/دانلود سوالات دکتری 92

دانلود سوالات دکتری مهندسی هوا فضا – مکانیک پرواز و کنترل ماهواره ۹۲ – ۹۳

۱۳۹۶-۱۰-۲۷ ۱۵:۳۶:۰۲ +۰۳:۳۰۱ خرداد, ۱۳۹۲|دانلود سوالات دکتری 92, دینامیک پرواز و کنترل|

دفترچه سوالات تخصصی آزمون دکتری ۹۲-۹۳  مهندسی هوا فضا - مکانیک پرواز و کنترل ماهواره شامل دروس ریاضیات مهندسی ، دینامیک پرواز پیشرفته ، کنترل بهینه از طریق لینک زیر قابل دانلود می باشد   دانلود سوالات دکتری مهندسی هوا فضا - مکانیک پرواز و کنترل ماهواره ۹۲ - ۹۳

دانلود سوالات دکتری مهندسی هوا فضا – سازه های هوایی ۹۲ – ۹۳

۱۳۹۶-۱۰-۲۷ ۱۵:۳۵:۱۶ +۰۳:۳۰۱ خرداد, ۱۳۹۲|دانلود سوالات دکتری 92, سازه های هوائی|

دفترچه سوالات تخصصی آزمون دکتری ۹۲ - ۹۳  مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی شامل دروس ریاضیات مهندسی ، طراحی سازه های هوافضایی ، آنالیز سازه های هوافضایی از طریق لینک زیر قابل دانلود می باشد   دانلود سوالات دکتری مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی ۹۲ - [...]

دانلود سوالات دکتری مهندسی هسته ای ( شکاف ، راکتور) ۹۲ – ۹۳

۱۳۹۶-۱۰-۲۷ ۱۵:۴۲:۲۲ +۰۳:۳۰۱ خرداد, ۱۳۹۲|دانلود سوالات دکتری 92, راکتور|

دفترچه سوالات تخصصی آزمون دکتری ۹۲ - ۹۳ مهندسی هسته ای ( شکاف ، راکتور) شامل دروس حفاظت در برابر اشعه ، ریاضیات مهندسی ، راکتور ۱ از طریق لینک زیر قابل دانلود می باشد   دانلود سوالات دکتری مهندسی هسته ای ( شکاف ، راکتور) ۹۲ - ۹۳

دانلود سوالات دکتری مهندسی هوا فضا – جلوبردگی ۹۲ – ۹۳

۱۳۹۶-۱۰-۲۷ ۱۵:۳۱:۱۸ +۰۳:۳۰۱ خرداد, ۱۳۹۲|جلوبرندگی (پیشرانش), دانلود سوالات دکتری 92|

دفترچه سوالات تخصصی آزمون دکتری ۹۲ - ۹۳ مهندسی هوا فضا - جلوبردگی شامل دروس ریاضیات مهندسی ،جلوبردگی پیشرفته ، آئرودینامیک موتورهای موشک از طریق لینک زیر قابل دانلود می باشد   دانلود سوالات دکتری مهندسی هوا فضا - جلوبردگی ۹۲ - ۹۳

دانلود سوالات دکتری مهندسی هوا فضا – آئرودینامیک ۹۲ – ۹۳

۱۳۹۶-۱۰-۲۷ ۱۵:۳۰:۴۷ +۰۳:۳۰۱ خرداد, ۱۳۹۲|آئرودینامیک, دانلود سوالات دکتری 92|

دفترچه سوالات تخصصی آزمون دکتری ۹۲ - ۹۳ مهندسی هوا فضا - آئرودینامیک شامل دروس ریاضیات مهندسی ، آئرودینامیک مادون صوت ، آئرودینامیک مافوق صوت از طریق لینک زیر قابل دانلود می باشد   دانلود سوالات دکتری مهندسی هوا فضا - آئرودینامیک ۹۲ - ۹۳

