مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری کارگاه مقاله نویسی

انتشار اطلاعیه پذیرش بدون آزمون دکتری ۹۶ دانشگاه فردوسی

متقاضیان پذیرش دکتری بدون آزمون سال ۱۳۹۶ دانشگاه فردوسی مشهد می‌توانند از دوم تا دهم اردیبهشت ماه نسبت به ثبت‌نام اینترنتی و ارسال مدارک خود اقدام نمایند.

به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه فردوسی مشهد برای سال تحصیلی ۹۷ -۱۳۹۶ اقدام به پذیرش داوطلبان در مقطع دکتری تخصصی به صورت بدون آزمون می‌نماید. سامانه ثبت نام از ۲ تا ۱۰ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ فعال می‎باشد. لطفا شرایط و مدارک ثبت نام را با دقت مطالعه و پیش از ثبت‌نام از واجد شرایط بودن خود اطمینان حاصل فرمایید.

فهرست رشته ها و ظرفیت پذیرش دکتری استعداد درخشان دانشگاه فردوسی مشهد سال ۱۳۹۶

شرایط پذیرش:
ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ:
۱- دارای ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ دﺳﺖﮐﻢ ۱۶ در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ۱۷ در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ (ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﻧﻤﺮه ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ) ﺑﺎﺷﺪ.
۲- ﺑﯿﺶ از دو ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ دفاع ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. فارغ التخصیلان نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ به بعد (۱۳۹۳/۱۱/۰۱) می‎توانند در این فراخوان شرکت نمایند.
۳- ﺣﺪاﻗﻞ ۶۰ اﻣﺘﯿﺎز از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮاد ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ۱ ﺗﺎ ۴ اصلاحیه شماره ۲۱/۲۳۷۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ وزارت ﻋﻠﻮم.
ﺗﺒﺼﺮه – دارا ﺑﻮدن ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ISI ﻣﻌﺘﺒﺮ الزامی است.

مدارک مورد نیاز:
۱- اسکن عکس
۲- اسکن کارت ملی
۳- ریز نمرات مقطع کارشناسی ارشد
۴- ریز نمرات مقطع کارشناسی
۵- گواهی دانش آموختگی مقطع کارشناسی
۶- گواهی دانش آموختگی مقطع کارشناسی ارشد در صورت فارغ التحصیلی
۷- چکیده پایان نامه ارشد (فارسی-لاتین)/ در صورت عدم دفاع، تصویر پروپوزال
۸- اطلاع از ایمیل دانشگاهی (پسوند ac.ir.) دو تن از اساتیدی که با ایشان دروسی را گذرانده باشند، جهت درج در سیستم ثبت نام.
۹- مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال برای ثبت نام اولیه و به ازای هر رشته انتخابی  مبلغ ۰۰۰/ ۲۵۰ قابل پرداخت از درگاه پرداخت الکترونیکی موجود در سامانه ثبت نام
۱۰- گواهی رتبه کنکور کارشناسی (بدون ستاره)
۱۱- گواهی رتبه کنکور کارشناسی ارشد (بدون ستاره)
۱۲- گواهی رتبه در دوره کارشناسی ارشد (بدون ستاره)
۱۳- گواهی رتبه در دوره کارشناسی (بدون ستاره)
۱۴- مقالات و یا نامه پذیرش مقالات (داشتن مقاله علمی- پژوهشی الزامی است)

ﺗﺬﮐﺮات ﻣﻬﻢ:

 • در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺧﻼف واﻗﻊ در ﻣﺪارک ارﺳﺎﻟﯽ داوﻃﻠﺐ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺗﺤﺼﯿﻞ از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ وی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻋﻮاﻗﺐ آن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داوﻃﻠﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 • داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮش ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ ﮔﺮدﻧﺪ. در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺒﻮﻟﯽ آنﻫﺎ ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 • وﺟﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش و ﯾﺎ وارﯾﺰ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ، ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺘﺮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 • ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻌﺪ از ﻗﺒﻮﻟﯽ و ﮐﺴﺐ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪﺑﻮد.
 • داﻧﺸﮕﺎه در ﭘﺬﯾﺮش ﯾﺎ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻘﺎﺿﺎی داوﻃﻠﺒﺎن از اﺧﺘﯿﺎرات ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ دوره دﮐﺘﺮی ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 • ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ، اﺳﺎﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن در ﺳﺎﯾﺖ دﻓﺘﺮ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎس و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻏﯿﺮﺿﺮوری ﺑﺎ دﻓﺘﺮ و داﻧﺸﮑﺪه‎ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 • ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪن ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻨﻮط ﺑﻪ وﺻﻮل ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر و ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﻮﺳﻂ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﯿﺎت ﻣﺮﮐﺰی ﮔﺰﯾﻨﺶ داﻧﺸﺠﻮی وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻦآوری اﺳﺖ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه از ﺻﺪور ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮاﻫﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺎ درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ ﻣﻌﺬور اﺳﺖ.
 
دریافت سریع آخرین اخبار کنکور دکتری در کانال تخصصی آزمون دکتری
 1. نرگس گفت:

  سلام
  رشته کارشناسی من با ارشد فرق داره و معدل کارشناسیم زیر ۱۶ است. برای دکتری استعداد درخشان میتونم شرکت کنم؟معدل ارشدم ۱۹ و مقاله علمی پژوهشی هم دارم.

