مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری

حذف نمره مردودی از محاسبات معدل دوره کارشناسی ارشد

آیین‌نامه جدید آموزشی دوره کارشناسی ارشدناپیوسته برای اجرا به دانشگاه ها ابلاغ شد و از این پس لازم الاجرا است.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس این آیین نامه داشتن صلاحیت‌های عمومی ورود به دوره برابر ضوابط، دارا بودن مدرک رسمی پایان دوره کارشناسی اعم از پیوسته و ناپیوسته مورد تایید وزارت، قبولی در آزمون ورودی و یا کسب پذیرش از موسسه طبق مقررات مصوب وزارت از جمله شرایط عمومی ورود به دوره کارشناسی ارشد است و برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ لازم الاجرا است.

مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی ارشد، دو سال (چهار نیمسال) است. در صورتی که دانشجوی مشمول آموزش رایگان در مدت مقرر دانش آموخته نشود، موسسه آموزش عالی اختیار دارد مدت تحصیل وی را حداکثر تا دو نیمسال افزایش دهد.

افزایش سنوات تحصیلی در نیمسال دوم با دریافت هزینه

افزایش سنوات تحصیلی در نیمسال اول به صورت رایگان و در نیمسال دوم با دریافت هزینه طبق تعرفه مصوب هیات امنای موسسه انجام می شود. چنانچه دانشجو در این مدت دانش آموخته نشود از ادامه تحصیل محروم است.

تعداد واحدهای درسی در دوره کارشناسی ارشد

تعداد واحدهای درسی در دوره کارشناسی ارشد حداقل ۲۸ و حداکثر ۳۲ واحد است که از این تعداد، در شیوه آموزشی- پژوهشی ۴ تا ۶ واحد مربوط به پایان نامه و مابقی به صورت واحدهای آموزشی است.

اخذ حدکثر  ۱۴ و حداقل ۸ واحد درسی در هر نیمسال

دانشجو در هر نیمسال تحصیلی لازم است حداقل ۸ و حداکثر ۱۴ واحد درسی انتخاب کند. دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی از شرط اخذ حداقل واحد آموزشی معاف است.

تعداد واحدهای دروس جبرانی به تشخیص گروه آموزشی

چگونگی و ترتیب ارائه دروس هر دوره تحصیلی، رشته و یا گرایش با رعایت پیش نیاز هر درس طبق برنامه درسی مصوب، بر عهده گروه آموزشی است. تعداد واحدهای دروس جبرانی به تشخیص گروه آموزشی حداکثر ۱۲ واحد است.

عدم محاسبه نمره جبرانی در میانگین نیمسال و کل دانشجو

کسب نمره قبولی ۱۲ در دروس جبرانی، الزامی است ولی نمره مذکور در میانگین نیمسال و کل دانشجو محاسبه نمی شود و هزینه این دروس طبق تعرفه مصوب هیات امناء موسسه از دانشجو دریافت می شود.

اخذ پرداخت هزینه درس افتاده

زمان استفاده شده برای دروس جبرانی در سقف سنوات تحصیلی دانشجو محاسبه نمی شود.

در موسسه های آموزش عالی دولتی، آموزش رایگان برای هر دانشجو، در دوره کارشناسی ارشد صرفا یک بار امکان پذیراست.

دانشجوی مشمول آموزش رایگان، در صورت حذف غیرموجه درس به تشخیص موسسه یا عدم کسب نمره قبولی در هر درس، برای انتخاب مجدد آن درس، موظف به پرداخت هزینه درس مربوط مطابق تعرفه مصوب هیات امنا موسسه است.