دانلود سوالات دکتری مهندسی هسته ای ( شکاف ، کاربرد پرتوها) ۹۲ – ۹۳

۱۳۹۶-۱۰-۲۷ ۱۵:۳۰:۳۱ +۰۳:۳۰۱ خرداد, ۱۳۹۲|دانلود سوالات دکتری 92, کاربرد پرتوها|

دفترچه سوالات تخصصی آزمون دکتری ۹۲ - ۹۳ مهندسی هسته ای ( شکاف ، کاربرد پرتوها) شامل دروس حفاظت در برابر اشعه ، ریاضیات مهندسی ، آشکار سازی ۱ از طریق لینک زیر قابل دانلود می باشد   دانلود سوالات دکتری مهندسی هسته ای ( شکاف ، کاربرد پرتوها) ۹۲ - [...]

دانلود سوالات دکتری مهندسی هسته ای ( شکاف ، چرخه سوخت) ۹۲ – ۹۳

۱۳۹۶-۱۰-۲۷ ۱۵:۴۳:۰۹ +۰۳:۳۰۱ خرداد, ۱۳۹۲|دانلود سوالات دکتری 92, چرخه سوخت|

دفترچه سوالات تخصصی آزمون دکتری ۹۲ - ۹۳ مهندسی هسته ای ( شکاف ، چرخه سوخت) شامل دروس حفاظت در برابر اشعه ، ریاضیات مهندسی ، چرخه سوخت ۱ از طریق لینک زیر قابل دانلود می باشد   دانلود سوالات دکتری مهندسی هسته ای ( شکاف ، چرخه سوخت) ۹۲ - [...]

دانلود سوالات دکتری مهندسی هسته ای ( شکاف ، پرتوپزشکی) ۹۲ – ۹۳

۱۳۹۶-۱۰-۲۷ ۱۵:۴۳:۲۴ +۰۳:۳۰۱ خرداد, ۱۳۹۲|دانلود سوالات دکتری 92, پرتوپزشکی|

دفترچه سوالات تخصصی آزمون دکتری ۹۲ - ۹۳ مهندسی هسته ای ( شکاف ، پرتوپزشکی) شامل دروس حفاظت در برابر اشعه ، ریاضیات مهندسی ، رادیوایزونوپ ها در پزشکی از طریق لینک زیر قابل دانلود می باشد   دانلود سوالات دکتری مهندسی هسته ای ( شکاف ، پرتوپزشکی) ۹۲ - ۹۳

دانلود سوالات دکتری مهندسی نفت – نفت و بهره برداری مخازن ۹۲ – ۹۳

۱۳۹۶-۱۰-۲۷ ۱۵:۴۳:۴۶ +۰۳:۳۰۱ خرداد, ۱۳۹۲|دانلود سوالات دکتری 92, نفت و بهره برداری مخازن|

دفترچه سوالات تخصصی آزمون دکتری ۹۲ - ۹۳ مهندسی نفت - نفت و بهره برداری مخازن شامل دروس ریاضی مهندسی ، مهندسی مخازن ۱ ، مهندسی مخازن پیشرفته ، مهندسی بهره برداری پیشرفته ، مهندسی حفاری پیشرفته  از طریق لینک زیر قابل دانلود می باشد   دانلود سوالات دکتری مهندسی نفت [...]

دانلود سوالات دکتری مهندسی نفت – مهندسی مخازن هیدروکربوری ۹۲ – ۹۳

۱۳۹۶-۱۰-۲۷ ۱۵:۴۴:۰۱ +۰۳:۳۰۱ خرداد, ۱۳۹۲|دانلود سوالات دکتری 92, مخازن هیدروکربوری|

دفترچه سوالات تخصصی آزمون دکتری ۹۲ - ۹۳ مهندسی نفت - مهندسی مخازن هیدروکربوری شامل دروس مهندسی مخزن ، شبیه سازی مخازن ، هیدروکربوری ، جزیان سیال در محیط های متخلخل ، چاه آزمایی پیشرفته از طریق لینک زیر قابل دانلود می باشد   دانلود سوالات دکتری مهندسی نفت - مهندسی [...]