مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری  کارگاه مقاله نویسی

ایجاد 14 رشته شهر دکتری در دانشگاه های کشور

شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم با ايجاد 14 رشته مقطع دكتري در دانشگاههاي كشور موافقت كرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شوراي گسترش آموزش عالي با  تاسيس رشته هاي مقطع دكتري زبان و ادبيات عرب در دانشگاه شهيد بهشتي، زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عرفاني در دانشگاه اصفهان، تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش مديريت ورزشي و سياستگذاري علم و فناوري در دانشگاه مازندران، تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش مديريت ورزشي در دانشگاه شهيد چمران اهواز و زبان و ادبيات عرب در دانشگاه اراك موافقت کرد.

اين شورا، ايجاد رشته هاي مقطع دكتري رياضي گرايش جبر زمينه گراف در نوبت دوم دانشگاه تفرش، بيماري شناسي گياهي در دانشگاه كردستان، علوم خاك در دانشگاه شهيد باهنر كرمان، تكثير و پرورش آبزيان و شيلات گرايش توليد و بهره برداري در دانشگاه هرمزگان پرديس قشم، حقوق عمومي و مديريت آموزشي در دانشگاه امام صادق (ع) را تصويب كرد.

شوراي گسترش آموزش عالي با ارتقاء آموزشكده فني و مهندسي اسفراين به مجتمع آْموزش عالي فني و مهندسي اسفراين و انتقال پرديس دانشگاهي دانشگاه صنعتي اميركبير از قشم به شهر تهران موافقت قطعي به عمل آورد.

دریافت سریع آخرین اخبار کنکور دکتری در کانال تخصصی آزمون دکتری

درج نظر