ممنوعیت تحصیل همزمان در دوره کارشناسی ارشد در موسسه‌های دیگر

تحصیل همزمان در دوره کارشناسی ارشد در موسسه‌ها (اعم از دولتی و غیردولتی) ممنوع است. برنامه ریزی و تصمیم گیری درباره تقویم آموزشی، چگونگی اعلام و ثبت نمره، زمان حذف و اضافه، حذف اضطراری دروس، نحوه اعتراض به نتایج امتحانات، تاریخ تجدید نظر و غیره طبق شیوه نامه اجرایی مصوب موسسه انجام می شود.

الزام حضور دانشجو در تمام جلسات کلاس درس

ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس از سوی مدرس آن درس و براساس حضور و فعالیت دانشجو در کلاس، انجام تکالیف و نتایج آزمون کتبی مستمر و پایانی برای دروس نظری در طول و پایان هر نیم سال تحصیلی انجام می شود و بر مبنای عددی از صفر تا بیست قابل محاسبه است. حضور دانشجو در تمام جلسات کلاس درس الزامی است.

اگر دانشجو در طول نیمسال تحصیلی در یک درس بیش از سه جلسه یا در جلسه امتحان پایان نیمسال آن درس غیبت کند نمره آن درس صفر و در صورت تشخیص موجه بودن غیبت از سوی موسسه، آن درس حذف می شود.

در صورتی که واحدهای انتخابی یا باقیمانده دانشجو در پایان هر نیمسال به تشخیص موسسه، بنا به دلایل موجه و خارج از اراده دانشجو به کمتر از ۸ واحد درسی برسد در این صورت این نیمسال به عنوان یک نیمسال کامل در سنوات تحصیلی وی محسوب می شود، اما میانگین نمرات این نیمسال در مشروط شدن دانشجو بی تاثیر است.

نحوه حضور دانشجو در جلسات کلاس درس در دوره‌های نیمه حضوری و غیرحضوری طبق شیوه نامه مصوب موسسه انجام می شود.

حذف یک یا تمام درس یک نیمسال تحصیلی در شرایط خاص

در شرایط خاص، حذف یک یا تمام درس یک نیمسال تحصیلی یا درخواست کتبی دانشجو و تایید موسسه قبل از شروع امتحانات و با رعایت و احتساب در سنوات تحصیلی امکانپذیر است. حداقل نمره قبولی در هر درس ۱۲ و میانگین کل قابل قبول در هر نیمسال ۱۴ است.

عدم ثبت نمره های مردودی قبلی در ریز نمرات تحصیلی دانشجو

دانشجویی که در هر نیمسال در یک یا چند درس، نمره قبولی کسب نکند، چنانچه در نیمسال های بعدی، درس یا دروس مذاکور را با نمره قبولی بگذراند، نمره یا نمره های مردودی قبلی در ریز نمرات تحصیلی دانشجو، فقط ثبت و باقی می ماند اما این نمره ها در محاسبه میانگین کل دوره بی اثر و صرفا آخرین نمره قبولی در آن درس ملاک محاسبه میانگین کل دوره خواهد بود.

گذراندن دروس با استفاده از تبصره ۱، مشروطی دانشجو در نیمسال های قبل را خنثی نمی کند.

تسهیلات تبصره ۱ شامل دانشجویانی که به دلیل تقلب و یا حکم کمیته انضباطی، نمره مردودی دریافت می کنند، نمی شود.

کدام دانشجو مشروط تلقی می شود

چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از ۱۴ باشد، دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می شود.

محرومیت از تحصیل درصورت مشروط شدن در دو نیمسال

دانشجویی که دو نیمسال تحصیلی اعم از متوالی یا متناوب مشروط شوند از تحصیل محروم می شود.

دانشجو می تواند با احتساب سنوات تحصیل، یک نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند.

بررسی سایر مصادیق مرخصی تحصیلی مانند مرخصی زایمان، مرخصی پزشکی در صورت تایید پزشک معتمد موسسه، ماموریت همسر یا والدین، بدون احتساب در سنوات تحصیلی در اختیار موسسه است.

