مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری نگاره

آیین نامه مهمانی و انتقال دانشجویان دکتری آزاد

آئین‌نامه مهمانی و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد در دوره‌ دکتری تخصصی و سایر دوره ها اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین جزئیات آیین نامه نقل و انتقال دانشگاه آزاد اسلامی در مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته، ناپیوسته، کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای دانشگاه آزاد به این شرح است:

نحوه ثبت درخواست: دانشجوی متقاضی انتقال یا میهمانی باید درخواست خود را با اطلاع کامل از مفاد آئین نامه در زمان مقرر در سامانه نقل و انتقال دانشجویی دانشگاه ثبت و با توجه به مورد درخواست نسبت به اسکن مدارک مربوطه اقدام کند تا در اسرع وقت نسبت به بررسی و اعلام نظر درخواست ثبت شده اقدام شود.. بدیهی است دانشجو مسئول صحت اطلاعات ارائه شده در خصوص شرایط خاص خود خواهد بود و در صورت عدم احراز هر یک از اطلاعات ارائه شده ضمن سلب امکان میهمانی یا انتقال مطابق مقررات انضباطی دانشگاه و قوانین موضوعه با وی برخورد خواهد شد.

ضوابط انتقال یا میهمانی بر اساس ازدواج و متارکه

انتقال یا میهمانی آن دسته از دانشجویان دختر که پس از ثبت نام در آزمون دانشگاه ازدواج دائم کردها ند به شهر محل زندگی همسر یا نزدیک ترین واحد دانشگاهی به محل زندگی که رشته در آن دایر باشد انجام پذیر است.

انتقال یا میهمانی دانشجویان مرد که پس از ثبت نام در آزمون دانشگاه ازدواج کرده اند به محل سکونت یا اشتغال انجام پذیر است.

انتقال یا میهمانی دانشجویان متاهل زن که پس از ثبت نام در آزمون دانشگاه متارکه کرده اند به شهر محل زندگی خانواده انجام پذیر است.

ضوابط انتقال یا میهمانی دانشجویان بیمار و معلول:

انتقال یا میهمانی آن دسته از دانشجویانی که بعد از ثبت نام در آزمون دانشگاه دارای نوعی بیماری از جمله ضایعات پیشرفته، معلولیت جسمی و … شده اند منوط به تایید مراجع ذیصلاح (حسب مورد: پزشک معتمد واحد یا مرکز دانشگاهی، انجمن های بیماران خاص و کمیسیون های پزشکی) با رعایت مقررات دانشگاه انجام پذیر است.

میهمانی دانشجویانی که قبل از ثبت نام در آزمون دانشگاه دچار نوعی بیماری از جمله ضایعات پیشرفته، معلولیت جسمی و … بوده اند منوط به تایید مراجع ذیصلاح (حسب مورد : پزشک معتمد واحد یا مرکز دانشگاهی، انجمن های بیماران خاص و کمیسیونهای پزشکی) با رعایت مقررات دانشگاه امکان پذیر است.

ضوابط انتقال یا میهمانی بر اساس سرپرستی:

انتقال یا میهمانی دانشجویانی که پس از ثبت نام در آزمون دانشگاه حکم سرپرستی بستگان درجه یک خود (پدر، مادر، خواهر، برادر و فرزند) را از مراجع ذیصلاح قضایی اخذ کرده اند به محل زندگی خانواده انجام پذیر است. همچنین میهمانی دانشجویانی که قبل از ثبت نام در آزمون دانشگاه حکم سرپرستی بستگان درجه یک خود  (پدر، مادر، خواهر، برادر و فرزند) را از مراجع ذیصلاح قضایی اخذ کرده اند به محل زندگی خانواده با رعایت مقررات دانشگاه انجام پذیر است.

ضوابط میهمانی بر اساس چند دانشجویی:

در صورتی که در یک خانواده بیشتر از یک دانشجو به طور همزمان در دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به تحصیل باشند، میهمانی یک نفر  یا بیشتر از آنان به سایر واحدهای گروه هم ترازی با موافقت واحد مبداء و مقصد انجام پذیر است.

