کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری ﻓﻨﺎوری ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ در داﻣﭙﺰشکی

۱۳۹۹/۳/۴ ۵:۵۷:۳۵۱ فروردین, ۱۳۹۹|فناوری تولید مثل دامپزشکی, کارنامه و رتبه قبولی دکتری|

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری ﻓﻨﺎوری ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ در داﻣﭙﺰشکی سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه به شرایط [...]

نکات مهم انتخاب رشته دکتری بهداشت مواد غذایی

۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ۱۱:۵۰:۲۴۱ بهمن, ۱۳۹۸|انتخاب رشته دکتری, بهداشت مواد غذایی|

پس از اعلام نتایج اولیه دکتری 1400، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دکتری بهداشت مواد غذايی لازم است نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند. زمان [...]

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری بافت شناسی مقایسه ای

۱۳۹۹/۳/۴ ۵:۲۶:۰۳۳۰ دی, ۱۳۹۸|بافت شناسی مقایسه ای, کارنامه و رتبه قبولی دکتری|

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری بافت شناسی مقایسه ای سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه به شرایط خودشان [...]

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری آﻧﺎﺗﻮمی و ﺟﻨﻴﻦﺷﻨﺎسی ﻣﻘﺎﻳﺴﻪای

۱۳۹۹/۳/۴ ۵:۲۵:۲۹۳۰ دی, ۱۳۹۸|آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی, کارنامه و رتبه قبولی دکتری|

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری آﻧﺎﺗﻮمی و ﺟﻨﻴﻦ ﺷﻨﺎسی ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ای سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه به [...]

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژی دام

۱۳۹۹/۳/۴ ۵:۲۴:۵۳۳۰ دی, ۱۳۹۸|فیزیولوژی, کارنامه و رتبه قبولی دکتری|

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژی دام سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه به شرایط خودشان تخمینی از [...]

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژی داﻣﭙﺰشکی

۱۳۹۹/۳/۴ ۵:۲۴:۲۰۳۰ دی, ۱۳۹۸|فارموکولوژی دامپزشکی, کارنامه و رتبه قبولی دکتری|

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری فارماکولوژی داﻣﭙﺰشکی سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه به شرایط خودشان تخمینی از [...]

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی دامپزشکی

۱۳۹۹/۳/۴ ۵:۲۳:۱۹۳۰ دی, ۱۳۹۸|بیوتکنولوژی, کارنامه و رتبه قبولی دکتری|

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی دامپزشکی سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه به شرایط خودشان تخمینی از [...]

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری ایمنی شناسی

۱۳۹۹/۳/۳ ۱۱:۵۱:۲۰۳۰ دی, ۱۳۹۸|ایمنی شناسی, کارنامه و رتبه قبولی دکتری|

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری ایمنی شناسی سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه به شرایط خودشان تخمینی از [...]

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری قارچ شناسی

۱۳۹۹/۳/۳ ۱۱:۵۰:۵۳۳۰ دی, ۱۳۹۸|قارچ شناسی, کارنامه و رتبه قبولی دکتری|

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری قارچ شناسی سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه به شرایط خودشان تخمینی از [...]

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری وﻳﺮوس ﺷﻨﺎسی

۱۳۹۹/۳/۳ ۱۱:۵۰:۲۳۳۰ دی, ۱۳۹۸|ویروس شناسی, کارنامه و رتبه قبولی دکتری|

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری ویروس شناسی سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه به شرایط خودشان تخمینی از [...]

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری باکتری شناسی

۱۳۹۹/۳/۳ ۱۱:۴۹:۵۳۳۰ دی, ۱۳۹۸|باکتری شناسی, کارنامه و رتبه قبولی دکتری|

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری باکتری شناسی سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه به شرایط خودشان تخمینی از [...]

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری انگل شناسی دامپزشکی

۱۳۹۹/۳/۳ ۱۱:۴۹:۱۸۳۰ دی, ۱۳۹۸|انگل شناسی دامپزشکی, کارنامه و رتبه قبولی دکتری|

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری انگل شناسی دامپزشکی سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه به شرایط خودشان تخمینی [...]

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژی

۱۳۹۹/۳/۳ ۱۱:۴۸:۴۴۳۰ دی, ۱۳۹۸|اپیدمیولوژی, کارنامه و رتبه قبولی دکتری|

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژی سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه به شرایط خودشان تخمینی از دانشگاه [...]

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺧﻮراک دام

۱۳۹۹/۳/۳ ۱۱:۴۸:۱۸۳۰ دی, ۱۳۹۸|بهداشت خوراک دام, کارنامه و رتبه قبولی دکتری|

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺧﻮراک دام سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه به شرایط خودشان تخمینی [...]