شرایط پس گرفتن تقاضای انصراف

دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل، باید درخواست انصراف خود را شخصا و به صورت کتبی به اداره تحصیلات تکمیلی تسلیم کند. دانشجو مجاز است فقط برای یک بار و تا دو ماه از تاریخ ارائه درخواست، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد در غیر این صورت، پس از انقضای این مهلت، حکم انصراف از تحصیل وی صادر می شود.

تصمیم گیری برای بازگشت به تحصیل دانشجوی منصرف از تحصیل، برعهده موسسه است.

ممنوعیت تغییر رشته، انتقال و میهمانی در دوره کارشناسی ارشد

تغییر رشته، انتقال و میهمانی در دوره کارشناسی ارشد ممنوع است.

معادل سازی و پذیرش واحدهای درسی گذرانده شده دانشجو در موسسه قبلی طبق شیوه نامه مصوب موسسه امکان پذیر است.

به ازای هر ۸ تا ۱۴ واحد از دروس معادل سازی شده، یک نیمسال از سنوات مجاز تحصیلی دانشجو کاسته می شود.

دانشجو موظف است قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی، موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما و تایید گروه آموزشی انتخاب کند.

شرایط و نحوه انتخاب استاد راهنمای خارج از موسسه یا در رشته هایی که عضو هیات علمی با مرتبه علمی استادیار وجود نداشته باشد طبق شیوه نامه موسسه انجام می شود.

انتخاب استاد مشاور، به پیشنهاد استاد راهنما و تایید گروه آموزشی، از اعضای هیات علمی همان گروه یا خارج از موسسه امکان پذیر است.

دانشجو پس از تدوین پایان نامه و تایید استاد راهنما، موظف است با رعایت ضوابط موسسه در حضور هیئت داوران از پایان نامه خود دفاع کند.

ارزشیابی نمره پایان نامه

 نمره پایان نامه در میانگین کل محاسبه نمی شود و ارزشیابی آن به صورت کیفی و به شرح زیر انجام می شود:

مردود (کمتر از ۱۴)، متوسط (۱۵.۹۹-۱۴)، خوب (۱۷.۹۹-۱۶)، خیلی خوب (۱۸.۹۹-۱۸)، عالی (۲۰-۱۹).

ملاک دانش آموختگی، داشتن میانگین کل حداقل ۱۴ بر اساس واحدهای گذرانده آموزشی و دفاع از پایان نامه است.

چه زمانی دانشجو اجازه دفاع از پایان نامه را ندارد

چنانچه میانگین کل دانشجویی پس از گذراندن تمام واحدهای آموزشی دوره کمتر از ۱۴ باشد دانشجو اجازه دفاع از پایان نامه را ندارد و تنها یک نیمسال با رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی به وی فرصت داده می شود تا با اخذ مجدد حداکثر ۱۰ واحد از درسهایی که با نمره کمتر از ۱۴ گذرانده است، میانگین کل واحدهای گذرانده را به حداقل ۱۴ برساند، در این صورت اجازه دفاع از پایان نامه به وی داده می شود.

چنانچه دانشجویی تمام واحدهای آموزشی دوره را با میانگین کل حداقل ۱۴ گذرانده باشد ولی نتواند یا نخواهد از پایان نامه خود دفاع کند باید در مدت مجاز تحصیلی، معادل تعداد واحد پایان نامه و طبق نظر گروه آموزشی، واحد یا واحدهای درسی مرتبط را با رشته تحصیلی اخذ و با میانگین کل حداقل ۱۴ بگذراند تا در دوره مذکور به شیوه آموزشی دانش آموخته شود. نوع شیوه دانش آموختگی در دانشنامه قید می شود.

ارایه گواهی به دانشجویانی که نتوانستند دوره تحصیلی را تمام کنند

دانشجویی که به هر دلیل نتواند دوره تحصیلی را به پایان برساند، فقط گواهی گذراندن واحدهای درسی به وی اعطا می شود.

