مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری کارگاه مقاله نویسی

اعلام نتایج اولیه دکتری پردیس دانشگاهی علم و صنعت

به گزارش پی اچ دی تست، فهرست پذیرفته شدگان آزمون دکتری پردیس دانشگاه علم و صنعت اعلام شد.

فهرست  پذیرفته شدگان اولیه آزمون دکتری پردیس علم و صنعت

شماره پرونده داوطلب

رشته – گرایش

كد ملی

15326

رياضي كاربردي

2391780753

15382

رياضي كاربردي

3979231348

15401

رياضي كاربردي

2161611887

15410

رياضي كاربردي

5069197630

15631

رياضي كاربردي

2690215624

15650

رياضي كاربردي

1754626483

15713

رياضي كاربردي

2754875263

15720

رياضي كاربردي

2295494079

15895

رياضي كاربردي

68126344

15974

رياضي كاربردي

6419727995

16129

رياضي كاربردي

4269595957

16328

رياضي كاربردي

5889690477

16337

رياضي كاربردي

57206686

16413

رياضي كاربردي

1461133513

16510

رياضي كاربردي

6368793422

16561

رياضي كاربردي

64948587

16573

رياضي كاربردي

4980493467

16648

رياضي كاربردي

79930824

16654

رياضي كاربردي

2619714265

16677

رياضي كاربردي

70192367

16730

رياضي كاربردي

2291311697

15207

رياضي محض-آناليز

1375969935

15425

رياضي محض-آناليز

79508928

15749

رياضي محض-آناليز

6666666666

16345

رياضي محض-آناليز

1290353786

16559

رياضي محض-آناليز

652891705

16729

رياضي محض-آناليز

71298800

15291

رياضي محض-جبر

3962103929

15301

رياضي محض-جبر

452642991

15963

رياضي محض-جبر

1950179516

15975

رياضي محض-جبر

6109588611

16080

رياضي محض-جبر

2249438323

16106

رياضي محض-جبر

67412068

16197

رياضي محض-جبر

65805283

16418

رياضي محض-جبر

6489857928

16590

رياضي محض-جبر

2295577535

15232

رياضي محض-هندسه

2802834258

15493

رياضي محض-هندسه

2371993034

16284

رياضي محض-هندسه

45817308

15427

مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری

0051824094

15582

مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری

0060457007

15677

مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری

3258854882

15756

مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری

4130900919

15914

مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری

0074633562

15943

مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری

0070213641

16056

مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری

1289701415

16077

مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری

2630838986

15342

مهندسی صنایع-مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی

1819548481

15615

مهندسی صنایع-مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی

1671386401

16008

مهندسی صنایع-مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی

0839542194

16183

مهندسی صنایع-مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی

5249958109

16552

مهندسی صنایع-مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی

4722411328

16574

مهندسی صنایع-مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی

0069915660

16671

مهندسی صنایع-مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی

0063523558

16697

مهندسی صنایع-مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی

0603251201

15205

مهندسی صنایع-مهندسی صنایع

0078589509

15266

مهندسی صنایع-مهندسی صنایع

