مصاحبه دکتری مدرسی معارف اسلامی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۲۹ ۱۹:۲۵:۳۹ +۰۴:۳۰۲۹ فروردین, ۱۳۹۸|مجموعه مدرسی معارف اسلامی, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته مدرسی معارف اسلامی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در [...]

مصاحبه دکتری مطالعات زنان (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۲۹ ۱۹:۲۵:۲۰ +۰۴:۳۰۲۹ فروردین, ۱۳۹۸|مصاحبه دکتری, مطالعات زنان|

پذیرش در مقطع دکتری رشته مطالعات زنان به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در مقطع [...]

مصاحبه دکتری محیط‌ زیست (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۲۹ ۱۹:۲۴:۳۸ +۰۴:۳۰۲۹ فروردین, ۱۳۹۸|محیط زیست, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته محیط‌ زیست به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در مقطع [...]

مصاحبه دکتری باستان‌شناسی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۲۹ ۱۹:۲۴:۱۶ +۰۴:۳۰۲۹ فروردین, ۱۳۹۸|مجموعه باستان شناسی, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته باستان ‌شناسی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در مقطع [...]

مصاحبه دکتری علوم ارتباطات (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۲۹ ۱۹:۲۳:۵۷ +۰۴:۳۰۲۹ فروردین, ۱۳۹۸|مجموعه علوم ارتباطات, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته علوم ارتباطات به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در مقطع [...]

مصاحبه دکتری حسابداری (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۲۹ ۱۹:۲۲:۳۱ +۰۴:۳۰۲۹ فروردین, ۱۳۹۸|حسابداری, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته حسابداری به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در مقطع دکتری [...]

مصاحبه دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۲۹ ۱۹:۲۲:۰۸ +۰۴:۳۰۲۹ فروردین, ۱۳۹۸|مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری [...]

مصاحبه دکتری کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۲۹ ۱۹:۲۰:۱۵ +۰۴:۳۰۲۹ فروردین, ۱۳۹۸|مصاحبه دکتری, کارآفرینی و آینده پژوهی|

پذیرش در مقطع دکتری رشته کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء [...]

مصاحبه دکتری گردشگری (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۲۹ ۱۹:۱۹:۱۷ +۰۴:۳۰۲۹ فروردین, ۱۳۹۸|مصاحبه دکتری, گردشگری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته گردشگری به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در مقطع دکتری [...]

مصاحبه دکتری مالی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۲۹ ۱۹:۱۸:۵۹ +۰۴:۳۰۲۹ فروردین, ۱۳۹۸|مالی, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته مالی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در مقطع دکتری [...]