محرومیت از تحصیل دانشجویی که حین تدوین پایان نامه تخلف آموزشی کند

چنانچه دانشجو در حین تدوین پایان نامه اقدام به تخلف علمی (سرقت علمی، جعل، تقلب، کپی برداری و غیره) کند و این موضوع از سوی موسسه اثبات شود، از ادامه تحصیل محروم و صرفا گواهی مبنی بر تعداد واحدهای گذرانده دریافت می کند.

ابطال مدرک در صورت احراز و اثبات تخلف

احراز و اثبات تخلف علمی دانشجو پس از اتمام پایان نامه از سوی موسسه، منجر به ابطال مدرک تحصیلی صادر شده خواهد شد.

تاریخ دانش آموختگی، روز دفاع قابل قبول از پایان نامه از سوی موسسه، منجر به ابطال مدرک تحصیلی صادر شده خواهد شد.

موسسه می تواند بخشی از اختیارات خود در این آئین نامه را به گروه آموزشی یا یک کمیته منتخب، تفویض کند.

مسئولیت حسن اجرای این آئین نامه و هر گونه پاسخگویی قانونی مترتب بر آن، بر عهده موسسه است و نظارت بر اجرا و تفسیر مفاد آن بر عهده معاون آموزشی وزارت است.

این آئین نامه در یک مقدمه، ۳۰ ماده و ۲۱ تبصره در جلسه شماره ۸۶۶ مورخ ۱۳۹۴.۷.۴ به تصویب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی رسید و برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ و پس از آن لازم الاجرا است.

 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
 1. امین گفت:

  نامردیه که اینطوری،بعد ورودی های قبل چی؟؟؟؟؟؟؟؟

 2. محمد گفت:

  با سلام این بخش نامه حذف نمرات مردودی رو شامل حال تمام دانشجویان درحال تحصیل من الجمله ۹۳ هم بکید این بخش نامه درسال ۹۳ روز دانشجو تصویب شده وبعد برای ورودی های ۹۳ اعمال نشه.این که بی عدالتی بعد جالب اینکه این بخش نامه توی دانشاه آزاد وپیام نور برای ورودیهای ۹۳ اعمال میشه ولی توی بقیه دانشگاه های دولتی دیگه اعمال نمیشه این که بی عدالتی .ارشد هم خود مسولین میدوننداگر کسی یک درس رو بیفته با توجه به اینکه تعداد درسها کم هستند جبرانش سخت هست.بنده به این بخشنامه معترض هستم یابرای هیچ ورودی اعمال نشه یا اینکه برای همه دانشجویان درحال تحصیل اعمال بشه من جمله ۹۳٫الان توی مقطع لیسانس هم حذف نمرات مردودی در سال ۹۳ تصویب شده از طرف وزارت علوم ولی برای همه دانشجویان درحال تحصیل هست عملکرد وزارت علوم که متناقض هست خوب در مقطع کارشناسی هم میشید فقط برای ورودیهای ۹۳ این بخش نامه رو اعمال کنندبصرف اینکه درسال ۹۳ تصویب شددرحالی که برای همه دانشجویان درحل تحصیل هست مثلا اگر کسی حتی ورودی ۹۱ هم باشه شامل حالش میشه لطفا همکاری کنید باتشکر

 3. مهدی گفت:

  باسلام
  ورودی ها ۹۳ که هنوز تموم نکردن زیادن.همه یا نامه بنویسین یا جمع شین اعتراض کنیم که حذف درس های افتاده شامل حامل ما هم بشه.ما هم که تموم نکردیم.چرانباید شامل حالمون بشه.همه یه دست بشین.