ضوابط انتقال یا میهمانی بر اساس جدول هم ترازی:

انتقال یا میهمانی دانشجویان به واحدهای هم تراز و پائین تر جدول هم ترازی با موافقت واحد مبداء و مقصد و تایید سازمان مرکزی با رعایت مقررات دانشگاه امکان پذیر است.

میهمانی از یک گروه جدول هم ترازی تا دو گروه بالاتر جدول هم ترازی با موافقت واحد مبداء و مقصد و تایید سازمان مرکزی امکان پذیر است.

میهمانی دانشجویان واحدهای برون مرزی دانشگاه آزاد اسلامی به واحدهای داخل کشور دانشگاه آزاد اسلامی پس از تایید واحد مبداء معاونت بین الملل دانشگاه و سازمان مرکزی مطابق شهریه واحدهای برون مرزی امکانپذیر است.

میهمانی دانشجویان دانشگاههای دولتی به دانشگاه آزاد اسلامی و بالعکس منوط به موافقت دانشگاه مبداء، مقصد، کمیسیون موارد خاص آموزشی و تایید کمیسیون موارد خاص نقل و انتقال دانشجویی است.

میهمانی دانشجویان واحدهای بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی با موافقت واحد مبدا و مقصد و تایید سازمان مرکزی مطابق شهریه واحدهای بین المللی امکان پذیر است.

ضوابط انتقال یا میهمانی بر اساس فوت والدین، همسر و فرزند:

انتقال یا میهمانی دانشجویان مجردی که پس از ثبت نام در آزمون دانشگاه پدر یا مادر و یا دانشجویان متاهلی که همسر با فرزند خود را از دست داده اند با رعایت مقررات دانشگاه امکان پذیر است.

ضوابط انتقال میهمان همسر و فرزندان کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی:

انتقال یا مهیمانی همسر و فرزندان کارکنان تمام وقت رسمی (قطعی- آزمایشی) و قراردادی دانشگاه آزاد اسلامی به محل سکونت خانواده (مطابق حکم کارگزینی) در صورت کسب حداقل 90% نمره قبولی آخرین نفر پذیرفته شده در واحد مقصد را کسب نکند، مجوز دو ترم میهمانی به شرط پیشرفت تحصیلی در واحد مقصد صادر و در صورت احراز شرایط (گذراندن حداقل 12 واحد درسی  در هر ترم میهمانی برای مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و دکترای حرفه ای با کسب معدل کل 14 و گذراندن حداقل 8 واحد درسی در مقطع کارشناسی ارشد با کسب معدل کل 15) پس از دو ترم میهمانی مجوز انتقال صادر خواهد شد، در غیر این صورت دانشجو برای ادامه تحصیل از طریق واحد مقصد به واحد قبولی اولیه معرفی خواهد شد.

ضوابط انتقال یا میهمانی همسر و فرزندان اعضای هیات علمی (شاغل و بازنشسته):

انتقال یا میهمانی فرزندان و همسر اعضای هیات علمی تمام وقت رسمی (آزمایشی و قطعی) و پیمانی دانشگاه آزاد اسلامی با مرتبه علمی مربی و بالاتر در صورت احراز شرایط (کسب حداقل 90% نمره قبولی آخرین نفر پذیرفته شده در واحد مقصد) و دائر بودن رشته گرایش و مقطع تحصیلی به شهر محل خدمت عضو هیات علمی (مطابق حکم کارگزینی) با رعایت مقررات دانشگاه امکان پذیر است.

انتقال یا میهمانی فرزندان اعضای هیات علمی تمام وقت رسمی (آزمایشی و قطعی) دانشگاه آزاد اسلامی با مرتبه علمی مربی و بالاتر که در دانشگاههای دولتی پذیرفته شده اند بر اساس دستور العمل اجرایی مورد توافق با تایید و معرفی نامه معاونت دانشجویی سازمان مرکزی دانشگها آزاد اسلامی با رعایت مقررات دانشگاه انجام پذیر است.

انتقال یا میهمانی فرزندان اعضای هیات علمی تمام وقت رسمی (آزمایشی و قطعی) با مرتبه علمی مربی و بالاتر دانشگاههای دولتی که در هر یک از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی پذیرفته شده اند بر اساس دستورالعمل اجرایی مورد توافق ضمن احراز شرایط (کسب حداقل 90% نمره آخرین نفر پذیرفته شده در مقصد) به شهر محل خدمت عضو هیات علمی (در صورت دائر بودن رشته، گرایش و مقطع تحصیلی دانشجو) انجام پذیرفته است.

