مدرسان شریف اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد کنفرانس آینده مهندسی و تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات کتابخانه فرهنگ

اعلام نتایج اولیه دکتری پردیس دانشگاهی علم و صنعت

به گزارش پی اچ دی تست، فهرست پذیرفته شدگان آزمون دکتری پردیس دانشگاه علم و صنعت اعلام شد.

فهرست  پذیرفته شدگان اولیه آزمون دکتری پردیس علم و صنعت

شماره پرونده داوطلب

رشته – گرایش

کد ملی

۱۵۳۲۶

ریاضی کاربردی

۲۳۹۱۷۸۰۷۵۳

۱۵۳۸۲

ریاضی کاربردی

۳۹۷۹۲۳۱۳۴۸

۱۵۴۰۱

ریاضی کاربردی

۲۱۶۱۶۱۱۸۸۷

۱۵۴۱۰

ریاضی کاربردی

۵۰۶۹۱۹۷۶۳۰

۱۵۶۳۱

ریاضی کاربردی

۲۶۹۰۲۱۵۶۲۴

۱۵۶۵۰

ریاضی کاربردی

۱۷۵۴۶۲۶۴۸۳

۱۵۷۱۳

ریاضی کاربردی

۲۷۵۴۸۷۵۲۶۳

۱۵۷۲۰

ریاضی کاربردی

۲۲۹۵۴۹۴۰۷۹

۱۵۸۹۵

ریاضی کاربردی

۶۸۱۲۶۳۴۴

۱۵۹۷۴

ریاضی کاربردی

۶۴۱۹۷۲۷۹۹۵

۱۶۱۲۹

ریاضی کاربردی

۴۲۶۹۵۹۵۹۵۷

۱۶۳۲۸

ریاضی کاربردی

۵۸۸۹۶۹۰۴۷۷

۱۶۳۳۷

ریاضی کاربردی

۵۷۲۰۶۶۸۶

۱۶۴۱۳

ریاضی کاربردی

۱۴۶۱۱۳۳۵۱۳

۱۶۵۱۰

ریاضی کاربردی

۶۳۶۸۷۹۳۴۲۲

۱۶۵۶۱

ریاضی کاربردی

۶۴۹۴۸۵۸۷

۱۶۵۷۳

ریاضی کاربردی

۴۹۸۰۴۹۳۴۶۷

۱۶۶۴۸

ریاضی کاربردی

۷۹۹۳۰۸۲۴

۱۶۶۵۴

ریاضی کاربردی

۲۶۱۹۷۱۴۲۶۵

۱۶۶۷۷

ریاضی کاربردی

۷۰۱۹۲۳۶۷

۱۶۷۳۰

ریاضی کاربردی

۲۲۹۱۳۱۱۶۹۷

۱۵۲۰۷

ریاضی محض-آنالیز

۱۳۷۵۹۶۹۹۳۵

۱۵۴۲۵

ریاضی محض-آنالیز

۷۹۵۰۸۹۲۸

۱۵۷۴۹

ریاضی محض-آنالیز

۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶

۱۶۳۴۵

ریاضی محض-آنالیز

۱۲۹۰۳۵۳۷۸۶

۱۶۵۵۹

ریاضی محض-آنالیز

۶۵۲۸۹۱۷۰۵

۱۶۷۲۹

ریاضی محض-آنالیز

۷۱۲۹۸۸۰۰

۱۵۲۹۱

ریاضی محض-جبر

۳۹۶۲۱۰۳۹۲۹

۱۵۳۰۱

ریاضی محض-جبر

۴۵۲۶۴۲۹۹۱

۱۵۹۶۳

ریاضی محض-جبر

۱۹۵۰۱۷۹۵۱۶

۱۵۹۷۵

ریاضی محض-جبر

۶۱۰۹۵۸۸۶۱۱

۱۶۰۸۰

ریاضی محض-جبر

۲۲۴۹۴۳۸۳۲۳

۱۶۱۰۶

ریاضی محض-جبر

۶۷۴۱۲۰۶۸

۱۶۱۹۷

ریاضی محض-جبر

۶۵۸۰۵۲۸۳

۱۶۴۱۸

ریاضی محض-جبر

۶۴۸۹۸۵۷۹۲۸

۱۶۵۹۰

ریاضی محض-جبر

۲۲۹۵۵۷۷۵۳۵

۱۵۲۳۲

ریاضی محض-هندسه

۲۸۰۲۸۳۴۲۵۸

۱۵۴۹۳

ریاضی محض-هندسه

۲۳۷۱۹۹۳۰۳۴

۱۶۲۸۴

ریاضی محض-هندسه

۴۵۸۱۷۳۰۸

۱۵۴۲۷

مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری

۰۰۵۱۸۲۴۰۹۴

۱۵۵۸۲

مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری

۰۰۶۰۴۵۷۰۰۷

۱۵۶۷۷

مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری

۳۲۵۸۸۵۴۸۸۲

۱۵۷۵۶

مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری

۴۱۳۰۹۰۰۹۱۹

۱۵۹۱۴

مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری

۰۰۷۴۶۳۳۵۶۲

۱۵۹۴۳

مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری

۰۰۷۰۲۱۳۶۴۱

۱۶۰۵۶

مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری

۱۲۸۹۷۰۱۴۱۵

۱۶۰۷۷

مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری

۲۶۳۰۸۳۸۹۸۶

۱۵۳۴۲

مهندسی صنایع-مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی

۱۸۱۹۵۴۸۴۸۱

۱۵۶۱۵

مهندسی صنایع-مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی

۱۶۷۱۳۸۶۴۰۱

۱۶۰۰۸

مهندسی صنایع-مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی

۰۸۳۹۵۴۲۱۹۴

۱۶۱۸۳

مهندسی صنایع-مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی

۵۲۴۹۹۵۸۱۰۹

۱۶۵۵۲

مهندسی صنایع-مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی

۴۷۲۲۴۱۱۳۲۸

۱۶۵۷۴

مهندسی صنایع-مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی

۰۰۶۹۹۱۵۶۶۰

۱۶۶۷۱

مهندسی صنایع-مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی

۰۰۶۳۵۲۳۵۵۸

۱۶۶۹۷

مهندسی صنایع-مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی

۰۶۰۳۲۵۱۲۰۱

۱۵۲۰۵

مهندسی صنایع-مهندسی صنایع

۰۰۷۸۵۸۹۵۰۹

۱۵۲۶۶

مهندسی صنایع-مهندسی صنایع

۰۳۸۱۰۷۴۳۵۸

۱۵۳۱۴

مهندسی صنایع-مهندسی صنایع

۰۰۶۷۳۷۳۴۲۹

۱۵۶۹۰

مهندسی صنایع-مهندسی صنایع

۰۰۸۳۲۹۱۸۳۰

۱۵۶۹۴

مهندسی صنایع-مهندسی صنایع

۰۰۷۷۹۴۳۵۱۱

۱۶۰۲۶

مهندسی صنایع-مهندسی صنایع

۰۰۷۳۹۴۷۴۷۴

۱۶۲۱۲

مهندسی صنایع-مهندسی صنایع

۰۰۷۹۸۰۵۸۰۹

۱۶۴۴۵

مهندسی صنایع-مهندسی صنایع

۱۲۸۹۷۶۵۲۴۳

۱۶۴۷۲

مهندسی صنایع-مهندسی صنایع

۵۱۸۸۸۹۹۵۴۱

۱۶۵۹۶

مهندسی صنایع-مهندسی صنایع

۰۰۴۲۹۴۱۹۵۴

۱۶۶۱۱

مهندسی صنایع-مهندسی صنایع

۰۰۷۳۶۴۸۲۸۰

۱۵۲۳۱

مهندسی عمران-سازه

۰۰۱۰۱۶۷۱۷۱

۱۵۵۰۰

مهندسی عمران-سازه

۲۳۰۰۱۰۸۲۳۲

۱۵۵۹۱

مهندسی عمران-سازه

۴۲۸۰۴۷۳۱۳۷

۱۵۷۵۴

مهندسی عمران-سازه

۰۰۶۳۰۵۰۱۰۲

۱۵۸۰۴

مهندسی عمران-سازه

۴۱۳۱۹۶۸۷۱۱

۱۶۱۴۳

مهندسی عمران-سازه

۵۸۱۹۹۰۷۶۸۱

۱۶۶۲۰

مهندسی عمران-سازه

۳۷۳۲۲۳۰۰۹۰

۱۶۶۵۸

مهندسی عمران-سازه

۱۵۵۱۹۳۴۶۵۵

۱۶۶۷۲

مهندسی عمران-سازه

۴۲۸۴۹۵۲۷۸۱

۱۵۵۳۱

مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی

۰۴۹۳۱۷۲۱۹۱

۱۵۶۶۰

مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی

۴۶۲۱۷۳۳۲۴۹

۱۵۷۹۳

مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی

۳۰۷۱۰۴۵۰۰۱

۱۶۳۱۹

مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی

۲۲۷۹۴۵۱۳۴۴

۱۶۴۱۷

مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی

۲۵۹۴۴۸۷۳۱۷

۱۶۴۸۰

مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی

۲۵۹۳۴۵۱۷۲۶

۱۶۶۱۶

مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی

۲۵۹۴۳۵۸۳۳۹

۱۶۶۳۰

مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی

۰۰۷۱۶۸۸۲۱۸

۱۶۶۷۸

مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی

۱۲۸۸۴۶۰۰۱۵

۱۵۵۷۰

مهندسی عمران-مهندسی آب

۴۵۹۱۲۴۴۴۶۶

۱۵۷۰۲

مهندسی عمران-مهندسی آب

۰۰۷۸۴۰۹۲۶۸

۱۶۰۳۴

مهندسی عمران-مهندسی آب

۰۰۶۴۳۲۶۰۸۱

۱۶۱۶۴

مهندسی عمران-مهندسی آب

۰۰۷۹۶۱۸۶۹۳

۱۶۲۱۶

مهندسی عمران-مهندسی آب

۱۵۳۱۷۲۰۰۴۸

۱۶۳۸۶

مهندسی عمران-مهندسی آب

۰۰۶۸۴۶۴۲۳۱

۱۶۴۱۱

مهندسی عمران-مهندسی آب

۰۰۵۶۲۰۱۳۴۶

۱۶۵۶۲

مهندسی عمران-مهندسی آب

۱۲۹۱۹۹۳۶۳۰

۱۶۶۰۵

مهندسی عمران-مهندسی آب

۳۰۳۱۴۳۹۶۳۵

۱۵۲۳۳

مهندسی عمران-مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل

۰۹۳۹۷۳۶۴۰۳

۱۵۴۰۷

مهندسی عمران-مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل

۱۲۸۵۸۷۶۸۳۰

۱۵۷۰۸

مهندسی عمران-مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل

۱۷۵۵۸۰۶۵۰۷

۱۵۷۵۵