0381074358

15314

مهندسی صنایع-مهندسی صنایع

0067373429

15690

مهندسی صنایع-مهندسی صنایع

0083291830

15694

مهندسی صنایع-مهندسی صنایع

0077943511

16026

مهندسی صنایع-مهندسی صنایع

0073947474

16212

مهندسی صنایع-مهندسی صنایع

0079805809

16445

مهندسی صنایع-مهندسی صنایع

1289765243

16472

مهندسی صنایع-مهندسی صنایع

5188899541

16596

مهندسی صنایع-مهندسی صنایع

0042941954

16611

مهندسی صنایع-مهندسی صنایع

0073648280

15231

مهندسی عمران-سازه

0010167171

15500

مهندسی عمران-سازه

2300108232

15591

مهندسی عمران-سازه

4280473137

15754

مهندسی عمران-سازه

0063050102

15804

مهندسی عمران-سازه

4131968711

16143

مهندسی عمران-سازه

5819907681

16620

مهندسی عمران-سازه

3732230090

16658

مهندسی عمران-سازه

1551934655

16672

مهندسی عمران-سازه

4284952781

15531

مهندسی عمران-مكانیك خاك و پی

0493172191

15660

مهندسی عمران-مكانیك خاك و پی

4621733249

15793

مهندسی عمران-مكانیك خاك و پی

3071045001

16319

مهندسی عمران-مكانیك خاك و پی

2279451344

16417

مهندسی عمران-مكانیك خاك و پی

2594487317

16480

مهندسی عمران-مكانیك خاك و پی

2593451726

16616

مهندسی عمران-مكانیك خاك و پی

2594358339

16630

مهندسی عمران-مكانیك خاك و پی

0071688218

16678

مهندسی عمران-مكانیك خاك و پی

1288460015

15570

مهندسی عمران-مهندسی آب

4591244466

15702

مهندسی عمران-مهندسی آب

0078409268

16034

مهندسی عمران-مهندسی آب

0064326081

16164

مهندسی عمران-مهندسی آب

0079618693

16216

مهندسی عمران-مهندسی آب

1531720048

16386

مهندسی عمران-مهندسی آب

0068464231

16411

مهندسی عمران-مهندسی آب

0056201346

16562

مهندسی عمران-مهندسی آب

1291993630

16605

مهندسی عمران-مهندسی آب

3031439635

15233

مهندسی عمران-مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل

0939736403

15407

مهندسی عمران-مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل

1285876830

15708

مهندسی عمران-مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل

1755806507

15755

مهندسی عمران-مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل

4323406959

15812

مهندسی عمران-مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل

0940949091

16043

مهندسی عمران-مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل

0061923435

16419

مهندسی عمران-مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل

3250375454

16453

مهندسی عمران-مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل

4133195371

16557

مهندسی عمران-مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل

0071768319

15223

مهندسی عمران-مهندسی زلزله

0061797367

15957

مهندسی عمران-مهندسی زلزله

2092327811

15977

مهندسی عمران-مهندسی زلزله

0651919665

15997

مهندسی عمران-مهندسی زلزله

2992797979

16100

مهندسی عمران-مهندسی زلزله

2161960652

16408

مهندسی عمران-مهندسی زلزله

4621686062

16498

مهندسی عمران-مهندسی زلزله

3256363628

16555

مهندسی عمران-مهندسی زلزله

3858890952

16636

مهندسی عمران-مهندسی زلزله

1262392306

15245

مهندسی عمران-مهندسی مدیریت ساخت

0082414637

15577

مهندسی عمران-مهندسی مدیریت ساخت

0069208352

15608

مهندسی عمران-مهندسی مدیریت ساخت

0036248665

15704

مهندسی عمران-مهندسی مدیریت ساخت

1464478260

15709