تبصره 1: چنانجه دانشجوی متقاضی انتقال طبق ضابطه هیات علمی حداقل 90% نمره آخرین نفر پذیرفته شده در واحد مقصد را کسب نکند. مجوز دو ترم میهمانی به شرط پیشرفت در واحد مقصد صادر و در صورت احراز شرایط (گذراندن حداقل 12 واحد درسی در هر ترم میهمانی برای مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و دکترای حرفه ای با کسب معدل کل 14و گذراندن حداقل 8 واحد درسی در مقطع کارشناسی ارشد با کسب معدل کل 15) پس از دو ترم میهمانی مجوز انتقال صادر خواهد شد: در غیر این صورت دانشجو برای ادامه تحصیل از طریق واحد مقصد به واحد قبولی اولیه معرفی خواهد شد.

تبصره 2: چنانچه رشته دانشجو در شهر محل اشتغال دائم به کار هیات علمی شاغل (نه محل ماموریت یا سکونت) دائر نباشد انتقال یا میهمانی دانشجو به نزدیک ترین واحد دانشگاهی هم جوار در صورت احراز شرایط امکان پذیر است.

ضوابط میهمانی ورزشکاران و قهرمانی ملی:

میهمانی (یک ترم) ورزشکارانی که در عضویت تیم ملی فدراسیون های ورزشی بوده و فدراسیون مربوطه به وجود ورزشکار جهت شرکت در اردوهای تیم ملی نیاز دارد با ارائه احکام قهرمانی کشوری یا بین المللی (آسیایی و جهانی) و معرفی نامه از سوی فدراسیون های مربوطه و تایید معاونت ورزشی دانشگاه امکان پذیر است.

ضوابط میهمانی همسر و فرزندان وزراء نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونین رئیس جمهور، استانداران و سفراء:

میهمانی همسر و فرزندان افراد مشمول بندهای “ج” و “د” ماده 71 قانون خدمات کشوری تا پایان سال تحصیلی که در مسئولیت مربوطه انجام وظیفه می کنند به محل ماموریت و یا نزدیک ترین شهر به محل اشتغال با رعایت مقررات دانشگاه قابل انجام خواهد بود .

موارد خاص:

در مواردی که دانشجوی متقاضی انتقال یا میهمانی واجد هیچ یک از شرایط آیین نامه نباشد در خواست میهمانی دانشجو پس از ثبت در سامانه به همراه مدارک و مستندات ارسالی از طرف دانشجو در کمیسیون نقل و انتقال موارد خاص دانشجویی مطرح و اعلام نظر می شود.

نحوه بررسی و مدارک مورد نیاز:

تمام دانشجویان جهت انجام امور نقل و انتقال باید از طریق سامانه نقل و انتقال دانشجویی در زمان مقرر اقدام نکنند و نیازی به مراجعه به واحدهای دانشگاهی مبداء، مقصد و سازمان مرکزی نیست.

انتقال یا میهمانی دانشجویان در صورت احراز شرایط مندرج در آیین نامه و دایر بودن رشته، گرایش و مقطع تحصیلی در واحد مقصد و نداشتن منع آموزشی امکان پذیر است.

واحد دانشگاهی موظف است صحت مدارک ارسالی دانشجویان متقاضی انتقال یا میهمانی را ضمن مطابقت با اصل بررسی و در آرشیو بانک اطلاعاتی دانشجو جهت نظارت بعدی ناظران سازمان مرکزی نگهداری کند.

انتقال دائم دانشجویان در صورت داشتن شرایط مندرج در آیین نامه فقط یک بار در طول تحصیل امکان پذیر است.

انتقال دائم دانشجویان در تمامی موارد آئین نامه در نیم سال آخر تحصیل ممنوع است.

میهمانی دانشجویانی که بدون آزمون پذیرش شده اند به واحدهایی که پذیرش بدون آزمون دارند پس از تایید واحد مبداء واحد مقصد و سازمان مرکزی امکان پذیر است و در صورتی که شهر مورد درخواست دانشجو، پذیرش بدون آزمون نداشته باشد حداکثر می تواند و ترم میهمانی شود.