مهندسی عمران-مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل

۴۳۲۳۴۰۶۹۵۹

۱۵۸۱۲

مهندسی عمران-مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل

۰۹۴۰۹۴۹۰۹۱

۱۶۰۴۳

مهندسی عمران-مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل

۰۰۶۱۹۲۳۴۳۵

۱۶۴۱۹

مهندسی عمران-مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل

۳۲۵۰۳۷۵۴۵۴

۱۶۴۵۳

مهندسی عمران-مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل

۴۱۳۳۱۹۵۳۷۱

۱۶۵۵۷

مهندسی عمران-مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل

۰۰۷۱۷۶۸۳۱۹

۱۵۲۲۳

مهندسی عمران-مهندسی زلزله

۰۰۶۱۷۹۷۳۶۷

۱۵۹۵۷

مهندسی عمران-مهندسی زلزله

۲۰۹۲۳۲۷۸۱۱

۱۵۹۷۷

مهندسی عمران-مهندسی زلزله

۰۶۵۱۹۱۹۶۶۵

۱۵۹۹۷

مهندسی عمران-مهندسی زلزله

۲۹۹۲۷۹۷۹۷۹

۱۶۱۰۰

مهندسی عمران-مهندسی زلزله

۲۱۶۱۹۶۰۶۵۲

۱۶۴۰۸

مهندسی عمران-مهندسی زلزله

۴۶۲۱۶۸۶۰۶۲

۱۶۴۹۸

مهندسی عمران-مهندسی زلزله

۳۲۵۶۳۶۳۶۲۸

۱۶۵۵۵

مهندسی عمران-مهندسی زلزله

۳۸۵۸۸۹۰۹۵۲

۱۶۶۳۶

مهندسی عمران-مهندسی زلزله

۱۲۶۲۳۹۲۳۰۶

۱۵۲۴۵

مهندسی عمران-مهندسی مدیریت ساخت

۰۰۸۲۴۱۴۶۳۷

۱۵۵۷۷

مهندسی عمران-مهندسی مدیریت ساخت

۰۰۶۹۲۰۸۳۵۲

۱۵۶۰۸

مهندسی عمران-مهندسی مدیریت ساخت

۰۰۳۶۲۴۸۶۶۵

۱۵۷۰۴

مهندسی عمران-مهندسی مدیریت ساخت

۱۴۶۴۴۷۸۲۶۰

۱۵۷۰۹

مهندسی عمران-مهندسی مدیریت ساخت

۰۳۲۱۶۴۶۹۹۱

۱۵۸۸۶

مهندسی عمران-مهندسی مدیریت ساخت

۰۰۸۲۷۲۳۵۳۲

۱۵۹۰۳

مهندسی عمران-مهندسی مدیریت ساخت

۰۰۷۴۶۵۲۷۴۵

۱۶۳۵۹

مهندسی عمران-مهندسی مدیریت ساخت

۱۵۸۲۱۳۹۲۳۷

۱۵۲۹۷

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

۰۰۷۴۵۶۵۹۴۱

۱۵۴۷۸

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

۱۴۶۶۰۹۱۰۷۱

۱۵۷۶۱

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

۲۰۳۱۷۱۳۵۱۵

۱۵۸۱۹

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

۱۲۹۲۱۸۵۵۷۰

۱۶۰۱۳

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

۴۵۴۹۸۴۴۱۲۴

۱۶۱۸۹

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

۰۵۷۹۳۹۳۹۴۱

۱۶۳۴۷

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

۲۰۶۴۶۲۱۳۷۷

۱۶۵۲۷

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

۲۲۴۹۹۶۷۹۰۳

۱۶۶۶۱

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

۰۰۵۳۶۷۴۸۹۸

۱۵۴۳۰

مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

۱۲۱۰۰۱۵۱۰۲

۱۵۵۳۶

مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

۱۸۸۱۰۵۵۹۰۶

۱۵۷۲۶

مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

۴۵۹۱۱۸۵۷۳۷

۱۶۰۴۷

مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

۴۳۲۱۱۹۵۵۲۷

۱۶۲۲۹

مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

۲۴۷۱۶۵۴۸۲۷

۱۶۳۰۲

مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

۴۱۷۲۷۱۲۶۶۵

۱۶۴۵۲

مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

۰۰۷۷۴۳۷۷۳۱

۱۶۶۴۵

مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

۰۰۵۷۰۸۷۴۷۴

۱۶۶۸۹

مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

۰۴۵۱۵۶۶۸۲۳

۱۵۳۴۰

مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی- دینامیک ارتعاشات و کنترل

۰۰۸۱۱۳۰۰۲۳

۱۵۶۹۶

مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی- دینامیک ارتعاشات و کنترل

۴۵۹۲۰۹۸۲۴۲

۱۵۷۶۴

مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی- دینامیک ارتعاشات و کنترل

۴۳۲۲۳۵۲۶۸۵

۱۵۸۷۶

مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی- دینامیک ارتعاشات و کنترل

۱۰۶۱۴۸۳۷۷۰

۱۵۹۸۴

مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی- دینامیک ارتعاشات و کنترل

۲۲۲۹۹۴۰۲۹۵

۱۶۱۰۹

مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی- دینامیک ارتعاشات و کنترل

۱۲۹۰۷۷۵۴۲۷

۱۶۲۸۲

مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی- دینامیک ارتعاشات و کنترل

۲۹۹۳۸۹۶۱۵۶

۱۶۳۲۴

مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی- دینامیک ارتعاشات و کنترل

۱۵۳۲۶۴۴۰۸۶

۱۶۳۷۶

مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی- دینامیک ارتعاشات و کنترل

۳۵۴۹۶۷۸۷۲۱

۱۶۵۶۰

مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی- دینامیک ارتعاشات و کنترل

۲۶۵۹۷۷۷۶۹۱

۱۶۶۴۲

مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی- دینامیک ارتعاشات و کنترل

۴۷۲۳۷۴۲۰۵۰

۱۶۶۵۷

مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی- دینامیک ارتعاشات و کنترل

۴۲۸۴۳۱۸۱۹۵

۱۵۴۸۷

مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی-مکانیک جامدات

۰۵۳۰۶۹۸۴۲۰

۱۵۵۵۹

مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی-مکانیک جامدات

۰۰۸۰۲۵۹۸۰۴

۱۵۶۲۱

مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی-مکانیک جامدات

۵۵۷۹۲۰۶۰۵۴

۱۵۷۳۹

مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی-مکانیک جامدات

۴۵۹۱۳۶۷۳۸۱

۱۵۷۶۶

مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی-مکانیک جامدات

۰۵۳۳۰۶۳۵۵۸

۱۵۸۱۸

مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی-مکانیک جامدات

۰۵۳۲۵۰۹۱۳۷

۱۶۰۷۴

مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی-مکانیک جامدات

۱۴۶۵۸۶۱۸۸۲

۱۶۰۷۹

مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی-مکانیک جامدات

۱۲۸۸۱۳۶۷۷۳

۱۶۶۹۶

مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی-مکانیک جامدات

۰۸۳۹۵۳۸۳۸۳

پذیرفته شدگان گرامی این آزمون لازم است با مراجعه به سایت دانشگاه در زمانهای مقرر برای مصاحبه علمی به دانشکده مربوطه مراجعه نمایند.

عضویت در کانال تخصصی آزمون دکتری

نظرات (۳)

 1. مژگان می‌گه:

  سلام دوستان من هم پردیس شرکت کردم خواستم بپرسم سوالات آزمون مثل سوالات آزمون های قبلی است؟یعنی اون چیزایی که برای آزمون ۹۲ خوندیم کافیه؟در واقع می خوام بدونم سوالات سخته یا آسون؟

 2. مهدی می‌گه:

  خوبه که واقعا تو این یکسال با این پردیسهای دانشگاهی همه ما را سرکار گذاشتن

 3. حسین می‌گه:

  ۵۴۰۰ نفر شرکت کردن اونوققت تو هر رشته ۳ نفر می خوان .
  واقعا ناامید شدم

درج نظر