مهندسی عمران-مهندسی مدیریت ساخت

0321646991

15886

مهندسی عمران-مهندسی مدیریت ساخت

0082723532

15903

مهندسی عمران-مهندسی مدیریت ساخت

0074652745

16359

مهندسی عمران-مهندسی مدیریت ساخت

1582139237

15297

مهندسی كامپیوتر-نرم افزار

0074565941

15478

مهندسی كامپیوتر-نرم افزار

1466091071

15761

مهندسی كامپیوتر-نرم افزار

2031713515

15819

مهندسی كامپیوتر-نرم افزار

1292185570

16013

مهندسی كامپیوتر-نرم افزار

4549844124

16189

مهندسی كامپیوتر-نرم افزار

0579393941

16347

مهندسی كامپیوتر-نرم افزار

2064621377

16527

مهندسی كامپیوتر-نرم افزار

2249967903

16661

مهندسی كامپیوتر-نرم افزار

0053674898

15430

مهندسی مكانیك-تبدیل انرژی

1210015102

15536

مهندسی مكانیك-تبدیل انرژی

1881055906

15726

مهندسی مكانیك-تبدیل انرژی

4591185737

16047

مهندسی مكانیك-تبدیل انرژی

4321195527

16229

مهندسی مكانیك-تبدیل انرژی

2471654827

16302

مهندسی مكانیك-تبدیل انرژی

4172712665

16452

مهندسی مكانیك-تبدیل انرژی

0077437731

16645

مهندسی مكانیك-تبدیل انرژی

0057087474

16689

مهندسی مكانیك-تبدیل انرژی

0451566823

15340

مهندسی مكانیك-طراحی كاربردی- دینامیك ارتعاشات و كنترل

0081130023

15696

مهندسی مكانیك-طراحی كاربردی- دینامیك ارتعاشات و كنترل

4592098242

15764

مهندسی مكانیك-طراحی كاربردی- دینامیك ارتعاشات و كنترل

4322352685

15876

مهندسی مكانیك-طراحی كاربردی- دینامیك ارتعاشات و كنترل

1061483770

15984

مهندسی مكانیك-طراحی كاربردی- دینامیك ارتعاشات و كنترل

2229940295

16109

مهندسی مكانیك-طراحی كاربردی- دینامیك ارتعاشات و كنترل

1290775427

16282

مهندسی مكانیك-طراحی كاربردی- دینامیك ارتعاشات و كنترل

2993896156

16324

مهندسی مكانیك-طراحی كاربردی- دینامیك ارتعاشات و كنترل

1532644086

16376

مهندسی مكانیك-طراحی كاربردی- دینامیك ارتعاشات و كنترل

3549678721

16560

مهندسی مكانیك-طراحی كاربردی- دینامیك ارتعاشات و كنترل

2659777691

16642

مهندسی مكانیك-طراحی كاربردی- دینامیك ارتعاشات و كنترل

4723742050

16657

مهندسی مكانیك-طراحی كاربردی- دینامیك ارتعاشات و كنترل

4284318195

15487

مهندسی مكانیك-طراحی كاربردی-مكانیك جامدات

0530698420

15559

مهندسی مكانیك-طراحی كاربردی-مكانیك جامدات

0080259804

15621

مهندسی مكانیك-طراحی كاربردی-مكانیك جامدات

5579206054

15739

مهندسی مكانیك-طراحی كاربردی-مكانیك جامدات

4591367381

15766

مهندسی مكانیك-طراحی كاربردی-مكانیك جامدات

0533063558

15818

مهندسی مكانیك-طراحی كاربردی-مكانیك جامدات

0532509137

16074

مهندسی مكانیك-طراحی كاربردی-مكانیك جامدات

1465861882

16079

مهندسی مكانیك-طراحی كاربردی-مكانیك جامدات

1288136773

16696

مهندسی مكانیك-طراحی كاربردی-مكانیك جامدات

0839538383

پذيرفته شدگان گرامی اين آزمون لازم است با مراجعه به سایت دانشگاه در زمانهای مقرر برای مصاحبه علمی به دانشکده مربوطه مراجعه نمايند.

 
دریافت سریع آخرین اخبار کنکور دکتری در کانال تخصصی آزمون دکتری
 1. مژگان گفت:

  سلام دوستان من هم پردیس شرکت کردم خواستم بپرسم سوالات آزمون مثل سوالات آزمون های قبلی است؟یعنی اون چیزایی که برای آزمون 92 خوندیم کافیه؟در واقع می خوام بدونم سوالات سخته یا آسون؟

 2. مهدی گفت:

  خوبه که واقعا تو این یکسال با این پردیسهای دانشگاهی همه ما را سرکار گذاشتن

 3. حسین گفت:

  5400 نفر شرکت کردن اونوققت تو هر رشته 3 نفر می خوان .
  واقعا ناامید شدم