 4. Morteza گفت:

  سلام
  آیا نمره مردودی در معدل کل دوره دکتری حساب میشه یا برای دکتری هم مثل ارشد نمره مردودی تو معدل بی تاثیره؟؟؟؟

 5. سید گفت:

  مدیر سایت یا کسی که میدونی قشنگ جواب آدم بدید ببینیم پیگیر بشیم سفت یا نه من کارشناسی ورودی 93 هستم یه درسی قبلا 8 گرفتم الان شدم 16 آیا راهی هست بشه اعمال نشه یا ورودی 93 شاملش نمیشه اگه نمیشه چرا.. خدا پدر کسی رو که جواب درست میده بیامرزه…

 6. ئخاشئئشی گفت:

  14 خرداد95اصلاحیه دادن اقای دکتر میرزاده که ماقبل 94 یکبار نمره مردودی حساب میشه اونم بالاترین نمرهکه متاسفانه دانشگاه اردبیل اصلا توجهی نمیکند

 7. ئخاشئئشی گفت:

  عزیزان درتارخ 14 خرداد95 دکتر میرزاده گفته دانشجویان ماقبل 94 فقط یه نمره مردودیشون اونم بالاترین نمره مردودی میتونه حساب بشه.مصوبع بع دانشگاها داده شده ودانشگاهی مث اردبیل اصلااجرانمیکند

 8. behzad گفت:

  سلام این تصمیم حذف نمره مردودی کار دستی است و جای تقدیر دارد اما تسری برای فقط ورودهای سال 94به بعد نوعی تبعیض است به نظر بنده بایستی برای کلیه فارغ التحصلان حال، ایند و گذشته شامل شود در غیر این عدالت رعایت نشده است . ضمنا تسری این به گذشته هیچ مشکل خاصی ایجاد نمی کند شاید تنها ایراد آن محاسبه مجدد معدل برای افراد متقاضی باشد .

 9. نادر گفت:

  آقایان دست اندرکار وزارت علوم
  خسنه نباشید
  لطفا بخشنامه حذف نمرات مردودی رو برای همه دانشجویان اعمال کنید . چرا برای ما که در حال تحصیل هستیم این بخشنامه مشمول ما نیست!!!
  مگر نه اینست که ما هم هنوز دانشجو هستیم؟؟؟
  ممنون

 10. بیژن گفت:

  با سلام بنده ورودی سال 92 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد هستم متاسفانه تاکنون بدلیل عدم اخذ معدل 14 موفق به دفاع پایان نامه نشده ام لطفا”مسئولان محترم دانشگاه افرادی همچون بنده را نیزکه کارمند هستیم وباهزار مشکل به اینجا رسیده ایم درک کنند و بخش نامه جدید حذف نمره مردودی از معدل کل را شامل حال ما بکنند ممنون

 11. محمد گفت:

  خواهشا اینایی که سمت دارن اینو به مسولای وزارت علوم اطلاع بدن.این بی عدالتی بعد این همه درس خوندن تو دانشگاه دولتی روزانه قبول شدیم بعد با معدل پایین فارغ التحصیل بشیم بعد دانشجوها دانشگاههای دیگه که این بخش نامه شامل حالشون میشه با معدل بالا فارغ التحصیل بشن.لطفا آیین نامه رو برای ورودیهای 93 هم اصلاحش کنید باتشکر.

 12. محمد گفت:

  با عرض سلام .خواهشا این بخش نامه حذف نمرات مردودی رو برای ورودیهای 93 هم تصویب کنیم اگه بخاطر یکی دو درس افتاده معدل ما با 94 خیلی اختلاف داره ونمیذاره معدلمون بره بالا خواهشا این رو برای ورودیهای 93 هم تصویب این که تبغیض هست .برا دانشگاه آزاد ،پیام نور وهمچنین لیسانس دانشگاه های دولتی برای تمام دانشجوهای درحال تحصیل این نمرات مردودی تو معدل کل حذف میشه ولی فقط برا ارشذ اونم فقط دانشگاه دولتی و اونم فقط ورودیهای 93 حذف نمیشه واقعا بی عدالتی .لطفا برای ورودیهای 93 هم تصویبش کنید با تشکر.