انتقال دانشجویانی که بدون آزمون پذیرش شده اند به واحدهایی که پذیرش بدون آزمون دارند پس از تایید واحد مبداء، واحد مقصد، مرکز آزمون و سازمان مرکزی امکان پذیر است.

واحدها و مراکز دانشگاهی مقصد باید پس از پایان هر نیم سال میهمانی لیست نمرات دانشجویان میهمان را در اسرع وقت جهت درج در سوابق و پرونده آموزش آنان به واحد مبداء ارسال کنند، بدیهی است این گونه دانشجویان باید در هر نیم سال میهمانی ضمن اخذ لیست دروسی از واحد مبداء جهت ثبت نام به واحد مقصد مراجعه کنند.

در خواست نقل و انتقال پذیرفته شدگان جدید الورود در صورت داشتن شرایط مندرج در آیین نامه از بدو قبولی به واحد مقصد امکان پذیر و بدیهی است در خواست نقل و انتقال سایر دانشجویان در صورت داشتن شرایط مندرج در آیین نامه پس از گذشته یک نیم سال از قبولی ضمن ثبت نام در واحد دانشگاهی مبداء امکان پذیر است.

نقل و انتقال دانشجویانی که در مرحله تکمیل ظرفیت پذیرش شده اند پس از گذشته یک نیم سال از قبولی در صورت داشتن شرایط مندرج در آیین نامه امکان پذیر است.

نقل و انتقال دانشجویان واحدها الکترونیکی ممنوع است.

دریافت پایان نامه دانشجوی میهمانی در صورت نداشتن منع آموزشی با نظر معاونت آموزشی واحدهای دانشگاهی مبدا و مقصد و تایید کمیسیون موارد خاص دانشجویی امکان پذیر است.

 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
 1. زبان انگلیسی گفت:

  سلام خسته نباشید

  من دانشجوی دکتری واحد علوم تحقیقات هستم با چه شرایطی میتونم برای واحدهای دیگه انتقالی بگیرم لطفا راهنمایی کنین

 2. سیدسید گفت:

  تکمیل ظرفیت دکتری قبول شدم اگه همین ترم ثبت نام کنم در تکمیل ظرفیت بهمن میتوانم شرکت کنم.

 3. سیدسید گفت:

  دانشگاه قبولی همسر شیراز می باشد

 4. سیدسید گفت:

  تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه سمنان قبول شدم. محل کار و سکونت عسلویه هست. همسر کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ترم اول با وضعیت بیماری می باشد.دو دانش آموز در حال تحصیل داریم آیا می شود از دانشگاه آزاد سمنان به دانشکاه آزاد فسا یا کازرون ردیف رشته قبولی ام هست انتقالی گرفت یا لااقل ترم اول میهمان گرفت؟ شرایطش لطف بفرمایید. تشکر

 5. زارع گفت:

  با سلام و عرض ادب
  من دچار دیسک گردن و کمر شده ام و پزشک معالجم فرمودند نباید مدت طولانی بنشینم. با توجه به این که من از قم می آیم. نتایج mri را کجا ببرم. پزشک مورد تایید دانشگاه خمین یا همین که نتایج را آپلود کنم کافی است؟ ممنون از راهنمایی تان

 6. فاطی گفت:

  با سلام بنده تکمیل ظرفیت دکتری قبول شدم واحد امارات برای انتقالی چطور میتونم اقدام کنم شرایط انتقالی ک ضوابطش هست رو هم دارم.
  اصلا انتقالی میدن ب تکمیل ظرفیتها؟

 7. ارمین گفت:

  سلام.من امسال قبول شدم و مصاحبم چند روز پیش بود.اولین شهری که انتخاب کردم شوشتر بود چطور میتونم انتخاب اولمو نرم اگه قبول شم؟لطفا راهنمایی کنید

 8. حمید گفت:

