مجموعه دکتری الهیات  و معارف اسلامی دارای 4 گرایش زیر است :

کانال تلگرام دکتری

–         علوم قرآن و حدیث

–         علوم قرآنی

–         مدرسی معارف اسلامی

–         مدرسی الهیات