 13. علی گفت:

  با سلام و وقت بخیر، یه سوال داشتم من ورودی 93 هستم و معدلم زیر 14 هست و هنوز دفاع نکردم.آیا با این معدل میتونم دفاع کنم؟

 14. ارمان گفت:

  من ورودی ۹۴ هستم دانشگاه میگه هنوز به دستمون نرسیده که اجرا کنیم.با اینکه خودشونم میگن خبر رو هم در سایت و هم در تلوزیون دیدن و شنیدن ولی میگن هنوز بخشنامه کتبی برای ما نیومده

 15. دانشجو گفت:

  با سلام دانشجوهای ورودی 93 هنوز در حال تحصیل هستند چرا نباید شامل این افراد بشه قانون حذف نمره مردودی؟؟؟

 16. علی محمدی گفت:

  من دانشجوی ارشد پیام نور ورودی 91 هنوز هم بخاطر این مسئله فارغ التحصیل نشده ام مسئولین دانشگاه پیام نور فکری به حال افراد اینچنینی بکنند.

 17. علی محمدی گفت:

  من دانشجوی ارشد پیام نور ورودی 91 هستم و تاکنون بعلت غیر حضوری بودن کلاسها و ندادن نمره میان ترم از خیلی از درسها افتاده و فارغالتحصیل نشده ام این بخشنامه باید برای کسانی مثل بنده اجرا شود که 4 سال وقت و هزینه مالی کرده ام و تازه باید واحد جبرانی بردارم تا ترم آینده شاید فارغ التحصیل شوم. مسئولین دانشگاه پیام نور فکری به حال ما بکنند………

 18. محمد گفت:

  سلام.این بند حذف نمرات مردودی از معدل ارشد رو باید برای همه دانشجویان در حال تحصییل اعمال کنید.اگر جهت گیری وزارت علوم این هست که آیین نامه ها برای ورودیهای همون سال اعمال بشوندپس چرا همین بند حذف نمرات مردودی از معدل کل درایین نامه مقطع لیسانس و کاردانی برای ورودیهای همان سال تصویب آیین نامه و تمام دانشجویان در حال تحصیل میباشد.دوستان آیین نامه رو در سایت ببینند.تازه در مقطع کارانی که اونم مثل ارشد حدودا دوسال هست تعداد واحدها بیشترن و امکان جبران نسبت به مقطع ارشد بیشتر هست. لطفا این بن رو اصلاح کنید یا برای کلیه مقاطع اینچنین رفتار کنید این غلط میباشد.دوستان آیین حذف نمرات مردودی لیسانس و کاردانی رو لطفا رویت کنید.با تشکر.

 19. محمد گفت:

  این بخش نامه رو برای ورودیهای 93 هم که در حال تحصیل هستند لطفا اعمال کنید این که بی عدالتی.اگه بخش نامه قبلی درست بود که بهمون صورت میموند.93 و94 که باهم فرق آنچنانی نداره.الان من بعضی از درسام با ورودیهای 94.این بی عدالتی.
  لطف کمکمون کنید.باتشکر

 20. فاطمه گفت:

  واقعا ظلمه اگه نخواد برا ورودی 93 اعمال نشه چون هنوز در حال تحصیلن آخه بی عدالتی تا چه حد . حالا اونایی که فارغ التحصیل شدن یه حرفی
  تو رو خدا این قانون رو اصلاح کنید

 21. مجتبی گفت:

  اخه عزیز من این چه حرفیه شما میزنید و از طرح دفاع میکنید این طرح باید شامل همه کسانی بشه که هنوز در حال تحصیلند حالا چه ٩٣ چه ٩۴

 22. زكيه گفت:

  سلام. پس ماكه ورودي 93 و درحال تحصيل هستيم چي؟؟ توروخدااااا براي ماهم اجراكنيد… لطفا جواب بدين

