حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری آب و هواشناسی (کد 2107)

۱۳۹۸-۹-۳ ۱۴:۰۲:۰۷ +۰۳:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی), حدنصاب تراز مصاحبه دکتری|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولی [...]