صفحه اصلی/دانلود سوالات دکتری 92

دانلود سوالات دکتری مهندسی هوا فضا – مکانیک پرواز و کنترل ماهواره ۹۲ – ۹۳

۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۲:۰۶:۰۲۱ خرداد, ۱۳۹۲|دانلود سوالات دکتری 92, دینامیک پرواز و کنترل|

دفترچه سوالات تخصصی آزمون دکتری ۹۲-۹۳  مهندسی هوا فضا - مکانیک پرواز و کنترل ماهواره شامل دروس ریاضیات مهندسی ، دینامیک پرواز پیشرفته ، کنترل [...]

دانلود سوالات دکتری مهندسی هوا فضا – سازه های هوایی ۹۲ – ۹۳

۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۲:۰۵:۱۶۱ خرداد, ۱۳۹۲|دانلود سوالات دکتری 92, سازه های هوائی|

دفترچه سوالات تخصصی آزمون دکتری ۹۲ - ۹۳  مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی شامل دروس ریاضیات مهندسی ، طراحی سازه های هوافضایی ، [...]

دانلود سوالات دکتری مهندسی هوا فضا – جلوبردگی ۹۲ – ۹۳

۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۲:۰۱:۱۸۱ خرداد, ۱۳۹۲|جلوبرندگی (پیشرانش), دانلود سوالات دکتری 92|

دفترچه سوالات تخصصی آزمون دکتری ۹۲ - ۹۳ مهندسی هوا فضا - جلوبردگی شامل دروس ریاضیات مهندسی ،جلوبردگی پیشرفته ، آئرودینامیک موتورهای موشک از طریق لینک [...]

دانلود سوالات دکتری مهندسی هوا فضا – آئرودینامیک ۹۲ – ۹۳

۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۲:۰۰:۴۷۱ خرداد, ۱۳۹۲|آئرودینامیک, دانلود سوالات دکتری 92|

دفترچه سوالات تخصصی آزمون دکتری ۹۲ - ۹۳ مهندسی هوا فضا - آئرودینامیک شامل دروس ریاضیات مهندسی ، آئرودینامیک مادون صوت ، آئرودینامیک مافوق صوت از [...]

دانلود سوالات دکتری مهندسی هسته ای ( شکاف ، کاربرد پرتوها) ۹۲ – ۹۳

۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۲:۰۰:۳۱۱ خرداد, ۱۳۹۲|دانلود سوالات دکتری 92, کاربرد پرتوها|

دفترچه سوالات تخصصی آزمون دکتری ۹۲ - ۹۳ مهندسی هسته ای ( شکاف ، کاربرد پرتوها) شامل دروس حفاظت در برابر اشعه ، ریاضیات مهندسی ، [...]

دانلود سوالات دکتری مهندسی هسته ای ( شکاف ، پرتوپزشکی) ۹۲ – ۹۳

۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۲:۱۳:۲۴۱ خرداد, ۱۳۹۲|دانلود سوالات دکتری 92, پرتوپزشکی|

دفترچه سوالات تخصصی آزمون دکتری ۹۲ - ۹۳ مهندسی هسته ای ( شکاف ، پرتوپزشکی) شامل دروس حفاظت در برابر اشعه ، ریاضیات مهندسی ، رادیوایزونوپ [...]

دانلود سوالات دکتری مهندسی نفت – نفت و بهره برداری مخازن ۹۲ – ۹۳

۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۲:۱۳:۴۶۱ خرداد, ۱۳۹۲|دانلود سوالات دکتری 92, نفت و بهره برداری مخازن|

دفترچه سوالات تخصصی آزمون دکتری ۹۲ - ۹۳ مهندسی نفت - نفت و بهره برداری مخازن شامل دروس ریاضی مهندسی ، مهندسی مخازن ۱ ، مهندسی [...]

دانلود سوالات دکتری مهندسی نفت – مهندسی مخازن هیدروکربوری ۹۲ – ۹۳

۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۲:۱۴:۰۱۱ خرداد, ۱۳۹۲|دانلود سوالات دکتری 92, مخازن هیدروکربوری|

دفترچه سوالات تخصصی آزمون دکتری ۹۲ - ۹۳ مهندسی نفت - مهندسی مخازن هیدروکربوری شامل دروس مهندسی مخزن ، شبیه سازی مخازن ، هیدروکربوری ، جزیان [...]

دانلود سوالات دکتری مهندسی نساجی – شیمی نساجی و علوم الیاف ۹۲ – ۹۳

۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۲:۱۴:۳۸۱ خرداد, ۱۳۹۲|دانلود سوالات دکتری 92, شیمی نساجی و علوم الیاف|

دفترچه سوالات تخصصی آزمون دکتری ۹۲ - ۹۳ مهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیاف شامل دروس رنگرزی ، فیزیک الیاف ، کالایمنری پیشرفته ، [...]

دانلود سوالات دکتری مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی ۹۲ – ۹۳

۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۲:۱۴:۵۳۱ خرداد, ۱۳۹۲|تکنولوژی نساجی, دانلود سوالات دکتری 92|

دفترچه سوالات تخصصی آزمون دکتری ۹۲ - ۹۳ مهندسی نساجی - تکنولوژی نساجی شامل دروس بافندگی ، ریسندگی مدرن ، تئوری های ساختمانی پارچه ، فیزیک [...]