 23. سام گفت:

  خواهشا ی تبصره هم بزارید واسه دانشجوهای در حال تحصیل چون این تفاوت وقتی که فارغ التحصیل های جدید وارد این قضیه شوند به چشم می آِید فرض کنید من ک ورودی 93 هستم معدلم 15 هست ورودی 94 با این طرح میشه 17.شما باشید کدومو انتخاب میکنید؟مسلما همه میگن چون اختلاف فارغ التحصیلی 1 ساله مسلما معدل 17 بهتره.لطفا ترمیم معدل بزارید برای دانشجوها تا معدلشون رو ارتقا بدن.واقعا ظلمه.کنکور دکتری هم باید رو ورودی های ما اجرا شه.امسال یادشون افتاده قوانینشون قدیمیه؟؟

 24. دانشجوی آزادارشد گفت:

  پس چرا برای ورودی های قبل 94 (93و92)ودر دانشگاه آزاد اینا تصویب نمیکنن واقعا چرا ؟

 25. مانا گفت:

  من سال 91 فارغ التحصیل شدم. قبل از سال 91 نمره مردودی از کارنامه حذف شد. الانم که بعد ما حذف شد. چرا برای ما قابل حذف نیست واقعا که عادلانه نیست….

 26. ر.م گفت:

  با سلام . من دانشجوی ارشد دانشگاه آزاد هستم که سال 90 قبول شدم و سال 91 با احتساب دو نیمسال مرخصی وارد دانشگاه شدم و در ترم 6 ( با احتساب دو ترم مرخصی ) نمره یکی از درس ها را به دلیل بیماری در جلسه امتحان 3 شدم و ترم بعد همان درس را با نمره 18 گذراندم . لیکن با احتساب نمره 3 معدل کل بسیار افت کرده است . حال میخواهم بدانم آیا حذف نمره مردودی شامل من می شود یا نه . آموزش دانشگاه اطلاعی درباره ی این قانون نداشت . ممنون میشم اگه زود جواب بدید چون اگه حدف نشه مجبور میشم کلی درس برای جبرانش دوباره بگذرونم . با تشکر از شما . 26 آذر 94

 27. امرایی گفت:

  سلام. واقعا این عادلانه نیست.مگه دانشجوی های سالهای قبل چه گناهی کردن که باید معدلشون پایین باشه وجبران معدل هم بگیرن؟

  • گلبرگ گفت:

   اره واقعا.حالا راحت که قبول شن، معدل بالا هم داشته باشند، ضمن اینکه ترم تابستانی هم میگیرند و زود فارق التحصیل میشن

 28. پروین گفت:

  با سلام
  امیدوارم این آیین نامه شامل دانشجویان درحال تحصیل هم بشودیعنی حذف نمره مردودی از کارنامه

 29. فراز گفت:

  لطفا بخشنامه ای تکمیل کننده بیایدکه برای دانشجویان درحال تحصیل هم حذف نمره مردودی اعمال شود

 30. hossein گفت:

  سلام قائدتاً کسی که هنوز فارغ التحصیل نشده باید شامل حالش بشود ولی اونایی که فارغ التحصیل شدن شامل حالشون نمیشه.

 31. ابراهيم گفت:

  سلام لطفا کاری کنید که حذف نمره مردودی حداقل شامل کسانی که هنوز مشغول به تحصیل هستند هم بشودتا نجات يابيم. لطفا کمککککک کنید ما چه گناهی کردیم؟؟؟؟؟؟؟ بنده الان واحد جبران معدل براي82/. گرفته ام وگرنه 32 واحدم تمام شده.

