صفحه اصلی/سرفصل های آزمون دکتری

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری سنجش و اندازه‌گیری (کد 2149)

۱۴۰۱/۶/۲۷ ۱۰:۲۱:۲۴۱۹ مهر, ۱۴۰۰|سرفصل های آزمون دکتری, سنجش و اندازه گیری|

مطابق دفترچه آزمون دکتری ۱۴۰۲ که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، داوطلبان آزمون دکتری 1402 رشته سنجش و اندازه‌گیری جهت کسب [...]

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی (کد 2101)

۱۴۰۱/۶/۱۸ ۱۴:۰۱:۰۱۱ مهر, ۱۳۹۷|زبان و ادبیات فارسی, سرفصل های آزمون دکتری|

مطابق دفترچه آزمون دکتری ۱۴۰۲ که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، داوطلبان آزمون دکتری 1402 رشته زبان و ادبیات فارسی جهت [...]

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مدیریت ساخت (کد 2315)

۱۴۰۱/۶/۲۷ ۱۰:۱۷:۲۴۲۰ فروردین, ۱۳۹۷|سرفصل های آزمون دکتری, مدیریت ساخت|

مطابق دفترچه آزمون دکتری ۱۴۰۲ که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، داوطلبان آزمون دکتری 1402 رشته مهندسی عمران – مهندسی و [...]

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری حقوق خصوصی (کد 2157)

۱۴۰۱/۶/۲۷ ۱۰:۱۵:۳۶۲۰ فروردین, ۱۳۹۷|سرفصل های آزمون دکتری, فقه و حقوق خصوصی|

مطابق دفترچه آزمون دکتری ۱۴۰۲ که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، داوطلبان آزمون دکتری 1402 رشته حقوق خصوصی جهت کسب آمادگی [...]

دیدگاه‌ها برای سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری حقوق خصوصی (کد 2157) بسته هستند

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری فقه شافعی (کد 2134)

۱۴۰۱/۶/۲۷ ۱۰:۱۴:۴۷۲۰ فروردین, ۱۳۹۷|سرفصل های آزمون دکتری, فقه شافعی|

مطابق دفترچه آزمون دکتری ۱۴۰۲ که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، داوطلبان آزمون دکتری 1402 رشته فقه شافعی جهت کسب آمادگی [...]

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مدرسی معارف اسلامی (کد 2180)

۱۴۰۱/۶/۲۷ ۱۰:۱۴:۰۸۲۰ فروردین, ۱۳۹۷|سرفصل های آزمون دکتری, مجموعه مدرسی معارف اسلامی|

مطابق دفترچه آزمون دکتری ۱۴۰۲ که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، داوطلبان آزمون دکتری 1402 رشته مدرسی معارف اسلامی جهت کسب [...]

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مدیریت آموزشی (کد 2143)

۱۴۰۱/۶/۲۷ ۱۰:۲۰:۳۲۲۰ فروردین, ۱۳۹۷|سرفصل های آزمون دکتری, مدیریت آموزشی|

مطابق دفترچه آزمون دکتری ۱۴۰۲ که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، داوطلبان آزمون دکتری 1402 رشته مدیریت آموزشی جهت کسب آمادگی [...]

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مدیریت دولتی (کد 2163)

۱۴۰۱/۶/۲۷ ۱۰:۱۹:۴۰۲۰ فروردین, ۱۳۹۷|سرفصل های آزمون دکتری, مدیریت دولتی|

مطابق دفترچه آزمون دکتری ۱۴۰۲ که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، داوطلبان آزمون دکتری 1402 رشته مدیریت دولتی جهت کسب آمادگی [...]

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری تکنولوژی آموزشی (کد 2145)

۱۴۰۱/۶/۲۷ ۱۰:۱۸:۵۹۲۰ فروردین, ۱۳۹۷|تکنولوژی آموزشی, سرفصل های آزمون دکتری|

مطابق دفترچه آزمون دکتری ۱۴۰۲ که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، داوطلبان آزمون دکتری 1402 رشته تکنولوژی آموزشی جهت کسب آمادگی [...]

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری بیوشیمی (کد 2227)

۱۴۰۱/۶/۲۷ ۱۰:۱۸:۰۳۲۰ فروردین, ۱۳۹۷|بیوشیمی, سرفصل های آزمون دکتری|

مطابق دفترچه آزمون دکتری ۱۴۰۲ که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، داوطلبان آزمون دکتری 1402 رشته بیوشیمی جهت کسب آمادگی لازم [...]