۰۰:۳۳:۱۸ +۰۴:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, سیستماتیک گیاهی|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولی [...]

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری زیست‌شناسی گیاهی – فیزیولوژی (کد 2220)

۱۳۹۸-۱-۱۸ ۰۰:۳۶:۵۵ +۰۴:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, فیزیولوژی گیاهی|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولی [...]