 32. ستاره گفت:

  سلام لطفا کاری کنید که حذف نمره مردودی شامل کسانی که مشغول به تحصیل هستند هم بشود. لطفا کمککککک کنید ما چه گناهی کردیم؟؟؟؟؟؟؟

 33. nahid گفت:

  ُسلام، من امسال ارشد پیام نور قبول شدم و ثبت نام اینترنتی کردم ولی حضورا برای ثبت نام و اخذ واحد نرفتم. حالا دفترچه سنجش نوشته اونایی که ثبت نام کردن دانشگاه حق شرکت در آزمون ندارن مگر اینکه انصراف بدن!
  حالا من که ش.د دارم دانشجوی پیام نور حساب میشم دیگه نه؟ کسی میدونه شرایط انصرافش چطوریه. طبق قانون 1 ماه طول میکشه انگار تا انصراف قطعی بشه. شهریه یا جریمه ای شامل من میشه؟

 34. آرزو گفت:

  آقا چرا باز سایت دانشگاه آزاد ثبت نام دکترا رو شروع نکرده

 35. پریسا گفت:

  دیگه مردودی برای ارشد خیلی زشته 🙂 حالا چه از معدل حذف بشه یا نه 🙂

 36. بی گفت:

  آقا باورتون میشه 1.5 نمره توی معدل من فلک زده به خاطر بیماری و اشتباه در حضور سر جلسه و اخذ نمره 6 و 10 تاثیر گذار شد
  ینی نابود شدماااا
  حالا….

 37. میثم گفت:

  عدم ثبت نمره های مردودی قبلی در ریز نمرات تحصیلی دانشجو

  🙁

  خدایا همچین ما فارغ التحصیل شدیم و از این مورد آسیب دیدیم ….. واقعا که ما نسل سوخته ایم

 38. متینا گفت:

  این مال ازادم هست؟

 39. علیرضا گفت:

  سلام،من درترم دو یه درس افتادم،آیین نامه جدید عطف بماسبق میشه؟یعنی میتونم اون نمره را ازکارنامم حذف کنم؟

  • حسین/سوال از مدیر سایت phdtest گفت:

   خیر خط اخر گفته مشمل 94-95 و بعد می شود. شما ارشد ورودی چه سالی هستی؟یعی ارشد چه سالی امتحان دادی؟

 40. حسین گفت:

  من ورودی 93 ام یعنی نمره پایان نامه من در میانگین کل معدل محاسبه می شه یا بر اساس طرح جدید عمل می شه؟با تشکر

 41. حسین/سوال از مدیر سایت phdtest گفت:

  طرح رو نمی شه ایراد گرفت. اون جوری همه چی به هم می ریزه . یکی که 20 سال پیش ارشد گرفته هم می گه نمرات مردودی منم باید حذف شه. قانون به گذشته سرایت نمی کنه. من ورودی 93 ام ولی نمی شه به طرح ایراد گرفت چون با فرض این که به گذشته جاری شه این همه دانشجو همه باید نمراتشون عوض شه که هیچ عقل سلیمی اینو قبول نمی کنه.

  • مجتبی گفت:

   عزیز من همه دارن میگن برا اونایی که در حال تحصیلند. خوب پر واضحه کسی که نه بیست سال بلکه یه ماهم از فارغ التحصیل اش گذشته دیگه شاملش نمیشه…

 42. متأسفم گفت:

  ما خیلی بدبختیییییم.هربار یه آیین نامه ای تصویب میشه چرا همش به ضرر ما و به نفعه بقیه هس؟؟؟
  مگه ما آدم نیستیم؟؟؟پس منی که معدلم به خاطر یک اهمال اومد پایین چیکار کنم؟؟؟

 43. !!! گفت:

  ما بیچاره های قبلی چی تورو خدا عدالت رو رعایت کنید این معدل برای دکترا و…موثره اونوقت این عادلانست برای ماها که نمره مردودی محاسبه شده با وردیای جدید هممون باهم سنجیده بشیم.

 44. حسین گفت:

  سلام. من ورودی ارشد 93 هستم یعنی سال 93 ارشد قبول شدم. این ایین نامه شامل حال من هم می شود؟با تشکر