مصاحبه دکتری علوم و مهندسی آب – منابع آب (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۰۱:۳۱:۱۰ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|مصاحبه دکتری, منابع آب|

پذیرش در مقطع دکتری رشته مهندسی منابع آب به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در [...]

مصاحبه دکتری علوم و مهندسی محیط‌زیست (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۰۱:۲۳:۵۷ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|مصاحبه دکتری, مهندسی محیط زیست|

پذیرش در مقطع دکتری رشته علوم و مهندسی محیط‌ زیست به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر [...]

مصاحبه دکتری مهندسی سیستم‌های انرژی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۰۱:۲۳:۴۱ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|مصاحبه دکتری, مهندسی سیستم های انرژی|

پذیرش در مقطع دکتری رشته مهندسی سیستم های انرژی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش [...]

مصاحبه دکتری مهندسی نساجی – شیمی نساجی و علوم الیاف (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۰۱:۲۳:۲۴ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|شیمی نساجی و علوم الیاف, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته شیمی نساجی و علوم الیاف به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر [...]

مصاحبه دکتری مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۰۱:۲۳:۰۴ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|تکنولوژی نساجی, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته تکنولوژی نساجی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در مقطع [...]

مصاحبه دکتری مهندسی هسته‌ای – گداخت (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۰۱:۲۲:۵۴ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|مصاحبه دکتری, گداخت|

پذیرش در مقطع دکتری رشته مهندسی هسته ‌ای - گداخت به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر [...]

مصاحبه دکتری مهندسی هسته‌ای – پرتوپزشکی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۰۱:۲۲:۳۹ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|مصاحبه دکتری, پرتوپزشکی|

پذیرش در مقطع دکتری رشته مهندسی هسته ‌ای - پرتوپزشکی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر [...]

مصاحبه دکتری مهندسی هسته‌ای – راکتور (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۰۱:۲۲:۲۹ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|راکتور, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته مهندسی هسته ‌ای - راکتور به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر [...]

مصاحبه دکتری مهندسی هسته‌ای – کاربرد پرتوها (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۰۱:۲۲:۲۱ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|مصاحبه دکتری, کاربرد پرتوها|

پذیرش در مقطع دکتری رشته مهندسی هسته ‌ای - کاربرد پرتوها به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء [...]

مصاحبه دکتری فناوری نانو – نانوالکترونیک (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۰۱:۱۳:۲۱ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|مصاحبه دکتری, نانو الکترونیک|

پذیرش در مقطع دکتری رشته نانوالکترونیک به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در مقطع دکتری [...]