 2. m گفت:

  دوستان سلام. نتایج بدون ازمون دانشگاه فردوسی معلوم نشد؟ کیا برای مصاحبه رشته مدیریت اموزشی دعوت شدن؟
  اصلا ایا اعلام شده یا هنو خبری نیست؟

 3. سعیده گفت:

  ببخشید کسی که پایان نامه نداده باشه و شیوه آموزش محور باشه ( به جای پایان نامه شش واحد درس برداشته باشه ) میتونه اقدام کنه از این طریق؟ مشکلی پیش نمیاد؟

 4. شیما گفت:

  تاریخ فارغ التحصیلی من ۱۳ /۱۱ /۹۳ است. می تونم شرکت کنم؟

 5. نوشین گفت:

  ایا کسی اطلاع داره که میشه رشته دکترا رو که مجاز شدیم میشه در انتخاب رشته ،رشته های دیگه انتخاب کنیم ؟یا فقط همون رشته ای که قبول شدیم رو باید انتخاب کنیم؟

 6. اصلاحی گفت:

  سلام دوستان به نظر شما با یک مقاله پژوهشی ویک کنفرانسی امیدی هست که ثبت نام کنم؟

 7. محمد گفت:

  اینا که اکثرا یه نفر میخان و اون یک نفر دانشجو خودشونه دیگه….مکه نه!؟

 8. Mahdi گفت:

  سلام،ببخشید سوالم اینه این تحصیل با هزینه هست یا بدون هزینه؟
  در ضمن من فقط در معدل هر کدوم تقریبا ۰.۳ کم دارم،به ایم مقدار گیر میدن؟در صورتی که مشکلی از بقیه موارد ندارم و مقاله زیاد دارم.ممنون راهنمایی کنید

 9. مدیریت گفت:

  سلام و خسته نباشید

  این خبر پذیرش دانشگاه فردوسی که گذاشتید، تحصیل با هزینس مثل آزاد یا دولتیه اگر قبول بشم؟

 10. داوطلب گفت:

  سلام دوستان. در مورد رشته های که اعلام شده برای ثبت نام بدون ازمون ولی ظرفیت پذیرش بدون ازمون خالی هست تکلیف چیه؟ یعنی پذیرش ندارن؟ اگه پذیرش ندارن پس چرا تو لیست رشته ها اعلام کردن؟ اگه نمیخاستن بگیرن مثل بعضی رشته های دیگه طبیعتا نباید اعلام میکردن درسته؟ لطفا یکی جواب بده… مرسی بچه ها

 11. m گفت:

  اگه مقاله علمی-پژوهشی در حال داوری باشه ، دیگه نمیشه ثبت نام کرد؟

  • مهسا گفت:

   سلام
   خیر. به مقاله علمی پژوهشی فقط پذیرش شده (و در برخی دانشگاه ها فقط چاپ شده) امتیاز میدهند و مقاله در دست داوری قابل قبول نیست.

 12. شیمی معدنی گفت:

  دوستان من از فارغ‌التحصیلیم سه سال و نیم میگذره ولی باقی شرایطم اکی هست. به نظرتون مدارکم رو بفرستم؟؟

  • پریناز گفت:

   قبول نمی کنن دیگه. قانونی است که همۀ دانشگاه ها متأسفانه به آن پای بند هستند. میگن داوطلب بیش از دو سال از فارغ التحصیلیش نگذشته باشه. در حالی که این شرط قبلا نبوده.

   • شیمی معدنی گفت:

    شاید یک نفر بنا به هزار دلیل نتونست فورا ادامه تحصیل بده..چقدر حیف
    اتفاقا دوستانم که بلافاصله رفتند دکتری خیلی با خستگی و دل زدگی دارن درس میخونن ولی من واقعا انرژی و اشتیاقش رو دارم. ممنون به هر حال

  • حمید-مهندسی مکانیک گفت:

   سلام

   نه نفرستید. مدارک شما را بررسی نمیکنند و هزینه را عودت نمیدهند. هم ضرر مالی و هم زمان تان را بیهوده هدر ندهید.

 13. M گفت:

  سلام دوستان
  میشه برای گرایشی غیر از گرایش ارشد، برای بدون کنکور اقدام کرد ؟

 14. دکتری بدون ازمون گفت:

  سلام…الان رشته هایی که تو ظرفیت استعداد درخشان هیچی نوشته نیست تکلیفشون چیه؟ یعنی پذیرش ندارن؟

 15. فرشته گفت:

  اینکه نوشته ظرفیت کنکور منظورش روزانه است؟سلام راستی

 16. اساتیدی که دورس داشتید!!! گفت:

  اطلاع از ایمیل دانشگاهی (پسوند ac.ir.) دو تن از اساتیدی که با ایشان دروسی را گذرانده باشند، جهت درج در سیستم ثبت نام.
  این یعنی چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  • ... گفت:

   برای اینکه بخوان در مورد شما تحقیق انجام دهند که چطور دانشجویی هستین میخان از طریق ایمیل اساتیدی که شما رو میشناسند و شما با آنها درس داشته این در تماس باشند. یجورایی انگار میخوان توصیه نامه در مورد شما ازشون بگیرن.

 17. ترنم گفت:

  ای بابا فردوسی که اعلام کرده بود مدیریت دولتی می گیره باز چرا تو لیست زده مدیریت بازرگانی آخه؟