  سلام
  من ۴ترم دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه آزاد واحد نور بودم امسال کنکور دادم هشتگرد (کرج) قبول شدم بعد از ثبت نام و تطبیق زدن ۷۰ واحد , واسه گرفتن واحد متوجه شدم که دانشگاه رشته عمران رو تازه تو دانشگاه آورده واسه همین دانشگاه درسای منو واسه ارایه دادن نداشت الان دانشگاه به من میهمان ماده ۵۵ داده به خود دانشگاه کرج . حالا واسه ترم بعد که سایت انتقالات دانشگاه آزاد باز بشه می خواستم بدونم با انتقالی یا میهمانی من به دانشگاه آزاد کرج از دانشگاه آزاد هشتگرد میشه؟ خواهشش می کنم جواب بدین plz plz plz

 9. ریحانه گفت:

  با سلام و خسته نباشید و قبولی طاعات
  بنده دانشجوی دکتری تخصصی فیزیولوژی دانشگاه علوم و تحقیقات فارس هستم. می خواستم بدانم بنده طبق قانون فوت والدین می تونم انتقالی بگیرم به دانشگاه علوم و تحقیقات تهران (ساکن استان البرزم)
  بنده مجردم و پدرم بعد از ثبت نام در آزمون فوت کردن و مادرم هم 7 سال پیش فوت کردند.
  با تشکر

 10. الهام گفت:

  یعنی واقعا میشه از یک دانشگاه آزاد به دانشگاه دولتی در مقطع دکتری مهمان گرفت؟!!!!!!

 11. :) گفت:

  والا من نمیدونم شبکه 4 میگه 24 میاد

  بعد هیچ خبری نیست

  خیلی بی سر وصداست که!

  • سعید گفت:

   دوست عزیز من از دوستانم پرسیدم میگن پارسال هم بی سر و صدا اعلام شده. صبح روزی که میخواستن نتایج رو اعلام کنن اطلاع رسانی کردن. التماس دعا دارم شدید

 12. دكتر بست گفت:

  با سلام

  دوستان عزيز استرس نداشته باشيد 24 اعلام نكنن ، حتما اول خرداد اعلام ميشه ديگه

 13. اسدی گفت:

  سلام
  واقعا یک منبع درست و حسابی در مورد اینکه نتایج کی اعلام میشه وجود نداره؟
  شبکه 4 میگه 24ام
  کارمند مرکز آزمون میگه اوایل خرداد
  سایت های خبری میگن اواخر اردیبهشت
  یعنی واقعا من موندم یه اعلام نتیجه اینقدر سخته؟؟؟

 14. zahra گفت:

  من فرم صلاحیت عمومی سنجشو پر نکردم الان رو سایت نیست چکار کنم اسنرسسسسسسسسسسس گرفنم

  • علوی گفت:

   سلام علیکم
   ابتدا از منوی سمت راست سایت سنجش وارد بخش دکترای تخصصی بشید
   بعد روی «کارنامه انتخاب رشته کنندگان آزمون دکتري سال 1393» کلیک کنید
   سپس اطلاعات را وارد کنید
   بعد روی « براي ورود به سيستم تکميل فرم مشخصات بررسي صلاحيت عمومي داوطلبان آزمون دکتري تخصصي سال 1393 اينجا را کليک نماييد » کلیک کنید
   و ادامه داستان { خرید کارت و پر کردن فرم}
   یادتون باشه حجم و سایز عکستون کوچک باشه

   التماس دعا یاعلی

 15. نقل قول گفت:

  با سلام به همه دوستان، در زیرنویس شبکه ۴ ساعت ۸ شب اعلام کرد که نتایج با آزمون و بدون آزمون ۲۴ اردیبهشت اعلام میشه.

 16. پريا گفت:

  من تو نت از زبون داوطلبهاي ديگه شنيدم تا ٢٤ارذيبهشت نتيجه ازاد و ميزنن

 17. داوطلب دکتری گفت:

  سلام
  دوستان به نظرتون نتایج دکتری آزاد کی اعلام میشه؟

 18. هر سال همینه گفت:

  دانشگاه ازاد الان چند سالی میشه این ایین نامه رو هر سال به صورت مشابه ابلاغ می کنه
  چیز جدیدی نیست
  هر سال همینه

 19. مهسا گفت:

  این خبر چقدر درسته؟چون در اخبار رسانه ها میگفتن وام 100000 میلیون ریالی میدن ولی وقتی ما وارد دانشگاه شدیم دیدیم خبری نیست
  حالا این خبر رو از کجا باید صحتش رو بدست بیاریم؟
  من واقعا به انتقالی نیاز دارم