صفحه اصلی/دانلود سوالات دکتری 95

دانلود سؤالات زبان عمومی گروه زبان آزمون دکتری ۹۵

۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۶:۴۶:۳۵۱۶ اسفند, ۱۳۹۴|دانلود سوالات دکتری 95, گروه زبان|

سؤالات زبان عمومی گروه زبان آزمون دکتری ۱۳۹۵ سراسری جهت دانلود رایگان خدمت کاربران عزیز تقدیم می گردد. دانلود سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۵ [...]

دانلود سؤالات زبان عمومی گروه دامپزشکی آزمون دکتری ۹۵

۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۶:۴۶:۴۴۱۶ اسفند, ۱۳۹۴|دانلود سوالات دکتری 95, گروه دامپزشکی|

سؤالات زبان عمومی گروه دامپزشکی آزمون دکتری ۱۳۹۵ سراسری جهت دانلود رایگان خدمت کاربران عزیز تقدیم می گردد. دانلود سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۵ [...]

دانلود سؤالات زبان عمومی گروه هنر آزمون دکتری ۹۵

۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۶:۴۷:۰۲۱۶ اسفند, ۱۳۹۴|دانلود سوالات دکتری 95, گروه هنر|

سؤالات زبان عمومی گروه هنر آزمون دکتری ۱۳۹۵ سراسری جهت دانلود رایگان خدمت کاربران عزیز تقدیم می گردد. دانلود سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۵ [...]

دانلود سؤالات زبان عمومی گروه کشاورزی و منابع طبیعی آزمون دکتری ۹۵

۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۶:۴۷:۲۲۱۶ اسفند, ۱۳۹۴|دانلود سوالات دکتری 95, گروه كشاورزي|

سؤالات زبان عمومی گروه کشاورزی و منابع طبیعی آزمون دکتری ۱۳۹۵ سراسری جهت دانلود رایگان خدمت کاربران عزیز تقدیم می گردد. دانلود سؤالات زبان عمومی [...]

دانلود سؤالات زبان عمومی گروه فنی و مهندسی آزمون دکتری ۹۵

۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۶:۴۷:۵۲۱۶ اسفند, ۱۳۹۴|دانلود سوالات دکتری 95, گروه فني و مهندسي|

سؤالات زبان عمومی گروه فنی و مهندسی آزمون دکتری ۱۳۹۵ سراسری جهت دانلود رایگان خدمت کاربران عزیز تقدیم می گردد. دانلود سؤالات زبان عمومی آزمون [...]

دانلود سؤالات زبان عمومی گروه علوم پایه آزمون دکتری ۹۵

۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۶:۴۸:۱۰۱۶ اسفند, ۱۳۹۴|دانلود سوالات دکتری 95, گروه علوم پايه|

سؤالات زبان عمومی گروه علوم پایه آزمون دکتری ۱۳۹۵ سراسری جهت دانلود رایگان خدمت کاربران عزیز تقدیم می گردد. دانلود سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری [...]

دانلود سؤالات زبان عمومی گروه علوم انسانی آزمون دکتری ۹۵

۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۶:۴۸:۲۳۱۶ اسفند, ۱۳۹۴|دانلود سوالات دکتری 95, گروه علوم انسانی|

سؤالات زبان عمومی گروه علوم انسانی آزمون دکتری ۱۳۹۵ سراسری جهت دانلود رایگان خدمت کاربران عزیز تقدیم می گردد. دانلود سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری [...]

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه زبان آزمون دکتری ۹۵

۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۶:۴۹:۰۰۱۶ اسفند, ۱۳۹۴|دانلود سوالات دکتری 95, گروه زبان|

سؤالات استعداد تحصیلی گروه زبان آزمون دکتری ۱۳۹۵ سراسری جهت دانلود رایگان خدمت کاربران عزیز تقدیم می گردد. دانلود سؤالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری ۹۵ [...]

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه دامپزشکی آزمون دکتری ۹۵

۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۶:۴۹:۰۷۱۶ اسفند, ۱۳۹۴|دانلود سوالات دکتری 95, گروه دامپزشکی|

سؤالات استعداد تحصیلی گروه دامپزشکی آزمون دکتری ۱۳۹۵ سراسری جهت دانلود رایگان خدمت کاربران عزیز تقدیم می گردد. دانلود سؤالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری ۹۵ [...]

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه هنر آزمون دکتری ۹۵

۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۶:۴۹:۲۲۱۶ اسفند, ۱۳۹۴|دانلود سوالات دکتری 95, گروه هنر|

سؤالات استعداد تحصیلی گروه هنر آزمون دکتری ۱۳۹۵ سراسری جهت دانلود رایگان خدمت کاربران عزیز تقدیم می گردد. دانلود سؤالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری ۹۵ [...]

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه کشاورزی و منابع طبیعی آزمون دکتری ۹۵

۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۶:۵۷:۳۲۱۶ اسفند, ۱۳۹۴|دانلود سوالات دکتری 95, گروه كشاورزي|

سؤالات استعداد تحصیلی گروه کشاورزی و منابع طبیعی آزمون دکتری ۱۳۹۵ سراسری جهت دانلود رایگان خدمت کاربران عزیز تقدیم می گردد. دانلود سؤالات استعداد تحصیلی [...]

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه فنی و مهندسی آزمون دکتری ۹۵

۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۶:۵۷:۴۸۱۶ اسفند, ۱۳۹۴|دانلود سوالات دکتری 95, گروه فني و مهندسي|

سؤالات استعداد تحصیلی گروه فنی و مهندسی آزمون دکتری ۱۳۹۵ سراسری جهت دانلود رایگان خدمت کاربران عزیز تقدیم می گردد. دانلود سؤالات استعداد تحصیلی آزمون [...]

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه علوم پایه آزمون دکتری ۹۵

۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۶:۵۸:۰۶۱۶ اسفند, ۱۳۹۴|دانلود سوالات دکتری 95, گروه علوم پايه|

سؤالات استعداد تحصیلی گروه علوم پایه آزمون دکتری ۱۳۹۵ سراسری جهت دانلود رایگان خدمت کاربران عزیز تقدیم می گردد. دانلود سؤالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری [...]

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه علوم انسانی آزمون دکتری ۹۵

۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۶:۵۸:۳۹۱۶ اسفند, ۱۳۹۴|دانلود سوالات دکتری 95, گروه علوم انسانی|

سؤالات استعداد تحصیلی گروه علوم انسانی آزمون دکتری ۱۳۹۵ سراسری جهت دانلود رایگان خدمت کاربران عزیز تقدیم می گردد. دانلود سؤالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری [...]

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه زبان‌های باستانی ایران کد ۲۸۰۶

۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۷:۰۴:۵۷۱ اسفند, ۱۳۹۴|دانلود سوالات دکتری 95, فرهنگ و زبان های باستانی|

جهت دانلود رایگان دفترچه سؤالات چهارگزینه‌ای مجموعه زبان‌های باستانی ایران؛ شامل گرایش‌های زیر: ۱) زبان‌های باستانی ایران می‌توانید از لینک زیر استفاده نمایید: دانلود مجموعه [...]