مصاحبه دکتری مهندسی محیط زیست – منابع آب (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۰۱:۰۲:۴۱ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|مدیریت منابع آب, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته مهندسی محیط‌ زیست - منابع آب به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء [...]

مصاحبه دکتری مهندسی هوافضا – سازه‌های هوایی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۰۰:۵۸:۵۳ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|سازه های دریایی, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته هوافضا – سازه ‌های هوایی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر [...]

مصاحبه دکتری مهندسی عمران – محیط زیست (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۰۰:۴۲:۵۶ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|محیط زیست, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته عمران - محیط زیست به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش [...]

مصاحبه دکتری مهندسی عمران – مدیریت ساخت (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۰۰:۳۲:۳۷ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|مدیریت ساخت, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته عمران - مدیریت ساخت به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش [...]

مصاحبه دکتری مهندسی عمران – حمل و نقل (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۰۰:۳۲:۱۱ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|برنامه ریزی حمل و نقل, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته عمران - حمل و نقل به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر [...]

مصاحبه دکتری مهندسی عمران – مدیریت منابع آب (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۰۰:۳۱:۴۸ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|مدیریت منابع آب, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته عمران - مدیریت منابع آب به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر [...]

مصاحبه دکتری مهندسی عمران – سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۰۰:۱۷:۱۴ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|سازه های دریایی, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته سواحل، بنادر و سازه ‌های دریایی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء [...]

مصاحبه دکتری مهندسی عمران – آب و سازه‎‌های هیدرولیکی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۰۰:۱۶:۰۵ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|سازه های هیدرولیکی, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته آب و سازه‎‌ های هیدرولیکی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر [...]

مصاحبه دکتری مهندسی عمران – زلزله (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۰۰:۱۴:۵۳ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|مصاحبه دکتری, مهندسی زلزله|

پذیرش در مقطع دکتری رشته عمران - زلزله به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در [...]

مصاحبه دکتری مهندسی عمران – سازه (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۰۰:۱۴:۱۷ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|سازه, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته عمران - سازه به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در [...]